WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«БІ ОЛО Г І Я Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Грамота» УДК 373.5:57+57](075.3) ББК 28.0я721 Б63 ...»

-- [ Страница 1 ] --

С. В. Страшко, Л. Г. Горяна,

В. Г. Білик, С. А. Ігнатенко

БІ ОЛО Г І Я

Підручник для 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Грамота»

УДК 373.5:57+57](075.3)

ББК 28.0я721

Б63

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України № 56 від 02.02.2009 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Незалежні експерти:

М. О. Колесник — доцент кафедри загальної біології Чернігівського ДПУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук; Т. В. Коршевнюк — старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук; О. О. Гаврилюк — методист ІМЦ управління освіти і науки Івано Франківської міської ради; Н. М. Десятниченко — учитель методист Харківського технічного ліцею № 173; С. М. Литвин — завідувач навчально мето дичного кабінету біології Кіровоградського ОІППО ім. В. Сухомлинського.

Відповідальні за підготовку підручника до видання:

С. С. Фіцайло — головний спеціаліст МОН України; С. П. Мистюк — методист вищої кате горії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Страшко С. В., Горяна Л. Г., Білик В. Г., Ігнатенко С. А.

Біологія: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, Б63 2009. — 296 с.: іл.

ISBN 978 966 349 194 3 Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й зако номірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям.

Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприяти ме його ґрунтовному засвоєнню.

ББК 28.0я721 © Страшко С. В., Горяна Л. Г., Білик В. Г., Ігнатенко С. А., 2009 ISBN 978 966 349 194 3 © Видавництво «Грамота», 2009 Шановні дев’ятикласники!

Цього року ви продовжуватимете вивчати предмет «Біологія», з якого ді знаєтеся про особливості будови та функцій свого тіла, отримаєте поради, як зберегти здоров’я, усвідомите місце людини серед інших живих істот, довідає теся, що вона — не тільки біологічний об’єкт, а ще й особистість, гідна поваги, любові та співчуття. Сподіваємося, що завдяки цьому підручнику ви удоскона лите вміння відзначати зміни в організмі й доглядати за своїм тілом, зрозуміє те значення здоров’я для людини й цінність життя.

Навчання — складна й копітка діяльність, що має свої правила. Уміти на вчатися — означає усвідомлено організовувати свою працю, зокрема роботу з підручником. У попередніх класах ви вивчали живі об’єкти — бактерії, гриби, рослини, тварин і вже знаєте деякі способи їхнього дослідження, тобто вмієте характеризувати, порівнювати, визначати взаємозв’язок будови та функції, оз наки пристосування до умов існування, робити висновки, узагальнення тощо.

У цьому році ви удосконалюватимете прийоми логічного мислення.

Біологічна наука, як і будь яка інша, потребує певних розумових дій. У біо логії розумові дії мають свої особливості, тобто всі вони починаються з аналі зу біологічних об’єктів, метою якого є умовне розкладання об’єкта або явища на суттєві складові.

Наступним етапом розумової дії є синтез. Він полягає у формуванні вис новків про причини подібності та відмінності об’єктів, які вивчаються.

Кожне біологічне поняття, висновок, явище, процеси, закони — це узагаль нення істотних ознак. Для цього необхідно проаналізувати, чим ці ознаки подібні, а чим вони різняться, визначити головні з них. Причинно наслідкові зв’язки між біологічними об’єктами встановлюють, з’ясувавши, що відбулося раніше, на що вплинула причина, які зміни обов’язкові й можливі. У природі немає випадковостей. Кожне явище має свою причину. Отже, будь яка форма розумової дії розпочинається аналізом, а закінчується синтезом — висновком.

Підручник «Біологія» для 9 класу складається з наукової інформації та методичного апарату й допоможе засвоїти необхідні знання. Звертайте увагу на шрифтові позначення понять, термінів, які потрібно запам’ятати або тільки ознайомитися з ними.

Підручник має такі рубрики:

• Основні поняття і терміни. Поняття і терміни — це мова науки. Особли вість біологічних термінів у тому, що багато з них мають іншомовне походжен ня. Для того щоб їх запам’ятати, потрібно знати, з якої мови вони запозичені й уміти пояснювати їхній зміст.

• Це треба знати або Це треба пам’ятати. Рубрики означають, що подані в них відомості мають практичне значення для життя та здоров’я, а тому їх необ хідно запам’ятати.

• Думаємо, розуміємо, відповідаємо. Дуже важливо вміти стисло й послі довно викласти свою думку. Щоб відповісти на запитання цієї рубрики, треба поміркувати, проаналізувати, зробити висновки. Це сприятиме успішному формуванню прийомів логічного мислення.

• Самостійна робота з підручником.

Ця рубрика призначена для вдоскона лення ваших умінь і навичок, зокрема швидкого читання, здатності краще орієнтуватися в тексті підручника, про дуктивно відтворювати вивчене в жит тєвій практиці, навчитися аналізувати, самостійно здобувати та поповнювати знання, робити узагальнення та вис новки.

• Домашнє завдання. Виконання завдань цієї рубрики потребує уважнос ті, уміння працювати не тільки з підруч ником, а й з додатковою літературою.

Це сприятиме виробленню умінь виок ремлювати головне в науковій інформа ції, визначати послідовність дій, знахо дити ключові слова й поняття, визнача ти в тексті змістові елементи для корот кого переказу, доповіді, повідомлення або реферату. Рубрика допоможе розпо вісти членам вашої родини, про що ви дізналися з підручника.

• Рубрики Це цікаво знати та Запитання для допитливих пропонують різнобічну інформацію про організм і життєдіяльність людини, дані про досяг нення сучасної біологічної науки та медицини.

Практичні та лабораторні роботи й досліди можна віднести до наукових до сліджень.

Радимо виконувати їх за таким планом:

• прочитайте тему й мету дослідження;

• визначте порядок дії за інструкцією, що дається в підручнику;

• за результатами роботи зробіть висновок відповідно до мети дослідження (спостереження або експерименту).

Сподіваємося, що цей підручник стане вам добрим порадником у житті, слугуватиме збереженню та зміцненню здоров’я, дасть відповіді на багато за питань, які турбують кожну людину, допоможе уникнути неправильних дій, що руйнують організм та забирають життя.

Бажаємо вам здоров’я, без якого неможливе щастя та успіх у житті!

–  –  –

§1 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ,

ЩО ВИВЧАЮТЬ ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: Людина розумна, еволюція, теоретичні (цитологія, гістологія, анатомія, фізіологія, генетика, біохімія) й при кладні (медицина, гігієна, валеологія, екологія) науки.

У попередніх класах ви ознайомилися з походженням і розвитком пред ставників рослинного й тваринного світу. Сучасна біологічна наука перекон ливо підтверджує, що всі організми мають спільних предків на певній стадії розвитку життя. Органічний світ, незважаючи на свою величезну різноманіт ність, є результатом єдиного еволюційного процесу на Землі.

ЛЮДИНА — високоорганізована істота, яка піднялася на найвищу сходинку еволюції тваринного світу. За сучасною, прийнятою більшістю вчених, класи фікацією, у біологічному розумінні вона належить до виду Homo sapiens, тобто Людини розумної, родини Гомінідів, підряду Мавп, ряду Приматів, класу Ссавців, підтипу Хребетних, типу Хордових. Однак людина — водночас і су спільна істота — здатна створювати та виготовляти знаряддя праці, застосову вати їх, активно впливаючи на довкілля.

Найголовніші біологічні ознаки Homo sapiens — вертикальне положення тіла та ходіння на нижніх кінцівках (ногах), добре розвинений головний мозок (об’єм — понад 900 см3), гнучкі кисті рук, здатність до членороздільної мови.

Найголовніші суспільні ознаки Homo sapiens — потреба в спільній корисній діяльності, спілкуванні, уміння підпорядковувати власні бажання потребам ін ших людей, суспільства, усвідомлення себе невід’ємною частиною людства та біосфери.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найперша потреба людини — збереження життя та здоров’я. Відсутність хвороб, фізичних вад — неодмінна умова людського щастя, усебічного розвит ку особистості, відчуття повноти життя. Здоров’я дає людині змогу навчатися, працювати, служити в армії, займатися спортом. Водночас здоров’я населен ня — це народне надбання, важлива умова розвитку суспільства.

Більшість людей не знає, які великі резерви фізичного й психічного здоров’я має їхній організм, як можна їх уберегти, розвинути й використати. Для цього треба знати свій організм і процеси, що відбуваються в ньому, умови, які запобіга ють його захворюванню. Отримати ці знання вам допоможуть науки про людину.

НАУКИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ БІОЛОГІЮ ЛЮДИНИ, можна розподілити на дві групи — теоретичного та прикладного (практичного) спрямування.

Теоретичні науки. Основою будови, розвитку й життєдіяльності всіх бага токлітинних організмів і людини зокрема є їхня структурна та функціональна одиниця — клітина. Її будову та функції вивчає наука цитологія.

Клітини та міжклітинні структури утворюють тканини, які вивчає гістологія.

Форму, будову тіла, його органів і систем вивчає одна з найдавніших біологіч них наук — анатомія. Людей здавна цікавило, як побудований їхній організм.

На картині Рембрандта ван Рейна зо бражений анатомічний театр — спеціа льно обладнане приміщення (такі були в Європі в XVI–XVII ст.) для публічної демонстрації розтину людських трупів.

Фізіологія — наука, що вивчає жит ВСТУП

–  –  –

Рис. 1. Реконструкція вигляду первісних людей за рештками кісток черепа Прикладні науки. Медицина — наука, спрямована на зміцнення та охорону здоров’я людини, подовження її життя, запобігання захворюванням і лікуван ня хворих. «Батьком» медицини вважають давньогрецького лікаря Гіппократа.

Гігієна — галузь медицини, що розробляє й впроваджує методи запобіган ня хворобам, вивчає вплив різних чинників довкілля та виробництва на здо ров’я людини.

Екологія — наука про взаємозв’язки організмів між собою та з довкіллям.

Психологія досліджує психіку людини.

Валеологія — наука, що вивчає біологічні та соціальні основи формування, збереження, зміцнення, відтворення й передавання здоров’я нащадкам.

Теоретичні та прикладні науки, що вивчають людину

–  –  –

Основи сучасних біологічних наук про людину заклали в XIX–XX ст. ви датні зарубіжні вчені Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін, К. Лінней, Й. Блюменбах, Р. Вирхов, І. Сєченов, І. Мечников, М. Пирогов, І. Павлов, С. Боткін, М. Вве денський, О. Заварзін, Л. Орбелі, В. Палладін, П. Анохін. Значний внесок у розвиток цих наук зробили українські вчені О. Богомолець, Г. Костюк, В. Фі латов, О. Чижевський, М. Стражеско, М. Амосов, П. Костюк та ін.

Людина, ознайомлена з будовою та функціями свого організму, може свідо мо дотримуватися науково обґрунтованих правил здорового способу життя.

Їхнє практичне застосування допоможе кожному зміцнити свій організм, загартувати його, уберегти від захворювань, стати фізично розвиненою, здоро вою людиною, здатною до будь якої праці.

Думаємо, розуміємо, відповідаємо. 1. До якого виду в біологічному розумінні згідно з класифікацією, прийнятою більшістю вчених, належить людина? 2. Дове діть, що людина є біосоціальною істотою. З. Знайдіть у тексті підручника теоретич ні й прикладні науки, які вивчають біологію людини.

Домашнє завдання. Антропос з грецької означає «людина». Користуючись мате ріалом підручника та додатковою літературою, знайдіть терміни, до складу яких входить це слово. Що вони означають?

§2 ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

(БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: антропогенез, рудименти, атавізми, предки людиноподібних мавп (пропліопітеки, дріопітеки), людиноподібні мавпи (австралопітеки), найдавніші люди (архантропи).

РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. Людина почала за мислюватися над своїм походженням ще в доісторичні часи. Кожне плем’я мало свій тотем — священну тварину, від якої, як вважалося, воно походило.

Шанування тотемів і нині збереглося в племенах, які живуть за давніми звича ями своїх предків.

На зорі своєї історії людина не вбачала нічого поганого в тому, що вона походить від тварин. Однак після виникнення християнства й аж до XIX ст.

подібні уявлення стали неприпустимими. Та й сміливців, які б наважилися сумніватися в тому, що людину створив Бог, майже не було. І хоча нині вже XXI ст., протистояння наукового та релігійного світоглядів усе ще триває.

Наукові факти дають підстави вважати, що людина — це продукт тривалої ВСТУП еволюції тваринного світу. І хоча вчені ще не зовсім досконало знають родовід виду Ноmо sаріеns, походження людини від тварин є безсумнівним. Першу наукову гіпотезу про походження людей від людиноподібних мавп висунув видатний французький природознавець Жан Батіст Ламарк. Однак найпере конливішого тлумачення ця проблема набула в роботі видатного англійського природознавця Чарльза Дарвіна «Походження людини і статевий добір».

Основні докази походження людей від мавп Ч. Дарвін убачав у наявності атавізмів і рудиментів. Атавізм (з латин. предок) — це наявність в окремих ор ганізмів даного виду ознак, які існували в їхніх віддалених предків, наприклад суцільний волосяний покрив, 4–8 сосків чи хвіст у людини. Рудименти (з ла тин. зачаток, першооснова) — це анатомічно й функціонально змінені органи внаслідок утрати ними свого призначення. На відміну від атавізмів, рудимен ти є в усіх особин цього виду. У людини рудиментами є: апендикс, куприк, зуби мудрості, недорозвинені м’язи вушної раковини.

АНТРОПОГЕНЕЗ (з грец. людина та походження) — процес біологічного і соціального становлення людини, тобто виокремлення її з тваринного світу, олюднення предків людини — двоногих мавп.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.6 встановлення рівня рентабельності для суб'єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги, з урахуванням витрат на капітальні інвестиції; розроблення порядку відшкодування різниці між затвердженими тарифами на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво; розроблення порядку оплати послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків; запровадження механізму введення в дію нових тарифів на...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШВЕЦЬ УЛЯНА СТАНІСЛАВІВНА УДК 538.971 ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА АМОРФІЗАЦІЮ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Fe І Ni 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Карпуша...»

«Scientific journal «TECHNOLOGICAL COMPLEXES», № 2(8), 2013 УДК 621.855.81(031) Кривий П.Д., к.т.н, Ляшук О.Л., к.т.н Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИВОДНИХ РОЛИКОВИХ І ТЯГОВИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЛАНЦЮГІВ В роботі здійснено огляд та аналіз методів визначення несучої здатності приводних роликових і втулкових, а також тягових пластинчастих ланцюгів. Проаналізовані існуючі залежності для визначення допустимих зусиль для...»

«412 ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ УДК 656.13:658.5 С. В. Білобловський Національний транспортний університет РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВАНТАЖНИХ АТП На числовому прикладі проілюстровано результати впровадження моделі бюджетування операційної діяльності вантажних автотранспортних підприємства. Апробовано механізм практичного застосування моделі гнучкого планування граничних витрат під час вирішення завдань...»

«Оцінка існуючого в Україні законодавства та процедури виконання судових рішень TCP-Judicial Enforcement and Notary Reform Содержание ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕДМОВА РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ УЗАГАЛЬНЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ I. Щодо вибору на посади державних виконавців II. Щодо впорядкування повноваженнь державних виконавців. III. Щодо механізмів контролю та нагляду за діяльністю державних виконавців.. 8 IV. Щодо забезпечення доступу державних виконавців до інформації про банківські рахунки боржника. V. Щодо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Дню науки присвячується П РО ГРАМА СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (28 – 30 травня 2014 р.) ЛЬВІВ – 201 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ! Запрошуємо Вас взяти участь у студентській конференції кращих наукових робіт.На конференції працюватимуть такі секції: поліграфічного устаткування; видавничо-поліграфічних технологій; економіки та організації книжкової справи; загальноакадемічна суспільно-гуманітарних наук. Регламент доповідей...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання Вінниця ВНТУ Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2013 р.) Рецензенти: І. О....»

«ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МУКОВІЗ Олексій Павлович УДК 378.14:004.5 ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті вищої освіти АПН України. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2012 рік зависимости от первичной локализации плоскоклеточной the primary localization of squamous cell carcinoma of карциномы гортани и стадии процесса. Проведено сравнение larynx and the stage of process are showed. A comparison of эффективности различных методов лечения, включая the efficiency of different methods of treatments, including нетрадиционные режимы фракционирования доз при non-traditional modes of fractionation of the dose during дистанционной...»

«УДК 330.101.54 Шинкоренко Т.П., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України МАКРОЕКОНОМІЧНІ ШОКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ Визначено поняття економічних і макроекономічних шоків, систематизована їх класифікація. Розглянуто ознаки та механізм дії шокових впливів на розвиток економіки. Проаналізована динаміка ВВП України в контексті дії макроекономічних шоків за період відновлення економічного зростання та кризового стану. В умовах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»