WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«© Родінкова В.В., Паламарчук О.О., Бобровська О.А., Кременська Л.В., Огородник В.В. УДК: 582.681.81:638.138:616-056.3 Родінкова В.В., Паламарчук О.О., Бобровська О.А., Кременська Л.В., ...»

ORIGINAL ARTICLES

Чайковський Юрій Богданович - д.мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця; +38 044 235-71-12

Король Анатолій Петрович - д.мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Вінницького національного

медичного університету; +38 097 249-56-49

Макарова Ольга Ігорівна - аспірант кафедри гістології цітології та ембріології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 35-35-50; olga_sergeta@mail.ru © Родінкова В.В., Паламарчук О.О., Бобровська О.А., Кременська Л.В., Огородник В.В.

УДК: 582.681.81:638.138:616-056.3 Родінкова В.В., Паламарчук О.О., Бобровська О.А., Кременська Л.В., Огородник В.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)

ПУХ ТОПОЛІ ЯК АДСОРБЕНТ ЗЕРЕН ПИЛКУ АЛЕРГЕННИХ РОСЛИН

Резюме. Метою роботи було визначення здатності тополиного пуху утримувати на поверхні та переносити алергенні пилкові зерна у контексті спричинення спалахів сезонної алергії у населення. Зразки тополиного пуху (Populus) відбиралися безпосередньо з атмосфери м. Вінниці та районів Вінницької області. Встановлено, що ефективність адсорбції пилку тополиним пухом складає менше 40,0%, а сезон утворення насіння тополі лише частково співпадає із періодом палінації алергенних рослин у Вінниці. Неприємні відчуття та симптоми, пов'язані із потраплянням пуху у верхні дихальні шляхи, особливо - у сільській місцевості, радше пов'язані із механічним подразненням слизової оболонки, ніж із алергічними проявами. Пух тополі певною мірою здатен очищувати міське повітря від алергенних пилку берези, дубу, злакових трав та інших забруднювачів. Городянам рекомендується уникати місць скупчення тополиного пуху, особливо - наприкінці травня та у червні, - для попередження механічного подразнення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та уникнення можливого ризику сенсибілізації до пилку рослин родини тонконогові.

Ключові слова: пилкові зерна, пух тополі, насінні, поліноз, адсорбент.

Вступ У минулому пух тополі вважався етіологічним фак- ньо на предметне скло та фіксувався покривним склом тором сезонної алергії (полінозу). Проте дослідження для попередження забруднення досліджуваного матепричин цієї алергії у ХХ столітті виявили, що її чинни- ріалу зовнішніми факторами.

ком є пилок рослин, а розповсюдження насіння тополі Зразки фарбувались основним фуксином - індикаспівпадає із палінацією деяких дерев та лучних трав, тором, що вибірково забарвлює рослинний матеріал, що їх пилок викликає алергію. За даними літератури зокрема, пилок рослин, у відтінки рожевого кольору.

також вважається, що тополиний пух збирає у повітрі Статистична обробка отриманих даних проводилась п.з. дерев та злакових трав і переносить їх повітрям. у програмі Excell.

При вдиханні такого пуху відбувається механічне под- Всього було відібрано 45 зразків у м. Вінниці та 10 разнення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. зразків у районах Вінницької області.

Це, як вважається, полегшує проникнення у організм Результати. Обговорення людини алергенів пилку, які можуть знаходитись на поверхні насіння тополі, та провокує виникнення алер- Пух тополі (Populus) являє собою пристосування до гічних симптомів. розповсюдження насіння цієї рослини і найчастіше споПозаяк вищеназвані властивості пуху у літературі стерігається у повітрі Вінниці у травні та на початку чернаводяться як гіпотетичні, а результатів конкретних дос- вня. Пилкування ж тополі за даними вінницької науколіджень у доступних джерелах нам знайти не вдалось, во-дослідної аеробіологічної групи, отриманими у 2009метою нашої роботи стало визначення здатності пере- 2012 роках, відбувається в Україні у березні-квітні. Пилносу п.з. алергенних рослин пухом тополі та оцінка кові зерна (п.з.) названої рослини не показали виражеможливих ризиків виникнення полінозу від потраплян- них алергенних властивостей у клінічних дослідженнях, ня насінних зачатків Populus у дихальні шляхи сенсиб- проведених у Вінниці [Родінкова, 2012], хоча за літералізованих осіб. турними даними мають алергенність 2 за 5-бальною шкалою [Sulmont, 2008].

Матеріали та методи Загальна кількість насінних зачатків тополі у зібраних Зразки тополиного пуху у кількості не менше трьох зразках склала 70. З них 43 зразки або 78% містили по 1 відбирались безпосередньо з атмосфери м. Вінниці, а насінному зачатку тополі (рис. 1), 9 або 16% - по 2 затакож у селі Мазурівка Чернівецького району Вінниць- чатки та 3 зразки або 6% - по 3 насінних зачатки тополі.

кої області та у селі Данилки Немирівського району У процесі дослідження було ідентифіковано пилВінницької області. Зразки відбирались двічі з кожного кові зерна (п.з.), на поверхні насіннєвих зачатків топомісця у різний період утворення насіння Populus. линого пуху та встановлена їх таксономічна принаЧас відбору проб тривав з 30 квітня по 28 травня лежність (табл. 1).

2012 року. Відібраний пух розміщувався безпосеред- Значної кількості пилку на поверхні насінних зачатків

–  –  –

траплянням пуху у верхні дихальні шляхи, особливо - генних пилку берези, дубу, злакових трав та інших у сільській місцевості, радше пов'язані із механічним забруднювачів.

подразненням слизової оболонки, ніж із алергічними Городянам рекомендується уникати місць скупченпроявами. ня тополиного пуху, особливо наприкінці травня та у

3. Тополя не є рослиною, яка становить значну заг- червні, - для попередження механічного подразнення розу для здоров'я та життя людини в урбанізованій слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та уникекосистемі: її пилок не викликає поліноз, а пух пев- нення можливого ризику сенсибілізації до п.з. рослин ною мірою здатен очищувати міське повітря від алер- родини тонконогові.

Список літератури Пухлик Б.М. Элементарная алергологія Environment&health. Довкілля та 2013. - 213 p.

здоров'я. - 2012. - № 3. - С. 40-45. Sulmont Gerard. The pollen content of the / Б.М. Пухлик. - Винница: Велес, 2002. - 148 с. Allergenic pollen: A Review of the Production, air identification key / Sulmont Gerard Release, Distribution and Health [Електронний ресурс]: R seau Родінкова В. Вплив кліматичних змін на пилкування алергенної флори у Impacts [eds. Sofiev M. and National de Surveillance A robiologique.

Bergmann K-C.]. - Dordrecht: - Bordeaux. - 2008. - 1 CD-ROM. Вінниці та чутливість пацієнтів до пилку / В. Родінкова. - Springer Science+Bisness Media, Назва з етикетки диску.

Родинк ова В. В., П аламарчук Е. А., Б обровськ ая О. А., Кременськая Л. В., Огородник В. В.

П УХ ТОП ОЛЯ КА К А ДСОРБЕ Н Т ЗЁ РЕ Н П ЫЛЬ Ц Ы А ЛЕ РГЕ Н Н Ы Х РА СТЕ Н ИЙ

Резюме. Целью работы было определение способности тополиного пуха удерживать на поверхности и переносить аллергенные пыльцевые зерна в контексте причинения вспышек сезонной аллергии у населения. Образцы тополиного пуха (Populus) отбирались непосредственно из атмосферы Винницы и районов Винницкой области. Установлено, что эффективность адсорбции пыльцы тополиным пухом составляет менее 40,0 %, а сезон образования семян тополя частично совпадает с периодом палинации аллергенных растений в Виннице. Неприятные ощущения и симптомы, связанные с попаданием пуха в верхние дыхательные пути, особенно - в сельской местности, скорее связаны с механическим раздражением слизистой оболочки, чем с аллергическими проявлениями. Пух тополя определенной степени способен очищать городской воздух от аллергенных пыльцы березы, дуба, злаковых трав и других загрязнителей. Горожанам рекомендуется избегать мест скопления тополиного пуха, особенно - в конце мая и в июне, - для предупреждения механического раздражения слизистой оболочки верхних дыхательных путей и избежания возможного риска сенсибилизации к пыльце растений семейства Злаки.

Ключевые слова: пыльцевые зерна, пух тополя, поллиноз, адсорбент.

R odinkov a V. V., Palamarchuck O. О., Bobrov sk a O. A., K remenska L. V., Ogorodnyk V. V.

РOPL A R DOW N A S TH E A IR BOR N E A L L E R GE N I C POL L E N A DSOR BE N T

Summary. The aim of this work was to determine the ability of poplar down to hold and transfer the allergenic pollen grains on its surface in the context of causing seasonal allergies in the population.
Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Samples of poplar (Populus) fluff were selected directly from the atmosphere of Vinnitsa and Vinnitska oblast countryside. It was found the effectiveness of pollen adsorption by poplar fluff is less than 40,0%. The timing of poplar seeds formation just partially coincides with the pollination period of allergenic plants in Vinnitsa. The mechanical discomfort and symptoms associated with the fluff penetration to the upper airways are related more probably to mechanical irritation rather than to clinical symptoms, especially in rural areas. Poplar fluff is able to particularly remove the allergenic pollen of birch, oak, grasses and other pollutants from urban air. Citizents are advised to avoid places with high poplar down concentrations, especially in late May and in June, - in order to prevent mechanical irritation of the upper respiratory tract and to avoid the possible risk of grass pollen sensitization associated with the fluff.

Key words: pollen grains, down poplar seeds, hay fever, adsorbent.

Стаття надійшла до редакції 10.04.2014 р.

Родінкова Вікторія Валеріївна - к.б.н., доцент кафедри фармації ВНМУ; +38 050 549-96-56; vikarodi@gmail.com Паламарчук Олена Олександрівна - пошукач кафедри фармації ВНМУ; +38 096 350-50-10; olena.pal@mail.ru Бобровська Олена Анатоліївна - асистент кафедри фармації ВНМУ; +38 063 294-51-99; olenka-vsmu@mail.ru Кременська Лілія Вікторівна - асистент кафедри фармації ВНМУ; +38 099 549-39-64; skripchenko.l@mail.ru Огородник Віталіна Валеріївна - студентка 4 курсу фармацевтичного факультету ВНМУ; +38 096 683-53-79 © Шеремета Р.О.

УДК: 611.9:575.191:612.017.1:612:656 Шеремета Р.О.

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21100)

ОСОБЛИВОСТІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА,

ПЕРЕДСЕРДЯ ТА АОРТИ У ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПОДІЛЛЯ

Резюме. У 109 практично здорових чоловіків віком від 22 до 35 років і 158 жінок віком від 21 до 35 років, мешканців Поділля, встановлені вікові та статеві особливості діаметра лівого шлуночка в діастолу й в систолу, діаметрів передсердя та аорти,

“ BIOME DI CA L A N D BIOSOCIA L A N TH R OPOL OGY ”

2014, №23Похожие работы:

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«CLINICAL ARTICLES Саволюк Сергій Іванович доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 67-07-15; savoluk@meta.ua. Вовчук Ігор Миколайович к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 097 251-75-60 Ярмак Олег Анатолійович аспірант кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 54-94-00;...»

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г. Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з використанням латексів для одержання полімерних...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»