WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 504.064.4 Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ ництва шляхом математичного моделювання. ...»

Технологии органических и неорганических веществ и экология

УДК 504.064.4

Описана методика дослідження геомеханічеських процесів в соляній камері при

закладці твердих відходів содового виробДОСЛІДЖЕННЯ

ництва шляхом математичного моделювання. Завдяки отриманій моделі, можна

ГЕОМЕХАНІЧНИХ

прогнозувати зсуви без закладки і з проведенням закладних робіт в підземні порожПРОЦЕСІВ, ЩО

нини Ключові слова: геомеханічеськие процеВІДБУВАЮТЬСЯ си, соляна камера, відходи содового виробництва

НАВКОЛО СОЛЯНОЇ

Описана методика исследования геомеКАМЕРИ ПРИ ЇЇ ханических процессов в соляной камере при закладке твердых отходов содового проЗАКЛАДЦІ МЕТОДОМ изводства путем математического моделирования. Благодаря полученной модели,

МАТЕМАТИЧНОГО

можно прогнозировать оползни без закладки и с проведением закладочных работ в

МОДЕЛЮВАННЯ

подземные полости Ключевые слова: геомеханические процессы, соляная камера, отходы содового производства О. В. Шестопалов The method of research of geomechanical М. А. Цейтлін processes is described in a hydrochloric chaДоктор технических наук, профессор* mber at the book-mark of hard wastes of soda production by a mathematical design. Due to В. Ф. Райко the got model it is possible to forecast landslides Кандидат технических наук, доцент* without a book-mark and with the leadthrough Национальный технический университет «Харьковский of book-mark works in underground cavities политехнический институт»

Keywords: geomechanical processes, hydroул. Фрунзе, 21, Харьков,61002 chloric chamber, wastes of soda production

–  –  –

Дія сил гірського тиску в масиві приводить до деформацій порід покрівлі камери, що викликає зсуви земної поверхні над камерою і руйнування безпосередньої покрівлі в самій камері. Наслідки цих процесів можуть виражатися у появі на земній поверхні провалів і воронок обвалення, а також в додаткових зсувах і деформаціях земної поверхні. Ведення закладних робіт істотним чином підвищує стійкість камери і призводить до зниження зсувів земної поверхні, зокрема виключає виникнення провалів над Рис. 4. Картина розподілу напруги, розрахованої по відпрацьованими камерами. першій теорії міцності, до початку закладки Технологии органических и неорганических веществ и экология Картини розподілу вертикальних зсувів і напруги після проведення закладних робіт приведені на рис. 5 та 6 відповідно.

Приведені на рисунках ізополя напруги дають уявлення про якісну сторону процесів, що відбуваються, проте не дозволяють їх оцінити кількісно.

–  –  –

Рис. 6. Картина розподілу напруги, розрахованої по першій теорії міцності, після проведення закладних робіт Для кількісної оцінки побудуємо графіки розподілу вертикальних зсувів, що реалізовуються на рівні умовної осі свердловини циліндрової форми, що проходить через центр підстави, на рівні поверхні (рис. 7 та 8), і потолочини свердловини (рис. 9 та 10). Аналіз показує, що область впливу свердловини обмежується зоною в 300 м від її центру, максимальні зсуви при цій базі без проведення закладних робіт складають 0,529 м (ця різниця 1019-490 мм – див. графік), а з проведенням закладки 0,335 м.

На підставі графіків зсувів порід на рівні потоло- Рис. 9. Графік зсувів земної поверхні після закладки чини камери, бачимо, що вони складають 0,655 і 0,09 камери м відповідно.

–  –  –

Литература

1. Ткач Г.А., Шапорев В.П., Титов В.М. Производство соды по малоотходной технологии.– Харьков: ХГПУ, 1998.– 429 с.

2. Декл. патент №35317 А Україна, МПК 7 B65G5/00, E21F 17/16. Спосіб закладки твердих відходів содових виробництв в підземних соляних камерах / Шестопалов О. В., Цейтлін М. А., Райко В. Ф., Надрук. 10.09.2008, Бюл. № 17. 3. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов: Пер. с англ.— М.: Мир, 1981. — 304 с.

4. Агапов В.П. «Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций». Уч. пос./ М; Изд. АСВ, 2000,-152 с.

5. Описание поведения материалов в системах автоматизированного инженерного анализа А.Ю. Муйземнек Учебное пособие / Пенза ИИЦПГУ 2005, -157с.

6. Протодьяконов М.М., Тедер Р.И., Ильницкая Е.И. и др. Распределение и корреляция показателей физических свойств горных пород: Справочное пособие. – М.: «Недра» – 1981. – с. 185-187.

7. СНиП 2.02.01-83 (Основания зданий и сооружений).

8. СНиП 2.01.09-91 (Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и посадочных грунтах).

9. Черняк И.Л. Повышение устойчивости подготовительных выработок. – М.: Недра, 1993. – 256с.

10. SPSS для Windows. Руководство пользователя SPSS, Книга 1. - М.: Статистические системы и сервис. 1995.

11. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Сидорова А.В., Леонова Н.В., Масич Л.А., и др. – Донецк: ДонНУ, 2003.

с. 220-236.

12. Математическая статистика: Учебник / Иванова В.М., Калинина В.Н., Нешумова Л.А. и др. – М.: Высш. школа, 1981. – с.

364-365.

13. Рыжов П.А. Математическая статистика в горном деле: Учебное пособие. – М.: Высш. школа, 1973. – 286с.Похожие работы:

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»

«Технологія виробництва, Збірник наукових № 8 (48) продукції тваринництва праць ВНАУ 2011 УДК 69.059.7:631.22:637.5.62 Романенко Т.Д., старший викладач* Бевз А.М., студент Вінницький національний аграрний університет СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ Анотація. Встановлена перевага утримання молодняку великої рогатої худоби у будівлі 21х62 м безприв’язно в боксах над прив’язним способом утримання...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«CLINICAL ARTICLES Саволюк Сергій Іванович доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 67-07-15; savoluk@meta.ua. Вовчук Ігор Миколайович к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 097 251-75-60 Ярмак Олег Анатолійович аспірант кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 54-94-00;...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.171-179 2010. Is. 61. P.171-179 УДК 621.315.592 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ОПРОМІНЕНИХ ТА ПРУЖНОДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛІВ р-Si Б. Павлик1, Р. Дідик1, Й. Шикоряк1, М. Кушлик1, І. Чегіль2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна pavlyk@electronics.wups.lviv.ua НВП «Карат», вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна Досліджено механостимульовані електрофізичні процеси...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»