WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.356 © О.О. Налобіна, д.т.н. Національний університет водного господарства та природокористування АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ...»

Сільськогосподарські машини. Випуск 24

УДК 631.356

© О.О. Налобіна, д.т.н.

Національний університет водного господарства та

природокористування

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

МАШИН З ҐРУНТОМ

У статті розглянуто фактори впливу на процес формування

енерговитрат процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом.

ҐРУНТ, ОБРОБІТОК, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.

Постановка проблеми. У сільському господарстві гостро стоїть проблема енергозбереження. Особливо актуальною вона стала з ростом робочих швидкостей сільськогосподарських машин. Пошук напрямків вирішення цієї проблеми ведеться вченими за декількома напрямками:

1) удосконалення сільськогосподарських агрегатів з метою забезпечення оптимальних кінематичних і силових параметрів їх роботи;

2) розробка енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту.

Наука землеробська механіка вирішує проблему енергозбереження, базуючись на дослідженнях процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом.

Дослідження енергетики машин залишається актуальною науковопрактичною проблемою, яка потребує вирішення.

Аналіз досліджень. Проблеми енергозбереження у сільському господарстві розглядаються в роботах Д.С. Стрєбкова [1], М.В. Бугайченко [2], Н.Є. Демидко [3] та багатьох інших науковців.

Проблема енергозбереження піднімалась у роботах В.П. Горячкіна [4], який започаткував науку «Землеробська механіка». Питання енергозбереження базуються на основах теорії взаємодії ґрунту з робочими органами сільськогосподарських машин.

Метою даної статті є аналіз способів зменшення енерговитрат та факторів, які впливають на них.

Результати дослідження. Ґрунтообробні машини та устаткування, принцип роботи яких ґрунтується на деформуванні ґрунту, його руйнуванні, потребують значних витрат праці і палива, що пояснює значні енерговитрати на їхню роботу. Відомими є різноманітні підходи, що забезпечують мінімізацію процесу обробки Сільськогосподарські машини. Випуск 24 ґрунтів. З цією метою широко застосовують безполицеве розпушування, різання, сколювання та інші прийоми. Відомим підходом до мінімізації обробки ґрунту є чергування неглибокого розпушування дисковим лущильником (до 10 см) і глибокого (до 40 см) безполицевого обробітку один раз за ротацію сівозміни.

Безполицевий плоскорізний обробіток забезпечує зберігання післяжнивних залишків на поверхні ґрунту та розпушування його, виключаючи обертання шару.

Аналіз схем оранки плугами з різними формами полиці виявляє, що відмінність технологічних процесів, які здійснюються з їх використанням, полягає, в основному, у ступені обертання ґрунту. Це веде до формування різних значень енергетичних витрат.

Застосування полицевої оранки ґрунту, яка забезпечує високу продуктивність, характеризується значимими енерговитратами. До зменшення енергетичних витрат приводить скорочення витрат палива, що забезпечується використанням оборотних плугів, які широко застосовуються у якості робочого органу ґрунтообробних машин у аграрних господарствах Західної Європи.

Заміна звичайного плуга на оборотний приводить до:

– виключення операції вирівнювання ґрунту;

– зменшення часу на регулювання плуга;

– самоочищення плуга.

І у кінцевому випадку – до зростання продуктивності процесу оранки та зменшення енерговитрат.

Плоскорізний обробіток – ще один із напрямків енергозбереження. Крім того, застосування технології обробки ґрунтів із застосуванням плоскорізів дозволяє зберегти на полі післяжнивні залишки, створює умови для накопичення вологи, виключає вітрову ерозію. Робота плоскоріза дозволяє спушувати ґрунт без обертання шару.

За даними Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого безплужний обробіток ґрунту підвищує продуктивність праці у порівнянні з полицевим плужним обробітком на 38 відсотків та зменшує витрати пального на 37 відсотків. Широкого застосування набули плоскорізи фірми LEMKEN (рис. 1).

–  –  –

Неглибока оранка отримала розвиток ще в 1911 році.

І.Є. Овсинський розробив наукові основи її здійснення. Вчений довів доцільність обробітку ґрунту на глибину лише до 5 см. Ефективність такого обробітку пояснюється тим, що рослинні залишки залишаються у поверхневому шарі ґрунту.

Вибір способу механічного обробітку ґрунту обґрунтовувати лише з точки зору зменшення витрат праці та паливних ресурсів не доцільно. Необхідно враховувати і такі фактори як величина об’ємної маси рослин, тип ґрунту, його щільність, зволоженість тощо.

Фактори процесів взаємодії робочих органів з ґрунтом аналізуються у землеробській механіці. До них віднесені:

– режими різання x1 ;

– сили тертя ґрунту по поверхні робочих органів x2 ;

– геометрія ріжучих поверхонь x3 ;

– фізико-математичні властивості ґрунту x4 ;

– типи кріплення робочих органів x5.

Нижче розглянемо, яким чином дані фактори впливають на формування енерговитрат. Подамо фактори впливу у вигляді моделі (рис. 2).

–  –  –

Фактори можна описати як функції. Наприклад хі x1 f xij, де х11 – швидкість руху машини, х12 – глибина заходу робочого органу і т.д.

Фактори х1, х2, х3, х4 підлягають зміні, коректуванню у ході роботи машини. Тобто ці фактори керовані. Група факторів х5 не залежить від людини, ними не можна керувати; крім того, деякі складові даної групи носять імовірнісний характер. Це значним чином ускладнює моделювання енергетичних витрат.

Якщо робочі органи сільськогосподарських машин і ґрунт, з яким вони взаємодіють, розглядати як систему, то процес формування витрат можна спрощено подати у вигляді векторного оператора впливу: Е W K, H, де Е – енергетичний показник (приймаємо залежно від потреб, наприклад, сила опору руху або сила тяги); K – вектор керованих факторів; H – вектор некерованих факторів.

Якщо врахувати те, що сила опору змінна, то така векторна модель дає досить наближений опис енерговитрат процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин із ґрунтом. Врахувати змінний характер факторів можна за допомогою формування динамічних моделей. Слід зауважити, що динамічні моделі також не враховують імовірнісного характеру складових групи факторів х5.

Тому для отримання коректних моделей формування енерговитрат процесу взаємодії ґрунту з робочими органами в них потрібно закладати результати експериментальних досліджень і багаторічних спостережень, поданих у вигляді величин, отриманих внаслідок статистичної оцінки емпіричних даних.

Висновки. Енергозберігаючі технології обробітку ґрунту повинні розроблятись із врахуванням кліматичних умов, стану ґрунтів та підлягати диференціюванню залежно від сівозміни.

Запровадженню цих рекомендацій сприяє застосування комбінованих робочих агрегатів для обробітку ґрунту. Моделі для

–  –  –

оцінювання енерговитрат потрібно обґрунтовувати з урахуванням змінних факторів та статистичних характеристик.

Література

1. Стребков Д.С. Концепции и пути развития энергетики сельского хазяйства / Д.С. Стребков // Техника в сельском хозяйстве. – 1995. № 6. – С. 2 – 5.

2. Бугайченко Н.В. Обоснование параметров полольных лап культиваторов для работы на повышенных скоростях в зонах недостаточного увлажнения / Н.В. Бугайченко. Автореф. дис.... канд.

техн. наук. – Киев, 1964. – 22 с.

3. Демидко М.Е. Исследование влияния скорости на работу полольных лап культиватора/ М.Е. Демидко. Автореф. дис.... канд.

техн. наук. – Киев: УСХА,1964. – 27 с.

4. Горячкин В.П. Земледельческая механика/ В.П. Горячкин. – М.: Колос, 1919.Похожие работы:

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. Перевірив: доцент Криклій О.А. Суми – 2012 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ.. 5 1.1 Сутність антикризового управління банком. 5 1.2 Фактори...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»

«УДК 616.313:616.33-002:616.12-008.331.1:616-13-004-6 Є.Н. Дичко, І.В. Ковач, А.В. Самойленко, П.Л. Срібник, І.А. Романюта ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ЧУТЛИВОСТІ ПРИ ГЛОСАЛГІЇ Дніпропетровська державна медична академія Численні дослідження хворих на глосалгію довели, що ця нейростоматологічна хвороба має складну і не зовсім вивчену природу виникнення і розвитку. Спеціалісти схиляються до висновку, що в етіології глосалгії можуть бути як екзогенні (місцеві), так і ендогенні (фонові...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІТРОХІН Олександр Юрійович УДК 547.341+547.37 b-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 02.00.03 органічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Дніпропетровськ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українському державному хімікотехнологічному університеті, м. Дніпропетровськ, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*23 М. В. БУСЬКАНЮК* СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ВИДІВ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ЗАРОСТАННЯ ЗРУБІВ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Проаналізовано динаміку відносного покриття видів рослин на зрубах смерекових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат. За подібною поведінкою види розділено на дві групи: види, які ростуть у лісових фітоценозах і зберігаються після вирубання та...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. Наукові праці......... 8 3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі. 14 4. Фотодокументи........ 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»