WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Реферат з дисципліни “ Педагогіка та психологія вищої школи” на тему: “ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ” Підготував студент групи 1КН-13м Титко Микола Васильович ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Реферат з дисципліни “ Педагогіка та психологія вищої школи” на тему:

“ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ”

Підготував

студент групи 1КН-13м

Титко Микола Васильович

Перевірив

викладач

Мацко Лариса Анатоліївна

Вінниця 2014

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ........... 5

1.1 Дослідницька робота студентів у позанавчальний час

2. КУРСОВА РОБОТА

2.1 Підготовчий етап написання курсової роботи

2.2 Тематика курсових робіт

2.3 Алгоритм виконання курсової роботи

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ..... 13

3.1 Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

3.2 Дипломне дослідження – як різновид кваліфікаційної роботи............ 16

3.3 Наукове спрямування магістерської програми

3.4 Магістерські дисертації

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ............. 23

4.1 Обов’язки наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи.... 23

4.2 Тема наукового дослідження

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП У вищих навчальних закладах України впродовж десятиріч склалися певні форми науково-дослідної роботи студентів:

—участь у різних видах навчальної аудиторної роботи (лекції, семінари, лабораторні заняття) з елементами наукових досліджень;

—індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науковими дослідженнями;

—науково-дослідна робота студентів у наукових гуртках, конструкторських бюро тощо;

—участь студентів-дослідників у постійних наукових проблемних групах;

—участь студентів у науково-практичних конференціях, наукових читаннях, семінарах та ін.;

—проведення наукових пошуків у процесі виконання різних видів практики в навчально-виховних закладах та на виробництві.

Кожна із зазначених форм науково-дослідної роботи є своєрідною і потребує творчого підходу до її організації. Бажано, щоб більшість студентів на засадах власного інтересу була охоплена тими чи тими формами науководослідної роботи. І знову ж таки ця діяльність повинна мати чітку організацію й достатнє економічне забезпечення.

Багаторічний досвід діяльності вітчизняних ВНЗ дає підстави виокремити такі види науково-дослідної роботи студентів:

—аналіз наукової літератури;

—систематизація матеріалів опрацювання літературних джерел;

—добір наукової літератури, складання бібліографій з визначених тем;

—підготовка наукових повідомлень і рефератів;

—наукові доповіді, тези;

—наукові статті;

—методичні розробки з актуальних питань професійної діяльності;

—наукові звіти про виконання елементів досліджень під час практики;

—конструкторські розробки приладів, пристроїв та ін.;

—дослідні компютерні програми;

—курсові;

—кваліфікаційні;

—дипломні;

—магістерські роботи та ін.

До кожного із зазначених видів наукових досліджень ставляться певні вимоги.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Становлення і розвиток студентської науково-дослідної роботи в університетах має допомогти молодим дослідникам оволодіти методикою наукових досліджень, розвинути навички самостійної пошукової роботи, розвинути творчу ініціативу та здібності до теоретичного аналізу. Слід зазначити, що хоча студенти беруть активну участь у Всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, виступають на Міжнародних конференціях, все-таки частка наукових напрацювань студентства у загальному обсязі наукових розробок університету є недостатньою. Однією з причин слабкого розвитку науково-дослідної діяльності студентів є те, що наукова робота в університеті продовжує залишатися своєрідним додатком до основної викладацької роботи.

Викладачів, які плідно займаються зі студентами науковою роботою - не стимулюють і не заохочують до наукової роботи. На наукову роботу студентів у вітчизняних університетах відводиться мінімальна кількість годин, яка не дозволяє на молодших курсах активно розвивати наукові здібності. Наприклад, у нас на написання курсової роботи викладачеві на консультацію відводиться три години, тоді як «у французьких університетах на виконання курсової роботи відводиться сімдесят годин самостійної роботи і двадцять-тридцять годин консультацій з науковим керівником». Вже сама кількість годин вказує на ставлення у державі до пошуку і розвитку молодих наукових талантів.

В університеті має бути створене наукове середовище, яке б залучало студентів до активної самостійної наукової діяльності. Слід підходити до вирішення цієї проблеми системно, тобто організувати проведення науководослідницької роботи студентів упродовж усіх років навчання в університеті.

Система науково-дослідницької роботи студентів в університеті повинна здійснюватися органічно, поєднуючи два напрями: науково-дослідну роботу студентів у навчальному процесі та науково-дослідну роботу студентів у вільний від навчання час.

Навчально-дослідницька робота студентів - це обов’язковий етап підготовки фахівця, який передбачений навчальним планом спеціальностей.

Професійна підготовка спрямована на те, щоб підготувати працівникадослідника нової генерації, якому притаманне високий динамізм та культ пошуку. Крім того, у процесі навчально-дослідницької роботи студенти повинні набути вмінь користуватися науковою, довідниковою, методичною літературою, методами інформаційного пошуку та навичками комп’ютерної обробки даних.

Маємо констатувати, що на сучасному етапі залучення студентів до науководослідницької діяльності (особливо на молодших курсах) не підкріплене чіткими зв’язками з майбутньою професією і недостатньо мотивоване.

Навчальний план та навчальні програми з фахових дисциплін повинні бути спрямовані на те, щоб майбутній працівник на всіх етапах професійної підготовки з першого до випускного курсу (бакалавра, спеціаліста, магістра) отримав можливість розвивати наукові здібності.

Розглянемо змістове наповнення науково-дослідної роботи студентів на кожному етапі професійної підготовки.

Ставлячи на меті виховувати працівника-науковця, ми маємо спланувати навчально-виховну роботу таким чином, щоб цей процес проходив безперервно, починаючи з першого курсу навчання в університеті.

Перший курс для студента має стати своєрідною школою основ наукової культури, самопізнання, саморегуляції майбутнього працівника-дослідника. Для досягнення поставленої мети у процесі лекційних курсів викладачі мають активно використовувати проблемний виклад матеріалу, привчаючи студентів до аналізу та вирішення проблем, а на семінарські заняття підбирати такі практичні завдання, які вимагають застосування пошукових та дослідницьких умінь та навичок.

Стимулювати наукову спрямованість у навчальному процесі на першому курсі мають такі завдання, як підготовка рефератів і повідомлень з фахових та загальноосвітніх дисциплін з елементами наукового пошуку.

На другому курсі слід передбачити посилення та поглиблення знань, умінь та навичок майбутніх працівників щодо науково-дослідної роботи.

Вдосконалення фахової підготовки й забезпечення внутрішньої мотивації до наукового пошуку на цьому етапі відбувається за допомогою ряду дисциплін, що передбачені навчальним планом. А також впроваджується курс практики, яка не лише активізує розвиток наукового мислення, але й стає основою для гуманістичного виховання майбутніх працівників. Керівники практики готують для студентів низку пошукових завдань, які мають на меті активізувати наукову складову волонтерської практики.

На третьому курсі бакалаврату за навчальним планом передбачено виконання курсових робіт із ряду дисциплін. Це новий етап у становленні молодих науковців, дослідно-пошукова робота має набути більш організованих і цілеспрямованих форм. Якщо до цього додати впровадження виробничої практики, то ми бачимо, що створюються всі передумови для поєднання навчальних знань, практичних умінь та навичок і на цій основі виховання майбутнього працівника-дослідника.

Якщо залучення студентів до науково-дослідної діяльності буде носити поступовий і цілеспрямований характер, то до четвертого курсу, тобто до написання бакалаврської роботи, майбутній працівник буде мати серйозну наукову підготовку і основу (у вигляді «дозрілої» теми та опанування практичного досвіду) для написання наукової роботи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.1 Дослідницька робота студентів у позанавчальний час

Позанавчальні форми науково-дослідної роботи, до яких залучаються студенти - це гуртки, проблемні групи, конкурси, конференції, олімпіади тощо.

Але розпочинати позанавчальну науково-дослідну роботи зі студентами потрібно з найпростішого - це предметні, або науково-дослідні гуртки, які передбачають вивчення принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи.

Такі гуртки можуть бути започатковані в кожній студентській групі за допомогою кураторів, за умов наявності у останніх необхідного рівня наукової та педагогічної підготовки.

Для студентів старших курсів доцільно створити проблемні гуртки, які упродовж тривалого часу, під керівництвом провідних науковців досліджують фахову проблему, здійснюють наукові розвідки, готують доповіді на засідання проблемної групи. Кращі студентські роботи, після обговорення їх на засіданні групи, за рекомендацією керівника групи та випускової кафедри пропонуються на студентську конференцію, конкурс чи олімпіаду.

Позанавчальна науково-дослідна форма проведення роботи зі студентами є об’єктивним засобом виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації творчих здібностей майбутніх працівників. Участь у конкурсах, конференціях, олімпіадах та визнання наукових результатів є гарним стимулом для подальшого зростання.

Студенти, які мають схильність до наукової роботи і проявили зацікавленість і досягли певних наукових результатів, повинні мати постійну і відчутну підтримку з боку адміністрації університету та випускової кафедри.

Щоб урізноманітнити систему заохочень для молодих науковців, слід організувати:

урочисті зустрічі з кращими студентами, які досягли позитивних результатів у науковій роботі, з нагородженням грамотами від ректорату;

публікації наукової статті за результатами дослідження у збірнику студентських наукових праць;

впровадження у практику роботи результатів дослідження;

–  –  –

2.1 Підготовчий етап написання курсової роботи Курсова робота є однією з важливих форм навчального процесу, яка спрямована на залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Це обов’язкова складова процесу професійної підготовки майбутнього фахівця, виконання якої має сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу та набуттю аналітичних навичок у галузі вирішення фахових виробничих задач.

Інакше кажучи, це такий вид навчальної роботи, де є можливість простежити рівень розвитку у студентів професійно-спрямованих знань, наявність схильностей до наукової роботи та спрямованість на майбутню професійну діяльність. Курсові роботи підвищують теоретичну та практичну підготовку студентів як майбутніх фахівців, дають їм початкові навички наукового дослідження з обраного фаху.

2.2 Тематика курсових робіт

Курсові роботи пишуться або з однієї конкретної дисципліни, або дається можливість студентам обрати тему із низки споріднених дисциплін. Який з двох підходів обирається, залежить від випускової кафедри, але, на думку науковців, прив’язування курсової роботи лише до однієї дисципліни, є обмеженням можливості розвитку наукових інтересів студента.

Порадившись з науковим керівником, студент обирає тему дослідження.

Щоб затвердити обрану тему, студент має написати заяву на ім’я завідуючого випускової кафедри. Тематика курсових робіт кожного року має переглядатися і затверджуватися випусковою кафедрою з одночасним затвердженням графіка її написання.

Студенту надається право вибору тематики курсової роботи. Крім тем запропонованих викладачами випускової кафедри, студент має право обрати тему самостійно, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з науковим керівником.

Якщо написання курсової роботи прив’язане до однієї конкретної дисципліни, то необхідно прослідкувати за тим, щоб кількість студентів закріплених за однією темою не перевищувала трьох осіб. Таке комплексне використання теми групою передбачає, що кожний студент досліджує окремий аспект проблеми. У разі, якщо написання курсових робіт відбувається на підстав низки суміжних дисциплін, така потреба зникає.

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використовування практичного матеріалу, тому добір тематики курсової роботи має вирішуватися у комплексі з проблемою практичного навчання студента, тобто практичне навчання майбутнього фахівця має відповідати напряму наукових інтересів.

Виходячи з вищевикладеного, підбір баз практик є одним із важливих етапів у підготовці до написання курсових робіт.

Разом із керівником студент уточнює коло питань, що слід вивчити та експериментально перевірити, складає план дослідження, визначає структуру роботи та терміни виконання за етапами, а також визначає літературу, яку треба відпрацювати.

2.3 Алгоритм виконання курсової роботи

Курсова робота базується на вивченні поставленої проблематики, нормативних та методичних матеріалів, літературних першоджерел, а також на практичному матеріалі сфери дослідження, який здобутий студентом у процесі виробничих практик.

Виконання курсової роботи вимагає від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури за обраною темою, але й вміння проводити цілеспрямовані спостереження, виявляти факти та підтверджувати їх експериментальним шляхом, пояснювати емпіричні факти за допомогою теоретичних знань, робити узагальнюючі висновки та пропозиції щодо покращення роботи.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 111–117 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 2. P. 111–117 УДК 37.064.2:377 ФОРМИ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА УЧНІВ У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ Ярослав Собко Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр, вул. Кривоноса, 10, 79008, Львів, Україна Проаналізовано організаційні форми інтегративного навчання у вищих професійних училищах у контексті співпраці...»

«УДК 371.113.1 Г.В. Єльникова, проректор з науковопедагогічної роботи – директор інституту менеджменту та психології УМО НАПН України, м. Київ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація. У статті подано теоретичне обґрунтування розробки описової та кваліметричної моделей фахової компетентності керівника вищого навчального закладу. Ключові слова: кваліметрична модель, фахова компетентність, керівник вищого навчального закладу....»

«УДК 159. 922 Сидоренко Жанна Вячеславівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського e-mail: sid_janna@inbox.ru ВПЛИВ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З ТРАВМАТИЧНИМ ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ Анотація У статті розглядається актуальна для українського суспільства проблема функціювання прийомної сім’ї, особливості відновлення в ній психологічного здоров’я дитини з...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування” Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2011 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Образцова Олена Миколаївна УДК 373.3:331.101 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУЧНОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 2    Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»

«УДК: 371.315.6+373.3-051 Бєкірова Л.Е., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, визначена модель формування даного виду готовності. Ключові слова: готовність к застосуванню інтерактивних технологій навчання,...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. Серія «ДНЗ + школа» Т33 Заснована 2007 року Теорія і практика формування дитячого колективу / уклад. О. В. Кулаченко, І. В. Молодушкіна. — Х. : Вид. Т33 група «Основа», 2012. — 144 с. — (Серія «ДНЗ + школа»). ISBN 978-617-00-1301-9. Книга стане в пригоді тим, хто організовує дозвілля дітей 3–10 років у сім’ї, дитячому садку і початковій школі. Шановні...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 372.3:398(477) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»