WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 48 ] --

Квадрат стандартизированных показателей взвешивается на коэффициент значимости данного блока показателей и определяется рейтинговая оценка эффективности использования производственного потенциала по следующей формуле:

x

–  –  –

где Rj – рейтинговая оценка эффективности использования производственного потенциала в сельскохозяйственных организациях;

Xij – стандартизированный показатель матрицы комплексной оценки производственного потенциала;

КЗi – коэффициент значимости показателя.

Таким образом, предлагаемая нами методика определения комплексного показателя эффективности использования производственного потенциала и, на его основе, проведения рейтинговой оценки сельскохозяйственных организаций позволяет решить ряд задач:

- провести ранжирование и выделить организации, которым целесообразно направлять финансовую поддержку в целях обеспечения эффективности использования выделяемых ресурсов;

- с учетом специфики отдельных отраслей народного хозяйства ее можно применить к деятельности любых коммерческих организаций;

- ее методологические основы позволяют развивать ее для оценки эффективности использования производственного потенциала некоммерческих организаций;

- данная методика может быть применена не только к отдельным организациям, но и к регионам, районам, муниципальным образованиям.

Но решение вышеуказанных задач является лишь тактикой текущего управления финансовыми ресурсами. Нам же представляется возможным использовать данную методику для решения более глобальной задачи.

Осознавая функционирование отрасли сельского хозяйства, как единой системы, и зная требуемые конечные параметры в виде устойчивого обеспечения национальной продовольственной безопасности, можно было бы Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу применить предлагаемую нами методику к решению обратной задачи. А именно, определению необходимого количества устойчивых и эффективных сельскохозяйственных организаций, их специализации и оптимального размещения по территории страны, объема необходимой финансовой помощи этим организациям. А это уже вопросы не тактического, а стратегического развития отрасли. Именно в этом направлении нам представляется необходимым далее развивать теоретические и методологические основы анализа.

Список использованных источников: 1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / Л.Т. Гиляровская и др. – Москва: ТК Велби, 2006. – 360с. 2. Панина Е.Б. Формирование и использование производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях хозяйствования: [монография] / Е.Б.

Панина. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2009. – 190с. 3. Сурков И.М.

Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций:

учебник для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.М. Сурков. – Москва: КолосС, 2012. – 240с.

УДК 332.37: 711.144 : 631.164

–  –  –

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЗЕМЛІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ефективність сільськогосподарського виробництва нерозривно пов'язана з експлуатацією землі як основного засобу виробництва, а родючість ґрунту є її головною цінністю. Раціональне використання корисних властивостей ґрунту разом з одночасним відтворенням його виробничого потенціалу визначає відносний і абсолютний приріст обсягу аграрної продукції, ступінь продуктивності праці, об’єм виробничих витрат, рівень цін на продукцію сільського господарства та суміжних галузей. Підвищення ефективності землекористування, можливе лише із збереженням і відновленням ґрунтів як стратегічного природного ресурсу і найбільшого багатства в сільському господарстві.

Необхідність регулювання і поповнення запасів поживних речовин у ґрунті, та підтримки оптимальної вологості у ґрунті обумовлена зниженням природної родючості через зменшення загального їх запасу в процесі виносу * Науковий керівник – канд. екон. наук, старш. наук. співробітник Шкуратов О. І.

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу природних факторів в процесі вирощування сільськогосподарських культур. В результаті економічна родючість, яка є раціональним поєднанням природної і штучної родючості, не відповідає умовам ефективного аграрного виробництва.

Тривале використання ґрунту як засобу сільськогосподарського виробництва призводить до змін природних процесів ґрунтоутворення і формування ґрунтів з новими якостями. Вирішення проблеми досягається через підвищення штучної родючості шляхом внесення мінеральних і органічних добрив, за допомогою агротехнічних і гідротехнічних заходів.

Процес зміни природних властивостей ґрунту з метою створення і постійного підтримання високого рівня родючості в ході виробничої діяльності людини називається окультуренням ґрунту. Під окультуренням слід розуміти комплексу заходів кінцевою метою котрих є створення в ґрунтах властивостей, що забезпечують високі і стійкі врожаї сільськогосподарських культур. В результаті окультурення ґрунту відбувається екологічна реорганізація всіх компонентів біогеоценозу, що призводить до антропогенної заміни ґрунтових якостей під потреби рослини.

Основні прийоми підвищення ефективної родючості ґрунтів пов'язані з раціональною системою обробки ґрунтів, застосуванням органічних, мінеральних добрив та різних видів меліорацій, введенням правильних сівозмін, проведенням заходів з попередження та боротьби з ерозією ґрунтів, тощо. На різних ґрунтах залежно від їх властивостей і природних умов ґрунтово-кліматичної зони застосовують окремі методи окультурення або їх системи. [1] Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і зростання його продуктивності і ефективності в довгостроковій перспективі можливе лише за умови створення всіх необхідних умов для збереження та підвищення родючості ґрунтів. В конкретних умовах ведення землеробства, родючість в процесі сільськогосподарського виробництва перетворюються в єдиний комплексний фактор продуктивності землі. Основним шляхом підвищення ефективності використання землі є послідовне збільшення вкладень в родючість ґрунту, оскільки вона, при незмінній площі, дає можливість збільшити валове виробництво продукції тільки за рахунок збільшення продуктивності одиниці земельної площі. [1] Особливість сільськогосподарських земель полягає в тому, що вони є не тільки засобом праці, а й предметом праці, а саме елементом природи, на яку людина впливає в процесі праці. В результаті здійснення виробничого циклу земля як предмет труда буде перероблений в кінцевий вироблений продукт, яким є земля як засіб праці. Тому з точки зору обліку активів сільськогосподарських підприємств землі включаються до складу необоротних активів, відокремлено від основних засобів. В такому випадку капітальні вкладення в земельні ділянки сільськогосподарського призначення містять витрати трудових, матеріальних ресурсів і грошових коштів на відтворення основних активів у вигляді необоротних фондів.

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу У складі капітальних вкладень сільськогосподарських організацій враховуються роботи з докорінного поліпшення земель. До них відносяться осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи капітальні витрати інвентарного характеру: будівництво водогосподарських, протиерозійних, гідротехнічних та інших споруд, агротехнічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання неінвентарного характеру.

Основними заходами підвищення ефективності використання землі є меліорація земель, впровадження нових ґрунтозахисних систем землеробства, захист ґрунтів від ерозії та деградації, застосування науково обґрунтованих сівозмін, впровадження інтенсивних технологій внесення добрив та інтегрованого захисту рослин, впровадження нових форм організації праці та виробництва. В залежності від культури землеробства елементи родючості, такі як вміст гумусу, мінеральних речовин, механічний склад ґрунту, вологість, тощо, досягнуті в результаті агротехнічних та меліоративних заходів можуть мати виробничий і економічний ефект не тільки в поточному періоді, а і в наступних. В такому випадку підвищення родючості співпадає з дефініцією поняття інвестицій. Отже, інвестиції в земельні ділянки сільськогосподарського призначення є не тільки довгострокові вкладення в придбання земель, а і формування необоротних фондів для здійснення господарської діяльності з вирощування аграрної продукції впродовж тривалого періоду.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливе значення в сучасних кризових умовах для підвищення і відновлення родючості ґрунту має використання сівозміни та консервації земель. Сівозміною називають науково - обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і чистого пара в часі і по полях. Під консервацією земель розуміється виведення їх з господарського обороту з метою збереження та відновлення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища і здоров'я людини. В результаті застосування цих заходів виробники землекористувачі відмовляються від частини потенційного прибутку в короткостроковій перспективі для досягнення економічного ефекту в довгостроковій перспективі. Застосування агротехнічно та економічно обґрунтованих сівозмін і методів консервації є основою зростання врожайності.

В якості об'єктів інвестиційної діяльності земельні ділянки, в тому числі і сільськогосподарського призначення належать до об'єктів нерухомості. В той же час сутність капітальних вкладення в сільське господарство полягає у збільшенні виробництва сільгосппродукції, скорочення витрат та підвищення якості. У цих умовах існує певна проблема щодо показників, які характеризують ефективність вкладень у виробництво. В практиці оцінки результатів інвестиційної діяльності в сфері нерухомості існує досить багато показників, однак найбільш прийнятним з них є коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, який виражає відношення приросту вартості об’єкту щодо якого були застосовані інвестиції вкладень до суми інвестицій.

Земельні ділянки і все, що з ними пов'язано, віднесені до поняття нерухомості, однак бухгалтерський облік містить недостатню інформацію, що Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу не дає можливості оцінити ринкову вартість земельної ділянки на підставі потенційної можливості для отримання підприємницького доходу. В якості альтернативи застосовують нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення. [1,2] На кадастрову вартість земель сільськогосподарського призначення впливають безліч різних чинників. Основним параметром для розрахунку кадастрової вартості цих земель служить такий фактор як родючість ґрунту, що характеризується балом родючості або балом бонітету. Цей параметр залежить в першу чергу від показників економічного родючості, яка є певним поєднанням показників природних чинників ґрунтоутворення і антропогенної діяльності, може бути використаним для оцінки земель без застосування ринкової інформації про продаж земельних ділянок. Таким чином, зміна балу бонітету певної ділянки в грошовій формі як приріст потенційної врожайності може бути використана в якості критерію ефективності інвестицій в підвищення родючості.

Список використаної літератури: 1. Гопцій О.Б., Масленнікова В.В.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«УДК 658.3 Крапівіна Г.О., к.держ.упр.,доц., Донецький інститут ринку та соціальної політики, зав. кафедри організації туризму РОЗПОДІЛЕНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ВОЛОНТЕРСТВА У статті представлено розподілені і паралельні бази даних інформаційноаналітичного забезпечення соціально-трудових відносин ринка праці волонтерства, вилучено їх відмінні риси і визначено подібні ознаки. Ключові слова: соціально-трудові відносини, бази даних, ринок праці, волонтерство, фрагментація, реплікація. Постановка...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.175.6+591.48:599.23:615.849.5 Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ Досліджували вплив одноразового тотального рентгенівського опромінення, одноразового та фракціонованого опромінення голови самок щурів у дозі 6,0 Гр на концентрацію гормонів (фолікулостимулюючого – ФСГ, лютеїнізуючого –...»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«Світлана ЛИЧАНА магістрант Національної академії прокуратури України Svetlal@i.ua УДК 343.163 ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ Проаналізовано світовий досвід підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх. Зроблено висновок про необхідність врахування Україною позитивного досвіду зарубіжних країн, а також виокремлено заходи щодо посилення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення стосовно неповнолітніх в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»