WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 6 ] --

cТР bТР 4

–  –  –

де – максимальний кут закручування (рад), I k k bT – момент інерції перерізу при крученні (м4), k – спеціальний коефіцієнт, що вводиться для того, щоб врахувати депланації при крученні балки прямокутного перетину;

Wk r bT – момент опору балки при крученні (м3); r – коефіцієнт, аналогічний коефіцієнту k.

Найбільші нормальні напруження виникають в точці перетину граней, у разі одночасного вигину балки в двох напрямках. Ця нормальна напруга дорівнює:

–  –  –

Завершальним етапом у розрахунку максимальних нормальних напружень, є облік впливу дотичних напружень. Отже, максимальні нормальні напруження, що виникають у закладенні балки рівні:

–  –  –

3.4. Витривалість підвісів гіроскопів Для оцінки змінних напруг слід враховувати певні співвідношення між межами витривалості при циклічному вигині і граничними напруженнями.

При виготовленні ММГ з монокристалічного кремнію слід брати до уваги унікальні характеристики матеріалу. Хоча кремній являє собою крихкий матеріал, який не деформується пластично, він має досить високі механічні характеристики.

Кремній має межу текучості близько 7 ГПа. Пружні елементи знаходяться в умовах

–  –  –

де p – частота коливань (частота електростатичного двигуна).

Програми в середовищі MATLAB дозволяють після введення геометричних параметрів торсіонів, частоти електростатичного двигуна, кутів амплітуди коливань інерційної маси і деяка константа розраховує максимальні нормальні напруги для тріснув режимів руху і чутливості, їх витривалість в кількості циклів і годинах роботи.

Далі наведені результати (табл. 3.1) обчислень для обраного планарного гіроскопа LL-типу :

- Оптимальних довжин пружних підвісів;

- Нормальних напружень на торсионах;

- Витривалість балок в циклах роботи та у годинах.

–  –  –

Де ТР і ТЧ - торсіони руху і чутливості, відповідно.

З використанням MATLAB графічно побудовані передбачувані залежності витривалості торсіонів від їх ширини (рис. 3.12, 3.13 і 3.14).

Однак отримані значення витривалості є лише зразковим, і тільки експерименти із зразками дадуть можливість встановити істинні значення коефіцієнтів критерію Кофіна - Менсона.

Значення витривалості є приблизними, причиною чого є згадана умовність при виборі величин коефіцієнтів критерію Кофіна-Менсона. Набравши статистику відмов для конкретного виду гіроскопів, можливо досить точно встановити константи L і, що входять до критерія Кофіна-Менсона. У програмах в циклі проводиться перерахунок витривалості торсіонів залежно від їх ширини. Для цього зробимо припущення, що момент, розрахований для балок конкретного гіроскопа М величина постійна, що справедливо при сталості параметрів електростатичного двигуна. Виходячи з цього ведеться перерахунок зсувів балок, при різних значеннях ширини балки b. За новими значеннями зсувів для торсіонів розраховуються нові величини напруг і витривалісті. [9] Розраховані результати зведені в таблиці 3.2.

–  –  –

Як згадувалося, графічно залежність витривалості балок від їх ширини побудована з використанням програми в MATLAB і наведена на рис. 3.12, 3.13, 3.14.

–  –  –

Рис. 3.13. Графік залежності витривалості балки режиму чутливості від її ширини Рис. 3.14. Гістограма залежності витривалості балок від їх ширини З графіків видно, що зі зменшенням ширини балки нормальні напруження в місцях кріплення збільшуються, а витривалість різко падає. Методику розрахунків можна використовувати при проектуванні мікрогіроскопів нових типів.

3.5. Розрахунок надійності мікрогіроскопа LL-типу У попередньому пункті в якості показника надійності мікрогіроскопа розраховувалася витривалість пружних елементів підвісу, яка в свою чергу визначалася часом до виникнення руйнування в одній з балок. Як видно зі схеми гіроскопа, таких заділів є по дві для кожної балки (для режиму руху та режиму чутливості). Так само витривалість залежить від кількості самих балок. Таким чином, витривалість всього гіроскопа в цілому виявиться нижчою витривалості розрахованої програмою для однієї балки. [11] Крім того, як вже згадувалося раніше, значну помилку в розрахунки вносять похибка фізико-механічних властивостей кремнію і не чітко визначена геометрія елементів підвісу. Тому, отримані значення витривалості при розрахунку за заданими межами втоми є лише зразковим, і тільки експерименти із зразками дадуть можливість встановити істинні значення коефіцієнтів критерію Кофіна-Менсона.

Це говорить про те, що необхідно використовувати імовірнісний підхід при визначенні надійності гіроскопа.

Для побудови функції імовірності безвідмовної роботи P(t) потрібно проведення серії випробувань. Нижче наведено фрагмент таблиці складеної Іошикова (табл. 3.3), в якій з точки зору системного аналізу перераховані різні явища погіршення стану системи і види відмов спільно з фізичними процесами їх зухвалими.

–  –  –

До основних законів, які використовуються для безпосереднього розрахунку показників надійності, можна віднести наступні безперервні двопараметричні закони розподілу:

- Нормальний розподіл (розподіл Гауса);

- Логарифмічно нормальний розподіл;

- Рівномірний розподіл;

- Розподіл Вейбулла.

Крім того, широке поширення одержали два закони однопараметричних розподілів, які є окремими випадками розподілу Вейбулла. Це експоненціальний розподіл (при постійному коефіцієнті варіації V = 1) і розподіл Релея (при постійному коефіцієнті варіації V = 0,523).

Двопараметричний розподіл називається так тому, що залежать від двох параметрів - масштабу а й форми b, які пов'язані з основними показниками вибірки середнім значенням х і коефіцієнтом варіації V.

У однопараметричному розподілі є тільки один параметр - масштабу а, а їх показник форми b = const. Для розподілу Релея b = 2, а для експоненціального розподілу b = 1.

Розрахунок витривалості ММГ LL-типу із застосуванням розподілу Релея

–  –  –

де a - номінальна витривалість (параметр масштабу);

t - час.

Розрахунок із застосуванням цього закону найбільш простий, тому є необхідність обчислення тільки одного параметра, на відміну від розподілу Вейбулла, розрахунок за допомогою якого більш складний і займає більше часу, що для простої вибірки може бути невиправданим.

Як уже зазначалося, до основних показників надійності, що розраховується для невідновлювальних систем, відноситься інтенсивність відмов, яка обчислюється за формулою:

2t (t ).

a Також встановивши параметри закону розподілу Релея, можна розрахувати гаммапроцнтний ресурс гіроскопа, тобто напрацювання, протягом якої об'єкт не досягне граничного стану з імовірністю, вираженою у відсотках:

–  –  –

Розрахунок і аналіз результатів З огляду на те, що реальні дані про відмови гіроскопів не доступні, для застосування теорії ймовірностей до розрахунку показників надійності необхідно сформувати вибірку, для чого зручно використовувати засоби MATLAB.

В системі МАТLАВ, за допомогою команди randtool викликається редактор, використовуваний для формування вибірок, в меню якого можливий вибір необхідного закону: рівномірний, нормальний, експоненціальний, Вейбулла, Релея і т.д. Для кожного з законів, у відповідності з вибором вводяться їх основні параметри. Так само задається бажане число елементів вибірки.

За допомогою даного редактора формується вибірка із 100 елементів за законом Релея. Довговічність торсіона режиму чутливості, розрахована раніше в кращому випадку дорівнює 4100 годинам. Відповідно до цього підбираємо параметр масштабу. У даному випадку оптимальним виберемо b = 1100.

Зовнішній вигляд редактора представлений на рис. 3.15.

Distribution Samples

–  –  –

У початковому вигляді вибірка представляє собою невпорядкований ряд чисел, які можна відобразити за допомогою команди plot. Дані представлені графічно на рис. 3.16:

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Так само ранжувати вибірку зручно представити у вигляді гістограми. Подання вибірки у вигляді гістограми з можливістю завдання потрібного кроку виробляється з використанням оператора hist (рис. 3.18).

Гістограма з кроком 100 10

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Рис. 3.18. Подання вибірки у вигляді гістограми з кроком 100

–  –  –

Для отримання значень в редакторі disttool (рис. 3.19) необхідно вибрати закон розподілу, тип функції розподілу (CDF - інтегральна функція; PDF - диференціальна функція), підставити значення параметра масштабу а. В поле "X" потрібно ввести те напрацювання, на момент якого необхідно розрахувати імовірність безвідмовної роботи. У вікні "Probability" отримаємо імовірність відмови. [11] 0.8 0.6 0.4 0.2

–  –  –

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

–  –  –

3.5 2.5 1.5 0.5 Рис. 3.20 (б) Залежність від часу імовірності відмов (із застосуванням raylpdf) Для порівняння та перевірки правильності розрахунків на рис. 3.20 показаний графік ймовірності відмов отриманий за допомогою оператора raylpdf, що дозволяє побудувати графік за значеннями елементів вибірки і математичного очікування.

–  –  –

3.5 2.5 2 1.5 1 0.5 Рис. 3.22. Залежність від часу інтенсивності відмов Висновок до третього розділу У розділі детально розглянуті конструкції підвісів мікромеханічних гіроскопів.

Описано переміщення інерційної маси в режимі руху та режимі чутливості.

Наведено методику розрахунків оптимальних довжин пружних підвісів.

Отримано значення максимального згинального моменту при кінематичному навантаженні.

Розглянуто основні напруги, що виникають при вигині балок. Представлений алгоритм розрахунку максимальних напруг згідно принятої гіпотези міцності.

В якості переходу від максимальних напружень, що діють на балку, до кількості циклів її симетричних коливань до моменту руйнування, вибрано критерій Кофіна-Менсона.

Зроблено перевірочний розрахунок на витривалість підвісів мікрогіроскопа LLтипу. Показаний приклад проектного розрахунку витривалості балок залежно від їх ширини.

З використанням системи МАТLАВ отримана вибірка розміром n = 100 значень, яка імітує статистику відмов планарних мікромеханічних гіроскопів. Для даної вибірки було розраховано математичне очікування. Так само був розрахований коефіцієнт масштабу для закону розподілу Релея. За розрахованими даними були побудовані графіки залежності імовірності безвідмовної роботи, імовірності відмови та інтенсивності відмов від часу.

–  –  –

Згідно СН 245-71 норми площі і вільного простору для конструкторських приміщень і лабораторій на одну людину складає відповідно SС 6м 2 VС 21м 3.

Отже приміщення задовольняє вимогам СН 245-71.

У лабораторії немає могутніх електроустановок, тобто немає джерел статичної електрики. Є обчислювальні машини, які працюють від мережі 220В (50 Гц).

Роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючого випромінювання не проводяться. Отже, у цьому відношенні приміщення цілком відповідає санітарним нормам.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |
Похожие работы:

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«ЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування становить щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«УДК 35:341.233.1+351.82 А. В. ХМЕЛЬКОВ ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Запропоновано дослідження векторів модернізації системи державного фінансового контролю. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму державного фінансового контролю в Україні. A study of vectors modernization of public financial control. The necessity of improving the existing legal mechanisms of state financial control in Ukraine. Велику суспільну значущість...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«УДК 661.832 (088.8) Гнатишак І.А., Юрим М.Ф., канд. техн. наук, доцент, (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ МОДЕРНІЗОВАНОГО РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОГО АПАРАТА НА РОЗЧИНЕННЯ ГЛИНИСТО-СОЛЕВИХ ШЛАМІВ У статті розглянуто особливість впливу модернізованого роторно-пульсаційного апарата на результати інтенсифікації розчинення екранованих частинок полімінеральних руд в глинистих солевих шламах за рахунок механічного і гідравлічного руйнування їх глинистих оболонок....»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»