WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 43 ] --

– розробка та здійснення спеціальної державної програми прискорення, впроваджень і підтримки елементів екологічного землеробства із залученням всіх зацікавлених міністерств та відомств (а також приватних комерційних структур) та виділення достатніх обсягів капіталовкладень, враховуючи, що економія сьогодні на екології через деякий час призведе до ще більш тяжких соціально-економічних втрат.

Важливо відзначити, що застосування того чи іншого інструменту управління диференційовано не лише за секторами економіки, а й стадіями виробничого циклу. Це виразно видно на прикладі використання природних ресурсів в аграрному секторі країн Європи і США Найважливішою умовою екологізації економіки та покращення екологічної обстановки в країні є загальне і обов’язкове дотримання встановлених екологічних правил та норм. Велике значення в екологізації господарської діяльності має розвиток ринкової економіки з вільною конкуренцією, стимулюючою раціоналізацією ресурсоспоживання, в сполученні з державним контролем. Треба надавати перевагу безпосередньо виробництву в регіонах. Розробляти проекти, моделі нових форм організації виробництва, праці та управління.

Екологізація сільського господарства - вплив часу. Але перехід сільського господарства на екологічну основу до сих пір в Україні не здійснений. Одна з Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу причин - надзвичайна складність проблеми і пов’язані з цим труднощі її вирішення. Велика складність сільськогосподарських екосистем різного ієрархічного рівня утруднює їх оцінку. Труднощі оцінних робіт ускладнюються дефіцитом, а іноді відсутністю доступних і дешевих, але достатньо надійних методів дослідження аграрних ландшафтів і їх оточення. Через це незавжди ефективно і надійно проводиться моніторинг та здійснюється екологічна експертиза об’єктів сільськогосподарського виробництва.

Створення екологічної мережі забезпечить збереження і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття на районному, обласному і національному рівнях.

Екологічна мережа - це єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні: території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України і є частиною структурних територіальних елементів.

Тому, незважаючи на всі труднощі економічного, науково-технічного та соціального характеру, необхідно тепер зосередити увагу на розробці й формуванні принципово нової системи регулювання взаємовідносин між суспільством та природою. Вони повинні ґрунтуватися на прогресивній екологічній політиці держави і включати організаційно-економічні інструменти ринкового типу, що спроможні прискорити вирішення гострих екологоекономічних проблем нинішнього перехідного періоду в розвитку України як незалежної держави.

УДК: 658.310.826 Гатаулліна І.У., магістрант* Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Використання персоналу в сільському господарстві має певні особливості, які визначаються специфікою аграрної сфери. Насамперед вони пов`язані з технологією і умовами виробництва, рівнем технічної оснащеності та економічною необхідністю ведення особистого селянського господарства працівниками сільськогосподарських підприємств. Тому ці особливості мають різне походження і полягають у модифікуючому впливі на характер зайнятості в аграрному виробництві, визначають його потребу в трудових ресурсах.

* Керівник – канд. екон. наук, доцент Гуторова О. О.

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу Головними особливостями використання трудових ресурсів у сільському господарстві є наступні:

1. Земля, як основний і незамінний засіб виробництва, одночасно є знаряддям праці та предметом праці. Тобто, у сільському господарстві спостерігається переплетіння економічного процесу відтворення з природними, які й визначають виробничу діяльність персоналу в сільському господарстві.

2. Предметами праці у даному разі є живі організми, які не містять у собі всієї маси матерії майбутнього продукту, а розвиваються за специфічними біологічними законами. Тому у сільському господарстві продукцію одержують нерегулярно, в той час як затрати праці відбуваються постійно.

3. При використанні персоналу потрібно враховувати фактор часу. Адже час неможливо покласти на зберігання, купити чи взяти в кредит або якимось чином збільшити в обсязі. Тобто, якщо постійних працівників для своєчасного виконання належних робіт недостатньо, то підприємство повинно заздалегідь потурбуватися про найом додаткової кваліфікованої робочої сили.

4. Сільськогосподарське виробництво просторово розосереджене на великій земельній території, що вимагає додаткових трудових та інших витрат.

5. У сільському господарстві період виробництва не збігається з робочим періодом, що зумовлює нерівномірну зайнятість персоналу протягом року і є однією з причин неповної їх зайнятості, особливо в рослинництві. Сезонність виробництва не лише зумовлює використання певних форм кооперації і розподілу праці на підприємствах, але й призводить до негативних економічних і соціальних наслідків: значне недовикористання персоналу спричиняє зниження рівня оплати праці постійних працівників, що є одним з головних чинників плинності кадрів; підприємства недоодержують значні обсяги продукції; породжує труднощі, пов'язані з наймом тимчасових працівників.

6. Специфічні умови у сільському господарстві створюють територіальні обмеження для концентрації виробництва і його розмірів, а земельні, матеріальні і трудові чинники виробництва стримують вузьку спеціалізацію.

Водночас галузева спеціалізація впливає на визначення абсолютних і відносних параметрів зайнятості селян. Проявами суспільного поділу праці є концентрація і комбінування виробництва на основі технологічно однорідної продукції, спеціалізації робочих місць та робочих функцій процесу виробництва. Тому галузева спеціалізація, з одного боку, є фактором скорочення, а з іншого – розширеного відтворення робочої сили.

7. У сільському господарстві, залежно від прогресивних методів організації виробництва (концентрації, спеціалізації, інтегрування виробництва), організація використання праці передбачає поліпшену організацію виробничого процесу, при якій зростає продуктивність праці, скорочується трудомісткість виготовлення продукції і, як наслідок цього, кількість працівників. Поліпшення форм і методів організації праці й управління включає поєднання професій, поліпшення умов праці, вдосконалення нормування, скорочення втрат робочого часу, плинності кадрів.

Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу

8. Праця в сільському господарстві досить складна і не дає гарантій в одержанні очікуваних результатів, які значною мірою залежать від природнокліматичних і соціально-економічних умов, а також територіального розміщення підприємств.

9. Для аграрного виробництва характерна нерівномірність розподілу трудових ресурсів по зонах України: рівень забезпеченості підприємств трудовими ресурсами зменшується з заходу на схід та з півночі на південь.

10. Процес урбанізації населення та зменшення кількості працюючих в аграрному секторі призвело до того, що в частині підприємств окремих регіонів вибуття робочої сили із сільськогосподарського виробництва перевищило можливості її компенсації засобами механізації та електрифікації виробництва.

Це спричинило виникнення дефіциту робочої сили. Водночас у багатьох регіонах відчутний надлишок трудових ресурсів на селі, а тому тут гостро постає питання зайнятості та ефективного використання працівників.

11. Суттєвою відмінністю у формуванні й використанні трудового потенціалу сільського господарства є та, що сільське господарство через свою специфіку не лише залежить від ринку трудових ресурсів, але й саме впливає на його стан.

Зміна земельних, майнових, виробничих, соціально-трудових відносин спричинили загострення кон'юнктури ринку аграрної праці. В результаті реформування аграрної галузі виникли нові види аграрних підприємств, набули розвитку фермерські та особисті господарства. Важливу роль в пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів відіграло започаткування власної справи і розширення самозайнятості на селі. На даному етапі суттєву роль в утриманні переливання працівників з аграрної сфери в інші галузі економіки та створенні нових робочих місць на селі відіграють особисті селянські господарства [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спостерігаються наступні тенденції використання трудових ресурсів у сільському господарстві:

скорочення в структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств частки трудомістких культур (картопля, овоче-баштанні) поглиблює сезонність і погіршує використання аграрної праці;

збільшення поголів’я худоби в індивідуальному секторі спричинило зростання площ посіву під високоприбутковими малотрудомісткими (зернові, соя тощо) і кормовими культурами;

слабка матеріально-технічна база індивідуального сектору зумовила зростання його частки у структурі виробництва трудомістких видів продукції та збільшення кількості зайнятих в цьому секторі;

подрібнення сільськогосподарських підприємств, скорочення їх виробництва, відсутність належного мотиваційного механізму призвели до скорочення чисельності працівників і росту рівня безробіття;

перевищення в індивідуальному секторі, у порівнянні з суспільним, показників урожайності культур і продуктивності худоби. Спонукальним Секція 5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу мотивом до ефективної праці для індивідуального сектору стало запровадження приватної власності;

скорочення поголів’я у сільгосппідприємствах та його збільшення у селянських господарствах призвело до того, що понад 2/3 виробництва тваринницької продукції виробляється в індивідуальному секторі.

До основних закономірностей зайнятості і використання праці трудових ресурсів аграрної сфери в індивідуальному секторі можна віднести:

збільшення чисельності зайнятих в індивідуальному секторі, де переважає ручна праця, що пов`язано з розширенням площ землекористування та зменшенням завантаження в суспільному секторі;

велике навантаження на членів особистих господарств, спричинене поєднанням ведення особистого господарства з одночасною зайнятістю в інших видах діяльності;

визначення найвірогіднішої соціально-демографічної групи (пенсіонери і жінки працездатного віку, які зайняті лише домашнім господарством), що зумовлено різними можливостями членів родини для участі у веденні селянського господарства;

відсутність соціального захисту осіб, зайнятих лише в особистих селянських господарствах, оскільки вони не беруть участь у формуванні бюджетів, фондів соціального страхування та пенсійних фондів.[3] Зайнятість в особистому селянському господарстві фактично дає змогу виживати певній частині сільського населення, але не забезпечує належної ефективності виробництва, запровадження сучасних технологій, не вимагає високої кваліфікації робочої сили. Необхідно зміцнювати існуючі особисті селянські господарства і формувати оптимальне середовище для поступової трансформації їх у більш ефективні агроформування (фермерські, кооперативні тощо). Поряд з цим на формування сільського ринку праці суттєво впливає сезонність і проблема зайнятості особливо загострюється в періоди міжсезонного виробництва.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«ESET SMART SECURITY 7 Посібник користувача (для продуктів версії 7.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.33 002.44 089 06:616.61 002.3 036.12] 092.19 РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ: УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ C.А. Кристопчук, О.О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ключові слова: хронічний пієлонефрит, інтерлейкін 18, виразкова хвороба, резекція шлунка, сечостатева система, постгастрорезекційна хвороба. дним із головних методів лікування ускладненої Усі...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»