WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 65 | 66 || 68 | 69 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 67 ] --

Одним із важливих вартісних показників, що характеризують ефективність галузі свинарства, є рівень рентабельності. Динаміку коливань рівня рентабельності по Україні в галузі розглянемо на рисунку. Як бачимо, відзначаються значні коливання рівня рентабельності галузі свинарства в Україні протягом 1990 – 2014 рр. Розмах коливань в сільгосппідприємствах України зменшується. Протягом 2011 – 2014 рр. рентабельність двічі Рис. Динаміка рівня рентабельності виробництва м’яса свиней в сільськогосподарських підприємствах України, 1990 – 2014 рр.

Джерело: складено за даними Держкомстату України змінювалася на збитковість. Нестабільність зумовлена (крім іншого) мало контрольованим імпортом свинини в Україну, який впливає на обсяг пропозиції та рівень цін.

Протягом 2000-2014 років кожні 2-3 роки відбувалися циклічні коливання обсягів реалізації свиней на м’ясо та дзеркальні коливання цін на них. У підсумку за 14 років ціна зросла у 4,8 раза, тоді як індекс цін на промислову продукцію та тарифів на послуги, спожиті в сільському господарстві, склав 7,2 рази. Незважаючи на очевидний міжгалузевий диспаритет цін, галузь перейшла з розряду збиткових у прибуткові.

Таким чином, враховуючи сучасний стан розвитку галузі свинарства та виявлені позитивні тенденції, в майбутньому основну увагу необхідно приділити стабілізації чисельності поголів’я свиней та розробці системи заходів із стимулювання їх нарощування. Для забезпечення конкурентоспроможності свинарської продукції принципового вдосконалення потребують технологічні основи ведення свинарства, що забезпечують оптимальні умови утримання, Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції годівлі, розведення та селекції тварин, і приведення їх у відповідність до європейських стандартів якості.

Список використаних джерел: 1. Жарко А. Поточний стан перспективи виробництва свинини та м’яса птиці в Україні / А. Жарко // Тваринництво сьогодні. – 2014. – № 3. – C. 16–19.2. 2. Сільське господарство України: стат.

збірн. / За ред. Н.С. Власенко. Державний комітет статистики України, 2014. – 390 с. 3. Основні показники виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області: стат. бюлетені за 2005 – 2013 рр. – Електронне джерело. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 4.

Стан тваринництва в Україні за січень-грудень 2014 року: стат. бюлетень. – Електронне джерело. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

УДК 632.14:64.012

–  –  –

УЧЕТ АКТИВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ

В течение своей хозяйственной деятельности компании время от времени продают долгосрочные (внеоборотные) активы. Ввиду специфики таких активов интервал между принятием решения о продаже и фактом осуществления сделки купли-продажи зачастую составляет несколько месяцев.

Соответственно после принятия решения о продаже актив может еще некоторое время оставаться на балансе компании. При этом очевидно, что с момента принятия решения о продаже отражать такой объект в составе долгосрочных активов некорректно, поскольку с этого момента он попадает под определение краткосрочных активов в классификации активов и обязательств, представленной в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [1].

Характер денежных потоков, ожидаемых от продажи долгосрочного актива (в частности, срок поступления денежных средств, их величина и степень неопределенности в отношении срока и величины поступления), может существенно отличаться от характера денежных потоков, ожидаемых от использования того же самого актива. Поэтому и оценка актива с момента принятия компанией решения о продаже может оказаться более неуместной (например, оценка основных средств по исторической стоимости с поправкой на износ и обесценение).

До недавнего времени в РСБУ не допускалось изменения классификации и оценки подобных активов. В настоящее время в опубликованном на сайте Минфина проекте ПБУ «Учет основных средств» наконец-то вводится понятие активов, предназначенных для продажи. Однако учитывать подобные активы предлагается по правилам, предусмотренным для учета запасов. Более никаких Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції указаний в отношении учета и представления активов, предназначенных для продажи, не приводится.

В МСФО же существует специальный стандарт – МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

В трактовке МСФО в категорию активов, предназначенных для продажи, попадают долгосрочные активы или группа активов, балансовая стоимость которых будет возмещена главным образом благодаря сделке купли-продажи, а не посредством их дальнейшего использования. Следует отметить, что к сделке купли-продажи относятся не только продажа актива, но и его обмен на другие активы, если данный обмен осуществляется на коммерческих условиях. В случае, когда предприятие планирует выбытие группы активов в рамках одной сделки, речь идет о выбывающей группе.

Выбывающая группа может включать любые активы и связанные с ними обязательства, включая краткосрочные активы и обязательства.

В связи с существенно отличающимися требованиями к оценке и представлению активов в отчетности (в первую очередь прекращение амортизации) международные стандарты финансовой отчетности вводят достаточно жесткие требования по признанию долгосрочных активов в составе активов, предназначенных для продажи.

Можно выделить три основных критерия признания актива в качестве предназначенного для продажи:

- актив должен быть готов к немедленной продаже в его нынешнем состоянии, то есть не должно быть никаких видимых препятствий к продаже актива, превышающих обычные и обязательные условия при продаже схожих активов;

- осуществление сделки купли-продажи актива должно быть «в высшей степени вероятным»;

- актив планируется именно продать, а не прекратить использовать.

«Высшая степень вероятности» осуществления сделки подтверждается:

- нацеленностью руководства на осуществление сделки;

- активным поиском покупателя;

- предложением разумной цены (не завышенной по сравнению со справедливой оценкой);

- в планах руководства – завершить сделку купли-продажи не позднее года после принятия решения.

Стандарт допускает, что в некоторых случаях сделка купли-продажи может не завершится по истечении 12 месяцев. Квалифицировать актив в качестве актива, предназначенного для продажи, в этом случае можно, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не контролируемые предприятием, и существует достаточное подтверждение того, что компания будет продолжать придерживаться плана по продаже актива (группы активов).

Стандарт требует представлять долгосрочные активы, предназначенные для продажи, отдельно от всех других активов. Компании, составляющие Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції финансовую отчетность по МСФО, в отчете о финансовом положении обычно показывают такие активы отдельно после строки с подсчетом итогов по краткосрочным активам. Такое представление дает возможность пользователям финансовой отчетности оценивать финансовые результаты от выбытия внеоборотных активов.

Активы, удерживаемые для продажи, могут быть классифицированы только внеоборотные активы. Оборотные активы могут попасть в данную категорию только в составе выбывающей группы наряду с долгосрочными активами. Практическая польза от перевода оборотных активов, представляемых в составе краткосрочных статей отчета о финансовом положении, в активы, удерживаемые для продажи, весьма сомнительна.

После перевода в категорию активов, предназначенных для продажи, активы, не исключенные из сферы действия стандарта, необходимо переоценить по наименьшей величине из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Результат от переоценки нужно отразить в отчете о финансовых результатах в качестве убытка от обесценения.

Затраты на продажу включают все расходы, напрямую связанные с продажей актива, за исключением финансовых расходов и расходов по налогу на прибыль. Затраты на продажу оценивают по их фактической стоимости, кроме случаев, когда продажа ожидается по истечении 12 месяцев с даты перевода в активы, предназначенные для продажи. В последнем случае затраты оценивают по дисконтированной стоимости. В дальнейшем актив, предназначенный для продажи, продолжают учитывать по наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за вычетом расходов на продажу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Превышение балансовой стоимости над справедливой стоимостью за вычетом затрат на продажу признается убытком от обесценения активов, предназначенных для продажи. Этот убыток отражают в отчете о финансовых результатах.

В случае если справедливая стоимость, скорректированная на расходы по продаже, превышает балансовую стоимость, компания имеет право признать доход от увеличения стоимости. Однако доход можно признать только в сумме, которая не превышает накопленный ранее убыток от обесценения, сложившийся из:

-убытка от обесценения, признанного в отношении актива, предназначенного для продажи, согласно МСФО (IFRS) 5;

- убытка, признанного ранее в отношении этого актива по правилам, пресмотренным МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Прибыль или убыток, не признанный к дате продажи долгосрочного актива (группы активов), признают на дату выбытия актива.

Активы, удерживаемые для продажи, не подлежат амортизации, даже если компания продолжает их использовать после принятия решения о продаже.

В целом требования стандарта логичны и на первый взгляд просты в применении. Однако поскольку положения стандарта изложены в характерном Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції для международных стандартов сжатом виде, практическое их применение нередко требует дополнительного анализа и обобщения всех применимых МСФО.

С учетом того, что МСФО всегда дают компаниям выбор в применении требований учета с точки зрения существенности операций, можно дать следующую рекомендацию: в активы, предназначенные для продажи, следует переводить только существенные объекты, информация о которых важна пользователю для принятия экономических решений, и только при условии, что выгоды от получаемой информации превышают затраты и усилия учетных служб, необходимые для выполнения требований стандарта.

Список использованных источников: 1. Рыбянцева М.С.Актуальные вопросы формирования информации бухгалтерского баланса в современных условиях / М.С.Рыбянцева, Е.А.Оксанич // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2011. – № 71. – С. 371-390.

УДК 330.44:631.55

–  –  –

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ШЛЯХИ ЇЇ

ПІДВИЩЕННЯ Україна здавна відома як країна з добре розвинутим зерновим господарством. Природно – кліматичні умови сприятливі для вирощування практично всіх відомих зернових і зернобобових культур. Наприкінці ХІХ сторіччя Україна займала одне із провідних місць в Європі за виробництвом високоякісного зерна різного призначення.

Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зернового господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність.

Метою роботи є аналіз ефективності виробництва зернових та зернобобових культур та розробка заходів що – до її підвищення.Pages:     | 1 |   ...   | 65 | 66 || 68 | 69 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«ФЛУВОКСАМІН Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців. Саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу....»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«Технологии органических и неорганических веществ и экология УДК 504.064.4 Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ ництва шляхом математичного моделювання. Завдяки отриманій моделі, можна ГЕОМЕХАНІЧНИХ прогнозувати зсуви без закладки і з проведенням закладних робіт в підземні порожПРОЦЕСІВ, ЩО нини Ключові слова: геомеханічеськие процеВІДБУВАЮТЬСЯ си, соляна камера, відходи содового виробництва НАВКОЛО...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 основного тексту, 44 рисунки та 18 таблиць, переліку посилань на 3 сторінках та 5 додатків на 14 сторінках. Актуальність теми. Дослідження в напрямку галузі безплатформових систем орієнтації (БСО) спрямовані на вирішення однієї з основних задач – підвищення точності системи за рахунок модернізації чи використанні...»

«Технологія виробництва, Збірник наукових № 8 (48) продукції тваринництва праць ВНАУ 2011 УДК 69.059.7:631.22:637.5.62 Романенко Т.Д., старший викладач* Бевз А.М., студент Вінницький національний аграрний університет СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ Анотація. Встановлена перевага утримання молодняку великої рогатої худоби у будівлі 21х62 м безприв’язно в боксах над прив’язним способом утримання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»