WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 76 |

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.) Харків - 2015 УДК ...»

-- [ Страница 20 ] --

ДНК-технологія оцінки свиней за локусами кількісних ознак для маркерної і геномної селекції в свинарстві; технологія виготовлення та контролювання видоспецифічних промоторних касет для клонування генів тварин [0].

Поки що недосконалість інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України не дозволяє повною мірою розкрити його конкурентні переваги. Основними пріоритетними напрямами інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні мають бути такі [0].

Формування ефективних взаємовідносин у системі держава-бізнес, цілями яких мають бути як забезпечення продовольчої безпеки, нарощування експортного потенціалу, наповнення державного бюджету країни, збереження та створення нових робочих місць, так і впровадження підприємницьких ініціатив аграріїв.

Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва у вигляді інформаційної та консультаційної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню, що сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності, насамперед, дрібних і середніх сільгосппідприємств.

Розвиток дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва, що дасть змогу наростити виробництво високоякісної трудомісткої сільськогосподарської продукції, забезпечити інтеграцію особистих господарств населення у ринкові механізми функціонування аграрного сектору.

Розвиток саморегулювальних організацій в агропродовольчій сфері, що сприятиме зниженню регламентованості частини господарських процесів, децентралізації прийняття рішень і здійснення контролю та нагляду, зниженню витрат на адміністрування та державний контроль, а також налагодженню більш ефективної системи взаємодії між державою та бізнес-громадськістю, формуванню етичного кодексу діяльності в галузях АПК.

Підвищення ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку з метою забезпечення вільного прозорого руху сільськогосподарської продукції, згладжування цінових коливань, задоволення потреб споживачів у якісних і доступних продуктах харчування.

Розвиток системи аграрної логістики з метою зниження втрат сільськогосподарської продукції в процесі її зберігання та транспортування, а також покращення цілорічного забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами.

Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві Список використаних джерел: 1. Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні:

аналітична доповідь. – К.: НІСД, 2014 – 73 с. 2. Щодо вдосконалення бюджетно-податкових інструментів стимулювання інноваційної діяльності в Україні: аналітична записка / Офіц. сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України / Березень 2013 р. – Електронне джерело.

– Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1104/. 3. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 17 травня 2012 р. № 397. 4. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні: аналітична доповідь. – К.: НІСД, 2014. – 45 с.

УДК: 631.145:637.12

–  –  –

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Конкурентоспособность аграрных организаций обеспечиваются эффективным использованием ресурсов и внедрением инноваций. Общие цели и задачи инновационного развития определены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. Обеспечить более устойчивое развитие аграрного производства и, следовательно, повысить конкурентоспособность продукции можно путем: оптимального распределения инвестиций по направлениям производства продукции, внедрения новых технологий; обоснования наилучшего варианта производства качественной продукции в ассортименте и каналов ее сбыта; оптимизации использования имеющихся ресурсов, как собственных, так и покупных; модернизации и внедрения нового оборудования; управления прибыльностью от реализации конкретной продукции на базе оптимизации состава постоянных и переменных издержек организации; материальной заинтересованности коллектива аграрной организации в конечных результатах работы.

Выше изложенный подход целесообразно реализовать с помощью системы экономико-математических моделей, включающих модель оптимизации программы развития аграрной организации и модель * Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Шафранская И.В.

Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві целочисленного программирования формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов внедрения оборудования.

Требуется определить максимум доходности портфеля инвестиционных проектов:

n

–  –  –

где Ct - свободный денежный поток, порожденный инвестицией в период t, причем t=0,1,2… n;

n - срок жизни проекта;

r - ставка дисконтирования;

I0 – начальные инвестиции, вложенные в инвестиционный проект [2, с.

47].

Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві Предлагаемая модель оптимизации программы развития аграрной организации имеет блочно-диагональную структуру матрицы, в которой каждый основной блок представлен ограничениями, описывающими функционирование каждой отрасли сельскохозяйственной организации [1, с.

73-93]. Особенностью модели является детальный учет поголовья животных по видам и половозрастным группам. Для рационального снабжения животных кормами предусмотрено в процессе решения задачи формирование рационов кормления животных и формирование зеленого конвейера в пастбищный период. В модель включаются ограничения по модернизации существующих и созданию новых мощностей, по ограничению объемов собственных и привлеченных средств, суммы предоставляемого кредита. Каждый блок связан с последующим ограничениями связующего блока. В качестве целевой функции экономико-математической модели целесообразно применять показатель маржинальной прибыли за вычетом приведенных капитальных вложений для осуществления инвестиционной деятельности.

Взаимосвязь моделей осуществляется взаимосвязью показателей:

выходная информация модели целочисленного программирования является входной для экономико-математической модели заключительного этапа.

Предлагаемый подход был апробирован на материалах функционирования РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района Могилевской области. Разработанная на базе использования системы экономикоматематических моделей, перспективная программа развития РУП «Учхоз БГСХА» предполагает полное использование земельных ресурсов. В процессе решения задачи оптимизирована структура посевных площадей. Планируется увеличить посевы зерновых культур, кукурузы на зерно и сахарной свеклы соответственно на 19,5; 15,6; 9,7 %, за счет сокращения посевных площадей занятых под однолетними и многолетними травами. Более интенсивное использование однолетних и многолетних трав и посев пожнивных культур на площади 187 га позволят организации полностью обеспечить отрасль животноводства зелеными кормами. Рекомендуемая схема зеленого конвейера предполагает наличие избытков зеленого корма в мае, июне и октябре, соответственно в количестве 2001,4; 9401,9 и 115969,1 ц, которые планируется использовать для приготовления сенажа.

Планируемая структура посевных площадей позволит выполнить запланированные объемы реализации продукции растениеводства и обеспечить животноводство организации кормами в соответствии с зоотехническими требованиями, предъявляемыми к кормлению животных.

В процессе решения задачи оптимизированы рационы кормления коров.

На голову коровы планируется скармливать 63,2 ц к.ед. Рекомендуется увеличить нормы скармливания всех кормов, кроме концентратов и силоса, что позволит повысить содержание переваримого протеина в 1 кг кормовых единиц в рационе с 99,7 до 107,6 кг и увеличить продуктивность коров с 60,69 до 64,50 ц.

Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві В результате расчетов по модели целочисленного программирования для повышения эффективности работы организации выбран разработанный инвестиционный проект по внедрению мобильного комбикормового завода «МЗК-3214». Мобильные комбикормовые заводы состоят из оборудования для:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


загрузки сырья; измельчения; прокатки; весовой дозировки и смешивания;

дозировки жидких добавок; выгрузки готового продукта. Такое оборудование устанавливается на шасси грузового автомобиля и приводится в действие от автономного дизельного двигателя или от вала отбора мощности (ВОМ) автомобиля. Данное оборудование имеет следующие технические характеристики: тип установки: МКЗ 3214 (фирма TROPPER, Австрия);

двигатель: Mercedes OM-501, мощность 260 kW (354 л/с), сепаратор топлива, 1600 об./мин, низкий расход топлива (для производства 1 тонны комбикорма требуется 3-4 литра дизельного топлива); емкость смесителя: 5800 л (3 т готовой смеси); точность смешивания: 1 : 100 000; производительность: 10-15 т готовой продукции в час; срок гарантии: 2000 моточасов, или 1 год; шасси:

МАЗ-5336А3-340 со спальником; двигатель: ЯМЗ 6562.10 (Е-3), мощность 181,8 кВт (при 1900 об./мин).

Внедрение проекта позволит улучшить производство полнорационных кормов для всех групп сельскохозяйственных животных и за счет этого повысить качество комбикормов, уменьшить затраты на их производство, снизить расходы на топливо и, тем самым, повысить продуктивность животных и экономическую эффективность производства животноводческой продукции.

Общие инвестиционные затраты по проекту (сумма инвестиций в основной капитал) с учетом налога на добавленную стоимость составляют 5779,2 млн. руб.; стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС) определена в размере 4816 млн.

руб.; НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат в размере – 963,2 млн. руб.; потребность в источниках финансирования основного капитала (капитальных затрат с учетом НДС) по проекту составляет 2889,6 млн. руб., а остальную часть в размере 2889,6 млн. руб. организация выплатит из собственных средств.

Для осуществления финансирования по бизнес-плану планируется привлечение кредитов ОАО «БелАгропромбанк» в национальной валюте на сумму 2889,6 млн. руб. сроком на 6 лет под 36% годовых. Отсрочка платежа по кредиту не планируется. Начало осуществления проекта - июль 2015 г. Период получения кредита – июль 2015 г. Горизонт расчета принят равным 8 лет (2015гг.), ставка дисконтирования – 28,75 %.

Простой и динамический срок окупаемости составят 4 года 4 месяца 24 дня и 6 лет 10 месяцев 16 дней, соответственно, при ставке дисконтирования 28,75 %. Чистый дисконтированный доход по итогам 2022 года составит 714,86 млн. руб.

Оптимизация структуры посевных площадей организации, рациональное использование земельных, трудовых ресурсов, ресурсов кормов, оптимизация рационов кормления коров, рост продуктивности животных и урожайности Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві сельскохозяйственных культур, внедрение инвестиционного проекта, обоснование объемов производства и реализации продукции, оптимизация материально-денежных затрат позволят РУП «Учхоз БГСХА» увеличить экономическую эффективность производства.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 76 |
Похожие работы:

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»

«УДК 661.832 (088.8) Гнатишак І.А., Юрим М.Ф., канд. техн. наук, доцент, (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ МОДЕРНІЗОВАНОГО РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОГО АПАРАТА НА РОЗЧИНЕННЯ ГЛИНИСТО-СОЛЕВИХ ШЛАМІВ У статті розглянуто особливість впливу модернізованого роторно-пульсаційного апарата на результати інтенсифікації розчинення екранованих частинок полімінеральних руд в глинистих солевих шламах за рахунок механічного і гідравлічного руйнування їх глинистих оболонок....»

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 основного тексту, 44 рисунки та 18 таблиць, переліку посилань на 3 сторінках та 5 додатків на 14 сторінках. Актуальність теми. Дослідження в напрямку галузі безплатформових систем орієнтації (БСО) спрямовані на вирішення однієї з основних задач – підвищення точності системи за рахунок модернізації чи використанні...»

«УДК 616.342-002:616.132.2-005.4 ВПЛИВ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (огляд літератури) В. Ф. Орловський, д-р мед. наук, професор; А. В. Жаркова, аспірант, Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми Ішемічна хвороба серця (ІХС) та кислотозалежні захворювання (КЗЗ) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) належать до групи найбільш...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»