WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |

«КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. ...»

-- [ Страница 6 ] --

Також на даному етапі повинна проводитись зондування інформації, що стосується макроекономічної ситуації в країні. Оскільки дані фактори є не контрольовані з боку банку, то банк повинен вчасно ідентифікувати потенційно-небезпечні зміни та прийняти рішення щодо мінімізації негативного впливу на діяльність банку.

Такий аналіз зовнішнього середовища повинен проводитися безперервно, щоб вчасно виявити загрозу.

У випадку, коли вище перечислені заходи не принесли очікуваного результату банком виділяються наступні завдання [37]:

- виявити потенційні фактори, які здатні призвести до появи кризи в банку;

- розробити систему показників-індикаторів, специфічних для окремого банку, сформовану з врахуванням особливостей організації бізнесу банку, яка дозволить сформувати критерії «критичної» концентрації впливу негативних факторів;

- розробити різноманітні схеми побудови бізнес-процесів, моделі управління та оргструктури банку в залежності від можливого сценарію розвитку кризового стану;

- розробити різноманітні варіанти управлінських та фінансових рішень, які приймаються на етапі активного антикризового управління в залежності від можливого сценарію розвитку кризи.

Якщо ж банк в процесі діагностики виявлено «кризовий» фінансовий стан банку, то банком можуть бути застосовані наступні інструменти антикризового менеджменту [36]:

- реструктуризація проблемної заборгованості клієнтів перед банком;

- реструктуризація проблемної заборгованості перед вкладниками, податковими службами, кредиторами;

- розробка спеціальних кредитних та депозитних продуктів з метою підвищення лояльності клієнтів;

- розробка стабілізаційних програм;

- скорочення витрат (закриття неприбуткових філій, звільнення персоналу, зменшення витрат на оплату праці тощо);

- реорганізація банку;

- застосування механізмів зниження ризику.

Діагностика фінансового стану банку закінчується попередньою оцінкою масштабів кризи.

На наступному етапі здійснюється прогнозування майбутнього фінансового стану за допомогою багатофакторних регресійних моделей.

Враховуються найсуттєвіші фактори впливу на діяьність банку.

На етапі планування розробляється антикризова політика банку, що являє собою сукупність методів, принципів і форм організаційної діяльності в банку, які спрямовані на збереження, покращення та зміцнення його фінансового стану. Антикризова політика банку формується відповідно до визначеної стратегії антикризового управління – сукупності послідовно визначених дій, які дозволяють оцінити, проаналізувати та розробити необхідний комплекс дій оздоровлення банку з метою запобігання банкрутству [4].

План заходів повинен містити інформацію[34].:

- перелік антикризових заходів;

- обсяг фінансових ресурсів, які виділяються на подолання кризи;

- строки реалізації окремих антикризових заходів;

- підрозділи та особи, відповідальні за реалізацію окремих антикризових заходів;

- очікувані результати фінансової стабілізації.

На основі інформації отриманої на попередніх етапах менеджерами приймаються відповідні управлінські для запобігання негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Антикризові процедури розробляються відповідно до даних,які банк отримав у процесі діагностики та аналізу зовнішнього середовища і відображаються у плані фінансового оздоровлення.

Для оптимізації управлінського процесу антикризові процедури розподіляють за рівнями управління [33]:

- оперативний – усунення неплатоспроможності банку в поточному періоді шляхом переведення активів в найбільш ліквідну форму та перетворення зобов’язань з короткострокових на довгострокові. На даному рівні необхідно нормалізувати показники миттєвої та поточної ліквідності;

- тактичний – відновлення фінансової стійкості банку через згортання найбільш ризикових напрямків діяльності. На цьому рівні необхідно нормалізувати показники короткострокової ліквідності;

- стратегічний – забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді з метою повного виведення банку з кризового стану та відновлення його платоспроможності.

Таким чином, банк застосовує антикризові заходи після детального аналізу всіх аспектів діяльності банку, а також аналізу зовнішнього середовища. Даний аналіз, для забезпечення ефективності управління, розділений на сукупність етапів.

Висновки до розділу 2

По-перше, виділяємо стратегічний, тактичний та оперативний рівні організаційного забезпечення антикризового управління, в якому кожен суб’єкт є керівною системою управління та має виконувати чітко регламентовані функції.

По-друге, банк здійснює антикризове управління на основі внутрішньої та зовнішньої інформації. До внутрішньої інформації належать інформація фінансової, бухгалтерської, управлінської, статистичної та податкової звітності.

Зовнішню інформації банк отримує в різних формах основними, з яких є:

друковані (електронні) видання з новинами економіки та фінансової сфери;

оперативна інформація у вигляді періодичного бюлетня; архіви фінансових даних; аналітичні огляди; індекси, що характеризують стан фінансового та фондового ринків; довідкова інформація – це локальні або віддалені бази даних, що містять інформацію із законодавства, довідники про банки, державні реєстри, дані про емітентів, архіви преси в електронному вигляді; дані про макроекономічну ситуацію

По-третє, основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- визначення узагальнюючих оцінок і прогноз майбутніх результатів діяльності банку;

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Мета аналізу - забезпечити оптимальну структуру активних та пасивних операцій задля виходу банку на нормальний етап функціонування.

По-четверте, в кризовому стані банку доцільно застосовувати наступний інструментарій аналізу фінансового стану банку:

- коефіцієнтний метод (метод індикаторів);

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз;

- трендовий;

- факторний;

- стрес-тестування.

По-п’яте, коефіцієнтний аналіз фінансового стану банку проводиться за чотирма групами показників: капітальної стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності управління банком.

По-шосте, аналіз діяльності банку, для забезпечення ефективності управління, розділений на сукупність етапів.

–  –  –

Одним з найефективніших інструментів антикризового управління банком є стрес-тест. Доцільність використання даного інструменту пояснюється тим, що застосування даного інструменту сприяє уникненню певних видів ризику, а як наслідок конкурентні переваги.

Стрес-тестування дає можливість надати кількісну оцінку ризиків і в результаті акцентувати увагу керівництва банку на найбільш витратних аспектах діяльності банківської установи з погляду її фінансової безпеки.

За основу розробки власної методики було взято методичний підхід О.С.Сенченко та С.О. Алимова [38, 39].

Даний вид стрес-тесту базується на методології оцінки втрати витрат, що є не досить поширеним в Україні, але є досить дієвим.

Даний метод пов’язаний з аналізом найбільш імовірних подій, або визначенням втрат унаслідок реалізації економічних ризиків. В даному випадку оцінку ризику називають очікуваним ризиком, що на рівні окремої події може виглядати парадоксально. Проте очікуваним ризиком є найважливіша статистична характеристика позиції, а тому вона є основою для прийняття багатьох управлінських рішень[44].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розпочати доцільно з виявлення видів ризику, які будуть проаналізовані, і вибору відповідної моделі його проведення. Механізм стрес-тесту, в свою чергу, повинен включати наступні елементи:

ідентифікація потенційних ризиків;

розроблення сценарію;

вибір моделі або методики, які б дозволили спроектувати наслідки реалізації стресових ситуацій;

кількісний аналіз - розрахунок наслідків реалізації вибраного стресового сценарію у відповідності із обраною моделлю;

аналіз отриманих результатів та, при потребі, прийняття відповідних заходів для уникнення руйнівних наслідків стресового сценарію.

Зазначається, що побудова методичного підходу до проведення стресс тестування банків з погляду фінансової безпеки (за кредитним ризиком, ризиком ліквідності, ринковим та операційним ризиком) має передбачати послідовність етапів:

1-й етап. Актуалізація параметрів проведення стрес-тестування, тобто визначення:

- базових факторів ризиків, притаманних банківській діяльності;

- переваг банку, які він отримає внаслідок подолання наслідків впливу ризиків.

2-й етап. Ідентифікація базових факторів ризиків, притаманних банківській діяльності, які відображають як зовнішні, так і внутрішні зміни середовища функціонування банківської установи.

3-й етап. Розробка методичного підходу до надання кількісної характеристики кожного із виділених базових факторів ризиків, враховуючи той факт, що частина із цих показників є якісними, а інша частина може мати як якісну, так і кількісну характеристику.

4-й етап. Побудова таблиці відповідності досягнутих переваг банківської установи внаслідок подолання притаманних її діяльності ризиків базовим факторам, які обумовлюють отримання цих переваг.

5-й етап. Визначення пріоритетності (аналіз чутливості) груп базових факторів ризиків, характерних банківській діяльності, на основі сум отриманих бінарних характеристик.

6-й етап. Побудова таблиці відповідності рівнів ризиків базовим факторам, в розрізі банку, який має найкращу конкурентну позицію на ринку.

7-й етап. Розрахунок показника невідповідності бінарних характеристик кожного конкретного банку нормативно встановленим вимогам в межах відповідності рівнів ризику базовим факторам ризиків.

Ступінь впливу окремих ризиків залежить від багатьох факторів, які в тій чи іншій мірі обмежують або посилюють їх дію. Здійснення стрес-тестування потребує визначення основних факторів ризиків, які можуть впливати на діяльність і фінансовий стан комерційного банку. Під час цього, банк здійснює аналіз структури операцій як у цілому, так і за окремими складовими і враховує характер цих операцій. Перелік факторів ризиків, які використовуються в процесі стрес-тестування, залежить від зовнішнього середовища та специфіки діяльності банку.

Як базові макроекономічні фактори ризиків доцільно використовувати наступні, при цьому необхідно надати їм умовні позначення [40]:

- Makro F1 - стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);

- Makro F2 - значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют (інфляція, дефляція);

- Makro F3 - відкритість (доступність) міжбанківського ринку;Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09 БЕРЕЖАНСЬКА Ю. В. «НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР» У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Г. МАЙРІНКА У статті досліджується категорія наратора в короткій прозі австрійського експресіоніста Густава Майрінка. У межах наративного дискурсу письменника запропоновані три моделі ненадійної оповіді: нараторфілістер, наратор-алхімік і наратор-митець; проаналізовані основні прикмети і функції цих оповідних інстанцій. Ключові слова: Майрінк, експресіонізм, наратор. Експресіоністичний текст заперечує...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.33 002.44 089 06:616.61 002.3 036.12] 092.19 РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ: УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ C.А. Кристопчук, О.О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ключові слова: хронічний пієлонефрит, інтерлейкін 18, виразкова хвороба, резекція шлунка, сечостатева система, постгастрорезекційна хвороба. дним із головних методів лікування ускладненої Усі...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*23 М. В. БУСЬКАНЮК* СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ВИДІВ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ЗАРОСТАННЯ ЗРУБІВ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Проаналізовано динаміку відносного покриття видів рослин на зрубах смерекових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат. За подібною поведінкою види розділено на дві групи: види, які ростуть у лісових фітоценозах і зберігаються після вирубання та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»