WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 621.317 © Ю.В. Човнюк, к.т.н.; Л.С. Шимко, к.т.н.; І.М. Сівак, к.т.н. Національний університет біоресурсів і природокористування України ...»

-- [ Страница 2 ] --

Рис. 1 – Структурна схема оцінки вектора стану вимірювача лінійних прискорень РОСМ з МСУ на основі ШНМ Висновки 1 Ефективним шляхом підвищення точності визначення параметрів руху механічних конструкцій РОСМ з МСУ у реальному

–  –  –

часі є алгоритмічні методи обробки вимірювальної інформації від первинних вимірювальних перетворювачів. Основою цих методів є ідентифікація вектора стану об’єктів вимірювань (механічної конструкції РОСМ з МСУ), що складається з поточної координати, швидкості та прискорення. Пропонується використання штучної нейронної мережі для підвищення точності вимірювань у нестаціонарних та несприятливих умовах.

2 На основі ШНМ можна реалізувати алгоритм ідентифікації руху (його параметрів) чутливого елементу (ЧЕ), що входить до складу вимірювачів лінійних прискорень (акселерометрів).

Акселерометр може бути закріплений на механічній конструкції, для якої визначається параметрів переміщень РОСМ з МСУ.

3 Адаптація та оптимальне налаштування параметрів алгоритму ідентифікації можуть бути виконані у процесі адаптації та навчання цієї ШНМ. Для оцінки вектора стану ЧЕ розроблена схема, шо складається з ліній затримки та трьох адаптивних лінійних нейронів. Результатом є зменшення додаткової похибки вимірювань, обумовленої складними та нестаціонарними умовами вимірювань.

4 Отримані у роботі результати можуть у подальшому слугувати для уточнення й вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку і розробки РОСМ з МСУ як на стадіях проектування конструювання, так і у режимах їх реальної експлуатації за наявності складних, нестаціонарних умов функціювання сенсорів, вимірювачів, котрі забезпечують зворотній зв'язок у подібних системах.

Література

1. Управление и наведение беспилотних маневренних летальных аппаратов на основе современных информационных технологий / Под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г Сербакова. – М.:

Физматлит, 2003. – 280с.

2. Безвесільна О.М. Авіаційні гравітаметричні системи та гравітаметри: підручник/О.М. Безвесільна. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 604с.

3. Статистическая обработка результатов експерементов на микро-ЕВМ и программируемых калькуляторах / А.А. Костилев, П.В. Миляев, Ю.Д. Дорский и др.. – Л.:Енерготомиздат, 1991. – 304с.

4. Грановский В.А. Методы обработки експериментальных данных при измерениях / В.А Грановский, Т.Н, Сирая. – Л.:

Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

Сільськогосподарські машини. Випуск 24

5. Яцук В.О. Методи підвищення точності вимірювань:

підручник/ В.О. Яцук, П.С. Малачівський. – Львів: БескидБіт, 2008.с.

6. Браммер К. Фильтр Калмана-Бьюси/ К. Браммер, Г.Зиффилинг. – М.: Наука,1982. – 189с.

7. Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень: підручник/ О.М. Безвесільна. – К.: Либідь, 2001. – 264с.

8. Синицин И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева: учебное пособие / И.Н. Синицин. – М.: Университетская книга; Лоюс, 2006. – 640с.

9. Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки равнолокальной информации / С.З. Кузьмин. – М.: Советское равно, 1974. – 432с

10. Фалькович С.Е. Статистическая теория измерительних распосистем / С.Е. Фалькович, Е. Н. Хомяков. – М.: Равно и связь, 1981. – 288с.

11. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник/ О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 404с.

12. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник/ Ю.П.Зайченко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 352с.

Рецензент д.т.н., проф. В.С.Ловейкін.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» Дніпропетровськ Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів ПЦБ та механічного факультету, спеціальності «Прикладне...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»