WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Реферат

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку

літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на

75 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 5 таблиць.

Актуальність теми

На теперішній час широко поширено використання мікромеханічних гіроскопів

в системах стабілізації автомобілів, літаків або відеокамер. Увага фахівців в області

гіроскопії зараз зосередилася на пошуку нових нестандартних застосувань таких

приладів. Відкрилися абсолютно нові цікаві сфери застосування: розвідка корисних копалин, пророкування землетрусів, надточне вимірювання положень залізничних колій та нафтопроводів, в медичній техніці та інших. Значне здешевлення виробництва МЕМС-гіроскопів призвело до того, що вони починають масово використовуватись в смартфонах, ігрових приставках та системах глобального позиціонування. Так само гіроскоп став застосовуватися в керуючих ігрових контролерах, таких як: Sixaxis для Sony PlayStation 3 і Wii MotionPlus для Nintendo Wii.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалась в рамках НДР і ДКР (РК) “Мікромеханічна система орієнтації медичного призначення”, державний реєстраційний номер 0114U006184 Мета й завдання дослідження Метою дослідження є покращення експлуатаційних характеристик мікромеханічного гіроскопа, а саме, підвищення точності та надійності його елементів. Впровадження коригуючої ланки в систему керування приладу, визначення оптимальних конструктивних параметрів підвісу та розрахунок його на надійність і міцність – завдання дослідження.

Об’єкт дослідження Об’єктом дослідження обрано мікромеханічний гіроскоп LL-типу.

Предмет дослідження Статичний та динамічний деформований стан пружних підвісів мікромеханічного гіроскопа LL – типу.

Методи дослідження У дисертації використані класичні методи теорії гіроскопів, методи математичного моделювання та теорії автоматичного регулювання.

Експериментальні дослідження базуються на стандартизованих методиках випробувань.

Наукова новизна одержаних результатів На основі визначення оптимальних параметрів ПІД – регулятора ММГ розроблено і реалізовано у вигляді пакетів прикладних програм алгоритми дослідження деформованого стану підвісів вимірювача кутової швидкості.

Практичне значення одержаних результатів Практична значимість роботи визначається отриманими результатами про вплив вібрацій на точність ММГ, рекомендаціями з підвищення точності приладу та усунення небажаних явищ в динаміці чутливих елементів. Отримані результати можуть використовуватися при проектуванні нових конструкцій ММГ.

Апробація результатів дисертації Матеріали дисертації доповідались на: XIV Міжнародна науково – технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 22-23 квітня 2015 р., м.

Київ, Україна, ПБФ, НТУУ “КПІ”. – 2015.

Публікації Мироненко П.С., Павленко Д.О. Оптимізація параметрів підвісу мікромехнічного гіроскопа. Збірник тез доповідей XIV Міжнародна науково – технічна конференція ”ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 22-23 квітня 2015 р., м. Київ, Україна, ПБФ, НТУУ “КПІ”. – 2015. -26 c.

Ключові слова:

МЕМС, Мікромеханічний гіроскоп, точність, ПІД – регулятор, моделювання, датчик кутової швидкості, надійність, витривалість.

Реферат Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 16 наименований и трех приложений. Основная часть работы изложена на 75 страницах, содержит 48 иллюстраций, 5 таблиц.

Актуальность темы В настоящее время широко распространено использование микромеханических гироскопов в системах стабилизации автомобилей, самолетов или видеокамер.

Внимание в области гироскопии сейчас сосредоточилось на поиске новых нестандартных применений таких приборов. Открылись совершенно новые интересные области применения: разведка полезных ископаемых, предсказание землетрясений, сверхточное измерение положений железнодорожных путей и нефтепроводов, в медицинской технике и других. Значительное удешевление производства МЭМС-гироскопов привело к тому, что они начинают массово использоваться в смартфонах, игровых приставках и системах глобального позиционирования. Так же гироскоп стал применяться в управляющих игровых контроллерах, таких как: Sixaxis для Sony PlayStation 3 и Wii MotionPlus для Nintendo Wii.

Связь работы с научными программами, планами, темами Работа выполнялась в рамках НИР и ОКР (ЖК) "микромеханическими система ориентации медицинского назначения", государственный регистрационный номер 0114U006184 Цель и задачи исследования Целью исследования является улучшение эксплуатационных характеристик микромеханического гироскопа, а именно, повышение точности и надежности его элементов.

Внедрение корректирующего звена в систему управления прибора, определение оптимальных конструктивных параметров подвеса и расчет его на надежность и прочность - задача исследования.

Объект исследования Объектом исследования выбран микромеханический гироскоп LL-типа.

Предмет исследования Статическое и динамическое деформированное состояние упругих подвесов микромеханического гироскопа LL - типа.

Методы исследования В диссертации использованы классические методы теории гироскопов, методы математического моделирования и теории автоматического регулирования.

Экспериментальные исследования базируются на стандартизированных методиках испытаний.

Научная новизна полученных результатов На основе определения оптимальных параметров ПИД - регулятора ММГ разработаны и реализованы в виде пакетов прикладных программ алгоритмы исследования деформированного состояния подвесов измерителя угловой скорости.

Практическое значение полученных результатов Практическая значимость работы определяется полученными результатами о влиянии вибраций на точность ММГ, рекомендациями по повышению точности прибора и устранения нежелательных явлений в динамике чувствительных элементов. Полученные результаты могут использоваться при проектировании новых конструкций ММГ.

Апробация результатов диссертации Материалы диссертации докладывались на: XIV Международная научно техническая конференция "ПРИБОРОСТРОЕНИЯ: состояние и перспективы", 22-23 апреля 2015, г. Киев, Украина, ПСФ, НТУУ "КПИ". - 2015.

Публикации Мироненко П.С., Павленко Д.А. Оптимизация параметров подвеса микромеханического гироскопа. Сборник тезисов докладов XIV Международная научно техническая конференция "ПРИБОРОСТРОЕНИЯ: состояние и перспективы", 22-23 апреля 2015, г. Киев, Украина, ПСФ, НТУУ "КПИ". - 2015.-26с.

Ключевые слова:

МЭМС, микромеханический гироскоп, точность, ПИД регулятор, моделирование, датчик угловой скорости, надежность, долговечность.

Abstract

The dissertation consists of the introduction, four chapters, conclusion and bibliography (16 works and 3 appendixes). The main part of the work is presented on 75 pages and contains 48 illustrations and 5 tables.

Actuality of the topic Today we observe the widespread use of the micromechanical gyroscope stabilization systems in vehicles, aircrafts or video cameras. The focus is concentrated on finding new non-standard ways of using such devices. There were discovered completely new and interesting areas of use: mineral exploration, prediction of the earthquakes, ultra-precise measurement the position of railways and oil pipelines, in medical equipment etc. A significant depreciation of the costs of production the MEMS gyroscopes led to the massive use of them in smart phones, game consoles and global positioning systems. So the gyroscopes have been used in the gamepads of the game controllers, as Sixaxis for the Sony PlayStation 3 and Wii MotionPlus for Nintendo Wii.

Connection with the academic programs, plans, themes The work was done in the framework of scientific researches "Micromechanical orientation systems for medical purposes", the state registration number 0114U006184.

The purpose and objectives of the study The purpose of this study is to improve the operative characteristics of the micromechanical gyroscope, especially improving the accuracy and reliability of its elements. The objectives of the study are the implementation of the correction link in the device’s control system, the determination of the optimal constructive parameters of the suspension and the calculation of its reliability and durability.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


The object of study The object of study is the micromechanical LL-type gyroscope.

The subject of the study The subject of the study is the static and dynamic strain state of elastic suspension of the micromechanical LL-type gyroscope.

The research methods In the dissertation were used the classical methods of the theory of gyroscopes, methods of mathematical modeling and automatic control theory.

Experimental studies are based on standardized test procedures.

Scientific novelty of the results The package of the application programs of the algorithms for researching the deformed state of the angular velocity meter suspensions were developed and implemented on the basis of the determination the optimal parameters MMG PIDregulator.

The practical significance of the results The practical significance of the work is determined by the results on the impact of vibrations on the MMG's accuracy, by recommendations on improvement the accuracy of the device and eliminating the adverse effects in the sensing elements’ dynamics. The results can be used in the designing new MMG structures.

Testing results of the dissertation Materials of the thesis presented at: XIV International Scientific - Technical Conference "Instrumentation: state and prospects" April 22-23, 2015 in Kiev, Ukraine, RPA, "KPI". - 2015.

Publications P.S. Mironenko, D.A. Pavlenko, Optimization parameters of the suspension micromechanical gyroscope. Abstracts of the XIV International Scientific - Technical Conference "Instrumentation: state and prospects", April 22-23, 2015. RPA, "KPI", Kiev, Ukraine. – 2015. – p. 26.

Keywords:

MEMS, micromechanical gyroscope, accuracy, PID - control, simulation, an angular velocity sensor, reliability and durability.

–  –  –

Зміст

Вступ

Розділ 1. Схеми побудови та основні конструктивні параметри та джерела похибок ММГ

Класифікація ММГ

1.1.

Особливості конструкції ЧЕ ММГ

1.2.

Джерела похибок ММГ

1.3.

Розділ 2. Моделювання динаміки ММГ з регулятором

Рівняння руху ЧЕ ММГ

2.1.

–  –  –

Моделювання рівнянь руху ЧЕ ММГ

2.3.

Аналіз результатів моделювання

2.4.

Розділ 3. Розрахунок міцності та надійності підвісів ММГ

Особливості підвісів ММГ

3.1.

–  –  –

Витривалість підвісів гіроскопів

3.4.

Розрахунок надійності мікрогіроскопа LL-типу

3.5.

Розділ 4. Охорона праці

–  –  –

4.2.1. Повітряне середовище

4.2.2. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги.............. 79 4.2.3. Вентиляція приміщення

Аналіз освітлення в приміщенні

4.3.

4.3.1. Природне освітлення

4.3.2. Проектувальний розрахунок природного освітлення

4.3.3. Штучне освітлення

4.3.4. Розрахунок освітленості приміщення

Оцінка електробезпеки приміщення

4.4.

4.4.1. Класифікація приміщень по небезпеці поразки струмом

4.4.2. Типи електричних мереж у лабораторіїPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«ФЛУОКСЕТИН Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу), обсесивно-компульсивний розлад (невроз нав’язливих станів), передменструальний синдром, синдром Туретта.1 Синдром Туретта, хвороба Туретта, синдром Жиля де ла Туретта – це генетично обумовлений розлад центральної нервової системи, що проявляється в дитячому віці...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«УДК 537.311.322 В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1 Львівський національний університет ім. І. Франка Національний університет “Львівська політехніка” ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ © Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009 Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»