WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 65.016”737” І.О. Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА © Тарасенко ...»

-- [ Страница 1 ] --

ожність у механізмі сучасного економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного

університету. – 2007. – №3. – С.7–18. 7. Сумець О.М., Сомова О.Є., Пєліхов Є.Ф. Оцінка

конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч.-практ. посіб. для студентів економ.

спец. – К.: Професіонал, 2007. – С. 46–48. 8. Адамик В., Вербицька Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №1. – С.69–78. 9.

Струк Н. Оцінка конкурентоспроможності в системі аналізу перспективності ділового партнерства підриємств // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2008. – Вип. 37(1). – С.89–93. 10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 24–57. 11. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – С.36–45 12. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 1991. – С.230–239. 13. Райс Ел, Траут Джек.

Маркетингові війни. – K.: Companion Group, 2006. – С 15–21. 14. Steiner G.A., Miner J.B. Management Policy and Strategic: Text, Readings and Gases. – New York: McMillan, 1977. – P.4–6.

УДК 65.016”737” І.О. Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Тарасенко І.О., 2010 Запропоновано модель формування збалансованої системи показників в системі управління сталим розвитком підприємства для забезпечення потреб різних груп користувачів за аспектами:

економіка і фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал, екологічна безпека, соціальний розвиток.

Авторський підхід передбачає поділ ключових показників результативності на два блоки:

інструментальну панель для керівників та систему показників для складання звіту зі сталого розвитку згідно із стандартами АА 1000 та GRІ.

Ключові слова: ієрархічна збалансована система показників, сталий розвиток, інструментальна панель, ключові показники результативності та ефективності.

The model for the balanced scorecard formation for the system of a business sustainable development is suggested. It will ensure the needs of various user groups by teachers: economics and finances, clients, business processes, people, ecological safety, social modernization. The author's approach supposes division the key measures of efficiency into two blocks: an instrumental panels for managers and an account scoring system for sustainable development on the AA 1000 and GRL standards.

Keywords: hierarchical balanced scorecard, sustainable development, instrumental panels, key scorecard of effectiveness and efficiency.

Постановка проблеми Перед підприємствами, які запроваджують збалансовану систему показників (Balanced Scorecard, BSC), як правило, виникає проблема вибору найважливіших показників (індикаторів), призначенням яких є як оцінка стану підприємства загалом, так і рівня та динаміки показників за усіма найголовнішими сферами діяльності. Для більшості підприємств звичайною стала практика застосування в аналізі фінансових та бізнесрезультатів такого набору базових показників-індикаторів, як ROI, RAROC, EVA, HOP/OP, показників зростання частки ринку, вартості акціонерного капіталу тощо. Але питання оцінювання таких сфер, як задоволення очікувань зацікавлених сторін та їх лояльності до підприємства, ефективності відносин з діловим оточенням, місцевими громадами, суспільством, а також оцінки бізнес-процесів та системи управління залишаються відкритими та потребують вирішення на національних підприємствах, що знаходяться на початковому етапі сталого розвитку. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки підходів до формування системи показників, яка б задовольняла багато вимог: надавала характеристику основних сфер діяльності та не була надто перевантаженою другорядними показниками; надавала б можливість оцінити та проаналізувати нематеріальні активи, якість взаємодії підприємства із елементами зовнішнього середовища завдяки використанню системи відповідних показників поряд із звичними фінансовими та техніко-економічними показниками; враховувала пріоритети та відповідала обраній стратегії як підприємства загалом, так і конкретного структурного підрозділу та працівника.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Аналіз останніх досліджень і публікацій Збалансована система показників (BSC), розроблена американськими науковцями-консультантами Р.

Капланом і Д. Нортон на початку 90-х років минулого століття [1], стала одним з найпоширеніших інструментів ефективного управління підприємством. Основне призначення BSC полягає в оцінці й контролі результатів діяльності через набір взаємопов’язаних показників за чотирма перспективами: фінанси, взаємовідносини з клієнтами, внутрішні бізнес-процеси, а також навчання і розвиток персоналу. Розуміння і вивчення причинно-наслідкових взаємозв’язків між традиційними (фінансовими показниками) і нефінансовими показниками BSC дає змогу менеджерам спрямувати роботу окремого підрозділу і підприємства загалом на досягнення визначених цілей і поставлених завдань. Цінність BSC, зазначається в [2], полягає в тому, що: по-перше, для керівників та власників вона є постійним джерелом інформації про ситуацію в компанії; по-друге, акцент на стратегії та зв’язок BSC з усіма основними видами діяльності (поточної та довгострокової) дає змогу концентрувати увагу на головному.

Активне застосування BSC на практиці як в США, так і в країнах Європи, надало можливість фахівцям вдосконалювати елементи системи: 1) збільшувати, розширювати, змінювати набір перспектив діяльності; 2) переглядати кількісно-якісний набір результативних показників у межах окремої перспективи і загалом BSC;

3) переорієнтовувати акценти під час встановлення стратегічних орієнтирів розвитку підприємства. Так, німецькі фахівці Х. Фрідаг і В. Шмідт [3, с. 24–31] розширили аспект внутрішніх бізнес-процесів поділом його на внутрішні перспективи (комунікативна перспектива, перспектива впровадження, організаційна перспектива) і зовнішні перспективи (перспектива підрядників, перспектива кредиторів, перспектива суспільства). Водночас вони наголосили на можливості перегляду кількісного набору найістотніших перспектив для підприємства з урахуванням специфіки функціонування і рівня розвитку. Д. Хан і Х.

Хунгенберг у [4, с. 208–211], обґрунтовуючи концепції планування і контролю, виокремили шість взаємопов’язаних секторів: інвестори, клієнти, процеси, персонал, постачальники, суспільство, керуючись тим положенням, що результати вивчення фактичного рівня цільових показників дають можливість сформувати інтегроване уявлення про стан підприємства і етапи його розвитку. Сучасним інструментом вартісноорієнтованого управління є також універсальна система показників діяльності (TPS), яка запропонована К.Х.

Рамперсадом [5, с. 25–56], як система показників, що об’єднує і розвиває такі теорії, як збалансована система показників (BSC), загальне управління якістю (Total Quality Management, TQM), управління результативністю (Performance Management), управління компетенціями (Competence Management).

Проблема розробки збалансованої системи показників, зокрема ключових показників ефективності (Key Perfomens Indicators, KPI), знайшла розвиток у праці генерального директора компанії „Waymark Solution” Д. Парментера, який зробив висновок, що проблема формування системи показників ефективності та результативності залишається до кінця не вирішеною в усьому світі, що призводить до неоднозначності та помилок в тлумаченні окремих показників [6].

Безперечно, перевагою розглянутих підходів (як збалансованої, так і універсальної систем показників) є те, що в кожному випадку система показників науковцями та практиками розглядається як інструмент в управлінні підприємством на основі безперервного вдосконалення, розвитку та навчання. Основним призначенням зазначених систем необхідно вважати встановлення взаємозв’язку між цілями підприємства та особистими цілями кожного працівника. Завдяки цьому досягається стійке зростання результатів і підприємства, і співробітників.

Постановка цілей Мета роботи – сформувати збалансовану систему показників підприємства легкої промисловості в контексті сталого розвитку із врахування зарубіжного досвіду та завдань, які стоять перед промисловими підприємствами на сучасному етапі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виклад основного матеріалу У системі управління сталим розвитком вважаємо доцільним формування ієрархічної збалансованої системи показників за рівнями реалізації концепції сталого розвитку (національний, регіональний, галузевий, рівень суб’єктів господарювання) з виокремленням шести взаємопов’язаних аспектів діяльності: економіка і фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал, екологічна безпека, соціальний розвиток. Зважаючи на обраний Україною курс на сталий розвиток для вітчизняних підприємств на сучасному етапі, істотним і важливим є виділення аспектів „екологічна безпека” і „соціальний розвиток”. Це пояснюється, по-перше, фокусуванням на завданні збереження довкілля та ощадного використання обмежених ресурсів, зважаючи на існуючі у цих сферах проблеми; по-друге, прагненням створити безпечні умови праці, надати їй творчого характеру; потретє, зосередженістю на соціальному захисті й зростанні добробуту власників і персоналу з урахуванням легітимних інтересів широкого кола зацікавлених сторін.

Акцент на ієрархічності збалансованої системи показників за рівнями управління сприятиме поширенню і активізації діяльності з екологічної безпеки і соціального розвитку як на державному рівні, так і Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua на рівні регіонів, галузей економіки і окремих підприємств. Необхідно також відзначити, що норми загальнодержавних програм розвитку, трансформовані в показники державної збалансованої системи показників, повинні бути основою для формування галузевих і регіональних програм розвитку на основі BSC, на підставі яких підприємство зможе сформувати внутрішню збалансовану систему показників з орієнтацією на безперервне вдосконалення компетенцій персоналу, бізнес-процесів, роботи з клієнтами і зосередженістю на екологічній безпеці й соціальному розвитку.

Досліджуючи цю проблему, Д. Парментер запропонував довідник з ключових показників ефективності, в якому обґрунтував три типи показників діяльності організації: ключові показники результативності, виробничі показники та ключові показники ефективності [6, с. 3–4]. Ці показники він запропонував розмежовувати за виконуваними функціями, зазначивши: 1) ключові показники результативності свідчать про досягнуті результати загалом; 2) виробничі показники вказують на раціональні дії підприємства щодо забезпечення подальшого розвитку; 3) ключові показники ефективності свідчать про можливі радикальні шляхи підвищення продуктивності.

Характерною особливістю ключових показників результативності (KRI) є те, що вони відображають результати усіх видів діяльності та дають уявлення про правильність напряму розвитку підприємства та його стратегії. KRI – це підсумкові показники, які характеризують діяльність організації щомісячно і щоквартально. До ключових показників результативності Д. Парментер рекомендує зараховувати: задовоеність споживачів; прибуток до сплати податків; прибутковість клієнтів; задоволеність співробітників;

дохідність оборотного капіталу. Групу цих показників, як зазначається в [6], необхідно відрізняти від ключових показників ефективності (КРІ). Згідно з підходом Д. Парментера [6, с. 4–5], ключові показники результативності пропонується виділяти із загальної системи показників, зважаючи на те, що вони:

справляють істотний вплив на систему звітності; заміняють підсумкові показники, які традиційно використовувалися під час формування щомісячної та щоквартальної звітності підприємства; призначені для використання на найвищому рівні управління. Іншими словами, в організації повинна існувати звітність для вищого керівництва (бажано у вигляді інструментальної панелі) та збалансована система показників (як РІ, так і КРІ) для інших менеджерів.

Для формування оптимальної збалансованої системи показників бізнес-консультант з питань ефективності Марк Г. Браун [7, с.

26] рекомендує користуватися моделлю, яка дасть змогу обрати критичні для успіху організації показники і відкинути ті, що є неістотними для бізнесу. Рекомендована модель передбачає кілька етапів формування системи показників, основними з яких є: 1) визначення глобальних принципів існування організації та її бачення; 2) ідентифікація ключових факторів успіху, на яких необхідно сконцентруватися і за допомогою яких диференціювати себе від конкурентів, визначити головні принципи ведення бізнесу; 3) формування показників ефективності на основі ключових факторів успіху; 4) визначення цільових значень – критеріїв показників ефективності, вибраних на попередньому етапі (цільові значення (критерії) повинні ґрунтуватися на результатах досліджень, а їх призначенням є допомогти організації наблизитися до загального бачення). При цьому важливо правильно встановити взаємозв’язки та відповідність різних показників один одному, щоб підвищення ефективності за одним з показників не призводило до погіршення інших; 5) обґрунтування плану дій щодо досягнення поставлених цілей та формулювання стратегії.

Погоджуючись загалом з розглянутими підходами [1–7], пропонуємо модель формування та використання BSC в системі управління сталим розвитком, яка передбачає поділ показників за призначенням на три складові (підсистеми) для забезпечення інформаційних потреб різних груп користувачів, а саме: для власників, менеджерів та зацікавлених сторін передбачається формування системи ключових показників результативності (КПР), для потреб служб та менеджерів підприємства – ключових показників ефективності (КПЕ) та виробничих показників (ВП) в перерізі шести аспектів: економіка і фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал, екологічна безпека, соціальний розвиток.

У процесі запровадження внутрішньої системи моніторингу соціально відповідальної діяльності вважаємо доцільним використання обмеженої кількості КПР (10-20), які характеризують результати підприємства у зазначених аспектах. Для кожного з показників КПР доцільно розробити систему виробничих показників ВП та показників ефективності КПЕ, які повинні підлягати детальному аналізу у разі відхилень ключових показників результативності від нормативного або бажаного рівня та використовуватися у разі потреби поглибленого аналізу результатів, а також в оперативному управлінні. Кожному підприємству рекомендується сформувати індивідуальну збалансовану систему показників з набору рекомендованих (табл.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Форма № Н 3.04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науковопедагогічної роботи по організації навчального процесу та його науковометодичного забезпечення Романюк О. Н. « » 2013 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Теорія механізмів і машин (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ковалишин Степан Йосифович УДК: 631.362.36:631.524.17 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ВІБРОФРИКЦІЙНОМУ СЕПАРАТОРІ Спеціальність: 05.20.01 механізація сільськогосподарського виробництва Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті землеробства і біології тварин УААН впродовж 1993-1996 років. Науковий керівник кандидат технічних...»

«ISSN 2225-7551 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 1 (63) Чернігів 2013 № 1 (63), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ JOURNAL OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY УДК 62/69+00 ББК 30/35 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 2 від 25.03.2013 р.). «Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”»...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ Пилипюк Тетяна Михайлівна УДК 517.91: 532.2 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ФУР’Є, ЛЕЖАНДРА, БЕССЕЛЯ) 01.01.02 диференціальні рівняння АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі математичної фізики і теорії нелінійних коливань Інституту математики НАН України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕФЕКТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ УКРАЇНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 518.83:8 ББК 65.050 Ш6 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 104 від 26.05.2011 р.) Рецензенти: В. В. Зянько, доктор економічних наук, професор О. В....»

«Мiнiстерство освiти України Тернопiльський державний технічний університет імені Iвана Пулюя КОВАЛЬЧУК Ярослав Олексійович УДК 620.191.33: 620.178.3: 620.187 ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦIЇ НА ЦИКЛIЧНУ ТРIЩИНОСТIЙКIСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Спеціальність 01.02.04 механiка деформiвного твердого тiла АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук Тернопiль 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2012 рік зависимости от первичной локализации плоскоклеточной the primary localization of squamous cell carcinoma of карциномы гортани и стадии процесса. Проведено сравнение larynx and the stage of process are showed. A comparison of эффективности различных методов лечения, включая the efficiency of different methods of treatments, including нетрадиционные режимы фракционирования доз при non-traditional modes of fractionation of the dose during дистанционной...»

«СОУ 21708654-002-20 СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ СОУ 21708654 -002-2011 Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП УкрДНЦ)» Зареєстровано 30.07.201 № 325957521224 Видання офіційне КИЇВ СОУ 21708654-002-2011 ЗМІСТ С. Передмова...1 Сфера застосування..1 Терміни та визначення понять.. Позначення та скорочення.. Структура стандарту.. 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ, КОНЦЕПЦІЯ..6 4.1 Умови...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ БІОКОНВЕРСІЇ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 662.767.2 Р25 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № _ від _ 2013 р.) Рецензенти: С. Й. Ткаченко, доктор технічних наук, професор І. П. Паламарчук, доктор технічних наук, професор...»

«УДК 092+ 81'36 (Вихованець) НА ГРАМАТИЧНИХ ВЕРШИНАХ І ван Романович Вихованець належить до тих учених, хто вміє не тільки помітити проблему, сформулювати її, але й «розібрати увесь механізм» мовного явища, а потім часточка до часточки, «гвинтик до гвинтика» змонтувати і то так, щоб простежуваними були всі дії. Уміння не приховувати процедуру аналізу, процесу наукового осмислення пізнаного, доступно прокоментувати досягнуте — це посильно тільки справжньому Майстрові. Таким і є Іван Вихованець....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»