WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи ...»

-- [ Страница 3 ] --

Відповідно до цього Порядку, допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати надається випускникам 2008–2009 навчального року денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування. Слід зазначити, що на отримання такої допомоги мають право випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту зa напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали договір на строк не менше трьох років про роботу в загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах на посадах педагогічних працівників.

Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким її належить виплатити. Виплата допомоги здійснюється до кінця поточного року.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

–  –  –

Для організації індивідуальної форми навчання Міністерством освіти і науки України розроблено Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.12.2002 р. № 732, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.03.2003 р. за № 9/7330).

Згідно з п.

4.2 зазначеного наказу кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора ЗНЗ та затверджується відповідним органом керування освітою:

– 1–4 класи – 5 год. на тиждень;

– 5–9 класи – 8 год. на тиждень;

– 10–11 (12) класи – 12 год.

Відповідно до Наказу МОН від 15.10.2004 р. № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 02.11.2004 р.

за № 1400/9999) та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку, збільшено кількість годин для організації індивідуального навчання у:

– 1–4-их класах – 10 год. на тиждень на кожного учня;

– 5–9-их класах – 14 год. на тиждень на кожного учня;

– 10–11 (12)-их класах – 16 год. на тиждень на кожного учня.

Ці норми поширюються на учнів, які:

– мають статус дитини-інваліда;

– потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації;

– перебувають на диспансерному обліку в дитячих медичних закладах за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надано право встановлювати більші нормативи бюджетного фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, але не нижче визначених Міністерством освіти і науки України мінімальних нормативів.

–  –  –

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 03.05.1999 р. № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616), нормативи чисельності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів становлять: для міської місцевості, де чисельність учнів навчального закладу становить до 499 – 0,5 ставки; 500 і більше – 0,75 ставки; 700 – одна ставка; для сільської місцевості з чисельністю до 99 – 0,25 ставки; 100 і більше – 0,5 ставки; 200 і більше – 0,75 ставки; 300 – одна ставка.

У випадках, коли визначені нормативами посади практичних психологів не можуть забезпечити належне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, можуть бути введені додаткові посади практичних психологів.

–  –  –

Законом Української РСР «Про народну освіту» від 28.06.1974 р. технікуми (училища) віднесені до середніх спеціальних навчальних закладів, головним завданням яких була підготовка кваліфікованих фахівців із середньою спеціальною та загальною середньою освітою, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю.

Після набрання чинності Закону України «Про освіту» (з 1991 р.) та Закону України «Про вищу освіту» (з 2002 р.) технікуми та училища належать до вищих навчальних закладів І рівня акредитації.

–  –  –

Міністерство освіти і науки, враховуючи об’єктивні причини сучасного ринку праці освітян, запроваджує систему моніторингу працевлаштування випускників, налагоджує дієвий зворотній зв’язок вищих навчальних закладів зі своїми випускниками. До цієї роботи залучаються провідні центри науковців-соціологів.

Окрім того, відновлюється діяльність кафедр і факультетів з питань аналізу якості підготовки фахівців, ефективності їх використання за місцем працевлаштування. Створюються служби маркетингу спеціалістів, інформаційні бази про наявність місць працевлаштування.

Активізовано роботу зі створення нормативної бази щодо механізмів працевлаштування випускників. Підготовлено і надіслано до заінтересованих міністерств новий варіант Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України, підготовка яких здійснюється за державним замовленням.

Реалізується завдання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 6 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова конференція УДК: 331.108 Кадрова політика як метод економії фінансів та підвищення ефективності виробництва Автор: Константинов Л.М. Науковий керівник: доцент каф. економіки та організації виробництва к. е. н. Дибач І.Л. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Однією із нагальних проблем з якими стикається менеджмент більшості підприємств в сучасних умовах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки “Туризм”) Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2013 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин Форма № з них звітності семестру Всього Лекції...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ВАРНАВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 159.922.7+616.-092 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»