WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ...»

-- [ Страница 3 ] --

15. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнагостріінфекціїтаінтоксикації.

16. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнатуберкульоз.

17. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнаонкозахворювання.

18. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щомаютьтілеснівади.

19. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щомаютьакушерськутагінекологічнупатологію.

20. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнашкірнітавенеричнізахворювання.

21. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнаендокриннупатологію.

22. Організаціясуїцидологічноїдопомоги:формитаетапи.Психологічневтручанняприсуїцидологічнійдопомозі.Методипрофілактичноїроботиусуїцидології.

23. Значенняневрогеннихіпсихогеннихфакторівпривнутрішніх захворюваннях.

24. Рольпсихогеннихфакторівприпсихосоматичниххворобах.

25. Загальнахарактеристикаметодівпсихологічної,психосоціальноїтанейропсихологічноїреабілітації.

26. Визначення поняття “внутрішня картина хвороби”. Її відмінностіухворихрізногопрофілю.

27. Особливості надання психологічної допомоги клієнту у клінікахрізногопрофілю.

28. Особливостіпроведенняпатопсихоло іч ихдослідженьхворих гн різного профілю. Формування пакету експериментальних методик для патопсихологічних досліджень хворих різного профілю.

29. Типипсихологічногореагуванняназмінивстаніздоров’я.

30. Механізмипсихологічногозахистуособистостіприрізнихвидахзахворювань.Їхроль.Показникипсихологічногооздоровленняособистості.Відмінностіухворихрізногопрофілю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Крімаудиторнихзанять,навчальнимипланамизнавчальноїдисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії”передбаченосамостійну роботу студентів, яка має на меті формування пізнавальної активностістудентів,засвоєннянимиосновнихуміньтанавичокроботиз навчальнимиматеріалами,поглибленнятарозширеннявжездобутих знань,підвищеннярівняорганізованостістудентів.

Особливоїувагиприсамостійномуопрацюваннізазначеноївнавчально-тематичному плані тематики потребують розділи, за якими нечитаютьсялекції.

Упроцесісамостійноїроботистудентимаютьоволодітивміннями танавичками:

•організаціїсамостійноїнавчальноїдіяльності;

•самостійноїроботивбібліотецізкаталогами;

•роботизнавчальною,навчально-методичною,науковою,науково-популярноюлітературою;

•конспектуваннялітературнихджерел;

•роботиздовідковоюлітературою;

•опрацюваннястатистичноїінформації.

Кожен студент повинен вміти раціонально організовувати свою навчальнудіяльність.Важливимєвмінняскластиплансвоєїроботи, чітковизначитиїїпослідовність.Необхідно,щобплансамостійного навчаннябувреальнимійоговиконаннядавалопліднірезультатиу навчальномупроцесі.

Для успішного виконання самостійної роботи значну частину часустудентприсвячуєроботівбібліотеці.Требарозумітисутність складанняалфавітногойтематичногокаталогів,вмітишвидкознаходитивнихнеобхіднулітературу,знатиособливостібібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентовікорисноскластисвоювласнубібліографію,заповнюючибібліографічнікарткинанеобхіднідляньогокниги,брошуриабостатті.

Для роботи у провідних бібліотеках Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимог налітературутощо.

Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацювання матеріал (глави, розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю(щодлядетальноговивчення,ащодляознайомлення).

Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілихпитаньслідобов’язковоповертатися,наводитидодатковідовідки,щобзрозумітисутьдумкиавтора.Значеннянезнайомихтермінів слідодразужз’ясовуватизатлумачнимисловниками,енциклопедіямиабоспеціалізованимидовідниками.Упроцесіроботизлітературоюкорисноробитивипискинайважливішихдумок,формулювань, окремихвисловівнаокремихаркушахпаперуіззазначеннямавтора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвиткутворчогомисленняосновнийзмістпрочитаногодоцільноформулюватиувиглядітез.Конспектєстислимвикладомосновноїсуті опрацьованоголітературногоматеріалу.Вінмаєбутистислим,змістовним, писати його потрібно своїми словами і формулюваннями.

Класичнівизначення,оригінальнідумки,висловислідзаписуватив конспектіповністюзпосиланняминаавтора,джерелоісторінку.У процесі конспектування важливо дотримуватися логічного зв’язку окремихскладниківтексту.Уконспектікориснопідкреслюватинайважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити поміткинаполях.Систематичнеконспектуванняопрацьованогоматеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в стислій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчальногоматеріалу.

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну “Актуальні проблеми психотерапії” студентові необхідно користуватися довідковою літературою — енциклопедіями, енциклопедичними словниками,галузевимидовідникамитощо.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Метаізавданняпсихотерапії.

2.Об’єктіпредметпсихотерапії.

3.Місце психотерапії в системі психологічних, психіатричних і психотерапевтичнихнаук.

4.Зв’язок психотерапії з іншими медичними та суспільними науками.

5.Основніфункціїпсихотерапії.

6.Психоаналізякгерменевтичнийметодпізнання.

7.Лікувальнапсихотерапія,їїметаізавдання.

8.Психоаналітичнемисленняякінструментпізнаннясоціальної таособистісноївнутрішньоїреальності.

9.Інстинктивнадинамічнаприродапозасвідомихпроцесів.

10. Впливпозасвідомогонажиттялюдей.

11. Тестування реальності через усвідомлювання глибинних процесівпсихіки.

12. Системазахистівісимптомів.

13. Вториннавигодавіднаявностісимптомів.Концепціяконтейнераізмісту(заІ.Біоном).

14. Метапсихоаналітичноїроботи.

15. Значенняпроекціїврозпізнаванніневідомого.

16. Рольособистостіаналітикавйогороботі.

17. Типиінтерпретацій.

18. Основнасутьтриб-теорії.

19. Фазирозвиткудитини:оральна,анальна,фалічна,генітальна.

20. Поняття“базовоїдовіри”.

21. Поняття“автономності”.

22. Поняття“ініціативитавини”.

23. Поняття“ідентифікаціїзоб’єктом”.

24. Его-психологія.Поняттяпропсихічнізахисти.

25. Класифікаціяособистостейвідповіднодохарактернихдляних способівопановуватитривогу.

26. Поділзахистівнапримітивнітазрілі.

27. Здатністьдосамовдосконалення—наявність“спостерігаючогоЯ”.

28. Поняття“Его-синтонності”та“Его-дистонності”,“силиЕго”.

29. Селф-психологія.

30. Теоріянарцисизму(Кохут,Менцос).

31. Основніпоняттяроджеріанськоїпсихотерапії.

32. Позитивнеінегативнесприйняттявласного“Я”.

33. Залежністьсамоповагивідзовнішніхоцінок.

34. Рамковіумови.

35. Поняттявільнихасоціацій.

36. Поняття“вільноплаваючої”уваги.

37. Поняттяемпатії.

38. Поняттяфрустрації.

39. Показання та протипоказання до психоаналітичного лікування.

40. Рівніітипиорганізаціїособистості.

41. Рівніфункціонуванняособистості.

42. Особливостіпсихотичногорівняорганізації.

43. Особливостісубпсихотичногорівняорганізації.

44. Особливостіпограничногорівняорганізації.

45. Особливостінарцистичногорівняорганізації.

46. Невротичний(едипальний)рівеньфункціонування.

47. ПсиходинамічнатеоріяЮнга.

48. Основніположенняадлеріанськоговчення.

49. ПоняттягуманістичногопсихоаналізуФромма.

50. КонцепціяК.Хорні.

51. ПсихотерапіяміжособистіснихстосунківГ.Саллівана.

52. ТеоріятрансактногоаналізуБерна.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


53. Клієнт-центрованатерапіяК.Роджерса.

54. ЕкзистенційнапсихотерапіяМаслоу.

55. ТрансперсональнапсихотерапіяС.Грофа.

56. Гештальттерапія.

57. Технікироботигештальту.

58. Асортативністьпідборусімейнихпар.

59. Сімейнийцикл.

60. Основнітипиподружніхпар.

61. Сімейний“цапвідбувайло”.

62. Принципироботисімейногопсихотерапевта.

63. Когнітивно-імажинативнатерапія(символ-драма).

64. Психодрама.

65. Музикотерапія.

66. Танцтерапія.

67. Арт-терапія.

68. Тілеснітерапевтичніметодики.

69. Невербальніпсихотерапевтичніметодики.

70. Поведінковатакогнітивнапсихотерапія.

71. Терапіяреальністю.

72. Емоційно-стресоваметодика.

73. Гіпноз.

74. Плацеботерапія.

75. Аутогеннетренування.

76. Прогресивнам’язоварелаксація.

77. Східніметодикимедитації.

78. Первиннеінтерв’ю.

79. Рамковіумови.

80. Груповапсихотерапія.

81. Видигруповоїтерапії.

82. Груповаматриця.

83. Закриті,відкриті,напіввідкритігрупи.

84. Груповадинаміка.

85. МодельФукса.

86. МодельБіона.

87. Завершеннягруповоїпсихотерапії.

88. Метапсихотерапевтичноїроботи.

89. Кризова,короткофокусна,довготривалапсихотерапія.

90. Показникиефективностіпсихотерапії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1.Антологиясовременногопсихоанализа.—М.,2000.

2.Бланк М., Бланк О. Эго-психология: теория и практика.— М.:

МGM-Interna,1998.

3.Блюм Геральд. Психоаналитические теории личности.— М.:

КСП,1996.

4.Браун Дэннис, Педдер Джонатан. Введение в психотерапию.

Принципыипрактикапсиходинамики.—М.:Класс,1998.

5.БреннерЭ.Элементарныйучебникпсихоанализа.—СПб.:Наука,1999.

6.Винникотт Дональд Вудс. Маленькие дети и их матери.— М.:

Класс,1998.

7.Гринсон Ч. Техника и практика психоанализа.— М.: Класс, 1998.

8.ДэвидШапиро.Невротическиестили.—М.,1998.

9.КапланГ.И.,СэдокБ.Дж.Клиническаяпсихиатрия.—М.:Медицина,1994.

10. КейсментП.Обучаясьупациента.—Воронеж:НПО“МОДЭК”, 1995.

11. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии.—М.:Класс,2000.

12. Кернберг О. Ф. Тяжелые расстройства личности.— М.: Класс, 1999.

13. КляйнМелани.Завистьиблагодарность.—М.:Ренессанс,1999.

14. КохутГ.Анализсобственного“Я”.—М.:Наука,2000.

15. Мак-ВильямсН.Психоаналитическаядиагностика.—М.:Класс, 1998.

16. Менцос С. Психодинамические модели в психиатрии.— М.:

Алетейа,2000.

Додаткова

17. СалливанГ.О.Психиатрическоеинтервью.—М.:Просвещение, 1994.

18. Столороу Роберт, Брандшафт Бернард, Атвуд Джордж. Клиническийпсихоанализ.Интерсубъективныйподход.—М.:Когито-Центр,1999.

19. ТайсонФиллис,ТайсонРоберт.Психоаналитическиетеорииразвития.—Екатеринбург:Деловаякнига,1998.

20. Томэ Г., Кехеле Х. Современный психоанализ.— М.: Класс, 1999.

21. ФройдЗ.Потусторонупринципаудовольствия//Психология бессознательного.—М.:Просвещение,1989.

22. ФройдЗ.Введениевпсихоанализ:Лекции.—М.:Наука,1990.

23. ФройдЗ.Оклиническомпсихоанализе/Избр.соч.—М.:Медицина,1991.

24. ФройдЗ.Психологиябессознательного:Сб.соч.;Пер.снем.— М.:Просвещение,1990.

25. Фройд З. Толкование сновидений: Пер. с нем.— К.: Здоров’я, 1991.

26. ШарпДарэл.Психологическиетипы.Юнговскаятипологическаямодель.—СПб.:БСК,1996.

27. Энциклопедия глубинной психологи.— М.: МGM-Interna, 1998.—Т.1.

28. ЮнгК.идр.Человекиегосимволы.—СПб.:Гравис,1996.

29. Ялом Ирвин Д. Экзистенциальная психотерапия.— М.: Класс, 1999.

ЗМІСТ

Пояснювальназаписка

.

Організація та форми самостійної роботи студентів.......... 4.

Змістсамостійноїроботиздисципліни “Актуальніпроблемипсихотерапії”

Методичні рекомендації до написання реферату.................. 15 Темирефератів

Вказівки до виконання контрольної роботи

Теми контрольних робіт

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Питання для самоконтролю

Списоклітератури

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 155 Подальший розвиток християнських партій в Україні необхідно, на наш погляд, розглядати в контексті аналізу запозичення європейського досвіду. ЛІТЕРАТУРА 1. Антонюк З. Побудова громадянського суспільства в Україні та християнське соціальне вчення / Релігія і суспільство в Україні: фактори змін: Матеріали Міжнародної конференції 15 – 16 травня 1998 р. м. Київ. – К., 1998. –С. 68 – 75. 2. Бех І. Проблема особистісних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Тактика судового слідства як складова та самостійна частина криміналістичної тактики Гєрцик Ростислав Валерійович, суддя апеляційного суду Донецької області, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УДК 343.139 Досудове та судове слідство забезпечують юридичні науки кримінальнопроцесуального циклу: кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика. Їй належить особливе місце, бо вона розробляє техніку,...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) УДК 159.9:796.071 Василь Осьодло СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОФІЦЕРА У статті аналізуються психологічні умови розвитку суб’єктності й необхідні чинники розвитку суб’єктності офіцерів. Показано, що психологічний супровід цього процесу передбачає комплексну реалізацію в діяльності її суб’єктів дослідницькодіагностичної, проектувальної та управлінської функцій. Ключові слова: суб’єктний підхід, психологічний супровід,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Н.В.Харченко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ХарченкоН.В.Методичні рекомендації...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»