WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Кафедра українознавства МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням для студентів механічного факультету, спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА

АРХІТЕКТУРИ

Кафедра українознавства

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

до самостійної роботи з української мови

за професійним спілкуванням

для студентів механічного факультету, спеціальності

«Прикладне матеріалознавство»

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови за

професійним спілкуванням для студентів ПЦБ та механічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» /Укладач: Євсєєва Г.П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009, - 33 с.

Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПЦБ та механічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство»

Видання містить перелік рекомендованої літератури й питання для самоперевірки до кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання.

Комплекс тематичних практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається перелік екзаменаційних питань і загальний список навчальної та довідкової літератури з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням.

Укладач: Євсєєва Г.П.., к.ф.н., доцент кафедри українознавства ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Кривчик Г.Г., д.і.н, проф., завідувач кафедри українознавства ПДАБА.

Рецензент: Голікова Н.С., доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету; директор Дніпропетровського обласного центру української мови.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства ПДАБА Протокол №5 від 15 грудня 2008 р.

Завідувач кафедри Кривчик Г. Г.

Затверджено на засіданні методичної ради ПДАБА.

Протокол № 3 (56) від 28.01.2009 р.

@Євсєєва Г. П.

ВСТУП ТЕМА: Українська літературна мова.

Норми української мови

1. Мова як елемент соціальної сфери.

- Основні функції мови.

- Державний статус української мови.

- Роль мови у професійній діяльності.

2. Поняття про літературну мову.

- Літературна мова як складова загальнонаціональної мови.

- Походження української мови.

- Ознаки української літературної мови.

3. Мовна норма, види мовних норм.

- Мовна норма, її соціальне значення.

- Види норм (орфоепічні, акцентологічні, графічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні).

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон про мови в Українській РСР. – К., 1991. Зміни і доповнення 1995 р.

3. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 2001. – С.13 – 19.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г.Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 4 –9.

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Фоліо, 2002. – С.3 – 6.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування.– К.:Либідь, 1992.–С.5-17.

7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа,1982.–С.3–15.

8. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996. – С. 95 – 96.

9. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997. – С. 3 – 13.

Питання для самоконтролю o Назвіть основні функції мови.

o Сформулюйте визначення державної мови.

o Що означає поняття «літературна мова»?

o Чим відрізняються поняття «національна мова», «літературна мова», «державна мова»?

o Схарактеризуйте роль мови у професійному становленні особистості.

o Розкажіть про походження української мови.

o Що таке унормованість літературної мови?

o Назвіть і охарактеризуйте типи мовних норм, властивих сучасній українській літературній мові. Відповідь проілюструйте прикладами.

–  –  –

Прочитайте текст, дотримуючись норм літературної вимови. Доберіть з поданого тексу приклади для ілюстрації відповідей на питання до теми.

Як відзначають мовознавці, одним із суттєвих показників людської шляхетності є культура мовлення — поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне, педагогічне, естетичне та етичне. У багатому мовному арсеналі виробилася і закріпилася ціла система словесних вітань: «доброго ранку», «доброго здоров'я», «добридень», «доброго вечора у вашій хаті», «бувайте здорові» тощо.

Хоч у повсякдення й увійшло багато словесних вітань, проте люди завше були обачливими з ними, до кожного випадку використовували далеко не увесь арсенал.

Зранку, в обід чи ввечері вживали лише ті, що відповідали певному часові. Це ж стосується і кількості осіб, їх віку, статі, навіть соціальної належності. Скажімо, коли одинак вітався з гуртом людей, неодмінно вживав множинну форму: «здоровенькі будьте»

чи «доброго вам здоров'я».

На окрему розмову заслуговують і родинні звертання.

Традиційно в Україні діти називали своїх батьків на «Ви». Така форма диктувалася високою повагою до найближчих людей.

Неабияке значення має тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й доречно підтримати тему. Ввічливість, уважність і чемність — основна вимога мовного етикету.

Від чемного привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав'язливої розмови виграш обопільний. Лихослів'я, лицемірність, невміння вислухати колегу, навпаки, лише нервує, псує настрій.

Вироблені віками і закріплені в побуті кращі форми вітань-звернень повсякденного спілкування — не звичайна людська забаганка, не пусте фразерство. Це наш повсякденний етикет, наша культура, взаємини, зрештою, наше здоров'я не тільки в буквальному, а й переносному значенні. Це наш спосіб життя (В. Скуратівський).

СТИЛІСТИКА ТЕМА: Функціональні стилі української літературної мови. Характеристика офіційно-ділового стилю

1. Функціональний стиль як форма реалізації літературної мови у конкретній комунікативній ситуації.

2. Характеристика основних стилів сучасної української літературної мови.

3. Соціальна і лінгвістична характеристика офіційно-ділового стилю.

4. Підстилі офіційно-ділового стилю:

- законодавчий,

- дипломатичний,

- юридичний,

- адміністративно-канцелярський.

Література

1. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999. – С. 1 – 26.

2. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 2001. – С. 19 – 26.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 9 – 37.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Фоліо, 2002. – С.6 – 17.

5. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2003. – С. 266 – 270.

6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.–К.: Вежа,1994. – С.100 – 220.

–  –  –

o Що означає поняття «стиль мови»?

o Назвіть основні стилі сучасної української літературної мови.

o Які ознаки притаманні кожному з них?

o Які підстилі виділяють у межах офіційно-ділового стилю і чому?

Вправи та завдання І. До якого стилю належить наведений текст? Охарактеризуйте його диференційні ознаки.

Особа — це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров'я, воля, честь та гідність), а з другого — як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою.

Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які закріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті, які передбачені в інших законах України (право на приватну власність та її недоторканість, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічне безпечне життя і здоров'я, навколишнє середовище, на свободу думки, свободу переконання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) ІІ. Опишіть стандартну виробничу ситуацію у кількох стильових варіантах.

–  –  –

1. Поняття про культуру мови.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Особливості усного і писемного мовлення.

3. Вимоги до професійних текстів.

Література

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 2001. – С.62 – 65, 200 – 224.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 186 – 302.

3. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.–К.:Вища школа.,1982.–С.15–20, 107 – 113.

4. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. –К.:

Либідь, 1996.– С. 43 – 44, 54 – 55, 114 – 116, 126 – 127, 135 – 136.

5. Палеха Ю.І. Управлінське документування. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 108 – 116.

6. Чукіна В.Ф. Граматика української мови в таблицях. – К., 1997.–С. 13–20.

7. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С. 3 – 93.

–  –  –

Вправи та завдання І. Опрацюйте наведені речення і вилучіть з них зайві слова.

1.Кошти мають бути використані за цільовими призначеннями. 2. Звільнити Спасенко О.П. з посади у зв'язку з невиконанням ним своїх прямих і непрямих службових обов'язків. 3. Нам потрібно об'єднати воєдино усі свої палкі зусилля. 4. На цьому засіданні слід підвести коротке резюме висловленого. 5. Мені треба подати до відділу кадрів свою власну автобіографію.

ІІ. Виправте і запишіть правильно слова, словосполучення і речення.

Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучість кадрів, прийняти заходи з поліпшення ситуації. Документ включає важні відомості. У звіті зустрічаються прорахунки. Винахід за своїм змістом протирічить суспільним інтересам. У плані розроблені міроприємства на поліпшення працьової дисципліни. Кожний слідуючий службовий запит з погашення заборгованості платні службовцям ускладнює повне виплачення усієї зарплати.

ОРФОЕПІЯ ТА АКЦЕНТОЛОГІЯ

ТЕМА: Орфоепічні і акцентологічні норми української літературної мови

1. Основні норми української літературної вимови.

2. Акцентологічні норми української літературної мови.

- Характеристика українського наголосу.

- Основні правила наголошування слів.

3. Засоби милозвучності української мови. Паралельні форми іменників, часток. Паралельні форми прийменників, префіксів.

4. Причини порушення орфоепічних і акцентологічних норм.

Література

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – С. 3 –152.

2. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991. – С. 19–20, 61–67.

3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995

– С. 5 – 56.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.–С.164–170.

5. Чукіна В.Ф. Правопис української мови в таблицях і схемах. – К., 1997. – С. 17 – 18, 31

– 33, 37 - 39

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–Київ:Освіта,2000. - С. 76 – 79.

Питання для самоконтролю

o Назвіть особливості літературної вимови голосних звуків.

Які особливості вимови приголосних звуків o притаманні українській літературній мові?

o Що означає поняття милозвучність.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г. Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з використанням латексів для одержання полімерних...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*23 М. В. БУСЬКАНЮК* СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ВИДІВ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ЗАРОСТАННЯ ЗРУБІВ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Проаналізовано динаміку відносного покриття видів рослин на зрубах смерекових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат. За подібною поведінкою види розділено на дві групи: види, які ростуть у лісових фітоценозах і зберігаються після вирубання та...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«УДК 35:341.233.1+351.82 А. В. ХМЕЛЬКОВ ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Запропоновано дослідження векторів модернізації системи державного фінансового контролю. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму державного фінансового контролю в Україні. A study of vectors modernization of public financial control. The necessity of improving the existing legal mechanisms of state financial control in Ukraine. Велику суспільну значущість...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»