WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 64 |

«Випуск 18 Київ 2010 ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83.3 Ук Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – 238 с. ISBN ...»

-- [ Страница 1 ] --

Літературознавчі обрії

Праці молодих учених

Випуск 18

Київ 2010

ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83.3 Ук

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. – К.: Інститут

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – 238 с.

ISBN 966-02-3308-6 (серія)

ISBN 978-966-02-5398-8

До вісімнадцятого випуску збірника «Літературознавчі обрії» увійшли

статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури ХХ ст., а

також питанням джерелознавства і текстології.

Видання розраховане на фахівців із української літератури ХХ ст., джерелознавства і текстології.

Статті подано в авторській редакції. Відповідальність за публікацію несуть автори та їхні наукові керівники.

Науковий редактор: д. філол. н., чл.-кор. НАН України Сулима М. М.

В і д п о в і д а л ь н и й р е д а к т о р : к. філол. н. Бербенець Л. С.

Рецензенти: д. філол. н., проф. Гуляк А. Б., д. ф д. філол. н. Шумило Н. М..

д. ф. н., проф. Астаф’єв О. Г н., проф. Астаф’єв О. Г.

Редколегія: д. філол. н., чл.-кор. НАН України Гундорова Т. І., д. філол. н., акад. НАН України Дончик В. Г., д. філол. н., акад. НАН України Жулинський М. Г., д. філол. н., чл.-кор. НАН України Наливайко Д. С., д. філол. н., чл.-кор. НАН України Сивокінь Г. М., д. філол. н. Смілянська В. Л.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, протокол № 12 від 29 жовтня 2009 р.

Збірник входить до затвердженого ВАК України переліку наукових фахових видань, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень.

ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83+83.3 Ук © Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010 ISBN 966-02-3308-6 (серія) ISBN 978-966-02-5398-8978-966-02-4531-0 Зміст Українська література ХХ століття Олена Костенко (Ніжин). Мала проза Володимира Винниченка: особливості психологічного мотивування Людмила Золотюк (Житомир). Особливості портретописання і характеротворення у повісті «Краса і сила»

Володимира Винниченка Валерія Дмитрук (Житомир). Марґінальний персонаж у пошуках власного життєвого простору (на матеріалі роману Володимира Винниченка «Хочу!»)

Людмила Крикун (Ніжин). Наративна модель «Сонячної машини» Володимира Винниченка:

реалізація амбівалентності ідейного задуму Борис Костиря (Київ). Міфологізм у символістській прозі Клима Поліщука Тетяна Коваленко (Донецьк). Поле тяжіння українського формалізму (до проблеми контекстів формалізму

–  –  –

Олена Сайковська (Одеса). Експериментальність українського роману 20-х років ХХ століття Олександра Бєляєва (Одеса). Гротеск як спосіб артикуляції трагікомедійної візії світу у п’єсі Я. Мамонтова «Республіка на колесах»

Євгенія Гай (Київ). Божевільний, юродивий, блазень як модус співіснування митця і суспільства у літературі 20-х – початку 30-х років ХХ сторіччя (на прикладі драматургії Миколи Куліша) Ярина Цимбал (Київ). «Харківський текст» 1920-х років: обірвана спроба Віктор Бібік (Дрогобич). Хронотоп у романі Валер’яна Підмогильного «Місто»

Ганна Протасова (Київ). Ніцшеанський дискурс у прозі Валер’яна Підмогильного Світлана Губарєва (Харків). Ґео Шкурупій: homo ebriosus як суб’єкт репортажної новели Наталія Якубчак (Київ). «Камена» Миколи Зерова (1924 року): аспекти цілісності Яна Рубан (Запоріжжя). Особливості стилю як елементу авторської свідомості у поезії Богдана-Ігоря Антонича Наталія Лебединцева (Миколаїв). Апокаліптичний ідеалізм у поезії Тодося Осьмачки: тілесний аспект

–  –  –

Світлана Тараторіна (Київ). Українська дискусія межі 1920–1930 років щодо місця романтизму у пролетарській літературі Валентина Хархун (Ніжин). Андрій Головко в контексті українського соцреалізму

–  –  –

Марія Приходько (Київ). Жіночі образи в апокрифічному романі Леоніда Мосендза «Останній пророк»

Марія Цехмейструк (Одеса). Автотематизм у структурі поетики мемуарно-автобіографічного циклу

–  –  –

Анна Хаєцька (Київ). Мотив творчості в поезії Галі Мазуренко (на прикладі збірки «Стежка») Анастасія Сподинюк (Київ). Поетичний діалог Наталі Лівицької-Холодної та Євгена Маланюка Сніжана Жигун (Київ). Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею»

Ігоря Качуровського Тетяна Веретюк (Харків). Роман Ігоря Муратова «Сповідь на вершині» у контексті українського літературного процесу 1970–1980-х років Катерина Дюжева (Житомир).

Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко Олена Рибка (Харків). Григорій Сковорода у творчості Євгена Сверстюка Наталія Підгаєвська (Тернопіль). Психоаналітична рецепція інтроспективного світу інтелігента в оповіданнях Володимира Дрозда Наталія Мініч (Одеса). Інтелектуальний роман Валерія Шевчука «Кросворд»: інтертекстуальні параметри Юлія Мендель (Київ). Особливості хронотопу у збірці Володимира Затуливітра «Зоряна речовина»

Ірина Зелененька (Бар). Трансформація образу дерева як розгортання символу плодючості – саду в ліриці

–  –  –

Ірина Біла (Дніпропетровськ). Мотив пошуку притулку в романі Галини Пагутяк «Компроміс»

Олена Юрчук (Житомир). Жінка в українському постколоніальному світі: у пошуках національного героя (за романом О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу») Ольга Шаф (Дніпропетровськ). Фемінні мотиви в поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки

–  –  –

Олена Ставнича (Київ). Осмислення зв’язку «людина – соціум» у сучасній традиціоналістській прозі:

відчуження, самотність, «social exclusion»

Оксана Січкар (Запоріжжя). Історія, стан і перспективи розвитку української літератури для дітей

–  –  –

Джерелознавство і текстологія Надія Якобчук (Київ). Історія видання повного зібрання творів та листів Пантелеймона Куліша у листуванні Івана Каманіна до Ганни Барвінок Богдан Цимбал (Київ). Оцінка доробку Василя Доманицького-текстолога в українському літературознавстві Світлана Якобчук (Київ). Листування Федора Павловича Матушевського з українськими письменниками у фондах київських архівів Тетяна Голяк (Київ). До питання композиції багатотомних видань творів Івана Франка Валентина Варчук (Київ). Проблема вибору основного тексту поезії у прозі Василя Стефаника «Раненько чесала волосся…»

Олена Денисенко (Харків). Діалоги на відстані (приватне листування Юрія Шевельова)

–  –  –

МАЛА ПРОЗА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА:

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО МОТИВУВАННЯ

Проблема психологічного мотивування, що «відображає переважний та поглиблений інтерес художнього пізнання до внутрішнього світу людини, до мотивів її вчинків та дій» [7; 27], посідає чільне місце в літературі. Вивченням даного питання як одного з аспектів у контексті ширшої тематики (художнього психологізму) займалися радянські вчені у 70–80-х роках минулого століття (Лідія Гінзбург, Іван Денисюк, Андрій Єсін, Микола Кодак, Валерій Компанієць, Василь Фащенко та ін.). На жаль, ідеологічні чинники стали на заваді всебічного, об’єктивного висвітлення проблеми. Обмежуючись рамками соцреалістичного методу, дослідники часто упереджено та однобічно підходили до визначення рівня психологічності творів модерністського спрямування (головним чином, суперечності виникали там, де на противагу соціальній зумовленості поведінки заступала детермінація іншого, наприклад, біологічно-інстинктивного характеру). Показовою в даному контексті видається рецепція малої прози Володимира Винниченка, який справедливо вважається ключовою постаттю в історії української літератури. Тривалий час його творчість піддавалась нищівній критиці, ігноруванню. Очевидно, причиною несприйняття слугував модерний характер мислення митця, що відобразилось, головним чином, у якісному оновленні художньо-психологічного аналізу.

Незважаючи на те, що переважна більшість науковців указує на «глибокий психологізм» як визначальну якість індивідуального стилю письменника, дана тема залишається малодослідженою. Специфіка художнього психологізму малої прози Володимира Винниченка є центром дисертаційного проекту Лідії Мацевко та Світлани Присяжнюк, проте проблема мотивації поведінки героя так і не стала спеціальним предметом авторських рефлексій.

Науковці побічно торкаються означеного питання в межах вивчення «еволюції», «закономірностей становлення та самореалізації характеру».

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розглядаючи ранню прозу письменника крізь призму «нового типу» реалізму», автори наголошують на її соціальнополітичній, ідеологічній визначеності. Акцент робиться на формальних ознаках, «традиційних описових контекстах» художньо-психологічного аналізу (портреті, пейзажі, жестах, міміці, монолозі, діалозі, невласне прямій мові тощо). Відсутній науково-теоретичний матеріал, що

Літературознавчі обрії. Випуск 18

системно, на рівні концептуального вирішення, розкриває заявлену проблему. Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за необхідне дослідити специфіку психологічного мотивування в малій прозі Володимира Винниченка.

Період кінця XIX початку XX століття позначений радикальними змінами в суспільній свідомості, що знайшло відображення в оновленні літературної традиції. «Легітимізація суб’єктивності» (Анфіса Горбань), що живиться ідеєю чуттєвості, спровокувала появу «патологічно подвоєного» героя – людини з ослабленим рівнем вольового контролю та надмірно виявленою емоційністю [9; 239]. Саме такий тип особистості заявлено в малій прозі Володимира Винниченка. Взагалі концепція чуття, що базується на логіці ірраціонального, визначальна вже для ранньої творчості прозаїка. Показовим є розуміння чуттєвого як несвідомо-інстинктивного бажання домінанти в структурі психічного та провідного чинника, що зумовлює поведінку героя (з огляду на що теоретично означимо його поняттям гіпертрофована чуттєвість).

В умовах наростання психотравмуючого тиску. латентна сила виявляє себе повною мірою, окреслюючись переважно у вигляді агресії, панічного страху, стійких вітальних потреб/бажань. На рівні поведінкових змін це виявляється у формі афективних спалахів, імпульсивних дій, вчинків, що виходять за межі етикету, пристойного поводження (такий тип поведінки характерний для переважної більшості творів Володимира Винниченка).

Теоретично можна означити декілька чинників, що стимулюють вияв гіпертрофованого «чуття» (на рівні тексту ці лінії найчастіше переплітаються з ухилом до домінування однієї з них):

1. Домінанта чуттєвого виникає в результаті зіткнення героїв із зовнішніми перешкодами (соціального, фізичного чи психологічного характеру) на шляху до задоволення життєво необхідних потреб, базованих на інстинкті самозбереження («Голод», «Промінь сонця», «Маленька рисочка», «Біля машини», «Студент», «Темна сила», «Глум», «Момент», «Малоросвропеєць», «Контрасти», «На пристані»).

В умовах посиленого морального тиску, психофізичного виснаження (героя позбавлено можливості спати) зароджується непереборне бажання помсти фізичного знищення кривдника («Маленька рисочка»).

У момент зіткнення зі смертельною небезпекою (під час нелегального перетину кордону) життєвий інстинкт стає визначальним чинником поведінки героїв; натомість соціальні умовності втрачають свою вагу. Фінал твору знаменний зриванням масок, відвертим проявом вітальних бажань («Момент»).

Неймовірний контраст шибениці на тлі першого сонячного променя пробуджує непереможну волю до життя і змушує засудженого до страти протидіяти, боротися до останнього навіть в умовах безнадії, за мить до невиправної смерті («Промінь сонця»).

Отримавши неочікуваний доступ до харчів, знесилені та голодні заробітчани втрачають людську подобу («Контрасти»).

Позбавлені мізерної зарплатні, фізично виснажені, обурені робітники вдаються до образливих, іронічних натяків на адресу економа Гудзінського. Врешті, відкрито повстають проти нього, підбурені постійним намаганням пана морально принизити працюючих. Пік напруженого протистояння (що виявляється у формі вербальної агресії) припадає на момент загострення осібного конфлікту між паном та одним із підлеглих. Напруження зростає, вибухаючи на рівні фізичної сутички («Біля машини»).

Змучений постійним очікуванням неминучої розправи з боку погрожуючих селян, поміщик на мить позбувся здатності мислити об’єктивно, що призвело до трагічних наслідків:

прийнявши весільну процесію, що наближалась до його дому, за групу повстанців, він втратив контроль і розпочав стрілянину. Довгі, запальні промови Коростенка про «волю, прогрес, новітніх людей, добро і правду» виявилися лише теорією, що не знайшла місця в реальному житті («Малорос-європеєць»).

Через страх перед неминучим покаранням та неймовірно сильне відчуття голоду один із затриманих селян, незважаючи на внутрішній супротив («таке безчестя!..» [1; 424]), врешті погоджується на вимогу офіцера публічно принизити свого товариша заради обіцяної свободи та грошової винагороди. Голос сумління слабне у боротьбі з бажанням вижити за будь-яких

Українська література ХХ століття

умов. Досить показовою в даному контексті є художня деталь образ нічних метеликів, що безтямно летять на вогонь [1; 422, 427] («Голод»).

Відверта розмова ув’язнених з наглядачами, здається, «розриває темряву солдатського світогляду» [1; 387], збурює в душах вартових високі ідеали рівноправності, любові та справедливості, запалює серця непереборним прагненням опиратися всьому, що принижує людську гідність. Проте ключова теза «треба людиною бути, а не худобою, яка батога боїться!» в дійсності (при появі розлюченого караульного офіцера) не виправдовує себе.

Непідвладний розумові, дикий, тваринний страх зводить нанівець пробуджені благородні почуття та шляхетні наміри («Темна сила»).

Голос нужди виявляється сильнішим за будь-які вищі почуття, змушуючи заробітчан розлучатися з найдорожчим («На пристані»).

Несамовиті лють і страх, збурені впливом екстремальної ситуації (пожежі), змушують удатися до пошуку можливих шляхів енергетичної розрядки, пробуджують у селян стійке бажання віднайти уявного винуватця. Предметом дій деструктивного характеру стають об’єкти-замісники. Якщо на початку сюжету переважає вербальна форма агресії («з ненавистю і страхом кричали» «на собак»; нарікали на караюче небо), то у фіналі спостерігаємо пік нагнітання і вибух чуттів (викликаний публічним самогубством невинного студента) аж до фізичної розправи над стражником («Студент»).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 64 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ШЕМЧУК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ УДК [378.046-021.68+378.22]:[159.955:355.233] ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті оборони...»

«Літнарович Руслан Миколайович Міністерство освіти і науки України доцент, кандидат технічних наук Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПАЛІНОМІАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ Р.М.Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО Навчальний посібникдля студентів педагогічного ЕКСПЕРИМЕНТУ ПОЛІНОМІАЛЬНОЮ факультету ФУНКЦІЄЮ Ч астина 7 Навчальний посібник ДЛЯ...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 PERSON-ORIENTED TECHNOLOGY OF EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN’LEADERSHIP QUALITIES D. Alfimov In the article the features of the person-oriented technology of education of schoolchildren’ leadership qualities and meaningfulness of its introduction in the educational process of a general educational establishment are examined. Keywords: technology, person-oriented education, technology of education. Алфімов Д.В. – доктор педагогічних...»

«Ооесмсий національний політехнічний університет ЗМІСТ НАШІІНТЕРВ'Ю Валерій Малахов. Вища освіта має бути доступнішою.............. 3 Балонський ПРОЦЕС Ростислав Гузик, Леонід Діхтярь. Реалізація принципів і завдань Балонеького процесу 12 ЯКІСТЬ ОСВІТИ Руслан Костюкевич. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету.......... 29 Наталя Ковчин. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»

«УДК 378.147 Драч І.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація. У статті розглядається проблема формування професійної компетентності випускника вищого навчального закладу з позицій акмеологічного підходу. Висвітлюються поняття «акмеологія», «компетентність», «ключові компетентності». Пропонується структура професійної компетентності випускника вищого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»