WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

здисципліни

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ”

(длябакалаврів,спеціалістів)

Київ

ДП«Видавничийдім«Персонал»

Підготовленодоцентомкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції

Т.М.Вакуліч

Затвердженоназасіданнікафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Вакуліч Т.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботистудентівздисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії”(длябакалаврів,спеціалістів).—К.:«Вид.дім«Персонал»,2009.—28с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, організацію та формисамостійноїроботистудентів,змістсамостійноїроботиздисципліни “Актуальні проблеми психотерапії”, методичні рекомендації до написання реферату,темирефератів,вказівкидовиконанняконтрольноїроботи,теми контрольнихробіт,методичнірекомендаціїдосамостійноїроботистудентів, питаннядлясамоконтролю,атакожсписоклітератури.

© МіжрегіональнаАкадемія управлінняперсоналом(МАУП),2009 © ДП«Видавничийдім«Персонал»,2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роботамедичногопсихологавимагаєнаявностіширокогоспектразнаньінавичокзприкладнихаспектівроботизпацієнтамиу закладах різного профілю. Так, вивчення дисципліни “Актуальні проблемипсихотерапії”маєнаметінадатидлязасвоєнняфахівцями-психологаминеобхідніосновизнань,щодаютьзмогупрацюватизхворимиврізнихлікувально-профілактичнихзакладах.Опис методичнихіметодологічнихпідходів,теоретичнихіприкладних аспектів роботи з хворими, особливостей застосування знань і вміньподановрамкахнавчальноїдисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії”.

Програмакурсу“Актуальніпроблемипсихотерапії”складаєтьсяізсемитем,щоспрямованінависвітленняпроблемроліпсихологавлікуваннітареабілітаціїхворихрізногопрофілю.

Насампередрозглядаютьсязагальніпитанняорганізаціїмедико-психологічноїреабілітаціїхворихвамбулаторіїтаклініці.Окремовисвітлюютьсяпідходидореабілітаціїхворихзурахуванням нозоспецифічних особливостей психосоматичного стану пацієнтів.

Висвітленоособливостіпсихоемоційногостанупацієнтів,функції та специфіку психолога при проведенні з ними психокорекційноїроботи,тактикупсихологавлікувальномупроцесіуцілому залежновідвидуїхзахворювання.

Дисципліна “Актуальні проблеми психотерапії” поєднує знаннязрізнихсфермедичноїпсихології.

Повноцінне оволодіння навчальним матеріалом передбачає систематичнусамостійнуроботустудентівдлязакріпленнязнань.

Послідовністьізмістрозділів,визначенихнавчальноюпрограмою, забезпечують цілісність лекційного і практичного засвоєння матеріалу.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів з дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” потребує наявності серйозної і стійкої мотивації, яка визначаєтьсянеобхідністюефективноїпрофесійноїдіяльності.

Активізаціясамостійноїроботистудентамиможебутизабезпеченатакимифакторами:

1.Участюутворчійдіяльності.

2.Використанням у навчальному процесі активних методів навчання.

3.Мотивуючими факторами контролю знань (рейтингова та накопичувальнасистемиоцінюваннязнань).

4.Необхідністю обов’язкового виконання індивідуальних завдань.

5.Розширенням обсягу знань з дисципліни за рахунок роботи з додатковоюлітературою.

Основнезавданняорганізаціїсамостійноїроботистудентівздисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії”—навчитистудентівсвідомопрацюватинетількизнавчальнимматеріалом,айзнауковою інформацією, закласти основи самоорганізації та самовиховання, сформуватиумінняінавичкипостійнопідвищуватисвоюкваліфікацію.

При вивченні дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” організація самостійної роботи являє собою єдність таких її взаємопов’язанихформ:аудиторнаробота;позааудиторнадослідноаналітичнаробота;творчанауковаробота.

Аудиторна самостійна робота реалізується в процесі лекційних,практичнихісемінарськихзанять.

Так, під час практичного заняття студенти детально аналізують фактори,щовпливаютьнапроцеспроведеннямедико-психологічних досліджень, технологічні особливості проведення медико-психологічних досліджень у різних галузях медичної психології, методи та структурнітехнологічніпроцесирізнихвидівмедико-психологічних досліджень.

У процесі практичних занять відбувається перевірка засвоєння отриманих знань шляхом застосування попередньо підготовленого методичногоматеріалу—тестівдлявиявленняступеняопанування студентами необхідних теоретичних і практичних положень. Крім того,застосовуютьсятакіформиаудиторноїдіяльності,якопитування,аналізтиповихпомилок,дискусії,семінари,рефлексійнийаналіз розумінняматеріалутощо.Підготовкадотакихзанятьпотребуєґрунтовноїтеоретичноїіпрактичноїсамостійноїроботистудентів.

Під час семінарських занять обговорюються попередньо визначені питання, до яких студенти готують тези виступів, реферати.

Семінарськезаняттядаєзмогуперевірити:

•уміннястудентіваналізуватинавчальнийматеріал;

•здатністьформулюватитаобстоюватисвоюпозицію;

•активність;

•можливістьнауковомислити;

•навички самостійної роботи з літературою, першоджерелами з дисциплінитаметодикуїхопрацювання;

•якістьнаписаннярефератівтощо.

Дискусіїдаютьзмогувиявитиіндивідуальніособливостірозумінняобговорюваногопитання,навчитисьутворчійсуперечцізнаходитиістину,висловлювативласнуспільнуточкизорузобговорюваної проблеми.Впроцесідискусіїстудентизбагачуютьзміствжевідомого матеріалу,впорядковуютьізакріплюютьйого.

Вирізняють такі форми проведення семінарів і дискусій з дисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії”:

•увиглядізапитаньівідповідейзкоментарями;

•розгорнутібесіди;

•дискусіїзапринципом“круглийстіл”;

•обговоренняписьмовихрефератівстудентівтаїхоцінювання;

•вирішенняпроблемнихпитаньтааналізконкретнихситуацій;

•урежимі“мозковаатака”абоуформі“потокуідей”;

•“майстер-класи”.

Позааудиторнароботаздисципліни“Актуальніпроблемипсихотерапії” має характер дослідно-аналітичної і наукової роботи.

Запитання, які виникають у студентів у процесі самостійної роботи, сприяютьмисленню,формуваннюуміньінавичок.Завданнядлясамостійноїроботипоглиблюютьізакріплюютьзнаннятавміння,які студентиотримуютьналекціяхтапрактичнихзаняттях.Доцільними при вивченні дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” є такі формисамостійноїроботи:

•пошуктаогляднауковихджерелзазаданоюпроблематикою;

•підготовкарефератів;

•формулюванняпонять;

•відповідальневиконаннядомашніхзавдань;

•ретельнапідготовкадосемінарськихзанятьірізноманітнихдискусійтощо.

–  –  –

ЗмістовиймодульІ. Історіяформуваннятакласифікація психотерапевтичнихметодів Тема1.Історичніаспективиникненняпсихотерапії якметодулікування Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Нозоспецифічніособливостіпроведенняпатопсихоло іч ихдогн слідженьхворих.

•Формування пакету експериментальних методик для патопсихологічнихдослідженьхворихрізногопрофілю.

•Типипсихологічногореагуванняназмінивстаніздоров’я.

•Механізми психологічного захисту особистості при різних видахзахворювань.

•Показникипсихологічногооздоровленняособистості.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Охарактеризватизагальнухарактеристикуметодівпсихологічної,психосоціальноїтанейропсихологічноїреабілітації.

2.Дативизначенняпонять“внутрішнякартинахвороби”,розкритиїївідмінностіухворихрізногопрофілю.

3.Розкритиособливостінаданняпсихологічноїдопомогиклієнту уклінікахрізногопрофілю.

4.Назвати основні нозоспецифічні моделі надання психокорекційноїдопомоги.

Література[1;4;6;11;14–16] Тема2.Сутністьсучасногорозумінняпсихотерапевтичного впливу Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Подолання алкоголізму як одне з важливих соціальних завдань.

•Суспільна небезпечність алкоголізації населення, динаміка її поширення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


•Причинитаумови,щосприяютьвживаннюалкоголю.

•Соціальнітаспадковіфактори.

•Мотививживанняалкоголю.

•Стадіїпрофілактичногопроцесу.

•Зарубіжнийдосвідпопередженняалкоголізації.

•Шляхи удосконалення соціальної роботи із запобігання алкоголізації.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.СучаснімасштабипоширенняалкоголізмусереднаселенняУкраїни.

2.Учомуполягаєсуспільнанебезпечністьалкоголізму?

3.Причинитаумови,щосприяютьвживаннюалкоголю.

4.Назватифактори,щосприяютьвживаннюалкоголю.

5.Охарактеризуватимотививживанняалкоголю.

6.Які існують антиалкогольні профілактичні та реабілітаційні програми?

Література[3;5;7;8;10;12;16;17] Тема3.Психоаналіз

•Психопатологічнийсимптомісиндромзточкизорупсиходинаміки.

•Розвитокіформуванняособистості,застосуваннянеюпсихологічнихзахистіврізногорівня.

•Примітивнітазріліформизахистів.Клішеподібнийспосібреагуваннянастрес.

•Визначення особистісного розладу та рівня функціонування особистості.

•Симптомифонутасимптомиґрунту,значенняїхвзаємодії.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Модельформуванняневрозу.

2.Модельформуваннядепресії(манії).

3.Модельформуванняпсихозу.

4.Значеннярозумінняпсихопатологічнихсимптомівдляпсихотерапевтичноїроботизпацієнтом.

Література[1–3;5;7;21–25] Тема4.Індивідуальнапсихотерапія Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Широта поняття “мазохізм”— включення сексуального і моральногоаспектів.

•Різноманітністьпроявівівідтінківмазохізму.

•Драйви,афектиітемперамент.

•Захиснітаадаптаційніпроцеси.Позиціяжертвиабоідентифікаціязагресором.

•Провокація, умиротворення, ексгібіціонізм, уникання почуття вини.Особливостіоб’єктнихстосунків.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Мазохістичневласне“Я”.

2.Переносіконтрпереносзмазохістичнимипацієнтами.

3.Основатерапевтичноїроботизмазохістичнимиклієнтами.

4.Диференційнадіагностика.

1.Об’єктністосунки.

Література[3;5;8;9;13;17–20] Тема5.Груповапсихотерапія Питаннядлясамостійногоопрацювання •“Думання та дії” на противагу відчуттям, інтуїції, усвідомленню.

•Обсесивніособистості.Компульсивніособистості.

•Основніриситемпераменту,афектийпотяги.

•Процесипсихологічногозахистутаадаптації.Затисканнятараціональнепоясненнябажань,емоцій,потягів.

•Когнітивнізахисти,поведінковізахисти,реактивніутворення.

•Об’єктністосунки.Жорстокесупер-его.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Обсесивно-компульсивневласне“Я”.Проблемаконтролю,автономії,сумнівів,вини.

2.Переносіконтрпереносзобсесивно-компульсивнимиклієнтами.

3.Складності психотерапевтичної роботи з обсесивно-компульсивнимиклієнтами.

4.Диференційнийдіагноз.

Література[3;5;7;9;15;19;20;27] Тема6.Метапсихотерапевтичноїроботи(кризової, короткофокусної,довготривалої) Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Поняттядепресивноїдинамікитазапереченнядепресії.

•Депресивнаособистість.

•Драйви,афекти,темперамент,характернідлядепресивнихосіб.

•Відмінністьміжпсихотичноютаневротичноюдепресіями.Почуттявини.Захиснітаадаптивнімеханізмипридепресіях.Екзистенційнапроблематикадепресивнихпацієнтів.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Депресивневласне“Я”.

2.Переносіконтрпереносздепресивноюкатегорієюпацієнтів.

3.Дифдіагностика.

4.Маніакальні та гіпоманіакальні особистості: драйви, афекти і темперамент, основні захисні та адаптаційні процеси, власне “Я”.Характерніознакипереносуіконтрпереносузманіакальнимипацієнтами.

Література[9–12;15;27;29] ЗмістовиймодульІІ.Психодинамічнийнапрямокпсихотерапії Тема7.Сучаснийпсихоаналітичнийметод Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Основнідрайви,афектитатемпераментприсоціопатії.

•Рівень реактивності автономної нервової системи, здатність до навчання через досвід, поріг агресивності, основні почуття, “афективнийблок”.

•Захиснімеханізмитаваріантиадаптації.

•Особливостіманіпулятивностісоціопатичнихособистостей.

•Об’єктністосунки.

•Особливості власного “Я”–всемогутність–відчай, садистичність,агресія—самоповага,примітивназаздрість.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Контрпереноснівідчуттятерапевтавроботізантисоціальними пацієнтами.

2.Тактикапсихотерапевтичноїроботи.

3.Диференційнадіагностика.

Література[1–3;5;7;21;22–25] Тема8.Динамічнітеоріїособистості Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Дефіцитарнамодельструктуринарцистичноїособистості.Жорстокесупер-его,патологіясамооцінки.

•Поняттянарцистичногорозширення,особливостітемпераментутаафектівнарцистичнихособистостей.

•Основніпсихічнізахиститаадаптивніпроцеси,оціночнийпідхіддожиття,ідеалізація—знецінення.

•Дефіцитарністьобразувласного“Я”.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Об’єктністосунки:використання,виправдовуваннянадій,“зумовленість”любові,прагненнявизнання.

2.Переносіконтрпереносзнарцистичнимипацієнтами.

3.Тактикаітехнікапсихотерапевтичноїроботи.

4.Диференційнийдіагноз.

Література[1–3;5;7;9;12;13;21;25] Тема9.Рівніфункціонуванняособистості Питаннядлясамостійногоопрацювання

•Відмінністьміжістерієюпсихотичного,межовоготаневротичногорівня.

•Проблематикаістеріїурозглядірізнихпсихіатричнихтапсиходинамічнихшкіл(К.Росс,О.Кернберг,О.Фільц,Н.Мак-Вільямс,МКХ-10).

•Характерні ознаки істеричних особистостей гістріонного, конверсійноготаблазованоготипу.

•Потяги, афекти, темперамент при істерії. Захисні та адаптивні процеси.

Контрольніпитанняізавданнядлясамопідготовки

1.Дисоціаціятарізноманітністьїїпроявів.

2.Об’єктністосункиприістерії.Істеричневласне“Я”.

3.Переносіконтрпереносзістеричнимипацієнтами.

4.Труднощіпсихотерапевтичноїроботизпацієнтамиістеричного кола.

5.Диференційнийдіагноз.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Іванова Олена аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У даній статті проаналізовано можливості, що містить позанавчальна пізнавальна діяльність для розвитку молодших підлітків. Позакласна пізнавальна діяльність є продовженням цілеспрямованої роботи зі збагачення школярів знаннями, розвитку їх творчих можливостей і здібностей. Її...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Наиболее значимыми качественными факторами также являются хорошая репутация и имидж туристской фирмы. На репутацию и имидж предприятий, особенно сферы туризма, доминирующее влияние оказывает, прежде всего, качество трудовых ресурсов. Если предприятие эффективно и рационально планирует поддержание и использование данного ресурса в рамках целенаправленного стратегического менеджмента, то будут созданы все условия для завоевания устойчивого конкурентного преимущества....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА НОСАЧЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА УДК 372. 874 ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, Міністерство...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. Серія «ДНЗ + школа» Т33 Заснована 2007 року Теорія і практика формування дитячого колективу / уклад. О. В. Кулаченко, І. В. Молодушкіна. — Х. : Вид. Т33 група «Основа», 2012. — 144 с. — (Серія «ДНЗ + школа»). ISBN 978-617-00-1301-9. Книга стане в пригоді тим, хто організовує дозвілля дітей 3–10 років у сім’ї, дитячому садку і початковій школі. Шановні...»

«КОНСОРЦІУМ МБФ «ФОНД РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ» ТА МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРО-ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ Звіт підготував: Петро Лазарчук Львів – 2012р. Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи»ЗМІСТ: # Назва розділу Ст. I. Вступ. Загальна інформація про Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП О.Б.Мельничук Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№2від19.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»