WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 47 ] --

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу Разом з тим в останнє десятиріччя за результатами досліджень вітчизняних вчених-економістів сформувалися теоретико-методологічні засади формування та розвитку людського капіталу і викристалізувався науковий постулат про те, що в умовах розвитку інформаційного суспільства саме людські ресурси, які володіють знаннями та навиками, визначають його рівень розвитку, формують інтелектуальну базу та є чинником економічного зростання країни, а також є найціннішим складовим елементом капіталу підприємств, що потребує інвестування для свого розвитку та забезпечує віддачу. Це підтверджують також іноземні експерти, Сучасне сільське господарство стає все більш капіталомістким. Особливу роль у визначенні продуктивності та конкурентоспроможності сільського господарства відіграє людський капітал.

Входження фінансово-промислового капіталу, а також стрімке залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор країни, спричиняє впровадження не тільки найсучасніших інноваційних технологій у виробництво рослинницької та тваринницької продукції, а й імпортування управлінських підходів у систему формування та розвитку персоналу в інтеграційних структурах аграрного бізнесу. Великотоварні агропромислові формування в останні роки демонструють власні підходи в системі управління персоналом: включаючи прийоми добору, відбору, навчання та постійного розвитку працівників, оцінки їх діяльності та проведення атестації, а також формування дієвих підходів в мотивації до праці та управління кар’єрним зростанням. Це важливо ще й тому, що на сьогодні в цілому по Україні близько половини сільськогосподарських угідь (майже 43 відсотки) обробляється агрохолдингами: близько 30 найбільших агрохолдингів обробляє до 10% орендованої площі сільгоспугідь, а у розпорядженні великої групи холдингів (їх близько 300) знаходиться її до третини [2].

Одним із найбільших агрохолдингів в Україні є «Інвестхолдинг NCH, Укрлендфармінг», що є лідером за площею оброблюваних сільськогосподарських угідь (більше 650 тис.га.) та чисельністю зайнятих:

загалом в компанії працює 20 тис.працівників, існуюча система та досвід управління якими, безперечно, заслуговують на поглиблене вивчення.

«Інвестхолдинг NCH, Укрлендфармінг» в сво\й структурі управління має Департамент навчання та розвитку персоналу (4 чол.), метою якого є постійне навчання та оновлення знань управлінського персоналу; здійснення постійної співпраці з ВНЗ щодо організації практики студентів та залучення їх на роботу.

За результатами оцінок професійного зростання складають плани розвитку персоналу та формується резерв керівних кадрів для своєчасного задоволення потреби в кадрах. Співробітники вказують, що на початку їх роботи приходилося доводити нагальну необхідність та важливість діяльності Департаменту. Втім зараз – застосовують різні інноваційні підходи в навчанні персоналу. Розподілили персонал на п’ять груп відповідно до рівнів їх розміщення на щаблях управлінської вертикалі. Складена та затверджена Концепція щодо перенавчання персоналу передбачає оновлення знань з різною Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу їх часткою для професійного та особистісного розвитку: чим вище знаходиться менеджер, тим більшою є частка знань для набуття комунікативних здібностей та розвитку лідерських якостей; для середнього рівня менеджерів (начальників відділів та провідних фахівців – передбачаються навчальні програми, що в структурному відношенні розподіляють виклад матеріалу: 50% - на професійні знання, 30% - особистісне зростання; 20% - набуття управлінських знань та навичок). Усвідомлюючи важливість та необхідність здійснення постійного розвитку персоналу, в агрохолдингу створено власний корпоративний університет, запроваджено дистанційне навчання, застосовуються тестові форми контролю. Компанія має двох штатних бізнес-тренерів, що здійснюють тематичні навчальні тренінги: з управління продажами, з тайм-менеджменту, з управлінських технологій тощо.

Особливо слід зупинитися на формуванні системи мотивації персоналу, що розробляться на основі результатів оцінювання діяльності та співбесід з персоналом. Багато інформації співробітники Департаменту отримують ще на етапі добору персоналу, коли претенденти вказують та конкретизують свої бажання: «від» - «до». Компанія розробляє систему заохочення для кожного співробітника, значне місце в якій відводиться і нематеріальній складовій (подяки; участь у суспільно-громадських (корисних) заходах, конкурсах, спортивних змаганнях, волонтерських заходах; публічне визнання успіхів тощо).

Усвідомлюючи важливість інвестицій в людський розвиток, співробітники Департаменту наголошують, що економити на розвитку персоналу вкрай недопустимо. Проте це потребує також і нормативноправового регламентування цього процесу. На підприємстві розроблено та затверджено Положення про мотивацію праці, де визначаються розміри заробітної плати персоналу відповідно штатного розпису; конкретизуються результати праці (критерії оцінки); вказується набір факторів, що впливають на оплату праці. Для менеджерського персоналу також розробляються підходи визначення оплати праці, в залежності від обсягу продажів, асортиментного ряду, фінансового результату діяльності тощо.

Практика показує, що українська система освіти та науки дещо із запізненням реагує на потреби ринку праці, зокрема, в площині формування компетенцій. Вищий менеджмент аграрних підприємств та інших агропромислових формувань скаржаться на нестачу адекватно освічених молодих українців на всіх рівнях для роботи, яку вони пропонують. Деякі оптові торгівельні компанії та агрохолдинги в останні роки створюють власні навчальні програми для своїх співробітників. Один із агрохолдингів заснував навіть свою аграрну школу, що пропонує шестимісячний прикладний курс магістра бізнес-адміністрування (МВА).

У відповідь на потреби аграрного ринку праці і провідні аграрні університети країни вдосконалюють систему практичної підготовки фахівців, узгоджуючи змістовне наповнення робочих навчальних програм з провідними агрохолдингами та опрацьовуючи спільно програми стажування та виробничих практик студентів. 5 грудня 2014 р. в НСК «Олімпійський» пройшла церемонія Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу нагородження переможців проекту «Премія HR-бренд Україна 2014», де були названі найбільш дбайливі роботодавці України. Нагороди отримали компанії, які реалізували у 2013-2014 рр.. кращі програми по роботі з персоналом. У номінації «Регіон» III місце посіла корпорація «Кернел» з проектом «Університет міжнародних програм» від Сумського НАУ [3].

Список використаних джерел: 1. Із виступів на VI Міжнародній конференції «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2015 року», організованою асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу». 4 грудня 2014 р., м.Київ. 2 Гайдуцький П.І. Структурні перекоси і ризики кризи АПК. / П.І.Гайдуцький // Економіка АПК. – 2014. - № 7. С.38-46.

3.http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4130% 3A------lhr---2014r&catid=194%3A2009-12-30-07-01-37&Itemid=239&lang=uk УДК 338:631.1

–  –  –

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО

ПОКАЗАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Необходимость контроля за предоставлением финансовой поддержки тем сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые наиболее эффективно используют свой производственный потенциал, наиболее устойчиво и успешно функционируют и которые могли бы стать точками роста, локомотивами развития в отрасли и регионе, очевидна. В связи с этим возникает потребность в соответствующей унифицированной системе показателей.

Общепринято считать, что обобщающим показателем эффективности использования производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий является валовая продукция, валовой или чистый доход (прибыль) в расчете на единицу производственных ресурсов. Этот показатель рассчитывается по формуле:

Вп Эпп а Фос Фоб Тж где Эпп – показатель эффективности использования производственного потенциала сельского хозяйства;

Вп – стоимость валовой продукции сельского хозяйства;

Фос – среднегодовая стоимость основных производственных средств;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


а – коэффициент приведения основных производственных средств к годовой размерности;

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу Фоб – среднегодовая стоимость оборотных средств (материальных оборотных средств производства);

Тж – затраты живого труда, выраженные в виде расходов на оплату труда или заработной платы (за год).

В современных условиях становятся очевидными недостатки данной методики. Их несколько:

1. В данном расчете никак не учтена стоимостная оценка основной составляющей производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий - земли, а ведь в современных условиях земля становится объектом товарных отношений.

2. Не учтена роль финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий и эффективности их использования.

3. Не отражается органическая взаимосвязь отдельных видов ресурсов, как составных элементов общей системы производственного потенциала.

4. И, наконец, никак не учитывается развитие производственного потенциала в динамике, связанное с накоплением основных средств, совершенствованием применяемых систем машин в рамках общего совершенствования технологий производства, тенденций дефицита квалифицированной рабочей силы на селе, эффективного управления оборотным капиталом и финансовыми ресурсами в целом.

Для учета и устранения всех выявленных недостатков нами предлагается методика комплексной оценки эффективности использования производственного потенциала сельскохозяйственной организации, основанная на учете влияния семи блоков факторов:

1) наличия и эффективности использования земельных ресурсов;

2) наличия и эффективности использования трудовых ресурсов;

3) наличия и эффективности использования основных средств;

4) наличия и эффективности использования материальных ресурсов;

5) наличия и эффективности использования финансовых ресурсов;

6) динамики рентабельности;

7) динамики финансовой устойчивости.

На первом этапе определяются показатели наличия, обеспеченности и эффективности использования каждой группы производственных ресурсов за отчетный и базисный периоды времени (годы) по общепризнанной методике [1, с. 108 – 324, 3, с. 44 – 99, с. 146 – 214]. Далее рассчитывается темп роста каждого из показателей и определяется прирост ресурса на 1% прироста выручки от продаж. На втором этапе по каждому блоку факторов определяется комплексный показатель эффективности использования данного вида ресурсов по формуле:

n

–  –  –

где Kj – комплексный показатель использования соответствующего вида ресурсов;

ti – темп роста качественного показателя;

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу

–  –  –

Kij – комплексный показатель эффективности использования отдельного вида ресурсов в какой-либо сельскохозяйственной организации;

Ki max – максимальное значение показателя эталонной организации.

Расчет стандартизированных комплексных показателей по их максимальным значениям представлен в таблице 2.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г. Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з використанням латексів для одержання полімерних...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«УДК 616.342-002:616.132.2-005.4 ВПЛИВ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (огляд літератури) В. Ф. Орловський, д-р мед. наук, професор; А. В. Жаркова, аспірант, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Ішемічна хвороба серця (ІХС) та кислотозалежні захворювання (КЗЗ) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) належать до групи найбільш...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»