WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«В.М. Адашевський, О.К. Морачковський КОМП’ЮТЕРНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ дидактичні вказівки до організації та проведення комп’ютерного лабораторного практикуму ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

В.М. Адашевський, О.К. Морачковський

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ

дидактичні вказівки

до організації та проведення комп’ютерного лабораторного практикуму

для студентів бакалаврських напрямів 6.050702 – «Електромеханіка», 6.051003 – «Приладобудування» Енергомашинобудівного факультету Харків НТУ «ХПІ» 2013 Рецензенти: К. В. Аврамов, д-р техн. наук, професор, Інститут проблем машинобудування їм. А. М. Підгорного НАН України В. П. Ольшанський, д-р фіз.-мат. наук, професор, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенко Адашевський, В.М.

Комп’ютерний лабораторний практикум з теоретичної механіки: дидактичні вказівки / В. М. Адашевський, О. К. Морачковський. - Харків : НТУ «ХПІ», 2013. - 56 с. - на укр. мові.

Дидактичні вказівки містять рекомендації щодо організації та проведення комп’ютерного лабораторного практикуму з теоретичної механіки, надані теоретичні положення і приклади моделювання із застосуванням комп'ютерних технологій основних інваріантних і коваріантних величин дидактичних одиниць теоретичної механіки: кінематики, статичної рівноваги і руху механічних систем. Лабораторний практикум призначений для студентів бакалаврських напрямів 6.050702 – «Електромеханіка», 6.051003 – «Приладобудування» Енергомашинобудівного факультету.

Didactic guidelines contain recommendations on organization and conduct of the computer laboratory practical works on theoretical mechanics, provided the theoretical principles and examples of modeling with the use of computer technology, basic invariant and covariant values of didactic units of theoretical mechanics: kinematics, static equilibrium and motion of mechanical systems. Laboratory practicum is designed for students of bachelor Is intended for students of bachelor of 6.050702 - «Electromechanics» of the electromachinebuilding Department.

Адашевський В.М., Морачковський О.К. 2013 рік ВСТУП Дидактичні вказівки призначено для викладачів та містять рекомендації щодо організації та проведення комп’ютерного лабораторного практикуму з теоретичної механіки. З метою конкретизації тут надані теоретичні положення і приклади моделювання із застосуванням комп'ютерних технологій основних інваріантних і коваріантних величин дидактичних одиниць теоретичної механіки: кінематики, статичної рівноваги і руху механічних систем.

Комп’ютерний лабораторний практикум з теоретичної механіки засновано на сучасних інформаційних технологіях. У перший частині посібниканаводяться загальні відомості про програмний комплекс «ПК КіДиМ» для комп'ютерного аналізу статики кінематики та динаміки машин і механізмів, створеного на кафедрі теоретичної механіки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Доктор техн. наук, професор Андрєєв Ю.М. є розробником програмного засобу, що застосовується в посібнику.

Вказівки містять комп’ютерний практикум, який можна виконати самостійно у виші або дома, теоретичні положення і комп’ютерні лабораторні роботи, відповідно двом модулям: Модуль 1 - «Кінематика та статика» та Модуль 2

- «Динаміка» робочій програмі нормативної навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для студентів бакалаврських напрямків 6.050702 – «Електромеханіка», 6.051003 – «Приладобудування» Енергомашинобудівного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Сучасна освіта припускає проведення практичних та лабораторних занять із застосуванням комп’ютерних та Інтернет - технологій. В даний час поширення набувають сучасні електронні конспекти лекцій, електронні версії методичних вказівок, мультимедійні продукти (віртуальні лабораторні роботи, лекційні демонстрації тощо), спеціалізовані бази даних та комп’ютерні лабораторні практикуми. Завданням таких розробок є надання допомоги студенту і викладачу в тому, щоб з мінімальними витратами на освоєння інформаційних технологій переконатися в повноцінності отриманих знань. Найбільшою привабливістю володіють програмні продукти, що містять текстовий, математичний і графічний процесори.

Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам і студентам природничих факультетів університетів та особам, що займаються комп'ютерним моделюванням і рішенням об'ємних обчислювальних завдань.

Автори вдячні професорам. д-ру фізико - математичних наук Ольшанському В.П. і д-ру технічних наук Аврамову К.В. - рецензентам посібника, Серпень 2013 року.

1. Дидактичні та методичні вимоги до навчання

Дидактика (греч. didaktiks - учити і «didasko» - вивчати) - педагогічна теорія освіти і навчання, яка відкриває закономірності засвоєння знань, розуміння, навичок і формування переконань, визначає обсяг, структуру та зміст освіти.

Освіта у вишах — це сукупність знань, умінь, навичок і компетенції, набутих у навчальних закладах або самостійно, а також процес засвоєння систематизованих знань, розвитку пізнавальних сил, формування світогляду. Традиційно виділяють три види освіти: загальну (школи, гімназії, ліцеї, колегіуми) і спеціальну (професійна або політехнічна (грец. poly — багато і techne — мистецтво, майстерність, вправність)) – яку здобувають у вищих навчальних закладах.

Зміст освіти — це чітко окреслене коло знань, умінь, навичок і компетенції, якими людина оволодіває шляхом навчання у навчальному закладі або самостійно. Містить систему наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, культуру та практичних умінь і навичок, необхідних для життєдіяльності людини. Зміст освіти в цілому має сприяти — формуванню гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

Зміст освіти закріплюється державними документами та навчальнометодичними комплексами. Це програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, посібники.

Принципи навчання: науковість, систематичність й послідовність, творча активність й самостійність, єдність теоретичної і практичної підготовки, професійної спрямованості.

Програма навчальної дисципліни — основний нормативний документ (стандарт) вищого навчального закладу, що складається на підставі освітньопрофесійної програми і структурно-логічної схеми підготовки фахівців та визначає організацію їх навчальної діяльності. Робочою програмою охоплено:

графік процесу навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін; послідовність їх вивчення; конкретні форми проведення занять (лекції, семінари, лабораторні тощо) та їх обсяг; форми проведення підсумкового контролю (екзамен, залік, диференційований залік); обсяг часу, відведеного на самостійну роботу студентів; кількість курсових та розрахункових робіт, які виконує студент за період навчання.

Програму навчальної дисципліни складають провідні викладачі, як правило, завідувачі кафедр, керівники методичних комісій, за рівнями підготовки фахівця: бакалавр; спеціаліст; магістр. Затверджується керівником (проректором) вищого навчального закладу, погоджується з методичними комісіями факультету, закладу, і скріплюється відповідними печатками.

З огляду на державні стандарти в освіті всі дисципліни розподілені на дві групи: нормативні й вибіркові.

Нормативні навчальні дисципліни — це дисципліни, встановлені відповідною освітньо-професійною програмою, тому дотримання їх назв і обсягів є обов’язковим для навчального закладу. Нормативна частина навчального плану включає групу фундаментальних дисциплін, що містить цикл дисциплін природничо-наукової підготовки та перелік дисциплін, вивчення яких становить базу для засвоєння вужчих фахових навчальних курсів, об’єднаних у третьому циклі професійно орієнтованих дисциплін.

Програма навчальної дисципліни — державний документ, в якому визначено зміст освіти з окремої навчальної дисципліни з виділенням розділів, тем, кількості годин на їх опрацювання. Вони є базовими з основних дисциплін з урахуванням державних стандартів. На їх основі кафедри вищих навчальних закладів розробляють робочі програми, які затверджуються кафедрами, радами факультетів та вченими радами вищих навчальних закладів. Робочі програми обов’язкові для виконання викладачами.

Програми навчальної дисципліни є базовим документом при підготовці підручників і навчальних посібників для вищої школи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підручник — це навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з конкретної дисципліни відповідно до вимог чинної програми.

Навчальний посібник — це навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з окремих аспектів програми, а також подається додатковий матеріал для формування в студентів умінь і навичок. У вищих навчальних закладах більш поширені навчальні посібники. Це дає змогу викладачам і студентам значно розширювати діапазон пізнавальної діяльності, залучати додаткові наукові джерела, особливо ті, в яких подається нова наукова інформація.

Підготовка підручників і навчальних посібників потребує від авторів великої відповідальності. По-перше, у цих навчальних книгах мають бути акумульовані ґрунтовні наукові знання з конкретних проблем, що мають сенс для розуміння гносеологічних засад розвитку певної науки і які не втратили своєї значущості для подальшого становлення відповідних наукових напрямів, а також сприяють формуванню професійних умінь і навичок майбутніх фахівців. Подруге, у навчальних посібниках мають бути закладені основи й передумови подальшого розвитку наукових інтересів студентів.

Важливо в підручниках і навчальних посібниках структурувати матеріал з належним дотриманням принципів навчання та дидактичних вимог: чітко визначати проблемні питання, які розглядаються, завдання для самостійної навчальної роботи студентів, список літератури, питання для самоконтролю і т. ін.

В основі різних видів навчальної діяльності за участю студентів лежать принципи навчання, де студенти мають не лише оволодіти відповідною сумою знань, а й навчитися самостійно опановувати знання, оволодіти вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці.

Лекційні заняття 1.1.

Процес навчання — багатогранна і багатофакторна діяльність викладача і студентів, він спрямований на реалізацію низки функцій. Лекція займає особливо важливе місце у навчально-виховній роботі, містить можливості здійснення освітньої, розвивальної, виховної, організуючої функцій.

Вимоги до лекції: сучасний науковий рівень і насичена інформативність, переконлива аргументація, доступна і зрозуміла мова, емоційність, чітка структура і логіка, наявність яскравих прикладів, наукових доказів, обґрунтувань, фактів. Лекції у вищому навчальному закладі підпорядковані відповідно до навчального завдання програми і спрямовані на реалізацію робочої програми навчальної дисципліни. Це ставить певні вимоги до змісту, структури, технології і методики підготовки та читання лекції.

Структура лекції: план — основні питання лекції; вступна частина — зв’язок з минулою лекцією, введення в тему; виклад основних положень з акцентованими висновками за кожним окремо; підбиття підсумків — загальний висновок.

Лекція будується на принципах системності, інформативності, наочності, зрозумілості (доступності). Кожна лекція є логічно завершеною ланкою єдиної замкненої системи — курсу лекцій. У її тексті мають бути чітко пов’язані між собою структурно-логічні дидактичні блоки. Проектується графічний текст, планується, де, коли, скільки і які схеми, рисунки, графіки, формули подаються як підтвердження вербальної інформації. Принцип наочності реалізується засобами візуалізації (ТЗН, розданий матеріал, схеми, планшети тощо). Лекція має читатися зрозумілою для студентів мовою, незнайомі слова і терміни роз’яснюються, не варто перенасичувати лекцію "наукоподібними" термінами і модними іноземними словами. Текст (лат. texturn — зіткане) лекції має бути логічним, простим і зрозумілим.

Вступна лекція є початковим етапом опрацювання нової дисципліни навчального плану. Завдання такої лекції полягає в тому, щоб розкрити структуру курсу, особливості його вивчення, місце нової навчальної дисципліни у системі професійної підготовки студентів, її актуальність і важливість у їх майбутній професійній діяльності. Та головне у підході до лекції цього виду — зацікавити студентів змістом навчальної дисципліни, сформувати у них інтерес до неї.

Читання вступної лекції вимагає від викладача значного емоційного піднесення, натхнення, образності. Важливо захопити студентів не лише змістом навчального матеріалу, а й викликати інтерес до себе як до викладача, особистості.

Тематичні лекції займають основне місце у науково-педагогічній діяльності викладача вищого навчального. Робота викладача і студентів вимагає цілеспрямованості, систематичності та послідовності, логічної узгодженості між окремими темами.

Підсумкова (заключна) лекція завершує опрацювання навчального курсу.

Головне завдання такої лекції полягає в тому, щоб дати можливість студентам усвідомити наукову, методологічну основу розвитку системи наук, взаємозв’язок між ними, окреслити перспективи подальшого становлення науки того чи того напряму. Проведення таких лекцій доручають найбільш досвідченим, ерудованим викладачам.

Освітня функція лекції - можливість для оволодіння змістом навчального матеріалу на рівні історичного досвіду і ознайомлення з новими досягненнями науки, усвідомлення перспективи подальшого розвитку наукових пошуків у відповідних галузях, а також розкриття можливостей використання конкретних знань у професійній діяльності. Одночасно лекція допомагає студентам зорієнтуватися у великому масиві інформації: ознайомитися з літературою, тенденціями наукових пошуків учених, науковими школами, привести наукову інформацію в упорядковану систему.

Розвивальна функція лекції - необхідність забезпечення оптимальних умов для інтелектуального розвитку особистості шляхом включення її в активну розумову діяльність. Розвиток і навчання — взаємопов’язані процеси. Розумовий розвиток — передумова успішності навчання, але й навчання у свою чергу сприяє розвитку. У процесі отримання інформації значна її кількість "випадає" з пам’яті. І це — закономірний процес. Важливо, що людина матиме в залишку. Суттєво, аби це був певний поступ в інтелектуальному розвитку. Тому на лекції треба вдаватися до таких прийомів, які б спонукали кожного студента до активного мислення у всіх його проявах.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«УДК: 616.12:575.113.2+577.152.1 КП № держреєстр. 0113U000132 Інв. № Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 33 41 08 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д.ф-м.н., професор А.М. Чорноус 2013.12.26 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ЗВ'ЯЗОК ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ MGP І VDR З РОЗВИТКОМ ІШЕМІЧНОГО АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ІНСУЛЬТУ» (проміжний) Начальник НДЧ, к.ф-м.н. Д.І. Курбатов...»

«А. Й. Дерев’янчук ОСНОВИ БУДОВИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ГАРМАТ ТА БОЄПРИПАСІВ Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Суми Сумський державний університет УДК 623.421. ББК 68.514.1я7 Д 3 Рецензенти: Ю. М. Бусяк – доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова); А. В. Гурнович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової...»

«УДК 330.111.4:330.59:331.5 Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці* Уляна Садова, Любов Семів Визначено компонентну структуру рівня життя населення як важливий орієнтир факторного аналізу; опрацьовано підхід до оцінки рівня життя населення на основі розрахунку узагальнюючих (інтегральних) показників регіонального рівня; наведено оцінку рівня життя населення з урахуванням вимог економіки знань. Ключові слова: компонентна структура рівня життя населення,...»

«УДК 339.137.2:339.5 Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, в.о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СКЛАДОВІ ТА СТАН ЙОГО РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ Визначено стан сучасного мотиваційного механізму інноваційного розвитку ринкового типу в результаті виокремлення складових мотиваційного механізму залежно від елементів ринку та оцінки дієвості кожної з виокремлених...»

«І. В. Севостьянов ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет І. В. Севостьянов ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 62 (075) ББК 30я73 С28 Автор Севостьянов І. В. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Машинобудування» та «Інженерна механіка». Лист № 1/11-20795 від 31.12.2013 р. Рецензенти: Г. Й....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ Пилипюк Тетяна Михайлівна УДК 517.91: 532.2 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ФУР’Є, ЛЕЖАНДРА, БЕССЕЛЯ) 01.01.02 диференціальні рівняння АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі математичної фізики і теорії нелінійних коливань Інституту математики НАН України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Електронне навчальне видання Кришталь В. Ф. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. ДИНАМИКА. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА СТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіата ракетобудування» усіх форм навчання Київ 2013 Кришталь В.Ф. ДИНАМИКА. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА СТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ ББК 22. УДК...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент») Краматорськ 2003 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів денної та заочної форм...»

«УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 331.5 М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл Національний університет “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ © Бець М.Т., Сокіл Ю.Р., 2012 Розглянуто і охарактеризовано структуру механізму регулювання і проблеми, які наявні на сучасному ринку праці в Україні, проаналізовано і оцінено динаміку попиту та пропозиції робочої сили і зареєстрованого безробіття у 2010–2011 рр., подано практичні пропозиції щодо структурної...»

«ПРОЕКТ USAID “УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА“ ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ оновлене видання Київ201 Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру політико-правових реформ ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ/ Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. – Київ,2011. 136 с. У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»