WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку”

на тему: “Антикризове управління банком”

Виконав: студент V курсу

групи МБС–21

денної форми навчання

Глядчишин І. С.

Перевірив: доцент Криклій О.А.

Суми – 2012 ЗМІСТ ВСТУП…….……………………………………………………………..…… 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ……………………………............... 5

1.1 Сутність антикризового управління банком ………………… 5

1.2 Фактори виникнення криз в банку……………………………. 8

1.3 Аналіз фінансового стану банків України та факторів, що призводять до його погіршення……………………………….. 13 Висновки до розділу 1……………………………………. 21

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 24

2.1 Організаційне та інформаційне забезпечення антикризового управління банком……………………………………………... 24

2.2 Методичні підходи до аналізу фінансового стану банку …… 30

2.3 Застосування антикризових заходів…………………………... 39 Висновки до розділу 2………………………………………. 42

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ…………………………………… 44

3.1 Методичний підхід до аналізу фінансового стану банку з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів……. 44

3.2 Апробація методичного підходу на прикладі аналізу фінансового стану ПАТ«Актив-банк»……………………….. 55 Висновки до розділу 3………………………………………… 59 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..... 64 ДОДАТКИ………………………………………………………………….....

ВСТУП На сучасному етапі антикризове управління банком є однією з першочергових завдань, оскілки більшість банків України ще остаточно не вийшли з кризи. Світова фінансова криза 2008-2009 рр. значним чином вплинула на фінансовий стан банків України, з огляду на це виникає об’єктивна потреба у розробці теоретичних основ та практичних методик щодо антикризового управління банком.

В Україні дана проблема досліджувалась такими вченими як:

Ю.Н.Юденков, С.Л. Єрмаков, В.Я. Вовк, В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, В.О.Джулай. Але незважаючи на вагомий внесок та суттєві наукові результати вище зазначених та інших науковців, питання антикризового управління банком все ще залишається недостатньо дослідженим.

Метою курсової роботи є розробканауково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення антикризового управління банком.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:

- дослідити сутність антикризового управління та дати визначення даній категорії;

- визначити фактори, що призводять до виникнення кризи в банку;

- провести аналіз фінансового стану банків України та визначити фактори, що призводять до його погіршення;

- визначити та узагальнити організаційне та інформаційне забезпечення антикризового управління банком;

- визначити методичні підходи до аналізу фінансового стану банку;

- провести аналіз застосування антикризових заходів;

- розробити методику аналізу фінансового стану з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів;

- провести апробацію розробленої методики на основі показників ПАТ«Актив-банк».

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі антикризового управління банком. Предметом дослідження є теоретикометодичне забезпечення антикризового управління.

У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи пізнання дійсності, як теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація (при дослідженні сутності поняття «антикризове управління» та «криза банку», визначенні факторів, що його обумовлюють); порівняння (у процесі встановлення спільних і відмінних рис методик аналізу фінансового стану банку, інструментів антикризового управління банком); системного аналізу (при визначенні елементів системи антикризового управління банком); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань.

Теоретико–інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів з питань управління банківською ліквідністю, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банків тощо.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

1.1 Сутність антикризового управління банком В умовах посткризового стану та ризику нової хвилі фінансової кризи актуальності набуває проблема антикризового управління. Оскільки даний вид менеджменту дає змогу не тільки мінімізувати негативний вплив кризи, але й зовсім уникнути її.

Проблемам антикризового управління присвячено праці таких науковців, як З. Айвазян, С. Бєляєв, Н. Багацький, С. Бурий, В. Василенко, В.Вовк, Ю.Гайворонська, Н. Гетманцева, А. Градов, А. Грязнова, В. Захаров, Й. Кац, В.Кириченко, І. Кислухіна, О. Копилюк, Е. Коротков, В. Кошкін, В.Крижановський, Д. Левин, Л. Лігоненко, Н. Літвін, І. Макаренко, Б. Масенко, М. Махнорилова, Д. Мацеха, Е. Мінаєв, І. Мітрофф, С. Оборська, В.Панагушин, Б. Паттерсон, Т. Пєнкіна, В. Пилипчук, П. Покритан, Н. Родіонова, К.РуДюфор, О. Терещенко, Е. Уткін, К. Хамфріс, А. Чернявський, З. Шершньова та ін.

Серед вітчизняних вчених дану проблему висвітлювали Ю.Н. Юденков, С.Л. Єрмаков, В.Я. Вовк, В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, В.О. Джулай.

В першу чергу ми повинні з’ясувати об’єкт управління. В даній ситуації об’єктом управління є економічні відносини, що виникають у процесі антикризового управління банком.

Категорія антикризового управління встановлює понятійну залежність і тісний взаємозвязок між двома діаметрально протилежними станами:

«стійкістю» і «кризою». Багатогранність економічного розуміння зазначеної категорії обґрунтовується подвійною природою будь-якої кризи, яка одночасно руйнує та створює передумови для подальшого розвитку. Таким чином, досліджувану проблему можна вважати однією з передумов економічних перетворень в Україні [1].

Зокрема, тлумачні словники російської та англійської мов визначають кризу як різкий, крутий перелом у розвитку подій, тяжкий перехідний стан або гостре затруднення в чому-небудь [2]. Слід відзначити, що така інтерпретація кризи хоча напрямку не визначає, настання однозначно негативних наслідків тотожних подій вже не несе негативне смислове навантаження та передбачає небажаність самих криз [3] Ще одним підходом до визначення є «Банківські кризи – це невід’ємна риса ринкової економіки, вони супроводжують процес поступового розвитку суспільства. В умовах нестійкої рівноваги ринкової економіки, що розвивається, будь-які потрясіння у банківській сфері призводять до паралізації платіжної системи, коливань курсу національної валюти, викликають загострення політичної ситуації»[4, с. 146].

В.Смовженко під кризою пропонує розуміти «фактичний або потенційний стан, що виникає в процесах функціонування і розвитку банку, спричиняє руйнування його економічного потенціалу та ставить під загрозу подальший розвиток» [5, с. 29].

Отже, цснує досить велика кількість визначень «кризи», при цьому вони враховують два напрямки:

- це цикл економіки:

- це погіршення фінансової стійкості установи, в зв’язку з неплатоспроможністю.

На нашу думку найкоректнішим, зважаючи на тематику роботи, буде наступне визначення кризи в банку – це фактичний або потенційний стан, що характеризується погіршенням фінансової стійкості банку, внаслідок внутрішніх, зовнішніх факторів або їх комбінації.

Хоча термін «антикризове управління» є досить поширене в економічній літературі, серед вчених немає одностайності щодо його визначення.

На нашу думку, варто розглянути точку І.О. Бланка, оскільки сутність антикризового управління в нього розкрита з акцентом на застосуванні фінансових засобів та інструментів реалізації цього процесу, що якраз якнайповніше може застосовуватися банківськими установами. Згідно з даною точкою зору, політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії організації і полягає в розробці системи засобів попередньої діагностики загрози банкрутства і застосуванні механізмів фінансового оздоровлення організації, що забезпечують її вихід з кризового стану [6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ю.С. Ребрик визначає антикризове управління банком, як процес застосування відповідних економічних та соціальних процедур із профілактики і/або оздоровлення банку з метою запобігання чи виведення банку з кризового стану в результаті підвищення його платоспроможності [7].

Згідно з думкою В.Я. Вовк, «антикризове управління діяльністю комерційного банку - це комплекс заходів щодо виявлення кризотвірних факторів, профілактики, своєчасної діагностики, попередження і нейтралізації кризових явищ, спрямований на досягнення цілей діяльності комерційного банку, реалізацію його стратеги та прогресивний розвиток»[8].

О.Б. Афанасьєва пропонує виділити три концептуальні підходи до визначення [9]:

- управління в умовах кризи, що настала, спрямоване на вихід зі складної ситуації та стабілізацію становища суб’єкта господарювання;

- процес, спрямований на недопущення й уникнення появи кризових ситуацій суб’єкта господарювання;

- комплекс антикризових превентивних та реактивних заходів.

Відповідно до першого підходу передбачається введення даного виду менеджменту, коли установа потребує сторонньої допомоги.

Наступний підхід передбачає введення менеджменту на до кризовому етапі, тобто він передбачає діагностичні заходи, моніторинг поточної ситуації, проте за визначеннями прихильників даного підходу менеджмент не передбачає шляхів виходу з проблемної ситуації.

Останній підхід передбачає менеджмент на всіх етапах кризової ситуації, тобто запобігання, виведення з кризи, усунення негативних наслідків.

На нашу думку тлумачення терміну «антикризове управління» за останнім підходом є найбільш вдалим, оскільки включає менеджмент протягом всього періоду кризової ситуації, а також заходи щодо запобігання її появи.

Таким чином, під антикризовим управлінням банку слід розуміти специфічний вид управління, спрямований на прогнозування, попередження кризи, безпосереднє її подолання та ліквідацію негативних наслідків.

1.2 Фактори виникнення кризи в банку

Незважаючи на актуальність проблеми серед науковців та розвиток підходів до визначення поняття «криза в банку» та «антикризове управління», питання визначення факторів, що призводять до виникнення кризового стану залишається відкритим.

Поява кризи в банку залежить від багатьох факторів, більшість вчених поділяють фактори на дві групи: внутрішні або контрольовані та зовнішні або неконтрольовані.

В праці К.В. Балдіна, В.С. Звєрєва та А.В. Рокосуєва склад факторів визначається як наступний [12, с.218]:

- зовнішні фактори - тип економічної системи; не збалансована кредитна політика або її повна відсутність: структура потреб населення; рівень доходів та заощаджень населення; політико-правова та економічна невизначеність державного регулювання; науково-технічний та інформаційний розвиток тощо.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09 БЕРЕЖАНСЬКА Ю. В. «НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР» У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Г. МАЙРІНКА У статті досліджується категорія наратора в короткій прозі австрійського експресіоніста Густава Майрінка. У межах наративного дискурсу письменника запропоновані три моделі ненадійної оповіді: нараторфілістер, наратор-алхімік і наратор-митець; проаналізовані основні прикмети і функції цих оповідних інстанцій. Ключові слова: Майрінк, експресіонізм, наратор. Експресіоністичний текст заперечує...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.33 002.44 089 06:616.61 002.3 036.12] 092.19 РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ: УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ C.А. Кристопчук, О.О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ключові слова: хронічний пієлонефрит, інтерлейкін 18, виразкова хвороба, резекція шлунка, сечостатева система, постгастрорезекційна хвороба. дним із головних методів лікування ускладненої Усі...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.175.6+591.48:599.23:615.849.5 Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ Досліджували вплив одноразового тотального рентгенівського опромінення, одноразового та фракціонованого опромінення голови самок щурів у дозі 6,0 Гр на концентрацію гормонів (фолікулостимулюючого – ФСГ, лютеїнізуючого –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»