WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Карнаков І.А., здобувач кафедри економічної політики НАДУ Проблеми багатовекторної інтеграції України в систему міжнародних економічних зв’язків у сучасних умовах Стаття присвячена ...»

-- [ Страница 1 ] --

Карнаков І.А.,

здобувач кафедри економічної політики НАДУ

Проблеми багатовекторної інтеграції України

в систему міжнародних економічних зв’язків у сучасних умовах

Стаття присвячена аналізу проблем багатовекторної інтеграції України в сучасних умовах.

Розкрито основні стратегічні напрями розвитку геоекономічних процесів як рушійної сили

реалізації державної багатовекторної політики.

Ключові слова: державне управління, інтеграція, геоекономічні процеси.

Карнаков И.А. Проблемы многовекторной интеграции Украины в систему международных экономических связей в современных условиях Статья посвящена анализу проблем многовекторной интеграции Украины в современных условиях. Раскрыты основные стратегические направления развития геоэкономических процессов как движущей силы реализации государственной многовекторной политики.

Ключевые слова: государственное управление, интеграция, геоэкономические процессы.

Karnakov I.A. The problems of multi-integration of Ukraine to the system of international economic links in modern conditions The article is dedicated to analysis the problems of multi-integration of Ukraine in modern terms.

The basic strategic direction of the geo-economic processes as the driving force of multi-vector policy in modern conditions.

Key words: public administration, integration, geo-economic processes.

Постановка проблеми. Входження України в систему світового господарства в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно здобуттям незалежності. Це знайшло відображення у певних політичних актах, відповідних нормативно-правових документах. Головним економіко-правовим документом, що регламентує розвиток зовнішньоекономічної політики України, і, відповідно, включення її до системи світового господарства, став Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, прийнятий у квітні 1991 р. Він передбачав, що суб’єктами міжнародних економічних відносин можуть бути всі юридичні особи, місцезнаходженням яких є Україна. У Законі детально викладено принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, права й обов’язки суб’єктів міжнародних економічних відносин, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю, питання використання товарно-грошових відносин при експортно-імпортних операціях тощо. Цей Закон та інші документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність України, спираються на об’єктивні можливості господарського розвитку нашої держави. Серед них є вагомі передумови: природні ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, інтелектуальні, трудові ресурси, транспортне забезпечення тощо.

Для України в перехідний період до ринкових відносин існує нагальна необхідність поетапного формування моделі конкурентоспроможної відкритої національної економіки з урахуванням переваг міжнародної регіональної інтеграції.

Обґрунтування такої моделі розвитку економіки України має враховувати досвід багатьох, передусім європейських, країн і водночас бути адаптованим до національної специфіки розвитку ринкових відносин. Забезпечення умов усталеної конкурентоспроможної вітчизняної економіки безпосередньо пов’язане зі світовими тенденціями розвитку конкурентного середовища, економічної кон’юнктури, особливостями взаємодії з іншими країнами в процесі інтернаціоналізації господарства.

Визначення геоекономічних інтеграційних пріоритетів України має ґрунтуватися на особливостях її зовнішньоекономічної політики з урахуванням системи зовнішньої торгівлі, впливу зовнішніх інвестицій, вітчизняного потенціалу експортно-імпортної диверсифікації, міжнародного руху капіталів і валютних взаємовідносин.

Очевидним є те, що у виборі пріоритетних напрямів багатовекторної інтеграційної політики слід враховувати фактор значимості національних інтересів і вигід для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проблеми пошуку ефективних форм і напрямів інтеграційної політики стали предметом дослідження багатьох інститутів та науковців. В Україні питання інтеграційного та регіонального розвитку досліджували такі економісти, як О.Білорус, В.Будкін, І.Бураковський, Б.Буркинський, Д.Лук’яненко, В.Новицький, Ю.Пахомов, А.Поручник, В.Рокоча, Є.Панченко, А.Румянцев, В.Сіденко, Н.Татаренко, А.Філіпенко та ін.

З розвитком науки державного управління до когорти зазначених науковців долучилися доктори наук з державного управління І.Грицяк, І.Розпутенко та ін. Але хоча в роботах цих та багатьох інших авторів висвітлено важливі питання трансформації правових, господарських систем, геоекономічної політики, подальшого дослідження потребує ряд аспектів інтеграції в контексті її багатовекторності та створення належних фінансово-економічних підстав і умов для українського державотворення.

Метою статті є утвердження багатовекторної інтеграції України як такої, що відповідає сучасному стану розвитку геополітики і геоекономіки, включаючи урахування реального місця України в міжнародному поділі праці. Багатовекторність інтеграційних процесів України спрямована на досягнення сумарних вигід (економічних, фінансових, соціальних, культурно-духовних тощо).

Викладення основного матеріалу. Значні ускладнення, пов’язані зі становленням колишніх радянських республік як незалежних держав, спонукали їх до розуміння значущості взаємних зв’язків як кардинальної передумови виходу їх економік з глибокої кризи, подальшого динамічного розвитку. Крім того, розвіялися ілюзії щодо швидкої інтеграції відповідних господарських комплексів до світового та спільного європейського господарств, а це актуалізує ідеї поновлення міжреспубліканських зв’язків, хоча і на принципово іншій основі. Варто згадати і суворі реалії ринкової конкуренції на міжнародних ринках, які об’єктивно актуалізують взаємне значення та тяжіння країн-членів СНД як ринків збуту для вироблених в них товарів.

В економіках країн СНД вже з’явилися позитивні тенденції розвитку, вони адаптувалися до умов ринкових відносин. Це є фактором однопорядковості їх соціально-економічних систем, потенційного узгодження спільних проектів соціально-економічного розвитку.

Основними рисами та акцентами співробітництва в рамках СНД могли б стати:

інтенсивний розвиток виробничо-технологічної кооперації підприємств і галузей, які мають традиційні зв’язки, що склалися в рамках єдиної держави, з будівельно-монтажними організаціями, що надають великомасштабні послуги;

створення стратегічних транс’європейських та євразійських транспортних коридорів, зокрема Євроазіатського транспортного коридору, з метою об’єднання ринків країн Азії і Європи, значного збільшення транзитних товаропотоків;

дослідження та освоєння космічного простору, проведення спільних досліджень в астрономії та астрофізиці;

створення спільних фінансово-промислових груп на базі функціонально споріднених виробництв та підприємств, які можуть забезпечити роботи по різних технологічних циклах виробництва;

співробітництво у сфері екології та раціонального природокористування, розробка та поширення екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

спільна розробка родовищ корисних копалин – сировинних паливноенергетичних та ресурсів.

Розвиток торговельних відносин з Європейським Союзом набуває для України все більше геоекономічного значення, як результат у географічній структурі українського експорту та імпорту товарів ЄС посідає одне з провідних місць після країн СНД. Сукупні обсяги торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС в останні роки стабільно зростають.

Аналіз товарної структури експортно-імпортних зв’язків засвідчує, що в товарній структурі українського експорту в регіон ЄС все більше місце займають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція агропромислового комплексу, текстиль та текстильні вироби. Порівняння товарної структури зовнішньої торгівлі України і країн ЄС вказує на вузькість асортименту, який відображає структуру обміну ЄС з країнами, що розвиваються.

Таким чином, сировинна спрямованість українського експорту свідчить про те, що вітчизняні товаровиробники мають обмежені можливості щодо закупівлі необхідної сировини і виготовлення відповідної продукції внаслідок низької платоспроможності. Не знаходячи попиту на внутрішньому ринку, сировина направляється за кордон для виготовлення з неї продуктів, що повертаються на ринки України, витісняє вітчизняних виробників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Слід зауважити, що входження України у світову систему господарювання вимагає визначення пріоритетних напрямів реалізації національних інтересів, які пов’язані з перспективами всебічного розширення коопераційних, інтеграційних контактів з країнами насамперед, ЄС.

А це засвідчує, що:

країни-члени ЄС являють собою надзвичайно великий та потужний ринок, причому прив’язка до нього та скасування взаємних обмежень у процесі торгівлі з ним здатні допомогти вирішити основні проблеми збуту продукції, яка виготовляється в Україні;

присутність у європейському ринковому просторі, а також міждержавне, міжурядове та міжвідомче співробітництво дадуть змогу Україні брати активну участь у програмах галузевого, технологічного, науково-технічного, освітньогуманітарного розвитку Євросоюзу;

лібералізація та взаємне відкриття економічних режимів є гарантією капіталовкладень, що зумовить приплив іноземних інвестицій до країни;

офіційний європейський статус автоматично означав би поширення на Україну всіх вигідних для її економіки особливостей режиму діяльності в торговельнонвестиційній сфері, які поширюються і на інших членів Євросоюзу.

Особливий інтерес для України становить створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка являє собою форму міжнародної економічної інтеграції, територію кількох держав з ліквідованими тарифними та іншими бар’єрами; форму інтеграції, що передбачає повну ліквідацію митних бар’єрів та/чи кількісних обмежень у торгівлі певними товарами [4, с. 263]. Це було передбачено ще Угодою про партнерство та співробітництво від 16 червня 1994 р., яка стала наріжним каменем та нормативною основою двостороннього співробітництва України. Проте вже на частку ЄС та Туреччину, яка є членом митного Союзу ЄС та його асоційованим членом, припадає понад 20% зовнішньоторговельного обороту товарів, послуг та робіт України. Але хоча ЄС і займає друге після СНД місце в переліку основних торговельних партнерів України, здобутки у співробітництві зі співтовариством є все ж недостатніми, особливо якщо враховувати потенційні можливості співробітництва.

Крім лібералізації, під якою розуміється розширення свободи економічної діяльності, повне або часткове зняття політичних, юридичних та адміністративних обмежень приватної ініціативи [5, с. 368] і взаємного наближення торговельних та інвестиційних режимів України та блоку ЄС, предметом особливого інтересу для нашої країни можуть бути численні галузеві напрями співробітництва, особливо ті, які пов’язані з високотехнологічним виробництвом, запровадженням передових досягнень науки і техніки.

Серед науково-технічних пріоритетів найбільш важливими у сфері співробітництва з ЄС вважаємо:

розвиток мікроелектроніки та робототехніки;

взаємодію в галузі біотехнологій, зокрема генної та клітинної інженерії;

розвиток оптроніки та лазерної техніки;

розробку нових матеріалів та прогресивних технологій обробки матеріалів;

створення та запровадження в практику нових засобів комунікації та зв’язку;

спільні дії, спрямовані на покращення енергозаощадження, перехід на використання нових та поновлюваних джерел енергії.

Важливим напрямом співробітництва з європейськими структурами для України є кредитно-фінансова взаємодія у банківській сфері.

Основним партнером тут виступає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), рада директорів якого ще в 1997 р. затвердила стратегію дій стосовно України. Метою стратегії є сприяння розвитку фінансової сфери, зокрема комерційного експортного кредиту, кредитування малого та середнього, корпоратизованого бізнесу, аграрного виробництва, взагалі приватизованого сектору економіки, сприяння інвестиціям. Об’єкт особливої уваги ЄБРР – модернізація та будівництво транспортної інфраструктури, допомога Україні в якомога більшому самозабезпеченні енергоресурсами, впровадження енергоощадних та екологічних технологій у виробництво, фінансування “чорнобильських” статей витрат.

Утім, у відносинах України з ЄС існує й чимало проблем. Одна з найбільш болючих і таких, які вимагають негайних дій, – антидемпінгові розслідування проти українських товарів. Від них серйозно страждають як окремі вітчизняні виробники, так і зовнішньоторговельний і платіжний баланси країни. Причому з мікроекономічної точки зору ситуацію в найгірших випадках загострює те, що по деяких видах виробництва на продукцію інколи навіть немає альтернативного експорту (тобто зовнішнього попиту) попиту всередині держави.

Важливими передумовами розширення співробітництва між Україною та ЄС можна вважати:

загальне покращення макроекономічної ситуації в Україні та більш динамічне впровадження справжніх та радикальних, а не симулятивних економічних реформ, що не тільки створює базу для більш вигідної економічної взаємодії, а й інколи постає прямою умовою реалізації тих чи інших проектів;

розв’язання проблем, які були породжені практикою антидемпінгових розслідувань з боку ЄС, зокрема із більш широким та послідовним застосуванням самою ж Україною існуючих методів контрантидемпінгу (це не знімає з порядку денного завдання адміністративного запобігання реальному демпінгу з боку вітчизняних експортерів, які до нього вдаються);

розв’язання проблем, які виникають у України по лінії ГАТТ/СОТ, що є однією з політичних передумов налагодження відносин з країнами Євросоюзу, які є членами цих світових торговельних структур та активно відстоюють їх принципи на міжнародній арені;

вжиття організаційних та переговорних заходів щодо подальшого розширення номенклатурного та кількісного представництва вітчизняного виробництва на західноєвропейських ринках в тих випадках, коли ще існують відповідні обмеження;

участь у системі субрегіонального та прикордонного соціально-економічного співробітництва, зокрема на рівні Вишеградської групи та CEFTA, а також у системі єврорегіонів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Під загальною редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора О.В. Шимановського Науковий збірник Випуск Видавництво «Сталь» Київ – УДК 001.32:624](477)(082) ББК 30.4л2(4Укр)я43 З-4 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Шимановський О.В.,...»

«УДК 621.311.245:711.438 АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПОТУЖНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ЕЛЕКТРО-ВОДОПОСТАЧАЛЬНОЇ ВІТРОУСТАНОВКИ В.В. КОЗИРСЬКИЙ, В.В. ВАСИЛЕНКО, доктори технічних наук, професори А.В. ПЕТРЕНКО, аспірант* Розроблено методику аналізу балансу потужності комбінованої електроводопостачальної вітроустановки на основі розрахунку величин потужностей її окремих функціональних вузлів та установки в цілому, що може бути покладено в основу створення НМА аналізу і синтезу КЕВВУ. За допомогою розробленої методики...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ при Донецькому національному технічному університеті Донецький інженерно-економічний коледж МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щодо вивчення дисципліни “Світова економіка і міжнародні економічні відносини” Напрямок підготовки 0502 “Менеджмент” Спеціальність – 6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Донецьк 2006 Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни Міжнародні економічні відносини для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 90-річчю Одеського державного економічного університету присвячується ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелки Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» УДК 008(075.8) ББК 71я73 О-75 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-11814 від 22.12.2010 р.) Рецензенти: Кирилюк О. С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра маркетингу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни „Управління кар’єрою маркетолога” для студентів денної та заочної форми навчання напряму “Маркетинг” Затверджено на засіданні кафедри маркетингу Протокол № 3 від “25” вересня 2012 р. Дніпропетровськ 2013 Методичні вказівки з нормативної дисципліни “Управління кар’єрою маркетолога” для студентів денної та заочної форм навчання напряму...»

«УДК 338 (470.4) Яковлєв Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Косенко Олександра Петрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і маркетингу НТУ «Харківський політехнічний інститут» ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ Запропоновані методичні підходи до визначення виробничого та інноваційного потенціалу промислового підприємства. Розглянуто особливості формування...»

«УДК 336.143.01 Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти Возняк Г. В. В сучасних умовах модернізації економіки України, гостро стоїть потреба пошуку дієвих механізмів забезпечення розвитку та зростання добробуту громадян як країни в цілому, так і її регіонів зокрема. Сучасні процеси соціально-економічного розвитку регіонів України характеризуються наявністю різновекторних тенденцій, причому диференціація рівнів розвитку має стійкий характер. В цьому...»

«Економічні науки Методика збалансованих показників є основою для побудови системи управління та інформаційного забезпечення стратегічними змінами на підприємстві. Ефективність системи збалансованих показників залежить від вірно вибраних цілей; логічної побудови зв’язків між ними; впровадження методики вибору та ранжування ключових показників. Наукова новизна полягає у формуванні системи зворотного зв’язку для впровадження стратегічних змін на основі результатів вимірювання ключових показників;...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна (надходження II квартал 2014) Розділ 1. Зовнішнь ое кономічна діяль ність. Міжнародна е кономіка. Європе йсь кий Союз і Україна. Міжнародні е кономічні відносини у систе мі світового господарства. Р 348318 Covergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases [Text] : monograph / State higher educational establishment, Kyiv national economic...»

«Гордієнко Є.С. Особливості формування бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону УДК 336.6 Гордієнко Є.С., к.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ РЕГІОНУ У статті звернуто увагу на визначення поняття бюджетно-податковий механізм розвитку фінансової бази регіону; розглянуто його структуру; проведено аналіз бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону, на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»