WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 85 | 86 || 88 |

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 14 Засновано в 1999 р. Книга І Кіровоград — 2010 УДК 37.013-053.5 (082) ББК 74.200я43 Т43 ...»

-- [ Страница 87 ] --

Традиційно посібники, за якими вчать дитину читати, включають слова і тексти, в основному, про природу Землі та предметний світ. Введення до змісту навчального предмету понять із різних сфер життєдіяльності, розширення тематики текстів, з якими працюють діти, сприяє розширенню уявлень дітей про предмети і явища навколишньої дійсності, а отже й створенню у них цілісної картини світу.

2. Збагачення емоційним, особистісно значущим матеріалом.

Сприймання навчального матеріалу дитиною, а отже й вплив на неї, значною мірою залежить від способу його передачі.

Л. І. Божович стверджує: поки зовнішні вимоги не стануть внутрішніми потребами дитини, вони не стануть справжнім чинником розвитку [2, с. 28]. Для вирішення цієї проблеми доречно використовувати яскраві малюнки, цікаві за тематикою тексти, зробити привабливим зміст діяльності, що роблить процес пізнання цікавим і значущим для дитини, викликаючи позитивні емоції й відкритість до пізнання нового, а отже й розширення уявлень про навколишній світ.

3. Поєднання логічного та образного мислення у процесі пізнання.

616 Збірник наукових праць, випуск 14, книга І Загальновідомо, що людський мозок має дві півкулі: одна з них (ліва) відповідає за логічне мислення, інша (права) — за образне, художнє. Коли дитина пізнає будь-яке явище довкілля, важливо, щоб обидві півкулі брали рівноцінну участь у цьому процесі, а отже, шлях до гармонії лежить у поєднанні і паралельному використанні лівої та правої півкулі. Однак, вважає О. Л. Соболєва, у ході навчально-пізнавальної діяльності наразі переважно залучається ліва півкуля головного мозку (тобто, розвивається логічне мислення), права ж частина — використовується, недостатньо [7]. Хоча, значно ефективніше можна навчати, якщо апелювати одночасно (паралельно), на рівних, до двох півкуль головного мозку — при вивченні будь-якого предмету та кожної теми всередині нього. Тому і народилася ідея органічно поєднати логічне та асоціативно-образне мислення. В результаті цього якісно змінюється процес навчання в пізнавальному, діяльнісному та емоційному аспектах.

Речення і тексти, а також ілюстрації до них, добиралися автором таким чином, аби через їхній зміст (через вербальне) та за допомогою малюнків (через образне) дитина помічала й встановлювала смислові зв’язки між явищами навколишньої дійсності, а отже йдеться про формування цілісних уявлень про навколишній світ.

4. Врахування спрямованості пізнавальних інтересів сучасних дошкільнят.

Психологи стверджують, що пізнання людини завжди вибіркове, вона обирає те, що здається їй важливим і суттєвим [5].

За даними опитування дітей дошкільного віку, вони виявляють інтерес не лише до природи Землі, а й до природи Космосу, предметного світу людини, інших людей. Тому в доборі змісту навчання читання (конкретних слів і текстів) враховується спрямованість пізнавальних інтересів сучасних дітей дошкільного віку.

5. Відповідність змісту завдань чотирьом сферам життєдіяльності людини: «Я», «Інші люди», «Природа», «Культура».

Згідно із Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», дитина має пізнавати світ у єдності та різноманітності чотирьох світів — Природи, Культури, Людей, Власного «Я», а формування цілісної картини світу можливе на основі встановлення зв`язків та взаємозалежностей між цими чотирма сферами життєдіяльності людини [1, с. 9]. Тому в процесі навчання

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

читання діти засвоюють поняття із різних сфер життєдіяльності людини: «Я», «Інші люди», «Природа», «Культура». Кожен розділ включає багато різних тем: так, наприклад, діти вчаться читати й одночасно ознайомлюються із видами спорту та правилами гігієни, назвами овочів та фруктів, особливостями міського та сільського способу життя, професіями людей, різними видами рослинного та тваринного світу, різними порами року тощо.

6. Розкриття сутності понять.

Наступною вимогою до змісту з метою розширення уявлень про навколишній світ є розкриття сутності різноманітних понять, з якими зустрічаються діти в ході виконання завдань. Дітям пропонується читати не лише знайомі слова, а й ті, які вони можуть не знати, але зміст яких буде зрозумілим для них після пояснення педагога.

7. Орієнтація на встановлення зв’язків між предметами та явищами навколишньої дійсності.

Зміст речень та текстів, які діти читають самостійно, орієнтований на розкриття багатства й різноманіття світу, взаємозв’язків предметів та явищ у ньому, що сприяє цілісному розумінню світу.

Окрім того, зміст завдань та лексичний матеріал весь час апелює до того, що все у навколишньому світі взаємопов’язане один з одним. Інколи ці зв’язки лежать на поверхні, інколи — глибоко, і не кожен зуміє це розгледіти. Виконання пропонованих завдань постійно вчить цьому дитину. Це важливо, оскільки від уміння виявляти та встановлювати взаємозв’язки між предметами та явищами навколишньої дійсності, багато в чому залежить свідоме сприйняття дійсності зростаючою особистістю.

8. Специфічне структурування (тобто, логічне вибудовування матеріалу на основі суттєвих зв’язків) навчального матеріалу також може сприяти розширенню уявлень про навколишній світ.

Як вважає Іванов Р. І., певним чином структурований зміст уже своєю логікою може стимулювати пізнавальну активність дитини, а отже сприятиме ширшому ознайомленню дитини із навколишнім світом [3].

Таким чином, виконуючи 5-6 завдань із кожної теми, діти значно розширюють власний словниковий запас та збагачують уявлення про навколишній світ.

Загальновідомим положенням у педагогіці є відповідність методів та засобів навчання його змісту [8]. При недостатній 618 Збірник наукових праць, випуск 14, книга І адекватності цих компонентів педагогічного процесу один одному неможливо забезпечити його ефективність.

У пропонованій автором методиці навчання читання дошкільників завдання (процесуальний компонент) є засобом організації навчально-пізнавальної діяльності та засобом розвитку дітей цього віку. Оскільки картина світу є складним утворенням, то однією із вимог до її формування є системний підхід. Що являє собою система завдань з навчання читання?

1. Усталений алгоритм засвоєння нових знань і формування навичок, який базується на постійному повторенні певних дій та рухові від простого до складного.

Автором було поділено процес читання слів на окремі (простіші) процеси:

• упізнавання і називання букв;

• упізнавання і називання складів;

• вирізнення складів у структурі слова;

• називання складів у слові, тобто читання слів.

Тому завдання пропонується виконувати в певній послідовності, в якій закладено вищеописаний алгоритм, тобто усі пропоновані завдання не є випадковим набором, а складають чітку й логічно вибудувану систему.

Перехід від читання слів до текстів також здійснюються поступово за певним алгоритмом, який діє в межах завдань з однієї теми. В основі цього алгоритму також закладено рух від простого до складного.

• Ознайомлення і читання слів певної тематики.

• Поєднання слів у словосполучення, їх читання.

• Читання речень з цієї ж теми.

• Читання тематичних текстів (коротких віршиків) різного рівня складності.

2. Використання різних видів діяльності.

Враховуючи той факт, що людина є предметом пізнання, комунікації та предметно-практичної діяльності, відповідно до авторського задуму дитина у процесі навчання читання постійно (вивчаючи будь-яку тему) залучається до різних видів діяльності:

безпосередньо читання, а також малювання, вирізання, виготовлення аплікацій, встановлення логічних зв’язків між зображуваними предметами, пізнання сутності різних мовленнєвих конструкцій (слів, словосполучень, речень) тощо. Окрім того, у ході

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

виконання завдань (наприклад, вирізаючи чи розфарбовуючи) діти постійно спілкуються з вихователем та один з одним. Таким чином, створюються усі умови для пізнання дитиною світу у єдності смислового, образного та емоційного компонентів.

3. Мотивація пізнавальної діяльності.

На думку Л. І. Божович, мотивація, і в першу чергу пізнавальний інтерес, відіграє важливу роль у розширенні уявлень про навколишній світ. І щоб зовнішні вимоги, які висуває середовище, стали чинником розвитку дитини, вони мають стати власними потребами дитини [2, с. 12].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Повністю поділяючи ці тези, автор особливу увагу приділив мотивації пізнавальної діяльності в процесі навчання читання, адже, якщо емоційна сфера дитини виключена із процесу пізнання, то матеріал сприймається побіжно й неусвідомлено.

Для цього використовуються такі прийоми мотивації, які сприяли б отриманню дитиною інтелектуального задоволення та насолоди від процесу пізнавальної діяльності, а саме:

• Формулювання завдань посібника містить у собі принцип добровільності. У формулюванні завдань використовуються такі вирази: «якщо хочеш», «якщо можеш», «якщо тобі подобається», «якщо тобі цікаво», тобто дитина може на власний вибір виконувати (або не виконувати), виконувати частково або повністю, виконувати те, що подобається.

• У змісті завдань використовується велика кількість різних образів тварин та казкових персонажів, що не може залишити дитину байдужою і робить завдання значно привабливішим для неї.

• Зміст лексичного матеріалу (слова, словосполучення, речення, тексти) близький і зрозумілий дошкільникам, цікавий тематично.

• Лексичний матеріал (слова, словосполучення, речення, тексти) та малюнки мають позитивну емоційну забарвленість, що створює світлий, оптимістичний та радісний настрій ілюстрованих завдань, а також позитивно впливає на свідомість та емоції маленької дитини.

4. Усунення комплексу складності навчального завдання.

Один із чинників, який перешкоджає успішному навчанню дітей є комплекс складності навчального завдання, який не доЗбірник наукових праць, випуск 14, книга І зволяє кожній дитині відчувати себе успішним. Загальновідомо, що діти досить тяжко переживають власну неуспішність, у них досить легко утворюється хибне уявлення про себе, знижується самооцінка, що викликає серйозні переживання і перешкоджає нормальним взаєминам дитини з іншими людьми, зі світом [2, с. 103].

Аби уникнути цієї ситуації, у завданнях спочатку акцентується увага на тих видах діяльності, які подобаються дитині (малювання, вирізання, розфарбовування тощо) і які вона легко може виконати, а потім на процесі читання як такому. Окрім того, ознайомлення з кожною темою розпочинається із читання найпростішого лексичного матеріалу — слів, плавно переходячи до найскладнішого — спочатку словосполучень, потім — речень, і аж насамкінець — текстів. Це дозволяє кожній дитині на кожному занятті не відчувати себе невдахою чи невмійком, а умілою та успішною особистістю.

Проілюструємо вищевикладені теоретичні положення і наведемо приклади завдань в межах окремих тем, які пропонуються старшим дошкільникам на заняттях із навчання читання.

(На жаль, формат наукового видання не дає можливості розмістити малюнки.) Тема «Моє тіло». Завдання 1. Наше тіло складається із певних частин, які мають особливі назви. Прочитай слова (назви частин тіла) і з’єднай їх з відповідною частиною тіла на малюнку. Завдання 2. Через п’ять органів чуття людина сприймає світ.

Спробуй відгадати, що робить кожен із органів. Виріж чотирикутники і наклей їх у відповідне місце. Завдання 3. Кожна людина має різну зовнішність. Прочитай словосполучення і намалюй людину з тими ознаками, які написано у словосполученнях. Завдання 4.

Знайди речення до кожного малюнка (з’єднай їх олівцем). Якщо хочеш, розфарбуй один або два малюнки. Завдання 5. Тварини, як і люди, мають різні частини тіла. Розфарбуй слоненя, якщо є бажання, прочитай про нього вірш.

Тема «Овочі». Завдання 1. Незамінними у нашому харчуванні є овочі. З’єднай назви овочів з відповідним малюнком. Завдання 2. Прочитай назви овочів. Згадай, як вони виглядають і намалюй ті, які хочеш, у відповідному квадраті. Завдання 3. Овочі бувають різні за виглядом, кольором і смаком. Виріж і склади по

<

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

ловинки овочів і прочитай словосполучення. Завдання 4. Якщо є час, розфарбуй малюнки і знайди до кожного із них речення.

Завдання 5. Овочі корисні не лише для людей, а й для тварин.

Розфарбуй малюнок та прочитай віршик про зайчат.

Пропонована авторська методика навчання читання апробується протягом 12 років у дошкільних навчальних закладах різних регіонів України. Проведене діагностичне обстеження експериментальних ДНЗ м. Києва у 2007-2009 н. р. засвідчило, що дана методика позитивно впливає не лише на формування навичок читання, а й на формування картини світу дітей, на розвиток дитини у самому широкому розумінні цього слова.

Література:

1. « » / psy.1september. ru,. — 2000. — 17.

8. Важной задачей дошкольного образования является формирование у детей картины мира — образа природного, предметного, социальЗбірник наукових праць, випуск 14, книга І ного окружающей среды и внутренней жизни человека. Одним из способов решения этой проблемы является обогащение содержания учебно-познавательной деятельности и использование соответствующих методов обучения и воспитания. Автором разработана методика обучения чтению для старших дошкольников, которая, кроме формирования соответствующих навыков, способствует формированию у ребенка представлений об окружающем мире.

Ключевые слова: картина мира, природная, предметная, социальная середа, старший дошкільник, методика обучения чтению.

An important task is the formation of pre-school education of children in the world picture — an image of natural, substantive, social environment and domestic life. One way around this problem is to enrich the content of teaching and learning activities and use appropriate methods of training and education. The author developed a method of teaching reading to older preschool children, which, besides the formation of appropriate skills, promotes the child’s notions about the world.

Keywords: world picture, natural, substantive, social environment, older preschool children, method of teaching reading.

УДК 37 (09)(470)’04-056.49 І.О. Шишова, м. Кіровоград

ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

ШКОЛЯРІВ У РОСІЇ У статті розглядаються особливості профілактики девіантної поведінки школярів у Російській Федерації в післярадянський період.Pages:     | 1 |   ...   | 85 | 86 || 88 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, Б.М. Лебедєв, І.А. Юрьєва МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000007 “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Харків 2005 Рецензент: В.Я. Заруба, д-р. екон.наук, проф., зав. каф. економічної кибернетики та маркетингового менеджменту Содержание Вступ 1....»

«Микола Пимоненко (1862—1912) талановито змалював українські замріяних, закоханих або зажурених людей, акцентуючи увагу на обра пейзажі й жанрові сцени з народного життя, достовірно відтворюючи де зах дівчат. Такою є картина «На річці», де на тлі сільського краєвиду талі побуту й одягу селян. Ілля Репін із захопленням писав про митця як зображено дівчину, що несе з річки воду. Неподалік бачимо вершника, про «живого образотворця України». Одним із провідних у творчості Пи який із зацікавленням...»

«XІ ЩОДО ЕМПІРІЇ ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЦІЇ* Форма великого життя цілком наслідує Дао. Дао творить речі невидимо, несхопно. Несхопні, невидимі брази у ньому! Несхопні, невидимі речі у ньому! Незбагненне, темне сім’я у ньому! Це сім’я — істина. А в ній — віра. Від початків і донині обійтись без імені його не можна, Якщо прагнеш збагнути речей усіх виникнення. І звідки мені ще знати, що речей усіх виникнення Саме так відбувається? * У двадцяті роки в Америці я познайомився із високоосвіченою дамою —...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 6 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Н Ау к 0 В І ЗАПИСКИ Психолого-педагогічні науки №З Ніжин 2009 УДК 159.9(05)540.3+37(05)540.3 ББК 88я5+74я5 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Редакційна колегія: Коваленко Є. І. кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор (заступник відповідального редактора); Абашкіна Н. Г. доктор педагогічних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОСОЛ Наталія Олександрівна УДК: 159.98:371.134 -057.874 ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України. кандидат психологічних наук, доцент Науковий...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефони університету для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 764-45Педагогічні науки № 1(14), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленовикладачемкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Л.Г.Тарасенко Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«Біловодська Олена Анатоліївна к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ УПАКОВКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В сучасних умовах насиченого ринку покупців споживчих товарів упаковка є важливим аспектом товарної політики виробника, невід’ємним ринковим атрибутом самого товару, одним з основних елементів системи товароруху, а також дієвим інструментом маркетингу інновацій, оскільки значно полегшує...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»