WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 64 ] --

Згідно моделі раціонального розміщення об’єктів соціальної інфраструктури села кожен сільський населений пункт повинен мати широкий комплекс видів обслуговування або перебувати в зоні нормативної транспортної (тимчасової) доступності хоча б до одного із поселень, що має такий комплекс послуг [4]. До складу моделі відносяться такі окремі елементи як побутове обслуговування населення, медичне обслуговування, торгове обслуговування, навчально-виховні заклади. Для нормальної життєдіяльності сільських територій необхідно, щоб тією чи іншою мірою усі представлені блоки цієї моделі були наявними в кожному населеному пункті.

Враховуючи велику сучасну роздрібненість поселенської мережі, а також відсутність належного торгівельного, медичного і транспортного обслуговування, заклади соціального забезпечення доцільно розміщувати переважно у великих селах, центральних садибах, або в районних містах.

У зв’язку з роздрібненням в останні роки поселенської мережі,

Секція 7. Механізм ефективного функціонування та розвитку соціальної сфери села

зменшенням чисельності жителів та старінням населення (найбільш впливовий фактор) реальну потребу у яслах-садках доцільно зменшити до 25-40 місць на 100 дітей, а в залежності від типу населеного пункту (малі до 200 чол., великі – 500-3000 чол. і крупні понад 3000 чол.) при середньому показнику 30 місць на 100 дітей. Розміщення загальноосвітніх шкіл відбувається в основному за міжпоселенським принципом обслуговування, тобто школи І-ІІ ступеня розміщуються в зоні впливу школи ІІІ ступеня. Тому розрахункову норму початкових та основних шкіл доцільно залишити в межах: для дітей 6-15 років

– 100% їх охоплення, а для 15-16 років в сучасних умовах скорочення народжуваності дітей та дуже малої завантаженості ними цих закладів зменшити норматив до 40%. У зв’язку з різким дефіцитом коштів у державному і місцевому бюджетах необхідно по можливості впроваджувати переорієнтацію учбово-виховних закладів на селі на блокову систему за схемою: «дитячий садок – школа – музична школа (спортивна школа)» тощо, враховуючи при цьому кількість дітей, відстань до центральної садиби (сільської ради), а також рівень доступності і наявності транспортних зв’язків.

Пішохідно-транспортна доступність повинна бути в межах не більше 20 хв. Для учнів, які проживають у відділених населених пунктах – передбачати їх транспортування на навчання за програмою «Шкільний автобус».

Розміщення об’єктів охорони здоров’я на місцевому рівні необхідно вирішувати за ієрархічним принципом: в малих селах до 100 чол. – фельдшерські пункти; 100-1000 чол. – фельдшерсько-акушерські пункти; 1000чол. – амбулаторно-поліклінічні заклади; понад 2000 чол. – дільничні лікарні та амбулаторії. При цьому потужність фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій має бути передбачено у розрахунку не менше 24 відвідувань за зміну на 1 тис. жителів. Дільнична лікарня планується на 5,5 ліжко-місць з розрахунку на 1 тис. чол. населення в межах15-хвилинної доступності автомобілем швидкої допомоги.

Основні об’єкти культурно-дозвільних комплексів – будинки культури і клуби – слід розміщати в громадських центрах населених пунктів. Філії районних бібліотек, а також музеїв слід розташовувати у приміщеннях клубних закладів. Коливання питомих показників (одиниць зберігання на 1 тис. жителів) можуть бути від 4,5 до 7,0 тис. одиниць зберігання на 1 тис. жителів. На території великих сіл може бути розташовано 1-2 і більше клубних закладів.

Мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності. Сільські торговельні центри, розміщені у адміністративних центрах та центральних селах, забезпечують жителів села товарами повсякденного та періодичного попиту скороченого асортименту. У селах більше 50 чол. магазини забезпечують жителів товарами повсякденного попиту, а села з населенням менше 50 чол. обслуговуються пересувними торговельними установами (автолавками).

Комплексний приймальний пункт на всі види послуг бажано розміщувати у селах розвинутого виробничого потенціалу та селах допоміжного характеру.

Вони розміщуються як в самостійних блоках, так і в торговельних центрах на 10-20 робочих місць, а при їх блокуванні – на 5-10 робочих місць [5, с. 35-48].

Секція 7. Механізм ефективного функціонування та розвитку соціальної сфери села

Таким чином, подальший розвиток соціальної сфери села залежить від проведення комплексних реформ у розвитку сільських територій на основі європейських принципів. Важливість реформування соціальної інфраструктури пов’язана також і з виконанням Україною взятих на себе зобов’язань щодо гармонізації діючого законодавства та стандартів якості життя населення з вимогами ЄС, співпраця з яким залишається одним з пріоритетів інтеграції держави. Політика розвитку сільських територій здійснюється в основному в рамках державної регіональної політики та державної аграрної політики.

Соціальна інфраструктура у сільських населених пунктах буде функціонувати лише у тому випадку, якщо вона буде оптимізована та фінансуватися добровільно об’єднаними самодостатніми сільськими громадами, Список використаних джерел: 1. Марцин В.С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи / В.С. Марцин // Регіональна економіка. – 2010. – №4. – С. 46-55. 2. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні / О. Бородіна // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 25-29.

3.Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» // Голос України. – 2015. – 4 березня. – (№39). – С. 9. 4. Правове забезпечення соціального розвитку села. [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://elise.com.ua/ru/content/tema-5-derzhavne-regulyuvannya-silskogo-gospodarstva. 5. Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень. - К. – 2009. – 146 с.

–  –  –

ИННОВАТИВНОСТЬ ТАТ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит задача инновационного преобразования аграрной экономики. Государство на различных уровнях сегодня заявляет о своей готовности инвестировать в инновационные проекты и программы в рамках развития сельскохозяйственного производства. В целях системной модернизации национальной экономики, ее структурной перестройки и повышения конкурентоспособности белорусских товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешних рынках Совет Министров Республики Беларусь утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Одной из задач данной программы является ускорение инновационного развития регионов. [2] Птицеводческую отрасль Минской области можно охарактеризовать как зрелую, интенсивно развивающуюся, но не стабильную. Сдерживающими факторами в области инновационного развития предприятий птицеводческой отрасли являются, прежде всего, высокий уровень рисков прямых иностранных инвестиций в инновационную область; не всегда полноценное и эффективное использование инновационного потенциала предприятий; низкий уровень финансовой и правовой защищенности инновационной деятельности (авторские права, патенты) в Республике Беларусь; отсутствие предварительной оценки восстребованности и значимости инновационного проекта в условиях имеющейся конъюнктуры рынка.

В настоящее время в связи с постоянным ростом конкуренции на отечественном рынке и совершенствованием технологических процессов производства и переработки птицеводческой продукции предприятиям приходится вести активную борьбу за существующие и поиск новых рыночных ниш. Особую значимость приобретают своевременные инновационные проекты, учитывающие возможность и необходимость дальнейшего развития или снижения деловой активности предприятий. В данных условиях возникает необходимость разработки принципиально новой, инновационной стратегии Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції развития предприятий птицеводческой отрасли с учетом изменений факторов среды организации (как внутренних, так и внешних). Разработка данной стратегии начинается со всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой действует компания, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Такой анализ проводится путем изучения и осмысления основных показателей деятельности любой организации, сравнение с позициями конкурентов, присутствующих на том же целевом рынке.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Выявленные проблемы выбора инновационной стратегии развития птицеводческих предприятий влекут за собой целесообразность оценки производственно-экономической и финансовой деятельности отрасли, а также инновационной активности и восприимчивости. Данные аспекты отражены в показателе инновативности ТАТ, который характеризует время с момента осознания потребности или спроса на новый продукт до момента его внедрения на рынок в больших количествах. [1] Показатель инновативности ТАТ на данный момент является первостепенным в области инновационного развития предприятий, показывающий скорость реакции предприятий на возникающую потребность или спрос в инновационной продукции. Инновативность ТАТ предприятия определяется его отношением к новшествам в области теологических и технический инноваций и информации о них, его отношением к новым знаниям и передовом опыте.

При проведении предварительного анализа была предложена рейтинговая оценка инновационной привлекательности организаций в зависимости от их производственно-хозяйственной деятельности в целях дальнейшего финансирования и инвестирования. Исходя из полученных данных по суммарной итоговой рейтинговой оценке составлены 4 группы предприятий в зависимости от роста и значения рейтинговой оценки (табл.).

Исходя из представленного анализа следует отметить явную тенденцию роста показателя инновативности ТАТ у таких предприятий как ОАО «птицефабрика Солигорская», «ОАО 1-я Минская птицефабрика» с высоким уровнем итоговой суммарной рейтинговой оценкой. В КСУП «Слуцкий племптицезавод» исследуемый показатель не достигает даже среднего значения ведущих предприятий птицеводческой отрасли, однако прослеживается тенденция увеличения рейтинговой оценки по причине стабильности деятельности и отсутствии значимых конкурентов в племенной подотрасли.

Из полученной систематизированной группировки птицеводческих предприятий области можно проследить соответствие инновационного восприятия и своевременного реагирования организаций, возможность и необходимость развития отрасли. Выявленная ситуативная картина позволяет выбрать из множества существующих стратегий развития предприятий именно ту, которая будет соответствовать инновационным возможностям предприятия и его положению в отрасли. Учет показателя инновативности ТАТ дает возможность быстрого реагирования и корректировку существующей стратегии предприятий птицеводческой отрасли.

Секція 8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції

–  –  –

Следовательно, рост показателя инновативности ТАТ возможен за счет:

1. Повышения восприимчивости предприятия к информации о новшествах (использование информации о новых технологиях, участие компании в конференциях и выставках, профессиональных семинарах по всем направлениям деятельности, организация новых образовательных курсов для сотрудников) и готовность регулярно накапливать, изучать и применять на практике полученную информацию.

2. Своевременной реакции на инновационную стратегию предприятия, имеющуюся или совершенствующуюся внутри предприятия и его конкурентов, готовности изучать передовой опыт, измерять свои и чужие достижения и сравнивать их (бенчмаркинг).Pages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.171-179 2010. Is. 61. P.171-179 УДК 621.315.592 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ОПРОМІНЕНИХ ТА ПРУЖНОДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛІВ р-Si Б. Павлик1, Р. Дідик1, Й. Шикоряк1, М. Кушлик1, І. Чегіль2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна pavlyk@electronics.wups.lviv.ua НВП «Карат», вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна Досліджено механостимульовані електрофізичні процеси...»

«УДК 658.3 Крапівіна Г.О., к.держ.упр.,доц., Донецький інститут ринку та соціальної політики, зав. кафедри організації туризму РОЗПОДІЛЕНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ВОЛОНТЕРСТВА У статті представлено розподілені і паралельні бази даних інформаційноаналітичного забезпечення соціально-трудових відносин ринка праці волонтерства, вилучено їх відмінні риси і визначено подібні ознаки. Ключові слова: соціально-трудові відносини, бази даних, ринок праці, волонтерство, фрагментація, реплікація. Постановка...»

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«Криміналістичний вісник • № 1 (21), 2014 УДК 343.982.34 І.Ю. Кожакарь, начальник сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ОЗНАК ТА ЇХ ПРОЯВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглянуто причини та закономірності виникнення деформацій дактилоскопічних ознак, що можуть вплинути на результат дактилоскопічних досліджень або значно ускладнити порівняльні дослідження. Проведено їх загальну класифікацію....»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г. Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з використанням латексів для одержання полімерних...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»