WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 61 ] --
Вивчення набутого у світовій економіці досвіду формування та реалізації політики сталого розвитку землекористування з метою використання його в Україні набуває особливої актуальності в дуже непростій екологоекономічній та соціальній ситуації, що характеризує сьогодні розвиток земельних відносин в державі, і вимагає глибоких досліджень фундаментальних та прикладних аспектів цієї проблеми.

Секція 6. Земля і земельні відносини в системі суспільних відносин

Зрозуміло, що реалізація принципів сталого розвитку вимагає дотримання їх усіма державами без виключення, проте починати шлях до загальної цілі кожна країна повинна самостійно, враховуючи при цьому весь спектр формуючих її розвиток факторів.

Існують різнополярні точки зору з приводу того, чи є сенс у розробці вітчизняної концепції сталого розвитку землекористування, адже в більшості європейських країн, які мають достатньо схожі природно-кліматичні умови та ресурсний потенціал, такі концепції вже існують і найпростіше - запозичити їх, як це доволі часто відбувається в нашій країні стосовно певних проблем у різних сферах діяльності.

У Німеччині законодавчо закріплено трирівневу систему планування використання та охорони земель: загальнодержавну, федеральну і муніципальну.

Кожна із 16 федеральних земель має широкі повноваження щодо створення власних систем планування і регулювання землекористування. Проте всі зобов'язані розробляти генеральну земельну програму і генеральний план розвитку землекористування власних територій, положення яких обов'язкові для муніципалітетів (громад). У Франції планування відіграє роль механізму для перерозподілу земель, як правило, у суспільних інтересах, а також для захисту сільськогосподарських угідь, лісів від нераціонального використання, необґрунтованого вилучення для потреб промисловості, транспорту, міст, інших поселень. Крім того, планувальні заходи дають змогу розвивати рекреаційні території, оберігати землю від ерозії та інших несприятливих процесів. Засади земельної політики та їхню територіальну прив'язку реалізують через спеціальну земельну документацію, що має вигляд землевпорядних планів. Останні поділяються на генеральні (для країни чи регіону), районні (для кількох комун) та муніципальні (для однієї комуни). У процесі планування територію поділяють на зони: сільськогосподарську, лісову, забудовану, першочергової забудови для індивідуальних та суспільних цілей. Лише після публічного оприлюднення та за наявності позитивної громадської думки ці плани затверджують і вони стають обов'язковими для виконання. В Англії при продажі землі та іншої нерухомості не можна змінити їх цільового використання без погодження з місцевою радою з планування при адміністраціях міст, районів, графств і муніципалітетів. Це пояснюється тим, що зміна призначення земельної ділянки може призвести до істотного збільшення чи зменшення її вартості. Нині питання розвитку територій, планування використання земель і забудови в містах, а також удосконалення землеволодіння та землекористування розглядають на основі ієрархічно взаємозалежних загальних структурних і місцевих планів.

Розвиток земельних відносин як невід'ємна складова загальної системи соціально-економічних відносин в історичному аспекті виглядає або як еволюційний рух, або як стрибкоподібний перехід від одного стану системи земельних відносин до іншого. Останнє, як правило, спостерігається при радикальних змінах політичних та економічних суспільних структур. У цьому контексті доцільно дослідити та проаналізувати досвід існування та реформування земельних відносин у розвинених країнах. У більшості цих держав в останні два століття еволюція земельних відносин носила поступовий характер, завдяки чому

Секція 6. Земля і земельні відносини в системі суспільних відносин

зміни законодавчої та виконавчої влади не позначалися на соціально-економічних основах суспільного устрою. Земельні відносини змінюються відповідно до економічної практики, а іноді – під впливом факторів зовнішнього ринку. Методи регулювання земельних відносин, як правило, спрямовуються не на руйнацію існуючих моделей, а на їх удосконалення. У результаті такого еволюційного розвитку земельних відносин в інших державах накопичений досвід державного втручання, використання якого буде дуже корисним в Україні. Втручання держави у земельні відносини пов'язане головним чином з визначенням порядку продажу та оренди земельних ділянок, а також їх передачею в спадщину. Так, наприклад, при регулюванні відносин оренди сільськогосподарських земель використовують наступні методи:

- надання попереднього дозволу на укладання угоди або її подальше схвалення вповноваженими на це державними органами (Німеччина); включення в угоду (незалежно від бажання сторін) зобов'язань щодо використання землі відповідно до державної земельної політики (Німеччина, Велика Британія); застосування визначених державою мінімального та максимального розмірів орендної плати (Німеччина, Франція); - створення спеціальних судів для вирішення конфліктів, пов'язаних з орендою. Законодавство окремих країн (Бельгія, Данія) також визначає підстави розірвання договору оренди орендодавцем, а також переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки та її подальшу оренду.

Власність і оренда розглядаються як основні форми довгострокового права на землю, проте їх співвідношення в загальному правовому полі неоднакове.

Наприклад, у Великій Британії, Німеччині та Швеції власність є найбільш поширеною формою, проте використовується і довгострокова оренда. Остання традиційно характерна для Великої Британії, де взагалі немає обмежень щодо терміну оренди землі. Існують угоди на 99 років, але у більшості випадків строки оренди менші. Право оренди може бути продане та закладене. У Німеччині оренда звичайно триває 99 років, а останній орендатор має право на її продовження.

Аналогічні довгострокові договори оренди існують і в Швеції, де земля теж може передаватися та закладатися як і будь-яка інша нерухомість. При цьому така свобода не може обмежуватися навіть умовами договору. У Швеції це можна зробити лише після 60 років користування орендованою землею. Право власності на землю та її спадкоємність закріплені та гарантовані в конституції Німеччини.

Сьогодні у приватній власності тут знаходиться більше 95% земель сільськогосподарського обігу. Решта земельних ділянок належить общинам, федеральним землям, державі в цілому, церкві, навчальним закладам. Право власності на земельну ділянку, як правило, набувається в результаті підписання сторонами угоди про передачу права власності та реєстрації цього факту.

Аграрний сектор Ізраїлю разом з іншими галузями продовольчого комплексу повністю формує продовольчу безпеку країни. Вже з середини 70-х років XIX ст.

більше як 90% продовольчих потреб країни задовольнялися власним виробництвом, а експорт сільськогосподарської продукції дозволяв фінансувати основну частину імпорту продуктів харчування. Серед факторів динамічного та відносно збалансованого розвитку цієї галузі економіки ключове значення належить вирішення земельного питання за активної участі держави у становленні аграрного сектору. Специфіка ізраїльського суспільства чітко виявляється саме у

Секція 6. Земля і земельні відносини в системі суспільних відносин

формуванні системи земельних відносин та розвитку своєрідних форм суспільної організації аграрного сектору, основу якого складають різні кооперативні об'єднання, створені на колективній оренді земель. Ізраїльське сільське господарство являє собою помісь приватних ферм та господарств-поселень, заснованих на тісній кооперації у виробничій та збутовій діяльності, а також у постачанні та споживанні. Постійна підтримка держави поширюється й на інші сфери сільського кооперативного руху: фінансування, страхування, постачання, збут продукції. Таким чином, із зарубіжного досвіду трансформації земельних відносин слід запозичити все прогресивне, прийнятне для нашої системи господарювання, забезпечуючи тим самим стале землекористування в державі.

Список використаних джерел: 1. Мостов’як М. Ринок сільськогосподарських земель в Україні: проблеми формування та напрями подальшого розвитку.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://old.niss.gov.ua/Monitor/Desember/17.htm. 2. Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем України до 2025 року: від 20.08.2003,-№280.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


http://ukraine.uapravo.net/data/base37/ukr37257.htm. 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: від 19.09.2007 р., - N 1158.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158п. 4. Хвесик М.А., Голян В.А., Крисак А.І. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні. – К.: Кондор, 2007. – 522 с.

УДК 631.164.25

–  –  –

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На сегодняшний день проблема использования земель сельскохозяйственного назначения является актуальной как для всей территории России в целом, так и для Воронежской области как одного из аграрных регионов.

Высокий уровень выбывания ценных земель из сельского хозяйства является причиной отрицательных социально-экономических факторов:

исчезновение сельских поселений, уменьшение численности сельского населения, снижение валового продукта.

По этой причине наиважнейшей становятся задачи сохранения производительных земель сельского хозяйства, оптимизация площадей пашни и посевных площадей по количественным и их качественным характеристикам.

Секція 6. Земля і земельні відносини в системі суспільних відносин

Решение этих задач связанно с модернизацией технологий поддерживания и повышения продуктивности сельскохозяйственных земель, развития землеустройства, землепользования и охраны земель, создания организационно-правового механизма управления землями сельскохозяйственного назначения. Результативное решение этих задач основывается на современной и актуальной информации о состоянии и использование земель сельскохозяйственного назначения, полученной в результате развития системы государственного мониторинга земель и формирования государственных информационных ресурсов.

По данным государственного учета земель общая площадь земель в административных границах Воронежской области по состоянию на 01.01.2014 года составляет 5221,6 тыс. га.

Число хозяйствующих субъектов на землях сельскохозяйственного назначения составило 5173 предприятий, в том числе 1452 предприятий, организаций, хозяйств, обществ, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции и 3721 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Большую часть земель сельскохозяйственного назначения составляют сельскохозяйственные угодья на площади – 3811,6 тыс. га (90,6 % от общей площади земель этой категории), в том числе: пашня – 2906 тыс. га (69,1 %) кормовые угодья – 838,6 тыс. га (19,9 %), залежь 31,6 тыс. га (0,8 %) и многолетние насаждения 35,4 тыс. га (0,8 %).

В состав земель сельскохозяйственного назначения включены также и несельскохозяйственные угодья, которые представлены зданиями и сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. Их площадь составляет 394,2 тыс. га (9,4 %), в том числе: в стадии мелиоративного строительства – 2,8 тыс. га, лесных земель и лесных насаждений, не входящих в лесной фонд – 167,9 тыс. га, под водными объектами – 31,2 тыс. га, под застройкой – 24,4 тыс. га, под дорогамиPages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«ФЛУВОКСАМІН Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців. Саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу....»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.175:666.96+541.1 Пушкарьова К.К., доктор техн. наук, професор, Суханевич М.В., канд. техн. наук, доц., Бондар К.В., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ У статті досліджено ефективність використання золомістких в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками для отримання гідроізоляційних покриттів...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*23 М. В. БУСЬКАНЮК* СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ВИДІВ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ЗАРОСТАННЯ ЗРУБІВ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Проаналізовано динаміку відносного покриття видів рослин на зрубах смерекових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат. За подібною поведінкою види розділено на дві групи: види, які ростуть у лісових фітоценозах і зберігаються після вирубання та...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»