WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |

«КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. ...»

-- [ Страница 8 ] --

Було також визначено поняття «антикризового управління». Під даним поняттям слід розуміти специфічний вид управління, спрямований на прогнозування, попередження кризи, безпосереднє її подолання та ліквідацію негативних наслідків.

Поява кризи в банку залежить від багатьох факторів, більшість вчених поділяють фактори на дві групи: внутрішні або контрольовані та зовнішні або неконтрольовані.

За результатами аналізу фінансового стану банків України було визначено:

- банківська система України сьогодні характеризується високою забезпеченістю власним капіталом, а отже, надійністю;

- рівень ділової активності щодо використання позичених і залучених коштів показує ефективну депозитну політику банків;

- для банківської системи України характерна надлишкова ліквідність;

- характерне ефективне використання активів та узгодженість процентної політики за кредитними та депозитними операціями;

- від’ємне значення рентабельності активів та загального капіталу свідчить про неефективне використанням наявних ресурсів та неефективне управління щодо розміщення активів.

Доцільно виділити наступні рівні забезпечення антикризового управління: стратегічний, тактичний та оперативний, на якому кожен суб’єкт є керівною системою управління та має виконувати чітко регламентовані функції.

Банк здійснює антикризове управління на основі внутрішньої та зовнішньої інформації.

До внутрішньої інформації належать інформація фінансової, бухгалтерської, управлінської, статистичної та податкової звітності.

Зовнішню інформації банк отримує в різних формах основними, з яких є:

друковані (електронні) видання з новинами економіки та фінансової сфери;

оперативна інформація у вигляді періодичного бюлетня; архіви фінансових даних; аналітичні огляди; індекси, що характеризують стан фінансового та фондового ринків; довідкова інформація – це локальні або віддалені бази даних, що містять інформацію із законодавства, довідники про банки, державні реєстри, дані про емітентів, архіви преси в електронному вигляді; дані про макроекономічну ситуацію Мета аналізу - забезпечити оптимальну структуру активних та пасивних операцій задля виходу банку на нормальний етап функціонування.

В свою чергу основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- визначення узагальнюючих оцінок і прогноз майбутніх результатів діяльності банку;

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

В кризовому стані банку доцільно застосовувати наступний інструментарій аналізу фінансового стану банку:

- коефіцієнтний метод (метод індикаторів);

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз;

- трендовий;

- факторний;

- стрес-тестування.

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану банку проводиться за чотирма групами показників: капітальної стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності управління банком.

Банк застосовує антикризові заходи після детального аналізу всіх аспектів діяльності банку, а також аналізу зовнішнього середовища. При цьому, аналіз діяльності банку, для забезпечення ефективності управління, розділений на сукупність етапів.

В рамках роботи було розроблено методичний підхід до стрес-тесту як інструмента запобігання ризикам, притаманним банківській діяльності в умовах посилення її фінансової безпеки.

Доцільність використання даного інструменту пояснюється тим, що застосування даного інструменту сприяє уникненню певних видів ризику, а як наслідок конкурентні переваги. Стрес-тестування дає можливість надати кількісну оцінку ризиків і в результаті акцентувати увагу керівництва банку на найбільш витратних аспектах діяльності банківської установи з погляду її фінансової безпеки.

Даний стрес-тест дозволить банкам ефективніше управляти діяльністю установи не лише в кризовий період, а й при нормальному стані його функціонування.

Була проведена апробація розробленого методу на прикладі аналізу фінансового стану ПАТ«Актив-банк», можна визначити, що фінансовий стан банку знаходиться на задовільному рівні, що забезпечує банку, в разі настання визначених подій, залишитися на ринку без значних втрат.

А також, ми отримали висновок, що ПАТ «Актив-банку» притаманний високий рівень ризику, обумовлений внутрішніми факторами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cкібіцький О.М. Антикризовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язика [Текст]/ В.И. Даль. – М.:Русский язык, 1991.

3. Hewitt K. Interpretations of calamity: From the view point of human ecology/ HewittK. – Boston: Allen, Unwin, 1983.

4. Коваленко В. В. Банківська криза та інструменти антикризового управління [Текст]/ В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92). – С. 144–150.

5. Смовженко Т. С. Антикризове управління стратегічним розвитком банку [Текст]: монографія / Смовженко Т. С., Тридід О. М., Вовк В. Я.– К. :

УБС НБУ, 2008. – 473 с.

6. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-центр, 2006. – 672 с.

7. Ребрик Ю. С. Система антикризового управління в банку// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція. - 2009. - №2(76). - С.204-210.

8. Вовк В. Я, Сутність і зміст антикризового управління діяльністю комерційного банку [Електронний ресурс] // Научно-технический сборник

Коммунальное хозяйство городов. - №50. - Режим доступу:

http://eprints.ksame.kharkov.ua/2880/.

9. Афанасьєва, О. Б. Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління [Текст] / О. Б. Афанасьєва // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". - 2009. - № 1. - С.138-144.

10. Шпачук В.В. Криза банку та банківської системи: основні поняття, суб’єкти державного управління / В.В. Шпачук // Державне управління:

удосконалення та розвиток. – 2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=155.

11. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: Изд-во "Юнити-Дана", 2006. – 480 с.

12. Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень [текст]: Учебное пособие./ Балдин К.В., Зверев В.С., Рокосуев А.В. – 2-е узд., испр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280 с.

13. Д’яконова, І. І. Дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи України [Текст] / І. І. Д’яконова, Ф. І. Шпиг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2007. - Вип. 22. - С. 62 – 78.

14. Ильясов С.М. Управление безопасностью в банковской сфере региона [Текст]// Деньги и кредит. – 2006. – № 5. – С. 46-52.

15. Войтенко О.М. Банківські кризи: сутність та особливості прояву/

О.М. Войтенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010.

16. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 2009. - № 5. – С. 20

– 30.

17. Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст] :монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. –Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


18. Єлецьких С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств[Текст]: Навч. посібник./ Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. –К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 176 с.

19. Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення: дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец.

08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит» / Крухмаль Олена Валентинівна. Суми, 2007.-261с.

20. Щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : рекомендації, затверджені постановою

Правління НБУ від 02.08.2004 № 361. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

21. Щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених обставин [Електронний ресурс] : рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 08.09.2008 № 271. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0271500–08. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

22. Коваленко, В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст] : монографія / В. В.

Коваленко. - Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 228 с. - ISBN 978-966-8958-65Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст] :

монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136

24. Пapaсій-Веpгуненкo, І. М. Aнaліз бaнківськoї діяльнoсті: Нaвч.метoд. пoсібник для сaмoст. вивч. дисц. [Текст] / І. М. Пapaсій-Веpгуненкo — КНЕУ, 2003. — 347 с. — ISBN ISBN 966–574–453–4.

25. Упpaвление деятельнoстью кoммеpческoгo бaнкa (бaнкoвский менеджмент) [Текст] / пoд pед. д-pa экoн. нaук, пpoф. И. O. Лaвpушинa. – М. :

Юpисть, 2002. – 688 с.ISBN 5-7975-0549-5.

26. Тиpкaлo, P.І. Фінaнсoвий aнaліз кoмеpційнoгo бaнку: oснoви теopії, експpес-діaгнoстикa, pейтинг [Текст] : нaвч. Пoсіб. для студ. ВНЗ / P.І. Тиpкaлo, З. І. Щибивoлoк. - К. : Слoбoжaнщинa, 1999. - 236 с. - ISBN 966-535-102-8.

27. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: Сучасні концепції, методи та моделі [Текст]/ Л. О. Примостка. — К: КНЕУ, 2002. — 316 с.

28. Бутинець, Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, A.M. Герасимович - Житомир: ПП Рута, 2001. - 864 с. - ISBN 966-93547-1-3.

29. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків [Текст] // Банківська справа. – 2002. - №2. С.19-25.

30. Островська О. А. Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку[Текст] // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. Наук. Пр. – Випуск 67. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001.. – с. 56-61.

31. Петриненко Л.Ю. Аналіз методів оцінювання фінансової стійкості комерційних банків [Текст] // Финансовая консультація.-2002.- №1.- С. 75-80.

32. Канєєва І.І. Становлення рейтингової оцінки банківських установ в

Україні [ел. ресурс]: Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76592.doc.htmPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. Наукові праці......... 8 3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі. 14 4. Фотодокументи........ 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09 БЕРЕЖАНСЬКА Ю. В. «НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР» У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Г. МАЙРІНКА У статті досліджується категорія наратора в короткій прозі австрійського експресіоніста Густава Майрінка. У межах наративного дискурсу письменника запропоновані три моделі ненадійної оповіді: нараторфілістер, наратор-алхімік і наратор-митець; проаналізовані основні прикмети і функції цих оповідних інстанцій. Ключові слова: Майрінк, експресіонізм, наратор. Експресіоністичний текст заперечує...»

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні. Ключові слова:...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»