WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 79 УДК 323 О.М. Максимова, доцент, канд. політ. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, ...»

-- [ Страница 2 ] --

У політичних системах з авторитарними політичними режимами, або в гібридних політичних режимах з переважанням авторитарних тенденцій, обсяги політичної участі характеризуються обмеженістю, а процеси політичної участі контролюються політичною елітою. Переважання електоральних форм політичної участі є найкращим для політичних еліт в перехідних політичних системах. Слід зазначити, що політичні еліти прагнуть до мінімізації політичної участі, оскільки включення громадян в більш складні і проблемні форми політичної участі здатне знижувати ступінь керованості політичної системи. Таким чином, в гібридних політичних системах переважає обмежена модель політичної участі.

Поряд з моделями демократичної і обмеженої політичної участі існує мобілізаційний варіант політичної участі. Найбільшою мірою це характерно для політичних режимів з тоталітарною складовою.

Мобілізаційна модель політичної участі характеризується централізованою, інтенсивною дією на людей з метою активізації їх суспільно-політичної діяльності. У процесі такого впливу значну роль грає ідеологія і політичні міфи. Крім цього, спрямованість політичної участі чітко задається політичною системою.

Як відзначає російський дослідник Д.В. Ольшанський, «тоталітарне суспільство парадоксальним чином прагне до мобілізаційного залучення населення в своєрідні форми квазі-участі. Насамперед, це масові ритуальні дії підтримки правлячого режиму. Саме тому при реально мінімальній або просто номінальній можливості політичної участі, в умовах тоталітаризму створюється ілюзія загальної політизації суспільства. У цьому випадку, політична участь грає найважливішу роль інструменту Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 136/2012. Серія: Політологія. — Севастополь, 2012.

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ індоктринації і контролю над політичною свідомістю і поведінкою населення з боку тоталітарного режиму» [9, с. 142].

Таким чином, при дослідженні політичних систем необхідно враховувати обсяги політичної участі, що задаються політичним режимом. Для перехідних політичних систем обсяг політичної участі є обмеженим, в силу переважання в них гібридних політичних режимів з авторитарної складової, або політичних режимів з дефектною (слабкою) демократією. Останньому варіанту необхідно приділити окрему увагу, оскільки в Україні, на думку автора, на даний момент існує саме такий різновид політичного режиму.

Політичні системи з дефектною демократією в більшій мірі можуть відчувати дестабілізуючий вплив дисфункцій політичної участі. Це відбувається через недостатню розвиненість демократичних інститутів і більш низький рівень жорсткості політичної системи, який не дозволяє за допомогою політичних ресурсів придушити імпульси політичної участі. Так, активне включення громадян в політичні акції призводить до дестабілізації політичної системи. В останнє десятиріччя подібна ситуація спостерігалася в перехідних системах, де мали місце «оксамитові революції», в результаті яких змінювався правлячий режим.

Таке розширення масштабів політичної участі в системах даного типу набуває неконвенційних характеристик і являє собою не що інше як нездатність системи пристосовуватися до нових форм політичної участі. На можливість виникнення такої передумови політичної нестабільності вказував відомий американський вчений С. Хантінгтон. На його думку, рівність політичної участі зростає набагато швидше, ніж організованість, вміння об'єднуватися: рівень мобілізації та участі є високим, а рівень організації та інституціалізації – низьким. Звідси виникає конфлікт між мобілізацією і інституціалізацією, що проявляється в непідготовленості мас до управління, невмінні використовувати інститути влади, неотриманні очікуваних результатів від включення в політику. У результаті такі прояви стають основною причиною політичної нестабільності, дестабілізації режиму управління в країнах, що перебувають на етапі демократизації.

Слід зазначити, що далеко не всі виникаючі в системі дисфункції політичної участі призводять до її дестабілізації. Частина вимог до політичної системи, що виражається в тих або інших формах політичної участі, може або не сприйматися політичною системою, через слабкість і розрізненість імпульсів; або поглинатися системою за умови її досить високої стійкості і пасивності форм політичної участі. Наприклад, прояви абсентеїзму в перехідних суспільствах, нерідко є формою пасивного політичного протесту, яка не здатна значним чином дестабілізувати систему. В той же час розповсюдження даного явища є передумовою партиципаторної дисфункції, що повинно враховуватися політичними акторами що здійснюють політичне управління.

Підводячи підсумок, слід зробити ряд узагальнень щодо впливу політичної участі на стабільність політичної системи:

1. Політична участь може надавати як стабілізуючий, так і дестабілізуючий вплив на політичну систему. Якщо в процесі політичної участі найбільш повно здійснюються її основні функції (транслювання вимог до політичної системи, легітимація політичного режиму), то таке функціонування сприяє стабілізації політичної системи. В іншому випадку слід говорити про наявність партиципаторних дисфункцій, які створюють передумови дестабілізації політичної системи.

2. Дисфункції політичної участі знаходять прояв у зростанні рівня неконвенційної політичної участі. Форми неконвенційної участі різноманітні і варіативні для різних типів політичних систем.

Більшість форм неконвенційної політичної участі пов'язано з політичним протестом.

3. Дисфункції політичної участі виникають в умовах, коли політична активність виходить за межі встановлених політичною системою обсягів політичної участі. Останні визначаються типом політичного режиму. Чим вище рівень демократії, тим більш широкі обсяги політичної участі вважаються допустимими у рамках цієї системи.

Бібліографічний список використаної літератури

1. Клюенко Э. Политическое участие: теория, методология и измерение с применением метода шкалограммирования по Гуттману / Э. Клюенко // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2005. — № 4. — С. 46–72.

2. Іовчу Г.М. Політична участь громадян: механізми прояву соціального конфлікту чи інструмент інтеграції суспільства? / Г.М. Іовчу // Вісник Одеського національного університету. — 2009. — Т. 14.

Вип. 13. Соціологія і політичні науки. — С. 526–532.

3. Бортніков В.І. Політична участь українських громадян в умовах демократичного переходу / В.І. Бортніков // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченко. — 2007. — № 87–88. — С. 53–58.

4. Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії / В.І. Бортніков. — Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 524 с.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 136/2012. Серія: Політологія. — Севастополь, 2012.

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 83

5. Лисеенко Е.В. Политическое участие населения Украины: особенности, характер, формы / Е.В. Лисеенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — 2010.

— Вип. 16. — С. 281–284.

6. Резнік О. Громадянські практики населення України / О. Резнік // Українське суспільство 1994-2006: моніторинг соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2006. — С. 337–347.

7. Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. — К.: Украинский центр духовной культуры, 2004. — 528 с.

8. Грачев М.Н. Политическое участие. Зарубежная политология: словарь-справочник / М.Н. Грачев; под ред. А.В. Миронова, Г.А. Цыганкова. — М.: Социально-политический журнал, Независимый открытый университет, 1998. — С. 239–241.

9. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии / Д.В. Ольшанский. — Екатеринбург:

Деловая книга, 2001. — 496 с.

Надійшла до редакції 1.10.2012 р.

Максимова Е.Н. Дисфункции политического участия как фактор нестабильности политической системы Определяется влияние дисфункций политического участия на стабильность политической системы. Выделяются основные проявления партиципаторных дисфункций в политической системе.

Подчеркивается зависимость допустимых объемов политического участия от доминирующего типа политического режима.

Ключевые слова: политическое участие, дисфункция политического участия, нестабильность политической системы, неконвенциональное политическое участие.

Maksimova O. Dysfunctions of political participation as a factor of instability of the political system The influence of the dysfunctions of political participation on the stability of the political system is determined. The author describes the main manifestations of dysfunctions of participation in the political system.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Stresses the dependence of feasible political participation from the dominant type of political regime.

Keywords: political participation, dysfunction of political participation, the instability of the political system, unconventional political participation.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 136/2012. Серія: Політологія. — Севастополь, 2012.Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 3-10 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.3-10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 371.132:377.8 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ Лариса Малинович Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган-Барановського, 7, 79000 Львів, Україна Реформування структури і змісту загальної і корекційної освіти призвело до загострення...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»

«як навчальний посіб Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 В 23 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб. (Інститут соціальної та політичної психології АПН України); В. Г. Панок, канд....»

«УДК 371.11.:005.336.5 Л. Оліфіра, м. Київ ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація. У статті розглядаються сучасні підходи до формування професійної управлінської компетентності керівника освітнього закладу. На основі аналізу наукових джерел розкривається поняття й структура професійної управлінської компетентності. Ключові слова: компетентність, керівник освітнього закладу, професійна компетентність,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (заочної форми навчання) Луцьк – 2014 УДК 159.9(073) ББК 88.3р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування” Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2011 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПАЩЕНКО Дмитро Іванович УДК 378.14 + 37.034 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»