WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«НА КОМУТОВАНИХ КОНДЕНСАТОРАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний університет “Львівська політехніка”

Мичуда Леся Зиновіївна

УДК

621.317+681.325

АНАЛОГОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

НА КОМУТОВАНИХ КОНДЕНСАТОРАХ

05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки

та систем керування

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

ЛЬВІВ - 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Державному університеті “Львівська політехніка” Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, Дудикевич Валерій Богданович, ДУ “Львівська політехніка”, завідувач кафедри “Автоматика і телемеханіка”

Офіційні опоненти:

- доктор фізико-математичних наук, професор Попов Богдан Олександрович, завідувач відділу обчислювальних методів та систем перетворення інформації Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України;

- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Лукенюк Адольф Антонович, заступник директора Львівського центру інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Національного космічного агенства України.

Провідна установа: Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Національного агенства з питань інформатизації при Президентові України (м.Львів), відділ інформаційних технологій і систем.

Захист відбудеться “ 8 ” жовтня 1999 р. о “ 16 ” год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Державному університеті “Львівська політехніка” в ауд.226 головного корпусу (290646, Львів-13, вул.Бандери, 12) З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного університету “Львівська політехніка” (290646, Львів-13, вул.Професорська,1) Автореферат розісланий “ 7 ” вересня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук Луцик Я.Т.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Обробка інформації у сучасних системах автоматики й інформаційно-вимірювальних системах вимагає функціонального перетворення сигналів для забезпечення різних математичних залежностей між вхідними та вихідними величинами.

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговують аналогові функціональні перетворювачі (АФП), що працюють з аналоговими вхідними сигналами, оскільки переважна більшість первинних перетворювачів мають аналогові вихідні сигнали. При цьому вигідно вирізняються широким динамічним діапазоном вхідних сигналів логарифмічні АФП.

Крім того, використання логарифмування та антилогарифмування дозволяє набагато швидше і точніше виконати за допомогою електронних вузлів ряд математичних операцій, зокрема, множення, ділення, піднесення до степеня, добування кореня й ін. Зауважимо, що електронні вузли, як правило, виконують з достатньою точністю лише додавання та віднімання.

На даний час найбільш поширені три способи логарифмічного перетворення, зокрема, на основі p-n переходу напівпровідникових діодів, процесів розряду в RC-колі, процесів перезаряду в комутованих конденсаторах.

Логарифмічні перетворювачі на p-n переході напівпровідникових елементів за рахунок інтегрального виконання мають знижену до 0,5% похибку перетворення; подальше зменшення похибки неможливе через технологічні обмеження сучасної інтегральної електроніки,- у першу чергу, через відносно великий взаємний розкид параметрів виготовлених на одній підкладці активних елементів, який становить 0,2% - 5%.

Похибка перетворення логарифмічних перетворювачів на розрядному RC-колі звичайно лежить в межах 0,5% - 1% ; це зумовлено тим, що логарифм визначається за часом розряду конденсатора при великій кількості дестабілізуючих факторів.

Для побудови АФП найбільш перспективним є розроблений на кафедрі "Автоматика та телемеханіка" Державного університету "Львівська політехніка" спосіб логарифмування на основі використання явища перерозподілу заряду в комутованих конденсаторах, оскільки забезпечує порівняно з іншими значне (в 5 i бiльше разів) пiдвищення точностi, ширші функціональні можливості за рахунок реалізації будь-якого значення основи логарифму та природного представлення результату перетворення у виглядi число-імпульсного коду.

Проте, питання проектування та розробки АФП на основі використання явища перерозподілу заряду в комутованих конденсаторах (АФПК) досліджені недостатньо і відомі АФП на комутованих конденсаторах мають обмежені функціональні можливості: виконують лише одну з таких функцій як додавання, множення на постійний коефіцієнт або інтегрування.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Проблема розробки та побудови аналогових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах вирішувалася при виконанні науково-дослідних робіт Державного університету “Львівська політехніка” (НДЛ-15) по держбюджетних темах “Швидкодіючі перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем” (ДБ/15 ЛАЦП) номер державної реєстрації 0196U000181 у розділі “Аналоговий функціональний перетворювач на комутованих конденсаторах” та “Високоточні перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем” (ДБ/Точність) номер державної реєстрації 0198U002350 у розділі “Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах”.

Метою дисертаційної роботи є розробка та дослідження раціональних принципів побудови та створення нових аналогових функціональних перетворювачів з підвищеною точністю та розширеними функціональними можливостями на основі використання явища перерозподілу заряду в комутованих конденсаторах.

Основні вимоги до розроблюваних АФПК:

1. Вхідна величина - напруга постійного струму з номінальним значенням - 10 В;

2. Динамічний діапазон вхідних сигналів не менший 80 дБ.

3. Основна похибка перетворення не більша 0,25%.

4. Вихідний сигнал - напруга постійного струму.

5. Основні виконувані функції - множення, ділення, піднесення до степеня та добування кореня.

Методи досліджень. Поставлені задачі розробки і дослідження вирішені в дисертації на основі використання теорії лінійних електричних кіл, методів матричної та лінійної алгебри, теорії похибок, комп'ютерного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- запропоновано нові принципи побудови та структури АФПК, які дозволяють підвищити точність і розширити функціональні можливості перетворювачів при простій схемній реалізації;

- розроблено АФПК типу логарифматор-антилогарифматор, який має високу точність і є найпростішим за схемним рішенням;

- запропоновано АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках, що відрізняється підвищеною точністю, спрощеним схемним рішенням і широкими функціональними можливостями;

- запропоновано АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на одній конденсаторній комірці, який має підвищену точність і широкі функціональні можливості;

- розроблено високоточний АФПК з додатковим арифметичним блоком, який має розширені функціональні можливості і велику гнучкість при виборі потрібної функціональної залежності;

- запропоновано аналого-цифровий функціональний перетворювач (АЦФП) на конденсаторній комірці, який відрізняється підвищеною швидкодією;

- розроблені фізичні та математичні моделі АФПК;

- запропоновано аналітичні вирази для характеристик перетворення та оцінки похибок АФПК.

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що:

- розроблені принципові електричні схеми АФПК і на їх базі виготовлено і досліджено декілька макетних зразків перетворювачів;

- розроблені математичні моделі дали можливість при розробці АФПК прогнозувати їх технічні характеристики і до мінімуму звести роботи при макетуванні;

- отримані розрахункові співвідношення для АФПК та їх окремих вузлів і приведені практичні рекомендації по реалізації;

- розв'язана задача чисельного дослідження АФПК на ЕОМ, зокрема, розроблені алгоритми і створено пакет прикладних програм, який дозволяє оцінити похибки та характеристики перетворення проектованих АФПК з урахуванням реальних параметрів їх компонентів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- одержано та систематизовано у вигляді таблиць і графіків характеристики макетних зразків АФПК.

Реалізація та впровадження результатів роботи:

- АФПК типу 3-логарифматори-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках був використаний у Львівському центрі інституту космічних досліджень НАНУ та НКУ при розробці широкодіапазонного промислового витратоміру газу;

- АФПК з додатковим арифметичним блоком був використаний у Державному університеті "Львівська політехніка" у держбюджетній темі "Швидкодіючі перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем";

- АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках був використаний у Державному університеті "Львівська політехніка" у держбюджетній темі "Високоточні перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем".

На захист виносяться наступні основні положення дисертаційної роботи:

- нові принципи побудови та структури АФПК, які дозволяють підвищити точність і розширити функціональні можливості АФПК при простій схемній реалізації;

- спосіб забезпечення ідентичності багатьох логарифматорів за рахунок виконання їх на одній конденсаторній комірці, що дозволяє підвищити точність і значно розширити функціональні можливості АФПК на їх основі порівняно з відомими АФПК;

- нові класи багатофункціональних АФП - АФП на комутованих конденсаторах, які перевершують відомі перетворювачі точністю, спрощеною реалізацією і зручністю інтегрального виконання, зокрема:

- АФПК типу логарифматор-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках;

- АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках;

- АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на одній конденсаторній комірці;

- аналого-цифровий функціональний перетворювач на одній конденсаторній комірці;

- фізичні та математичні моделі АФПК;

- аналітичні вирази для характеристик перетворення та методика оцінки похибок АФПК;

- результати розробки та експериментальних досліджень АФПК.

Особистий внесок. Основна частина досліджень дисертаційної роботи виконана автором самостійно, а саме: розробка та побудова найпростішого АФПК типу логарифматор-антилогарифматор; розробка нових структур високоточних АФПК з додатковим арифметичним блоком; розробка фізичної та математичної моделі АФПК; розробка методик досліджень АФПК та його складових; розробка методики оцінки точності АФПК; розробка алгоритмів і пакету програм для дослідження АФПК на ЕОМ; визначення перспективних напрямків розвитку АФПК і побудови на їх основі засобів обчислювальної техніки та систем керування.

У дослідженнях, виконаних у співавторстві, вклад автора був визначальним. Прізвища співавторів, які приймали участь по окремих питаннях, наведені у списку літератури.

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на наукових конференціях, а саме: 2-й українській конференції з автоматичного керування "Автоматика - 95" (м.Львів, 1995р.); 3-й українській конференції з автоматичного керування "Автоматика - 96" (м.Севастополь, 1996 р.); міжнародній конференції "Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи" Друкотехн - 96 (м.Львів, 1996 р.);

міжнародній конференції "Modelling and investigation of system stability" (м.Київ, 1997 р.).

Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена на 201 сторінці друкованого тексту, містить 61 рисунок на 56 сторінках і складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 91 найменування на 9 сторінках та додатку на 23 сторінках, який містить тексти програм, таблиці розрахункових даних, акти впровадження.

Публікації. За результатами розробок і досліджень, проведених у дисертаційній роботі, опубліковано 10 друкованих робіт, з них 5 статей у наукових журналах, 3 статті у наукових працях конференцій, 1 тези доповіді на науково-технічній конференції і 1 заявка України на винахід.

ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі аргументовано актуальність теми, дана постановка задачі, викладена наукова новизна одержаних результатів, вказано практичне значення результатів роботи та особистий внесок автора.

У першому розділі проведено огляд сучасного стану аналогових функціональних перетворювачів і зроблено їх класифікацію. Показано, що серед сучасних АФП найбільшого поширення набули перетворювачі типу логарифматор-антилогарифматор, оскільки вони дозволяють перетворювати вхідні сигнали у широкому динамічному діапазоні. За рахунок інтегрального виконання похибка перетворення АФП типу логарифматор-антилогарифматор знижена до 0,25% і подальше її зменшення обмежується можливостями сучасної інтегральної технології.

Збільшення кількості логарифматорів у схемі АФП призводить до розширення функціональних можливостей перетворювача, проте воно обмежується труднощами забезпечення ідентичності характеристик логарифматорів,- через те відомі АФП містять не більше як 2 - 3 логарифматори.

Покращення параметрів і характеристик логарифматорів сприяє підвищенню метрологічних властивостей АФП, і в цьому плані для побудови АФП найбільш перспективними є логарифматори на комутованих конденсаторах з використанням явища перерозподілу заряду, які відрізняються від інших, у першу чергу, підвищеною точністю та більш зручним для обробки вихідним сигналом у вигляді число-імпульсного коду.

Розділ другий присвячений розробці та аналізу принципів побудови аналогових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах. Запропоновано та досліджено нові принципи побудови АФП на основі явища перерозподілу заряду в конденсаторних комірках, зокрема: АФПК типу логарифматор-антилогарифматор, АФПК на двох, трьох і багатьох (N) логарифматорах, АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на двох конденсаторних комірках, АФПК типу N-логарифматорів-антилогарифматор на одній конденсаторній комірці, АФПК з додатковим арифметичним блоком і аналого-цифровий функціональний перетворювач на конденсаторній комірці.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСИЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НЕТРЕБА Жанна Миколаївна УДК 629.735.064.382 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ РІДИН З УРАХУВАННЯМ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі теоретичної фізики Національного авіаційного...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна НІКІТЧЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ УДК 629.4.028.86 УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОГЛИНАЮЧИХ АПАРАТІВ АВТОЗЧЕПІВ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті...»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«Сергій ДЖЕРДЖ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕГІОНАХ Громадська ліга Україна-НАТО, м. Київ Фундамент для існування і розбудови громадянського суспільства в Україні закріплений, передусім, в Конституції України, стаття 36 якої говорить „Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Криворучко Дмитро Володимирович УДК 621.9.01:519.6 (043.3) НАУКОВІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного...»

«Короткий ілюстрований путівник для розуміння ісламу Щоб отримати повну версію цієї книги он-лайн, більше інформації про іслам, або додаткових екземплярів, відвідайте www.islam-guide.com Фото на титульній сторінці: Більше одного мільйона мусульман з усього світу моляться разом у Мечеті Харам в Мецці. Фото на останній сторінці: Мечеть Пророка Мухаммада в Медині. Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного! Друге видання І. А. Ібрагім Головні редактори: Наукові редактори: Д-р. Вільям (Дауд) Пічі Проф....»

«ISSN 2225-7551 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 4 (61) Чернігів 201 № 4 (61), 2012 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ JOURNAL OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY УДК 62/69+00 ББК 30/35 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 9 від 26.11.2012 р.). Вісник Чернігівського державного технологічного університету включено...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 37, №5. УДК 378-057.85 Сороко Наталія Володимирівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна nvsoroko@rumbler.ru ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) Анотація. У статті висвітлені основні підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Овчаренко Михайло Сергійович УДК 621.662:66.063(043.3) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ТА РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ГІДРОДИНАМІЧНОГО АГРЕГАТУ-ГОМОГЕНІЗАТОРА Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної...»

«МІСЦЯ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ Харківський інститут соціальних досліджень Координатор Проектів ОБСЄ в Україні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини МІСЦЯ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ Харків 2013 УДК 340.111.53:303.0 Автори: Кобзін Д. О., кандидат соціологічних наук, директор ГО «ХІСД»; Черноусов А. М., кандидат соціологічних наук, провідний експерт ГО «ХІСД»; Щербань С. В., соціолог, науковий співробітник ГО «ХІСД»; Колоколова М. О., соціолог, науковий співробітник ГО «ХІСД»; Будник А. Ю.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»