WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У сучасному українському суспільстві точаться дискусії про генезу імені по батькові в укранській антропосистемі. За однією точкою зору, ім’я по батькові – це питоме іменування ...»

У сучасному українському суспільстві точаться дискусії про генезу імені по батькові в укранській антропосистемі. За однією точкою зору,

ім’я по батькові – це питоме іменування українців, яке пережило свою безперервну еволюцію з

праслов’янського періоду, за іншою – це результат російського впливу. Прихильники кожної з

цих позицій мають власні аргументи. Мета нашої

статті – звернути увагу на староукраїнську історичну антропонімію, аби розібратися в особливостях і тенденціях антропосистеми, яка передувала сучасним офіційним стандартам ідентифікації українських громадян.

У період Київської Русі ідентифікація її громадян здійснювалася переважно однолексемними власними назвами. З ХІV ст. простежується тенденція до скорочення у текстах кількості однолексемних антропонімів на користь дволексемних. І хоча ще не є поодинокими випадки, за яких особа в тексті грамоти ідентифікується лише за C. М. Пахомова допомогою однолексемного оніма, такі назви в антропоніміконах староукраїнських текстів становлять меншість. У грамотах ХІV ст. їх питома вага – 22 %, а у грамотах ХV ст. – 30 %. Правда, поширення антропонімних формул відбувалося не одночасно серед представників різних УДК 81’373.231+811.161.2 соціальних зрізів, а більшість згадуваних осіб у грамотах ХІV і ХV ст. належала до панівного

ГЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ

прошарку суспільства. Залучення ж матеріалів

ДВОЛЕКСЕМНИХ УКРАЇНСЬКИХ

західноукраїнських земель ХV ст., що

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА

1. Близнюк Б. Б. Сучасні гуцульські прізвища в історичному розвитку : автореф. дис.... канд. філол.

наук: 10.02.01 / Близнюк, Богдана Богданівна. – Львів, 1997. – 23 с.

2. Керста Р. Й. Українська антропонімія ХVІ ст.: Чоловічі іменування / Р. Й. Керста. – К. : Наукова думка, 1984. – 152 с.

3. Осташ Р. И. Украинская антропонимия первой половины XVII века. Мужские личные имена (на материале Реестра Запорожского Войска 1649 г.). Автореф. дис.... канд. филол. наук. Ужгород, 1986. – 16 с. (Специальность 10. 02.02 – языки народов СССР (украинский язык)).

4. Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах: монографія / С. М. Пахомова – Вид. 2-е, доповн. і переробл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 344 с. – (Серія «Бібліотека української ономастики»).

5. Пахомова С. М. Історія російської антропонімії: Навчальний посібник до спецкурсу / С.М.

Пахомова. – Ужгород, 2006. – 78 с.

6. Фаріон І. Д. Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

(прізвищеві назви) : aвтореф. дис.... канд. філол. наук: 10.02.01/ Фаріон, Ірина Дмитрівна. – Львів, 1996. – 22 с.

7. Szulowska W. Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej / W. Szulowska. – Warszawa, 1992. – 87 s.

–  –  –

Пахомова С. Н.

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ДВУХЛЕКСЕМНЫХ УКРАИНСКИХ

АНТРОПОНИМНЫХ ФОРМУЛ

В статье на основе староукраинских текстов периода от Киевской Руси и до формирования современных антропонимических норм рассматриваются механизмы зарождения и эволюции украинских антропонимных формул, состоящих из двух компонентов. Специфика формирования антропонимных формул в украинском языке объясняется двуименностью, последовавшей после принятия христианства вследствие резкого сокращения использования в официальной сфере автохтонных славянских имен (« », № 5, 2013, с. 24-30).

Ключевые слова: антропонимная формула, двуименность, двулексемный антропоним, отчество, славянское имя.

Pakhomova S. N.

Genesis and eVolution of two-lexeme ukrainian antroponym formulas Mechanisms of emergence and evolution of Ukrainian anthroponymic formulas made of two-lexeme are studied on the basis of old Ukrainian texts during the course of the years from Kievan Rus to the formation of contemporary anthroponimical standards. The specifics of formation of the anthroponymic formulas in the Ukrainian language are explained by double-name approach that followed the adoption of Christianity as a result of drastic reduction of autochthonous Slavic names in the official sphere (« », № 5, 2013, с. 24-30).

Key words: anthroponym formula, сhristianity, double-naming, two-lexeme antroponym, patronymic, slavic name.Похожие работы:

«№ 2, червень 2013 Оригінальні дослідження УДК 616.181.151– 018.74:616.45– 001.1– 036.12:616.839.1 І.С. Луцький 1, Л.В. Лютикова2, Є.І. Луцький2 Ангіотензин II і симпатоадреналова система як чинники формування ендотеліальної дисфункції під впливом хронічного стресу Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк ДП «Донецька залізниця», м. Донецьк Ендотеліальна дисфункція (ЕД) — найважливіший фактор ушкодження судинної стінки й...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.175:666.96+541.1 Пушкарьова К.К., доктор техн. наук, професор, Суханевич М.В., канд. техн. наук, доц., Бондар К.В., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ У статті досліджено ефективність використання золомістких в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками для отримання гідроізоляційних покриттів...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»