WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Удосконалення механізмів забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”) Спеціальність 8.03060102 – менеджмен ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

УДК 338.45

КУЛЬБАБА МАР’ЯНА ВАСИЛІВНА

Удосконалення механізмів забезпечення ефективного

управління інноваційним розвитком підприємства

(на прикладі ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”)

Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР “Магістр” є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Андрушків Богдан Миколайович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рецензент: кандидат економічних наук, доцент Сороківська Олена Анатолівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Б. М. Андрушків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання промислових підприємств внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне використання. Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

В Україні підприємство як форма господарювання, що заснована на принципах самостійності у виборі шляхів діяльності та повної відповідальності за результати роботи, набуває особливого значення. Однак результати діяльності підприємств є низькими, що не задовольняє інтереси держави і безпосередньо підприємців.

У цих умовах є актуальним вирішення проблем удосконалення механізмів забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств, управління підприємством взагалі та його розвитком, що забезпечує динамічне зростання економіки.

Процес реалізації такого підходу вимагає ефективного використання потенціалу підприємства, що в свою чергу дає можливість оцінки наявних ресурсів для впровадження інновацій як фактора, який забезпечує розвиток підприємства і адаптацію до особливостей діяльності в макросередовищі.

Необхідність інноваційного розвитку підприємств висуває нові вимоги до змісту, організації, форм і методів управлінської діяльності. Актуальні питання і проблеми, пов’язані зі здійсненням інноваційної діяльності підприємств вимагають нових підходів як в теорії, так і в практиці ухвалення управлінських рішень.

Активізація інноваційної діяльності на всіх рівнях економіки повинна супроводжуватися реформуванням, певною адаптацією існуючих організаційно-економічних механізмів і формуванням на їхній основі механізмів, що безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності інноваційного розвитку.

Ефективне управління інноваційною діяльністю підприємства означає перехід на новий, досконаліший спосіб організації його діяльності, що забезпечує зростання виробничих можливостей та є показником інноваційного розвитку підприємства.

Інформаційною базою магістерської роботи виступили праці у сфері забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємств таких провідних вітчизняних дослідників та практиків, як Б. М. Андрушківа, О. І. Волкова, М. П Денисенка, А.

П. Гречана, С. М. Ілляшенка, Л. Я. Малюти, І. І. Стойка, Б. П.

Федишина, Н. І. Чухрая та інших, наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних вчених, дані звітності підприємства, узагальнення, отримані під час проходження практики.

Актуальність і важливість питань удосконалення механізмів забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємств обумовили вибір теми, мету і послідовність викладення матеріалу магістерської роботи.

Об’єктом дослідження є процеси удосконалення механізмів забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємства на основі показників діяльності публічного акціонерного товариства Тернопільський радіозавод Оріон.

Предмет дослідження – управління інноваційним розвитком підприємства.

Мета роботи – дослідити та визначити напрями удосконалення механізмів забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

­ висвітлити теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства;

­ зробити оцінку та провести комплексний аналіз інноваційної та фінансової діяльності підприємства;

­ дослідити проблемні аспекти фінансової діяльності підприємства;

­ визначити інноваційний потенціал досліджуваного підприємства;

­ визначити шляхи підвищення продуктивності праці інноваційними засобами;

­ запропонувати організацію механізму реалізації інноваційного проекту з модернізації обладнання у ПАТ Тернопільський радіозавод Оріон ­ розрахувати економічну ефективність впровадження інноваційного проекту на ПАТ ТРЗ Оріон.

Методи дослiдження. При вирiшеннi поставлених завдань застосовувалися такi методи, як метод експертних оцiнок, метод економiчного аналiзу, факторного аналізу, метод синтезу.

Науково-пізнавальне і практичне значення отриманих результатів полягають в тому, що їх основні положення та висновки можуть бути використані в сучасній практиці управлінської діяльності ПАТ ТРЗ Оріон.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Cтруктура й обсяг магістерської роботи. Магістерська робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків; викладена на 138 сторінках, в тому числі містить 29 таблиць, 15 рисунків;

список використаних джерел з 64 найменувань і додатки.

У вступі обґрунтовано актуальність теми магістерської роботи, сформульовано мету й основні завдання, предмет та об’єкт дослідження, відображено науково-пізнавальне і практичне значення отриманих результатів.

У першій теоретичній частині Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємства розглянуті такі питання, як загальна характеристика управління інноваційним розвитком підприємств, принципи формування організаційноекономічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств, структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств.

Здійснено характеристику управління інноваційним розвитком підприємств. Інноваційний розвиток характеризується безперервним оновленням асортименту продукції, упровадженням нових технологій, постійним удосконаленням системи виробництва і збуту відповідно до змін зовнішніх умов господарювання.

Загалом розвиток окремих суб’єктів господарської діяльності й економіки країни в цілому може бути забезпечено різними шляхами (табл. 1).

–  –  –

Розгянуто принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств.

ОЕМУІР – це цілісна система управлінських і економічних елементів, що функціонують і розвиваються у просторі й часі, є одночасно сукупністю прийомів, методів та інструментів впливу на систему (підприємство), яка враховує інноваційну складову забезпечуючи здійснення процесу, що циклічно повторюється, спрямованого на успішне проведення діяльності від генерації ідеї і подальшої її формалізації в новий продукт.

Формування ОЕМУІР повинно базуватися на принципах:

системності, комплексності, орієнтації на інноваційний шлях розвитку, балансу інтересів суб’єктів інноваційного процесу, альтернативності варіантів розвитку, розумної орієнтації на задоволення запитів споживачів, розумної крайності ринкових позицій, підтримки рівноваги між споживанням та відновлення природних ресурсів, гнучкого реагування, виправданого ризику.

Досліджено структуру організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств.

ОЕМУІР слід розглядати як багаторівневу ієрархічну систему, що включає в себе макрорівень (рівень держави чи регіону) і мікрорівень (рівень конкретного суб’єкта господарської діяльності) (рис. 1).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Рис. 1. Схема взаємодії систем ОЕМУІР на макро- і мікрорівнях управління (макрорівень виділений курсивом) У другій аналітико-дослідницькій частині Комплексний аналіз інноваційної та фінансової діяльності з метою забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком ПАТ ТРЗ Оріон подано загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінку діяльності підприємства, здійснено аналіз та оцінювання фінансового управління ПАТ ТРЗ Оріон, визначено інноваційний потенціал та стратегічні напрями інноваційного розвитку ПАТ ТРЗ Оріон.

ПАТ Тернопільський радіозавод Оріон заснований 09.03.1982 року як підприємство по виробництву засобів радіозв’язку. Місцезнаходження та поштова адреса – вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль.

ПАТ ТРЗ Оріон працює у чотирьох напрямках.

Перший напрямок – це виробництво засобів радіозв’язку для залізничних доріг.

Другий напрямок – це виробництво засобів радіозв’язку для силових структур: міліції, прикордонників, служби безпеки та інших.

Третій напрямок роботи – виробництво засобів радіозв’язку для Міністерства оборони, які використовуються для забезпечення радіозв’язком бронемашини.

Четвертий напрямок – виробництво засобів радіозв’язку для народного господарства.

Здійснено аналіз витрат на виробництво продукції ПАТ ТРЗ Оріон за 2010-2012 рр. Графічно відображено аналіз витрат на Аналіз витрат на виробництво продукції ПАТ "ТРЗ "Оріон" виробництво продукції рис. 2.

за 2010-2012 рр.

–  –  –

Станом на 2012 р. виручка від реалізації продукції збільшилася на 19972 тис. грн. (53,6 %), що є позитивним явищем для товариства. Загалом елементи операційних витрат зросли на 13119 тис. грн. (33,4 %) за рахунок збільшення матеріальних затрат на 7652 тис. грн., витрат на оплату праці на 4124 тис. грн. та відрахувань на соціальні заходи на 1557 тис. грн. Станом на 2012 р.

зменшилась амортизація на 18 тис. грн. (0,8 %), а також знизились витрати на 1 грн. товарної продукції на 0,15 коп. (14,3 %).

Провівши аналіз фінансової стійкості ПАТ ТРЗ Оріон за 2010-2012 рр. можна сказати, що на ПАТ ТРЗ Оріон кризовий фінансовий стан, що може привести до банкрутства підприємства.

Це пов’язано із застарілим обладнанням, великою кількістю запасів, недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління тощо.

ПАТ ТРЗ Оріон притаманна невисока інноваційна активність, низькі темпи відтворювальних процесів і, відповідно, високі коефіцієнти зносу основних засобів, нерентабельне виробництво.

Для покращення фінансових результатів діяльності підприємству запропоновано спрямувати зусилля на:

­ нарощування обсягів виробництва та реалізації товарної продукції;

­ зниження затратності виробництва, підвищення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

­ підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства з метою пошуку нових споживачів на продукцію;

­ впровадження нових прогресивних технологій виробництва;

­ дослідження та розробку конкурентоздатної продукції.

У третій проектно-рекомендаційній частині Удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком ПАТ ТРЗ Оріон запропоновано шляхи підвищення продуктивності праці інноваційними засобами, а саме — реалізацію проекту з модернізації обладнання на підприємстві та здійснено розрахунок економічної ефективності впровадження інноваційного проекту на ПАТ ТРЗ Оріон.

Для підвищення продуктивності праці рекомендовано замінити застаріле обладнання на більш нове, а також замінити матеріали дешевшими. Запропоновано для зниження собівартості продукції закупити паяльну машину поверхневого монтажу ІІ PHILIPS Topaz-X голландського виробника – фірми Assembleon (для заміни процесів навісного монтажу на поверхневий монтаж). Параметри обладнання подано у табл. 2.

–  –  –

Встановлення паяльної машини поверхневого монтажу дозволить суттєво скоротити час на паяння, і в загальному підсумку виробляти більшу кількість продукції, а також знизити трудомісткість продукції, її собівартість і, відповідно, ціну.

Для реалізації даного проекту на ПАТ ТРЗ Оріон рекомендовано тимчасово створити матричну структуру управління проектом (рис. 3).

–  –  –

Застосування даної структури на підприємстві забезпечить ефективне використання часу, постійний контроль за термінами та якістю виконання робіт, контроль за витрачанням коштів та інших ресурсів, оперативне реагування на будь-які непередбачені ситуації та внесення можливих змін у проект.

Завдяки заміні процесів навісного монтажу на поверхневий монтаж можливою буде заміна покупних комплектуючих виробів на дешевші. Вони більш функціональні, але менші і тонші за розмірами, тому вручну монтувати їх складно. Також їх необхідна кількість є більшою, і при навісному монтажі затрати часу були б значнішими.

Пропонуємо заміну покупних комплектуючих виробів для виробу Р-173 М (див. табл. 3).

–  –  –

Внаслідок заміни покупних комплектуючих виробів і зменшення затрат часу на монтажно-складальні роботи (зниження трудомісткості) собівартість Р-173 М знизиться на 524,25 грн.

Оскільки виробництво і збут на даному підприємстві залежить від кількості замовлень – більша швидкість монтажноскладальних робіт вплине тільки на собівартість продукції і на покращення завантаження робочих місць.

Розрахунок витрат на закупку обладнання (табл. 4).

–  –  –

Розрахунок економічної ефективності проекту по закупівлі нового обладнання:

Т о = 1984767,44 / 1128811,07 = 1,8 (років) NPV = 2412166,53 – 1984767,44 = 427399,09 (грн.) ІP = 2412166,53 / 1984767,44 = 1,2

Розрахуємо внутрішню ставку доходу для даного проекту:

2894599,84 1984767,44.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ШКОДКІНА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА УДК 005.915:502.131.1:316.32 (043.3) ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Скляр Ірина Дмитрівна Суми – 20...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання Вінниця ВНТУ Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2013 р.) Рецензенти: І. О....»

«Видання засновано у 2003 р. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Засновник і видавець – Академія внутрішніх військ МВС України МВС УКРАЇНИ Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 12403-1287 ПР Випуск 2 (18) від 22.03.2007 р. Збірник внесено до нового Переліку наукових фахових видань Розроблення і модернізація України в галузі технічних наук спеціальної техніки та озброєння (постанова президії ВАК України від 26 січня 2011 р. № 1-05/1, Інженерні, технічні,...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 12, № 4 (2011) С. 1066-1073 V. 12, № 4 (2011) P. 1066-1073 УДК 544.522:541.138:621:352 ISSN 1729-4428 О.Г. Єршова, В.Д. Добровольський., О.Ю. Хижун, Ю.М. Солонін XPS і TDS дослідження механізму впливу поверхні і легуючої домішки Ті на термічну стійкість і кінетику процесів десорбції водню з гідридної фази MgH2 композитів, отриманих різними способами Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул....»

«Державна матеріальна підтримка сімей в Україні. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 342-352. УДК 351.83 ДЕРЖАВНА МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ Чеховська І. В. Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпень, Україна E-mail: kontanta08@ukr.net У статті проаналізовано вплив державних соціальних виплат і пільг на матеріальне становище...»

«УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України Спеціальна доповідь з питань реалізації національного 2013 рік превентивного механізму ПРАВА ЛЮДИНИ Київ – 2013 УДК 342.7 (477) (042.3) ББК 67.9 (4УКР) 400.9 М 7 Видання здійснене за фінансової підтримки програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду «Відродження» Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (на прикладі інформаційної сфери) Аналітична доповідь Київ–2011 УДК 35+004.91 Б 24 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Баровська А. В. Оптимізація структури керівних докуБ 24 ментів державної політики (на прикладі інформаційної сфери): аналіт. доп. – К. : НІСД, 2011. – 88 с. ISBN...»

«Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія В.А.Овчаренко, С.В.Подлєсний, С.М.Зінченко ОСНОВИ МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних вузів Краматорськ 200 УДК 621.539. ББК 34. О 3 Рецензенти: Львов Г.І., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри динаміки та міцності машин Національного технічного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ”, З РОЗДІЛУ “ТРАНСФОРМАТОРИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І 6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ» (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ) Кременчук 20...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ БІРЖОВА І БАНКІВСЬКА СПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ КИЇВ 2013 1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ, НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Навчальний курс «Біржова і банківська справа» входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін і спирається на такі раніше засвоєні студентами предмети як «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та інші. Метою курсу «Біржова і банківська справа» полягає у вивченні сучасних теоретико-практичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»