WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет ...»

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76

УДК 621.315.592. ISSN1729-4428

Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк

Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова, осадженого на підкладках з поліамідної стрічки від їх товщини. Встановлено, що домінуючу роль відіграють розсіювання на поверхні та міжзеренних межах.

Ключові слова: телурид олова, розсіювання носіїв, рухливість носіїв.

Стаття поступила до редакції 11.10.2011; прийнята до друку 15.12.2011.

Вступ I. Методика експерименту Останні десятиліття розвитку фізики твердого тіла характеризуються тим, що основними об'єктами Плівки отримували з парової фази методом дослідження все в більший мірі стають не масивні відкритого випаровування у вакуумі на підкладки з кристали, а тонкі плівки, багатошарові тонкоплівкові поліамідної стрічки типу системи, наноструктури [1,2]. У таких системах ПМ-1. Температура випарника складала Тв=(860стотно змінюється більшість електронних

970) К, а температура підкладок Тп=(420-520) К.

властивостей – виникає велике число нових, так Товщину конднсату задавали часом осадження в званих розмірних ефектів [3]. Найбільш кардинальну діапазоні (4-30) хв та вимірювали за допомогою перебудову властивостей мають квантові розмірні мікроінтерферометра МИИ-4.

структури, в яких вільні носії заряду локалізовані в Вимірювання електричних параметрів плівок одному, двох або у всіх трьох координатних проводилося на повітрі при кімнатних температурах напрямках, в областях з розмірами де-Бройлевскої у постійних магнітних полях. В

–  –  –

експериментом, що вказує на домінування цих двох Із рівняння (5) випливає, що пряма лінія механізмів.

пересікає вісь ординат при d-1 0 у точці, що визначає 0. Тангенс кута нахилу прямої визначає величину в яку входить. Якщо розглядати дифузне розсіювання (тобто Р=0), то можна визначити і 0.

Визначивши довжину вільного пробігу () (рис. 3), та використавши формулу (4) маємо залежність поверхневої рухливості п від товщини.

Аналогічно маючи середній розмір кристалітів (D) та експериментальне значення концентрації (nH) із виразу (3) отримуємо величину рухливості яка враховує вплив розсіювання носіїв струму на міжзеренних межах (з).

–  –  –

[1] Dresselhaus M. S., Ghen G., Rang M. I., Yang R., Lee H., Wang D., Ren Z., Fleurial J-P., Gogna P., New Directions for Low-Dimensional Thermoelectric Materials // Adv. Mater. — 2007. — 19. — P. 1043-1053.

[2] Rogacheva E. I., Nashchekina O. N., Meriuts A. V., and Lyubchenko S. G., Dresselhaus M. S. And Dresselhaus G., Quantum size effects in n-PbTe/p- SnTe/n-PbTe heterostructures // Appl. Phys. Lett. — 2005 — V.86 — 063103.

Р.А. Андриевский. Наноматериалы: концентрация и современные проблемы // Рос. хим. ж., 56(5), сс. 50Д.М. Фреїк, В.М. Чабанюк, Л.І. Никируй. Напівпровідникові тонкі плівки – сучасний стан (огляд) // [4] Фізика і хімія твердого тіла, 7(3), сс. 405-417 (2006).

[5] J.N. Zemel. in Recent developments epitaxial IV-VI films // J. Luminescence, 7, pp 524-541 (1973).

Поверхностные свойства твердых тел. Под. ред. М. Грина. Мир, М. 432 с. (1972).

[6] [7] P.R. Vaya, J. Majht, B.S.V. Gopalam, C. Dattatrepan. Thickness Dependence of Hall Mobility of HWE Grown PbTe Films // Phys. Stat. Sol. (a), 87(341), pp. 341-350 (1985).

Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза. Розсіяння носіїв заряду в епітаксійних плівках [8] PbTe // Український фізичний журнал, 50(11), сс. 1250-1252 (2005).

[9] Tellier C.R., Tosser A.J., Boutrit C. // Thin Solid Films, 44, 201 (1977).

B.S. Dzundza1, L.Y. Mezhylovska1, G.D. Mateyik2, Y.S. Yavorskyy1, A.I. Tkachuk1 D.M. Freik, I.I. Chavyak, B.S. Dzundza, O.B. Kostyuk

–  –  –

The peculiarities of carriers scattering mechanisms in tin telluride films deposited on substrates with polyamide tape on their thickness. Established that the dominant role played scattering on the surface and between grains within.

Key words: tin telluride, scattering, carriers mobility.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»