WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 74 | 75 ||

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 76 ] --

Отже, можна стверджувати, що в України є досить високий експортний потенціал, оскільки вона має досить широкий ринок збуту та її продукція користується значним попитом, щорічно зростає частка експортованого зерна у розрізі валового виробництва. Однак, Україна має ряд істотних проблем, які не дають змоги повноцінно реалізувати всі експортні потужності вітчизняного ринку зерна. Серед них головні: нерозвиненість логістики, проблеми з наявністю досвідчених фахівців, невикористання потенціалу земельних ресурсів, невизначеність політичної ситуації в країні. Можливість введення квот на експорт зерна до цих пір залежить від обсягів експорту зерна з України.

Різні державні структури, такі як Державна митна служба України і Генеральна прокуратура часто використовують необґрунтовані і нецивілізовані методи роботи зі зниження обсягів експорту зерна [4, с.369]. Саме у вирішенні цих проблем і має полягати основна роль держави у процесі стимулюванні експортних можливостей зернового ринку.

Проаналізуємо іноземну практику регулювання та стимулювання експорту зернових культур. Заходи з державної підтримки виробників аграрної продукції в Європейському Союзі можна умовно поділити на два напрямки.

Перший – це допомога, яку уряд ЄС надає всім фермерам, незалежно від країни та профілю їхньої діяльності. Другий передбачає деякі специфічні види допомоги й програми, які забезпечують уряди окремих країн для виробників або для галузі в цілому. У Європейському Союзі є так звана САП – Спільна аграрна політика (CAP, Common Agricultural Policy), САП – це узгоджені дії країн-членів ЄС щодо забезпечення збуту сільськогосподарської продукції за Секція 9. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в умовах асоційованого членства України в Євросоюзі стабільними цінами, підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, підтримки фермерів і забезпечення оптимальних цін для споживачів Найважливішим важелем державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва в економічно розвинутих країнах є ціни. Функцію регулятора виконують так звані підтримуючі ціни. В США існує два види таких цін: цільова і заставна. У США державна підтримка експорту сільськогосподарської продукції здійснюється порівняно з ЄС у значено менших обсягах (приблизно 2,5% загального фактичного рівня підтримки сектора). Основними формами субсидування тут є: надання експортних кредитних гарантій, підтримка просування продукції на зовнішні ринки, заходи прямого експортного субсидування, допомога фермерам у торговельному врегулюванні, програми міжнародної продовольчої допомоги тощо. У країнах Заходу застосовується і позацінова державна підтримка доходів фермерів. Один з важливих напрямів такої підтримки – пільгове кредитування, що здійснюється в таких формах, як здешевлення процентної ставки за кредит, відшкодування певної частки кредиту державою, звільнення від сплати боргу в перші роки після одержання позики, продовженням строку повернення кредиту [5].

Практика розвинених держав є каталізатором проблем, які стають явними для України в процесі розвитку експортних можливостей і конкурентоспроможності зернового ринку на світовій арені. Таким чином, висновок можна зробити, погодившись з думкою авторитетного вченого Савицького О.В. [4, с.369], що зміна ролі політики держави стосовно ринку зерна України повинна полягати в орієнтації на стратегічний розвиток ринку, на стимулювання збільшення продуктивності та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, для чого необхідне передусім державне сприяння на національному та регіональному рівні, а не виконання лише фіскальних та контролюючих функцій.

Список використаних джерел: 1. Самаріна І. Як світ впливає на ринок зернових в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrobusiness.com.ua/2010-06-11-07-43-47/2730-2015-03-04-15-48-38.html. 2. Ярцева В.О. Стан та перспективи розвитку України на світовому ринку зерна / В.О.

Ярцева, А.В. Ключник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://intkonf.org/yartseva-vo-ken-klyuchnik-av-stan-ta-perspektivi-rozvitkuukrayini-na-svitovomu-rinku-zerna/. 3. Агрохолдинги нарощують власний експорт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ugaport.org.ua/novosti/zarubezhnye/agrokholdingi-naroshchuyut-vlasnii-eksport 4.

Савицький О.В. Розвиток ринку зерна України та його вплив на формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки / О.В. Савицький // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. - №2 (45) – с. 365-372.

5.Гончаренко І.В. Підтримка держави у реалізації експортного потенціалу аграрних підприємств / І.В.Гончаренко, А.В. Гах, О.С. Ковалевська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Vkhnau_ekon_2013_6_6.pdf.

Еколого-економічні засади СЕКЦІЯ 10 розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції УДК 631.559:631.147

–  –  –

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В

УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ «ОРГАНИЧЕСКОЙ» ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА

Технология «органического» земледелия в последнее десятилетие приобрела значительную популярность во многих европейских странах.

Продукция «органического» сельскохозяйственного производства заняла заметную нишу на продовольственном рынке.

Основной причиной востребованности «органической» продукции считается ее экологическая безопасность, поскольку данный принцип производства подразумевает полный отказ от синтетических удобрений, СЗР, регуляторов роста, что исключает риск потенциального негативного влияния на окружающую среду. В тоже время, неоспорим факт полной безопасности «органических» продуктов для человека при употреблении в пищу, в отличие от неоднозначно оцениваемых ГМО продуктов, а также некоторых продуктов выращенных по современным интенсивным технологиям с применением значительных количеств разного рода СЗР и минеральных удобрений.

Многие сторонники технологии «органического» земледелия утверждают, что достаточно высоких урожаев и соответствующего качества продукции можно достичь и без применения «химии». Однако, опыт показывает, что урожайность большинства культур умеренного климатического пояса при «органической» технологии значительно отстает от аналогичного показателя современных методов интенсивного земледелия. При этом основой экономической целесообразности выращивания «органической» продукции является большая цена реализации, в условиях наличия достаточного спроса, что позволяет компенсировать меньшую урожайность. По этой причине можно с высокой долей вероятности утверждать, что данная технология не имеет шансов на глобальное распространение и замещение собой существующих технологий.

Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції Для лучшего понимания сути «органического» земледелия, а точнее – его современного варианта, необходимо более подробно рассмотреть отдельные аспекты технологии.

Де факто: «органическое» земледелие было первой организованной формой сельскохозяйственного производства, появившейся на самых ранних этапах развития современной цивилизации. По мнению некоторых популяризаторов идей «органического» земледелия, древнейшие аграрии Междуречья и Вавилона (Шумерская цивилизация) 4-5 тыс. лет назад, имея в распоряжении лишь органические удобрения (главным образом навоз) или вовсе без применения каких-либо удобрений получали очень высокие урожаи зерновых. Так, по некоторым археологическим данным, в отдельные годы жителям древнего Междуречья удавалось собрать до 150-200 ц/га. Цифра выглядит просто фантастически. Даже если отбросить от этого значения 50которые по той или иной причине могли добавить к истинному результату при записи в письменные источники (в угоду, например, правившему тогда монарху), все равно получается весьма значительные показатели. Поскольку у нас нет достоверных и однозначных сведений о климате, существовавшем в то время, считаем целесообразным проводить сравнение урожайностей с более близким историческим промежутком.

Сейчас достоверно известно, что «органическое» земледелие существовало на протяжении тысячелетий практически в неизменном виде вплоть до XIX века. Имеющаяся информация по урожайности зерновых на начало XIX века, содержит сведения о том, что в среднем, в этот период собирали по 15-20 ц/га (в пересчете на сегодняшние единицы измерения).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Причем урожай пшеницы в 20 ц/га считался вполне удачным. В наши дни такой сбор встречается лишь в самых неблагоприятных климатических условиях или при воздействии стихийных бедствий (засуха, заморозки и т.п.) в зоне умеренного климата.

Так что же является определяющим фактором, влияющим на урожайность при каждой технологии земледелия? Для ответа на этот вопрос необходимо коснуться некоторых аспектов физиологии растений. Вот уже более 150 лет существует общепризнанная «теория минерального питания растений», основные представления которой сформулированы Ю. фон Либихом в середине XIX века. Согласно этой теории растительные организмы могут использовать для питания (вовлечения в процессы метаболизма) только неорганические молекулы или ионы. Источниками неорганических веществ в природе являются циклы биогеохимической миграции элементов. В упрощенном виде это явление можно рассмотреть на примере системы «почварастение», где почва, представляющая собой биокосную органо-минеральную субстанцию, обеспечивает постоянную поставку элементов питания для корневой системы растения. Источниками поступления элементов являются:

минеральная часть почвы (мобилизация элементов в процессе «выветривания»

нерастворимых минералов) и органическое вещество (гумус), которое высвобождает в процессе минерализации подвижные формы неорганических Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції соединений. А поскольку система должна находиться в равновесном состоянии, одновременно существует обратный процесс – пополнение органической части почвы за счет гумификации растительного опада.

Если эти явления масштабировать до уровня промышленного сельскохозяйственного производства, то становится очевидным, что возникает дисбаланс системы за счет отчуждения большей части растения с урожаем (будь то надземная часть у зерновых или подземная у корнеплодных). В этой ситуации равновесие сдвигается в сторону растения и для компенсации потерь начинается интенсивная минерализация органической части почвы. Время существования функционирующей системы вне состояния равновесия будет определяться потенциалом минерализации, который является конечной величиной. Единственным способом вернуть систему в равновесное состояние является привнесение из вне какого-либо материала, компенсирующего вещества отчуждаемые с растением (с урожаем). Этот компенсирующий материал может быть может быть либо минеральным (неорганические вещества удобрений), либо органическим (органические удобрения).

В случае с «органической» технологией растениеводства подразумевается, что поступление только органических удобрений, вне зависимости от конкретной формы (навоз, компосты, сидеральные посевы и т.п.) должно скомпенсировать удаленные с урожаем вещества.

Поддержание баланса элементов питания является одним из двух важнейших мероприятий при промышленном сельскохозяйственном производстве. Второе мероприятие – борьба с сорной растительностью. Если пополнение запаса элементов питания можно обеспечить без применения минеральных удобрений, то сорная растительность не может никаким образом регулироваться на фоне культурного посева, кроме как химическими средствами защиты растений или механическим удалением. Из этих двух инструментов борьбы с сорной растительностью в условиях «органического»

земледелия предполагается использование только механической (ручной) прополки. Совершенно очевидно, что в промышленных масштабах применение ручного труда несет за собой колоссальные затраты, которые в значительной степени способствуют удорожанию продукции. Проблема сорной растительности также усугубляется применением навоза, что является неотъемлемой частью «органической» технологии. С навозом в почву поступает множество семян сорных растений, которые сохраняют жизнеспособность и всхожесть несмотря на прохождение через пищеварительный тракт скота. Зачастую, таким способом пополняется ботанический состав сорняков из-за привнесения семян с других территорий (пастбищ, отдаленных угодий).

Оценивая совокупность факторов, влияющих на урожайность культур при использовании технологии «органического» земледелия, можно сделать следующие выводы:

Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції

- на текущем уровне развития технологий растениеводства, «органическое» земледелие не имеет шансов на равную конкуренцию по количественной урожайности;

- учитывая значительную разницу в себестоимости единицы продукции, а также в конечной цене реализации «органических» продуктов по отношению к продукции интенсивной технологии становится очевидной ограниченность рыночной ниши «органических» продуктов;

- поскольку в аграрной доктрине большинства развивающихся и развитых стран мира, которые одновременно являются основными потребителями пищевых ресурсов, на первом месте стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности – проявление экономического интереса к низкопродуктивным технологиям видится маловероятным.

По нашему мнению, сформировавшийся на сегодняшний день рынок «органической» продукции в Европе и Северной Америке находится в стадии максимального насыщения. Заметного роста спроса на органические продукты за последние несколько лет не наблюдается. Вероятно, что на сложившуюся ситуацию в значительной степени влияют кризисные явления, наблюдающиеся в глобальной экономике и оказывающие определенное воздействие на формирование потребительского бюджета населения.

Отмечая сильные стороны органической технологии, такие как экологическая безопасность, можно предположить, что ограниченное применение технологии видится достаточно перспективным в рамках субсидируемых продовольственных программ направленных на производство экологически чистых продуктов (например, детского питания и специальных продуктов для отдельных категорий населения, в том числе продуктов медицинского назначения).

УДК 631.147:634(477)

–  –  –

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Соціально-економічний розвиток будь-якої держави передбачає повноцінне забезпечення населення продуктами харчування. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що стан здоров'я людини значною мірою залежить не лише від способу життя, а й збалансованого раціону харчування. Аналізуючи споживчий кошик населення України можна відмітити, що за останнє десятиріччя у структурі харчування зменшується

–  –  –

Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції частка споживання хліба, картоплі та цукру й, натомість, збільшується частка плодів, ягід і овочів.

Продукти, які отримує людина вирощуючи плодові та ягідні культури, відзначаються високими смаковими якостями і містять необхідні людині поживні речовини. В цих продуктах наявні у великій кількості цукри, органічні кислоти, мінеральні солі, вітаміни тощо.

За даними держкомстату України споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду за період 2003-2013 рр. зросло у 1,68 разів і становило у 2013 році в середньому 4,2 кг на місяць, або 50,4 кг на рік на одну особу. Разом з тим, річна потреба людини у плодоягідній продукції складає 120 кг, не менше 80 кг з них рекомендується вживати у свіжому вигляді, бо саме ця продукція здатна повноцінно забезпечувати організм людини необхідними вітамінами, амінокислотами, макро- та мікроелементами. 1, с. 18 Галузевою програмою «Плоди і ягоди України – 2017», у якій викладено загальну стратегію і пріоритетні напрями розвитку садівництва та плодопереробної галузі на період до 2017 року, передбачається до 2015 року виробити 53 кг плодів і ягід на одну людину в рік, що складе 67% від науково обґрунтованої норми споживання і створить підґрунтя для виробництва у 2020 році 79 кг фруктів, повністю забезпечивши потреби населення, а у 2025 році – близько 93 кг на одну людину в рік (рис. 1) Рис. 1. Планова динаміка виробництва плодів і ягід в Україні на одну людину, кг Садівництво є однією з традиційних сільськогосподарських галузей України. Його розвиток відбувається перш за все завдяки достатньо сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам для вирощування досить широкого асортименту плодових і ягідних культур.

В умовах євроінтеграційних процесів, посилення конкуренції між товаровиробниками, у садівництві на перший план постає проблема виробництва конкурентоспроможних плодів і ягід за якістю та собівартістю, пошуку нових перспективних напрямків у сільському господарстві для використання технологій, безпечних для здоров'я людини, тварин і навколишнього середовища. У зв'язку з цим відбувається поступовий перехід від інтенсивного промислового сільськогосподарського виробництва до органічного (зокрема біологічного або екологічного), яке передбачає Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції раціональні шляхи використання енергетичних ресурсів та зменшення забруднення довкілля, отримання високоякісної сільськогосподарської продукції, збереження і підвищення родючості ґрунту, безвідходне використання сільськогосподарської продукції. 2, с. 203 Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсивного ведення землеробства стимулювало розробку альтернативних моделей землеробства, які краще відповідали б життєвим інтересам суспільства. Одним із засновників ідеології нових форм ведення сільського господарства був японський філософ Мокиши Окада (1882-1955), який вважав, що сільське господарство має вирішувати такі завдання:

• пропонувати продукти харчування, що не тільки підтримують життєдіяльність, а й поліпшують здоров'я людей;

• бути економічно вигідним для виробника і споживача;

• виробляти продукти в кількості, достатньої для задоволення потреб зростаючого народонаселення;

• не порушувати біологічної рівноваги в природі, бути екологічно безпечним;

• використовувати досить прості, стабільні і доступні методи та засоби ведення господарства. 3, с. 6 За визначенням Міжнародної федерації з розвитку органічного землеробства (IFOAM) органічне сільське господарство являє собою систему виробництва, яка дозволяє зберігати здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Вона покладається скоріше на екологічні процеси, біологічне розмаїття і цикли, адаптовані до місцевих умов, аніж на використання ресурсів зі шкідливими результатами. Органічне сільське господарство поєднує традиції, новаторство і науку на користь спільного для всіх середовища і для забезпечення справедливих відносин та гарної якості життя, для всіх, хто є його частиною.

Органічні підприємства ставлять собі за мету збереження навколишнього середовища та покращення умов життя населення. Перевагою цієї системи є те, що виробник отримує більш високий рівень прибутку за рахунок вищої ціни на органічну продукцію, а населення має можливість купувати екологічно чисті продукти харчування, без страху за своє здоров’я.

Світовий ринок органічної продукції оцінюється нині більше ніж у 60 млрд. євро й науковці прогнозують, що найближчим часом потрібно очікувати збільшення глобального ринку органічних продуктів.

Органічне садівництво характеризується забороною використання мінеральних добрив та пестицидів, що позитивно впливає на якість плодів і ягід.

Найбільшу площу органічних зерняткових і кісточкових насаджень мають країни: Польща (37 тис. га ), Італія (18 тис. га) і США (18 тис. га).

Найбільшу частку в виробленій сільськогосподарській продукції органічна займає в таких країнах як: Чеська республіка (34,1 %), Польща ( 15,6 %), Німеччина (14,4 %). Гарним прикладом популярності вирощування органічної продукції серед європейських фермерів є ситуація в Німеччині, де Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції близько 41 сільськогосподарського підприємства використовують цю технологію, і очікується, що їх число буде зростати. Найпопулярнішим органічним фруктом серед кісточкових і зерняткових культур є яблуко, яке займає 80,15 тис. га земельної площі, що складає близько половини органічних плодових насаджень в світі. 2, с. 205 Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. Так, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, складає вже понад триста тисяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає близько 0,9%.

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, соки, сиропи, повидло, мед.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», то в 2013 р. нараховувалось вже 175 сертифікованих органічних господарства, а загальна площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 393 400 га. 4 Україна, з огляду на ґрунтово-кліматичні умови, географічне розташування в центрі Європи та давні аграрні традиції, має значний потенціал для виробництва органічної продукції садівництва, насичення нею внутрішнього ринку та нарощування експорту. Разом з тим, слід чітко уявляти, що перехід від звичайних (інтенсивних) технологій садівництва до органічного є досить тривалим процесом, та супроводжується певними ризиками та необхідністю вирішення низки проблем. Аналіз чинників, що стримують широке запровадження технологій органічного виробництва, дозволяє об'єднати їх у групи:

- соціально - психологічні проблеми: недостатня поінформованість населення щодо екологічної продукції, що загрожує її недооцінкою та низьким попитом на таку продукцію, низький рівень виробників щодо органічного землеробства (розуміння головних ознак й особливостей цих технологій, переваг їх використання та можливих проблем у процесі запровадження);

- інституційно-правові проблеми впровадження органічного землеробства в Україні: відсутність відповідної законодавчої й нормативної бази, відсутність ефективної національної системи сертифікації та контролю органічних господарств і виробленої ними продукції, відсутність відповідної внутрішньої інфраструктури, необхідність інтеграції в міжнародні структури (ЄС, IFOAM) та Секція 10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції забезпечення доступу на зовнішні ринки органічної продукції, необхідність належного інформаційного забезпечення (популяризація технологій органічного землеробства, екологічна освіта населення та виробників сільськогосподарської продукції, консультаційна підтримка виробників.

Згідно з вимогами плану імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, до 31 травня 2015 року Україна повинна привести законодавство у сфері виробництва органічної продукції до стандартів Європейського Союзу. Однак новий Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», на думку учасників круглого столу «Законодавче регулювання у сфері органічної харчової продукції: як зробити його ефективним?», який 14 жовтня 2014 р. в Києві провела Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» необхідно суттєво доопрацювати та ухвалити низку підзаконних нормативно-правових актів на його виконання. Один зі шляхів усунення вад Закону — ухвалити його нову редакцію, прописавши норми, які б сприяли розвитку національної галузі та відповідали стандартам Європейського Союзу.

На думку Меженського В.М. перспективним є розвиток органічного садівництва на основі нетрадиційних плодових культур, які найкраще відповідають його вимогам, вирізняються стійкістю проти біотичних та абіотичних чинників довкілля. Такими культурами є обліпиха, дерен, хеномелес, глід.

Список використаних джерел: 1. Інноваційний тип розвитку садівництва / В.Г. Лисанюк, М.К. Гащенко, О.В.Богоріл, М.В. Лисанюк // Сад, виноград і вино України. - 2011. - №7-8. – С. 16-19. 2. Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України / Р. М. Буцик, О. С.

Коваленко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.

В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 203-213. 3. Кобець М.І.

Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / Кобець М.І. – Київ, 2004. – 22 с. 4. Органік в Україні Електронний ресурс - Режим доступу:

http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.

–  –  –

За редакцією авторів Відповідальна за випуск І.О. Шарко Комп’ютерна верстка І.О. Шарко ____________________________________________________________________

Підп. до друку 21.04.2015 р. Формат 60х84/16.

Гарнітура Таймс. Друк. офсетний. Обсяг: 19,9 ум.-друк. арк., 29,3 обл.-вид. арк.

Тираж 85.

____________________________________________________________________

Виготовлювач – Видавництво «Фінарт». Харків, вул. Квітки Основ’яненко, 11.

Свідоцтво про занесення до державного реєстру суб’єкта видавницької діяльності ДК 589 від 07.09.2001р.Pages:     | 1 |   ...   | 74 | 75 ||
Похожие работы:

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«Посилання на статтю Шаров О.І. До формування структури бачення «траєкторії вищої освіти» україни в контексті проектно-орієнтованого суспільства / О.І. Шаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. № (30). С. 70-78. УДК 005.8:37.014.5 О.І. Шаров ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ БАЧЕННЯ «ТРАЄКТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ» УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНООРІЄНТОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Запропоновано базис бачення майбутнього вищої освіти України з шести складових та...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.175:666.96+541.1 Пушкарьова К.К., доктор техн. наук, професор, Суханевич М.В., канд. техн. наук, доц., Бондар К.В., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ У статті досліджено ефективність використання золомістких в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками для отримання гідроізоляційних покриттів...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»