WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«МОЛОДШОГО НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ ...»

-- [ Страница 2 ] --

порядку і тактики проведення оглядів і обшуків; організації порядку несення служби з нагляду за засудженими на різні терміни у виправних колоніях, які забезпечуються фаховою, соціально-правовою, психолого-педагогічною підготовкою. Фахова підготовка передбачає формування у майбутніх фахівців з нагляду і безпеки спеціалізованих знань. Соціально-правова підготовка спрямована на формування у молодшого інспектора ВНіБ правової компетентності, необхідність якої викликана правовою природою діяльності пенітенціарної системи та включає в себе комплекс навчальних тем та питань, вивчення яких забезпечує формування у слухачів основ права та спеціалізовано-правових знань. Психолого-педагогічна підготовка забезпечує формування у майбутніх фахівців психолого-педагогічної компетентності (знання особливостей мікросередовища засуджених та уміння адекватно поводити себе в ньому; знання та володіння психологічними особливостями спілкування в умовах УВП; уміння вирішувати конфлікти в умовах УВП та проявляти психологічну стійкість в екстремальних умовах тощо).

Серед проблем формування професійної компетентності молодшого начальницького складу ДКВС у процесі первинної професійної підготовки ми виділяємо: відсутність професій працівників пенітенціарних установ, зокрема молодшого інспектора ВНіБ (працівника нагляду і безпеки КВУ), у Державному класифікаторі професій України, що відповідає освітньому рівню

– кваліфікований робітник; невідповідність діючої відомчої професійної підготовки пенітенціарного персоналу загальнодержавній системі освіти;

низька ефективність діючої системи відбору кандидатів на посади молодшого начальницького складу КВУ; неефективність існуючого порядку проходження рядовим та молодшим начальницьким складом первинної професійної підготовки; низька мотивація працівників до навчання та формування власної професійної компетентності в процесі первинної підготовки; термін навчання з первинної підготовки; відсутність можливості тривалого стажування в період курсового навчання з первинної професійної підготовки; недостатнє наукове обґрунтування структури та методик формування професійної компетентності рядового й молодшого начальницького складу КВС; недостатнє фінансування училищ професійної підготовки та низький рівень престижності формально не існуючої професії пенітенціарного працівника, що позначається на високій плинності кадрів; недостатній соціальний та правовий захист пенітенціарного персоналу. Це обумовлює необхідність досліджень з метою здійснення якісної початкової професійної підготовки пенітенціарного персоналу в системі безперервної освіти.

Розуміння сутності професійної компетентності та її складових дало нам змогу визначити структуру професійної компетентності молодшого інспектора

ВНіБ, яка складається з п’яти взаємопов’язаних компонентів:

цілемотиваційного (мотиви, установки, ціннісні орієнтації, спрямованість);

змістового (професійні знання); предметно-практичного (професійні уміння та навички); особистісного (професійно важливі особистісні якості та досвід);

рефлексивного (самооцінка, професійна самосвідомість).

Цілемотиваційний компонент включає такі види компетентностей:

особистісно-мотиваційну; загальнокультурну; соціальну; духовну;

компетентність “динамічної безпеки” (яка є стрижнем орієнтації під час виконання молодшим інспектором ВНіБ функціональних обов’язків та при взаємовідносинах із засудженими).

Змістовий компонент забезпечується сукупністю професійних знань і потребує наявності обов’язкового пенітенціарного мінімуму, який є комплексом пенітенціарних знань (фахових, соціально-правових, психологопедагогічних).

Предметно-практичний компонент передбачає наявність відповідних умінь та навичок, розвиненість яких забезпечується сформованістю спеціальної фахово-практичної, гностичної, комунікативної, організаторської, конструктивної, валеологічної, фізичної та екстремальної компетентностей.

Особистісний компонент характеризується сформованістю професійно важливих особистісних якостей, під якими розуміємо індивідуальні якості та здібності особистості молодшого інспектора ВНіБ, що обумовлюють формування професійної компетентності. До професійно важливих якостей молодшого інспектора ВНіБ ми віднесли: емпатію та толерантність, професійне відчуття; професійне сприйняття; професійну спостережливість, увагу, пам’ять;

професійне уявлення; професійне мислення; професійний артистизм;

професійну пильність.

Розвиненість рефлексивного компоненту забезпечує сформованість:

професійної самосвідомості, як усвідомлення особистістю себе в професійній діяльності; самооцінки – основного показника сформованості самосвідомості;

аутопсихологічної компетентності – готовності та здатності особистості до цілеспрямованої роботи, що веде до прогресивних змін в особистіснопрофесійному розвитку.

У другому розділі – “Дослідно-експериментальна робота з формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінальновиконавчих установ у процесі фахової підготовки” – виявлено критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності молодшого начальницького складу КВУ в процесі фахової підготовки, розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ та описано шляхи її реалізації, визначено напрями дослідноекспериментальної роботи та методи діагностики критеріїв і показників професійної компетентності, проаналізовано результати констатувального та формувального етапів експерименту.

Започатковуючи педагогічний експеримент, нами було визначено, згідно компонентів професійної компетентності молодшого інспектора ВНіБ КВУ в процесі фахової підготовки, відповідні критерії та показники, а саме:

усвідомлення цілей підготовки – ієрархія (система) ціннісних орієнтацій та рівень сформованості установок “динамічної безпеки”; сформованість мислительних операцій – рівень засвоєння професійних (спеціальних, фахових) знань; інтереси професійної діяльності – рівень сформованості фаховопрактичних умінь та навичок, рівень сформованості комунікативних та організаційних умінь, рівень сформованості умінь із складання службових документів, рівень емоційної стійкості в екстремальних ситуаціях;

самостійність у професійній діяльності – рівні сформованості емпатії та толерантності, професійної спостережливості, професійної усталеності;

готовність до самонавчання і саморегуляції – рівні самооцінки та професійної самосвідомості.

Виявлення критеріїв, показників та ознак їх прояву дало можливість охарактеризувати рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ: високий, середній та низький.

Високий рівень характеризується наявністю у слухачів ґрунтовних спеціальних знань і високорозвинених фахово-практичних умінь та навичок.

Для них характерні: висока обізнаність зі специфікою професійної діяльності в КВУ; розуміння значення професійної діяльності для суспільства; знання сутності функціональних обов’язків; глибоке усвідомлення відповідальності за якість та результати своєї діяльності; високорозвинена пильність і обізнаність про те, що відбувається в установі серед засуджених, здатність розпізнавати загрозу безпеці на ранній стадії та попереджувати правопорушення, професійна спостережливість, усталеність та адекватна самооцінка.

Середній рівень характеризується достатньою сформованістю у слухачів спеціальних знань і розвиненістю фахово-практичних умінь та навичок, які забезпечують їм необхідний рівень виконання професійних завдань. Для них характерні: достатня обізнаність зі специфікою професійної діяльності в КВУ, усвідомлення відповідальності за якість та результати своєї діяльності, розвинена пильність, достатній рівень сформованості комунікативних та організаторських здібностей; посереднє розуміння значення професійної діяльності.

Низький рівень характеризується недостатньою сформованістю у слухачів спеціальних знань і розвиненістю фахово-практичних умінь та навичок. Для них властиві: низька обізнаність специфіки професійної діяльності в КВУ; недостатнє розуміння значення професійної діяльності для суспільства; поверхові знання сутності функціональних обов’язків;

не розвинена пильність і обізнаність про те, що відбувається в установі серед засуджених, а також здатність розпізнавати загрозу безпеки на ранній стадії та попереджувати правопорушення. У них спостерігаються прояви таких рис як поступливість, безвідповідальність, схильність потрапляти під вплив інших осіб.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для визначення реального стану сформованості професійної компетентності молодших інспекторів ВНіБ був проведений констатувальний етап експерименту. Порівняльний аналіз коефіцієнтів успішності всіх критеріїв та показників професійної компетентності молодшого начальницького складу дав нам можливість виявити серед них недостатньо розвинені (рівень засвоєння професійних знань – КУ= 0,66; рівень сформованість установок “динамічної безпеки” – КУ=0,67; рівні сформованості фахово-практичних умінь та навичок – КУ= 0,67; умінь із складання службових документів – КУ=0,66;

рівень сформованості професійної самосвідомості – КУ=0,67), що стало відправними позиціями в розробці моделі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ. Зазначене зумовило необхідність розробки і впровадження педагогічних умов та моделі формування професійної компетентності. На етапі формувального експерименту нами було розроблено та впроваджено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ в процесі фахової підготовки, що складається з наступних блоків (рис. 1).

Перший блок містить структурні компоненти професійної компетентності молодшого начальницького складу ВНіБ КВУ, а саме – цілемотиваційний, змістовий, предметно-практичний, особистісний та рефлексивний.

Другий блок моделі представляють критерії та показники відповідних компонентів професійної компетентності молодшого начальницького складу ВНіБ КВУ.

–  –  –

Третій блок склали обрані педагогічні умови, що спрямовані на формування показників професійної компетентності у майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ в процесі фахової підготовки (забезпечення формування достатнього переліку фахових компетентностей; виконання установок та принципів “динамічної безпеки”; впровадження елементів модульно-рейтингової системи навчання в процесі фахової підготовки;

використання індивідуальної форми обліку рівня досягнення стандартів фахової компетентності слухачів).

Четвертий блок моделі відображає засоби реалізації формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ в процесі фахової підготовки. Серед них: профіль фахової компетентності молодшого інспектора ВНіБ КВУ; тренінг-семінари на тему: “Компетентність динамічної безпеки – показник професійної компетентності молодшого інспектора ВНіБ КВУ”; практичні задачі (ситуації), спрямовані на формування принципів „динамічної безпеки”; стажування на базі Білоцерківської виправної колонії (№ 35); інтерактивні форми та методи організації навчального процесу;

Положення про систему оцінювання знань та умінь слухачів з фахової підготовки; індивідуальний план-щоденник слухача з фахової підготовки;

щоденник індивідуальної форми обліку рівня досягнення мінімальних стандартів фахової компетентності.

Дієвість моделі обумовлена педагогічними умовами, які були обрані для дослідження: забезпечення формування достатнього переліку фахових компетентностей; виконання установок та принципів “динамічної безпеки”;

впровадження елементів модульно-рейтингової системи навчання в процесі фахової підготовки; використання індивідуальної форми обліку рівня досягнення стандартів фахової компетентності слухачів.

Забезпечення формування достатнього переліку фахових компетентностей. Реалізація цієї педагогічної умови сприяла чіткому розумінню та формулюванню викладачами мети кожного конкретного заняття, спонукала до пошуку раціональних форм та методів організації навчального процесу з метою найбільш ефективного формування визначених фахових компетентностей, а також обумовила використання системного підходу до підготовки відповідних методичних матеріалів (планів проведення лекційних та семінарських занять, методичних розробок практичних занять).

При реалізації цієї умови значне місце було відведено розробці профілю фахової компетентності молодшого інспектора ВНіБ КВУ, який забезпечив достатній (максимально доцільний) перелік фахових компетентностей та був включений до структури експериментальної навчально-професійної програми первинної підготовки молодших інспекторів ВНіБ виправних колоній (виправних центрів) ДКВС України у вигляді вимог до знань та умінь з фахової підготовки.

Виконання установок та принципів “динамічної безпеки”. З метою реалізації другої педагогічної умови в експериментальній програмі ми передбачили вимогу щодо формування у слухачів компетентності “динамічної безпеки”. Організація навчального процесу на основі використання складових “динамічної безпеки” стимулювала слухачів до переосмислення власних дій, поведінки, стилю спілкування з колегами та засудженими під час виконання функціональних обов’язків, підвищення рівня професійної самосвідомості.

Значне місце відводили проведенню тренінг-семінарів на тему:

“Компетентність динамічної безпеки – показник професійної компетентності молодшого інспектора ВНіБ КВУ”, з акцентуацією уваги на важливості поєднання принципів законності, гуманності з суворістю та точністю виконання вимог інструкцій по організації нагляду за засудженими, дотриманні встановленого порядку взаємовідносин під час несення служби. Значне місце при реалізації цієї умови відводилося стажуванню слухачів на базі Білоцерківської виправної колонії № 35.

Впровадження елементів модульно-рейтингової системи навчання в процесі фахової підготовки. Для реалізації цієї педагогічної умови проводили структурування навчального матеріалу за модульним принципом, а також було розроблено Положення про систему оцінювання знань та умінь слухачів з фахової підготовки.

В інваріативній частині навчальної програми виділено три базових модулі: “Спеціальний”, “Організація нагляду”, “Особливості організації нагляду” та у варіативній частині – три факультативні міні-модулі:

“Особливості здійснення нагляду за засудженими, які відбувають покарання у виді обмеження волі”, “Особливості здійснення нагляду за засудженими жінками, які відбувають покарання у виді позбавлення волі”, “Особливості здійснення нагляду за засудженими, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі”.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МАРИЧ Євген Васильович, МАРЧУК Ростислав Петрович Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 21 § 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції. 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції § 3....»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Реферат з дисципліни “ Педагогіка та психологія вищої школи” на тему: “ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ” Підготував студент групи 1КН-13м Титко Микола Васильович Перевірив викладач Мацко Лариса Анатоліївна Вінниця 2014 ЗМІСТ ВСТУП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 5 1.1 Дослідницька робота студентів у позанавчальний час 2....»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут кафедра економіки підприємств Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» центру заочного та дистанційного навчання Укладач _ Акуленко В.Л. Розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємств Протокол №_ від 20р. Зав. каф. Акуленко В.Л. Шостка 2013 Мета і завдання дисципліни Мета викладання дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011 УДК 378.015.3:005.32 (075.8) ББК 88.4я73 К 75 Рецензенти: д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова, д-р психол. наук, проф. О. К....»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»