WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ...»

-- [ Страница 2 ] --

Література[1;3;5;9;10;15;18] Тема10. Теоріярозвиткусамості(селф-психологія,Г.Кохут, С.Менцос) Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Структурадрайвів,темпераментутаафектівшизоїднихособистостей. Прояви оральності. Сензитивність і затруднення контактівзнавколишнімсвітом.

•Основніпримітивнітазріліпсихічнізахисти,адаптивніпроцеси.

•Відмінністьміжшизоїднимиособистостямипсихотичногорівняорганізаціїтавищимишизоїдами.

•Сублімаціяікреативність,відщепленняафекту.

•Об’єктністосунки:складностіувиробленнідистанції,проблема уникання,ізоляції.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Шизоїдневласне“Я”.Страхбутипоглинутим,опозиційністьта усамітнення.Джереладляпідтвердженнясамоповаги.

2.Особливостіпереносуіконтрпереносувтерапевтичнійроботі.

3.Рекомендаціїдляпідвищенняефективностіроботизшизоїднимипацієнтами.

4.Диференційнадіагностика.

Література[15;16;19] Тема11. Створенняновихшкілдинамічноїпсихотерапії (К.Юнг,А.Адлер,Е.Фромм,К.хорні,Г.Салліван, Е.Берн) Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Основнірисихарактеру:підозріливість,відсутністьпочуттягумору,грандіозність,відчуженнявласнихякостей,проекціяїхна оточення.

•Відмінністьвадаптаціїтавикористанніхарактернихпсихічних захистівприпсихотичному,межовомутаневротичномурівнях функціонування.Проблемадовіритавідданості.

•Основні драйви, афекти і темперамент параноїчних особистостей.

•Захиснітаадаптивніпроцесиприпараної.

•Особливостіоб’єктнихстосунків.

–  –  –

ЗмістовиймодульІІІ.Гуманістичнийнапрямокпсихотерапії Тема12. лієнт-центрованатерапіяК.Роджерса К Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Гуманістичнапсихотерапія(роджеріанськийнапрямок).

•Адлеріанськийаналіз.

•Юнгіанськийаналіз.

•Трансактнийаналіз.

•Гештальттерапія.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Лікувальнийпсихоаналіз,йогометаізавдання.

2.Психоаналітичнемисленняякінструментпізнаннясоціальної таособистісноївнутрішньоїреальності.

Література[1;4;8;9;15;27;29] Тема13.ЕкзистенційнапсихотерапіяМаслоу.

ТрансперсональнапсихотерапіяС.Грофа Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Сімейнатерапія.

•Психодрама.

•Еріксонівськийгіпноз.НЛП.

•Метаізавданняпсихоаналізу.

•Об’єктіпредметпсихоаналізу.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Місце психоаналізу в системі психологічних, психіатричних тапсихотерапевтичнихнаук.

2.Зв’язокпсихоаналізузіншимимедичнимитасуспільниминауками.

3.Основніфункціїпсихоаналізу.Психоаналізякгерменевтичний методпізнання.

Література[5;8;9;12;21;24;28]

Тема14. Гештальттерапія.Ф.Перлз

Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Поняттяпервинногопроцесумислення,“Супер-его”,“Его”та“Ід”.

•Функціонування“Его”відповіднодопринципуреальності.

•Вториннийпроцесмислення.Співвідношенняміж“Ід”,“Его”та “Супер-его”.

•Захисніпроцеси—витіснення,заміщення,проекція,проективна ідентифікація, раціоналізація, інтелектуалізація, моралізаторство,сублімація,креативність,гумор.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Тактикапсихотерапевтичноїроботи.

2.Диференційнадіагностика.

3.Дефіцитарнамодельструктуринарцистичноїособистості.ЖорстокеСупер-его,патологіясамооцінки.

Література[1;3;6;8;12;18;22;26;27] ЗмістовиймодульIV. оведінковийнапрямоктаіншівиди П психотерапії Тема15. Поведінковатакогнітивнапсихотерапія Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Психосоматичніаспектитяжкоїсоматичноїпатології.

•Психосоматикараку.Медико-біологічнітамедико-психологічні аспектисмерті.

•Медико-психологічніаспектитрансплантології.

•Психологічні та біоетичні проблеми евтаназії. Психологічні проблемиулюдейзтяжкоюсоматичною,інвалідизуючоютаневиліковноюпатологією.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Охарактеризуйтепсихологічніособливостідітейзтяжкоюсоматичноюпатологієютаїхніхсімей:дитиназтяжкоюсоматичноюпатологією;психологічніпроблемихвороїдитинитаїїсім’ї;

особливостіроботизхворимидітьми;реакціясім’їнахворобу дитини.

2.Назвітьметодикидослідженняхвороїдитинитасім’ї.

3.Охарактеризуйтетиповіреакціїхворихвекстремальнихситуаціях:дитячазалежність;відмова.

4.Розкрийте психологічні аспекти паліативної та супортивної медицини. Хоспіс— історія, призначення, завдання, структура.

Література[1;3;9;16;21;24] Тема16. Кататимно-імажинативнатерапія(символдрама) Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Відмінністьміжістерієюпсихотичного,межовоготаневротичногорівня.

•Проблематикаістеріїурозглядірізнихпсихіатричнихтапсиходинамічнихшкіл(К.Росс,О.Кернберг,О.Фільц,Н.Мак-Вільямс,МКХ-10).

•Переносіконтрпереносзпацієнтамиістеричногокола.

•Труднощіпсихотерапевтичноїроботизпацієнтамиістеричного кола.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Диференційнийдіагноз.

2.Структурадрайвів,темпераментутаафектівшизоїднихособистостей. Прояви оральності. Сензитивність і затруднення контактівзнавколишнімсвітом.

3.Основніпримітивнітазріліпсихічнізахисти,адаптивніпроцеси.

Література[2;5;7;8;26;18;19;27] Тема17. Сугестивнапсихотерапія Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Психовегетативніпорушення.

•Синдром хронічної втоми, нервова анорексія, головний біль тощо.

•Умови,щовикликалиіпідтримуютьзахворювання.

•Терапевтичніфактори,щосприяютьусуненнюзахворювання.

•Зіставленняскаргідійпацієнта,щовипливаютьізтерапевтичнихнормповедінки,перенесенняїхубагатовимірнутерапію.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Охарактеризуйтеафективністьлогікихворого,“вториннавигода”відзахворювання.

2.Назвітьфакториризику,“дитинаізсимптомами”якпредставникхвороїсім’ї,раннівтратиякпричинарізноманітних“психічниханестезій”.

3.Назвіть рівні симптоматики: когнітивний, афективний, поведінковий, соціальні аспекти. Конверсійні та функціональні симптоми.

Література[2;5;7;9;14;15;19]

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат(лат.referre—доповідати,повідомляти)підводитьпідсумоквивченнястудентамиякокремоїтеми,такідисциплінизагалом.

Обсягрефератувизначаєтьсяспецифікоюдосліджуваногопитанняізмістомматеріалів(документів),їхнауковоюцінністютапрактичним значенням. Оптимальний обсяг становить 10–15сторінок.

Рефератмаєвідповідативимогамдооформленнярукописукваліфікаційної роботи: вступ і висновки разом не повинні перевищувати 20%відїїзагальногообсягу;текстдрукуєтьсячерез1,5інтервалана однійсторінцістандартногоаркушазтакимиполями:ліве—30мм, праве—15мм,верхнє—20мм,нижнє—20мм;всісторінкинумеруються: загальна нумерація починається з титульного аркуша, проте порядковийномернаньомунеставиться.

Натитульномуаркушірефератувказуються:офіційнаназванавчальногозакладу,інститутікафедра;прізвищетаініціалиавторареферату,абревіатуранавчальноїгрупи;повнаназватеми;прізвищета ініціалинауковогокерівника,йогонауковийступіньівченезвання;

місто,дерозташованийнавчальнийзаклад,ірікнаписанняреферату.

Післятитульногоаркушаподаєтьсязмістрефератузназвоюкожного розділу(параграфа)івказуваннямйогосторінок.

Списоквикористанихджерелскладаєтьсяздотриманнямзагальновизнанихвимогдоробіт,щоготуютьсядодруку.Доспискувикористаних джерел включаються лише безпосередньо використані в рефератіпрацівалфавітномупорядкузапрізвищамиавторів.Монографіїізбірники,щонемаютьнатитульномуаркушіпрізвищаавтора (авторів),включаютьсядозагальногоспискувалфавітномупорядку заназвоюджерела.

Вибіртемиреферату Темареферату—непростоповтореннязасвоєногоматеріалулекціїабосемінарськогозаняття.Вонаповиннаявлятисобоюсамостійнурозробкупроблеми.Неприпустимопоєднуватидекількапроблем або,навпаки,штучновиокремлюватичастинуодногопитання.

Важливими критеріями вибору теми реферату є її актуальність, широкаджерельнабаза,наявністьнеобхідногофактичногоматеріалу,атакождостатнєїївисвітленнявнауково-методичнійлітературі, що передбачає насамперед ознайомлення із загальною концепцією авторапрацітайоговисновками.

Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; розділи(воничастоподіляютьсянапараграфи);висновки;списоквикористанихджерел;додатки(уякихнаводятьсятаблиці,схеми,діаграмитощо);перелікумовнихпозначень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Увступірефератуобґрунтовуєтьсяактуальністьтеми,їїособливості,значущістьзоглядунарозвитокнаукитапрактикиабонауково-методичної діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналізвикористанихджерел,назвавшиприцьомуавторів,яківивчалицютематику,визначитисутністьосновнихчинників,щовплинулитарозвитокявищаабопроцесу,щодосліджується,нанедостатньо дослідженіпитання,з’ясувавшипричиниїхслабкоїаргументації.

Основначастинарефератускладаєтьсязкількохрозділів(щоможутьбутирозбитінапараграфи),логічнопоєднанихміжсобою.

Викладматеріалуврефератімаєбутилогічним,послідовним,без повторень.Слідвикористовуватисинтаксичніконструкції,характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполученняможназамінюватиабревіатурамиісприйнятливимитекстовимискороченнями,значенняякихможназрозумітизконтекстуреферату.

Неможнавикористовуватицитатибезпосиланнянаавтора.При цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності.

Але загалом цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документпотребуєнаведенняйоговтекстірефератувповномуобсязі,токращевинестийоговдодатки.

Урефератінеобхідновизначитиівикластиосновнітенденціїдослідження,підтвердитиїхнайтиповішимиприкладами,відобразити сучасніідеїтагіпотези,методикитаметодичніпідходидовивчення проблеми.Доцільнозупинитисянаякомусьдискусійномумоментіі спробувати проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї зних,абовисловитивласнудумкунапевнупроблемутавизначити перспективиїївирішення.

Кожен розділ реферату повинен завершуватися короткими висновками,чіткимиілаконічними,деузагальненооцінкитапрактичні рекомендації.Можнастисловказатинаперспективиподальшогодослідженнярозглядуваноїпроблеми.

Рефератоцінюєтьсязатакимикритеріями:актуальність;наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури;

обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату;обсягвиконаноїроботи;завершеністьдослідження.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.Первиннеінтерв’ю.

2.Сучаснапсихотерапія,їїнапрями.

3.Психопрофілактика.Видипсихопрофілактики.

4.Технікиіметодикиаутогенноготренування.

5.Психологічнеконсультуванняупсихотерапевтичномупроцесі.

6.Сімейнапсихотерапія.

7.Психолого-психотерапевтичний аспект побудови обстеження залежновідвидуадикції.

8.Рольпсихотерапіїулікуванніпсихосоматичнихзахворювань.

9.Класифікаціяметодівпсихотерапії.

10. Основні форми психотерапії. Групова та індивідуальна психотерапія.

11. Короткостроковаприцільнапсихотерапія,їїсутністьімета.

12. Індивідуальнадовгостроковапсихотерапія,їїмета.

13. Загальнахарактеристикакогнітивногопідходувпсихотерапії.

14. Поведінковийнапрямпсихотерапії,йогохарактеристика.

15. Загальнахарактеристикагіпносугестивноїпсихотерапії.

16. Сутністьекзистенціальноїпсихотерапії,основніпоняття.

17. Сутністьметодунейролінгвістичногопрограмування.

18. Загальнахарактеристикапсиходинамічнихпідходівупсихотерапії.

19. Основніпоняттяклієнт-центрованоїпсихотерапії.

20. Гештальтпсихотерапіятагештальтпсихологія.

21. ТрансперсональнапсихотерапіяС.Грофа.

22. Рольпсихологічноготренінгувпсихотерапевтичномупроцесі.

23. Психотерапевтичнийконтракт.

24. Самонавіювання.Застосуваннявпсихотерапевтичнійпрактиці.

25. Принципи психотерапії та психокорекції патологічної схильностідоазартнихігор.

26. Принципитерапіїтакорекціїкомп’ютерноїзалежності.

27. Психологічнеконсультуванняупсихотерапевтичномупроцесі.

28. Основні напрямки психокорекційної роботи з учасниками тоталітарнихсект.

29. Класифікаціяметодівпсихотерапії.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи реферативного типу i складання комплексного заліку.

Контрольна робота має на меті виявити ступінь за воєння стус дентамифункційтаспецифікироліпсихологаулікувально-реабілітаційнихзакладахрізногопрофілю,основногопонятійногоапарату, загальних закономірностей, нозоспецифічних особливостей роботи медичногопсихолога.

Номериваріантівконтрольноїроботи,вякійрозкриваютьсяфункціїіспецифікароботипсихологавклінікахпсихічнихісоматичних хвороб,визначаєвикладач.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИх РОБІТ

1.Основиорганізаціїроботимедичногопсихолога.

2.Організаціякабінетупсихологічногоконсультування.Патопсихологічналабораторія.

3.Рівнітаструктурапсихологічноїслужби.Стаціонарітаамбулаторнізаклади.

4.Психологічнаамбулаторнаслужбаприлікарняхтаполіклінічнихвідділеннях.

5.Організація та діяльність патопсихологічної лабораторії в психіатричних закладах, соматичних клініках, наркологічних закладах.

6.Основні функціональні обов’язки медичного психолога. Професійнівимоги.

7.Професіограмапрактичногопсихологатаїїособливостівклінікахрізногопрофілю.

8.Тактика психолога в лікувальному процесі загалом. Стосунки “хворий—психолог”.

9.Особливості ефективної взаємодії хворий— лікар, клієнт— психолог.

10. Етичнітадеонтологічніпроблеми,щовиникаютьуклінікахрізногопрофілю.Лікарськатаємниця.

11. Ятрогенія. Шляхи попередження її виникнення. Принципи повідомленняхворомуйогодіагнозузурахуваннямвидузахворювання.

12. Вікові та гендерні аспекти роботи медичного психолога. Специфіка роботи медичного психолога з дорослими пацієнтами, пацієнтамипохилоговіку,вдитячихвідділеннях.

13. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнапсихічнізахворювання.

14. Характеристикаособливостейроботипсихологазпацієнтами, щохворіютьнасоматичнізахворювання.Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФАС ТА частковим ФАС ПІДГОТОВЛЕНО СПЕЦІАЛІСТАМИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАС ІНСТИТУТУ МАРКУСА, АТЛАНТА, ШТАТ ДЖОРДЖИЯ (США) (MARCUS INSTITUTE, ATLANTA, GA 30329) ПРОФІНАНСОВАНО ЦЕНТРОМ З КОНТРОЛЮ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ГРАНТИ U84/CCU320162-02 ТА U01-DD000039-02 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1: Що таке ФАС/частковий ФАС Стор. 3 РОЗДІЛ 2: Як алкоголь впливає на пізнавальну здатність та розвиток? Стор. 8 РОЗДІЛ 3: Порушення нервового...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 378.14:37.036:373.3 Богдан НЕСТОРОВИЧ МЕТОДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ У статті презентовані специфічні методи музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи у школі першого ступеня. В статье представлены специфические методы музыкально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов к...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«_Педагогічні науки_3. Фалинська З.З. Організаційно-педагогічні умови проведення неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів / З.З. Фалинська // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія.– Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 296. – С. 36-44.4. Яремчук С.В. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки вчителя / С.В. Яремчук // Вісник ХДУ. Серія: Психологія. – Харків, 1998. – Вип. 419. – С. 186-191. Резюме В статье рассмотрена проблема формирования...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет І. В. Хом’юк ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378:37.022 ББК 74.58 Х 76 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1 від 30.08.2012 р.) Рецензенти: І. М. Козловська, доктор педагогічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»