WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 24 ] --

Соціальне страхування як складова частина соціального захисту відіграєзначну роль у житті громадян України, особливо тих, хто втратили можливість забезпечувати себе самостійно. Проте остаточного вигляду система соціального захисту ще не отримала і перебуває у процесі постійного реформування.

З найбільшою кількістю проблем стикається Пенсійний фонд України, головне завдання якого полягає в підтримці життєдіяльності тієї категорії громадян, які досягли похилого віку чи втратили працездатність і визнані інвалідами, через що не можуть забезпечити собі мінімально необхідний рівень доходу. Дослідивши стан пенсійного забезпечення в Україні, можна зробити висновки, що наявна пенсійна система перебуває в надзвичайно складному фінансовому становищі і не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу для прийнятного рівня життєдіяльності. Назріла необхідність вдосконалення функціонування пенсійного забезпечення в Україні, адже її ефективна діяльність є передумовою підвищення рівня соціального захисту у державі.

Отже, це свідчить про актуальність проблеми реформування пенсійної системиУкраїни. Основними факторами незадовільного функціонування пенсійної системи є: складна демографічна ситуація, значна «тінізація» виплат працівникам.

Демографічна ситуація в країні в сучасних умовах погіршується і поступово переростає в кризу. Відбувається процес старіння населення, зменшується його загальна чисельність, погіршується співвідношення між працездатним населенням і пенсіонерами. Усі ці тенденції негативно впливаютьна фінансування пенсійних виплат, отже, вимагають пошуку нових джерел фінансових ресурсів для даних цілей.

Більшість учених і фахівців вважають, що додатковим ресурсом залучення коштів для пенсійних виплат може бути обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування, яке формує другий рівень національної пенсійної системи. З огляду на це дане питання є актуальним і потребує детального і всебічного дослідження.

Вивченню демографічної ситуації у країні і у світі в цілому, її тенденцій протягом тривалого періоду, а також її впливу на проведення пенсійної реформи присвятили свої наукові дослідження багато вітчизняних і зарубіжних учених.

Серед українських науковців слід назвати Е. Лібанову, С. Мельника, О.

Гарячу, О. Палій, Л. Ткаченко, які зазначають необхідність розвитку системи пенсійного страхування з урахуванням сучасних демографічних тенденцій.

Результати досліджень міжнародних фінансових організацій свідчать, що темпи скорочення населення України є найвищими в Європі. У зв'язку з низькою народжуваністю швидко змінюється віковий склад населення – зростає частка людей середнього та похилого віку.

В Україні 13,7 мільйона пенсіонерів. Зараз на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб, а в 2025 році один працюючий за прогнозами буде утримувати одного

Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю

пенсіонера. У 2050 році за прогнозами вже буде 125 пенсіонерів на 100 працюючих.

Також негативний вплив на пенсійну систему справляють:

макроекономічна система у Україні, значна «тінізація» виплат працівникам.

Існує два шляхи вирішення проблеми: зменшення розміру пенсій та підвищення віку виходу на пенсію. Україна обрала другий варіант.

В Україні не доцільно запроваджувати підвищення віку виходу на пенсію з двох причин:

- по-перше, це може загострити проблему безробіття;

- по-друге, поганий стан здоров’я осіб працездатного віку, про що свідчить велика чисельність інвалідів загального захворювання, а також висока смертність, особливо серед чоловіків предпенсійного віку.

Своєчасний вихід на пенсію дає змогу громадянам, з одного боку, зменшити навантаження на організм, пов’язані з виконанням професійних обов’язків, а з другого – приділяти більше уваги своєму здоров’ю.

Відстрочення ж виходу на пенсію може призвести до ще більшого погіршення стану здоров’я населення. Ефективне реформування функціонування соціальних фондів дозволить багато в чому вирішити їх нагальні питання.

Таким чином, непряме оподаткування в Україні продовжує розвиватися і удосконалюватися. Законодавча база з непрямого оподаткування хоча й має позитивні риси, однак вимагає суттєвих змін. Тому для України розроблено основні напрями визначення податку на додану вартість на базі встановлених Шостою директивою ЄС основних принципів побудови системи цього податку в західноєвропейських країнах, що дасть змогу запобігти повторенню помилок, які мали місце під час впровадження податку в цих країнах. Щодо соціального страхування, то Пенсійна реформа в Україні повинна стати ключовим пунктом нового підходу до соціальної політики, тому що сильна соціальна політика має прояв в тому, щоб створити умови, коли громадяни самі будуть в змозі забезпечити собі достатній рівень життя.

УДК 330.101.20 Волкова М.Н., канд. экон. наук, доцент ФГОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал, Россия

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наиболее значимыми составляющими учетно-аналитической системы предприятия при обеспечении его безопасности являются оперативный и бухгалтерский учет, а также финансово-экономический анализ.

Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю Обосновывая место оперативного учета в системе учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности, следует выделить следующие его свойства:

- отражение хозяйственных операций непосредственно в ходе их протекания, что позволяет оперативно выявлять негативные тенденции, а также определять внутренние резервы, способные увеличить конкурентные преимущества предприятия;

- формирование информации непосредственно в местах ее возникновения, что позволяет определить объекты учета, требующие повышенного внимания специалистов по экономической безопасности;

- простота получения данных путем наблюдения, составления сигнальной документации, использования анкет-опросников, позволяющих на превентивном уровне определять риски хозяйственной деятельности предприятия;

- нерегламентированная форма предоставления данных (даже без документального подтверждения), зависящая только от целесообразности обеспечения информационных потребностей.

Опираясь на указанные свойства оперативного учета, И. Дымова сделала вывод о том, что этот вид учета «…обладает наиболее оперативной информацией, а, соответственно, позволяет своевременно реагировать на изменения отдельных параметров и является основой информационного обеспечения экономической без опасности бизнеса».

Исследуя проблемы методического обоснования оперативного учета с целью обеспечения экономической безопасности предприятия, в первую очередь, следует обратить внимание на возможность его применения в процессе ежедневного текущего управления предприятием, что делает информацию оперативного учета особенно полезной для контроля эффективного использования ресурсов предприятия, а также выявления внутренних резервов и конкурентных преимуществ.

В связи с этим процедуры по обеспечению безопасности следует разделить на три группы объектов контроля:

- контроль рационального использования ресурсов;

- контроль действий персонала;

- контроль взаимосвязей с контрагентами.

При этом оперативные данные могут быть получены на основе данных финансового, кадрового, производственно-технического, статистического учета, внешних источников информации, а также информации, генерированной непосредственно подразделением экономической безопасности.

Вместе с тем, данные оперативного учета не отличаются высокой точностью, что требует от специалистов по экономической безопасности обоснованных подходов к оцениванию их достоверности.

В отличие от оперативного, бухгалтерский учет генерирует достоверные и многофункциональные данные для обеспечения информационных нужд отдельных групп пользователей. Этот вид учета находится на пересечении информационных потоков, получаемых от различных функциональных

Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


подразделений, и поэтому он выступает источником формирования полезной информации о реальном состоянии внутренних экономических отношений для собственников и персонала предприятия. С другой стороны, не менее важной является роль отчетных данных как источника достоверной и объективной информации о финансово хозяйственном состоянии предприятия для внешних пользователей при определении его экономической надежности, конкурентоспособности, кредитоспособности и пр.

В контексте понимания бухгалтерского учета как информационной системы можно охарактеризовать основные функции, выполняемые им при обеспечении потребностей экономической безопасности:

- беспрерывное, сплошное, документальное наблюдение за экономическими процессами и явлениями, происходящими на предприятии;

- контроль законности и целесообразности осуществления уставной деятельности предприятия;

- создание информационной базы для планирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности и контроля их осуществления;

- обеспечение всех групп заинтересованных пользователей достоверной и своевременной информацией об экономических процессах, финансовом состоянии и состоянии активов предприятия.

Таким образом, бухгалтерский учет рассматривается как отдельный элемент управления процессами по обеспечению устойчивого функционирования предприятия, который, с одной стороны, удовлетворяет информационные потребности специалистов по экономической безопасности при осуществлении контроля и анализа фактов хозяйственной деятельности, а с другой, сам выступает инструментом контроля и анализа в системе экономической безопасности. Отличия в содержании и структуре информации, используемой различными пользователями, порождают необходимость формирования отдельных подсистем бухгалтерского учета: финансовой и управленческой. Вместе с тем, отдельные авторы выделяют также как автономные составляющие бухгалтерского учета креативный учет и стратегический учет.

Под креативным учетом понимают многоцелевой учет, который требует от учетных работников предприятия указания фактов и правил группирования информации, учитывая интересы менеджмента, с целью получения знаний о новых объектах наблюдения.

Обоснование стратегического учета как отдельной составляющей бухгалтерского учета также, по нашему убеждению, является неоправданным.

В этой связи мы соглашаемся с мнением авторов, считающих его отдельной формой управленческого учета, в которой основной акцент сделан на информации, связанной с внешними факторами, влияющими на деятельность предприятия, и разработкой стратегии собственного бизнеса [2; 7]. Эти исследователи называют стратегию связующим звеном между управленческим и финансовым учетом. С одной стороны, данные управленческого учета обеспечивают информацией о процессах, происходящих во внутренней и внешней среде, с целью определения стратегии деятельности предприятия, а с

Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю

другой, финансовая отчетность является информационным отражением воплощения этой стратегии в жизнь.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«Світлана ЛИЧАНА магістрант Національної академії прокуратури України Svetlal@i.ua УДК 343.163 ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ Проаналізовано світовий досвід підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх. Зроблено висновок про необхідність врахування Україною позитивного досвіду зарубіжних країн, а також виокремлено заходи щодо посилення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення стосовно неповнолітніх в...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць. Актуальність теми На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких приладів. Відкрилися...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»