WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Механізми удосконалення виборчої системи України У статті проаналізовані причини, які впливають на виникнення проблем у виборчій системі України. Розглянуто та визначено механізми, за ...»

-- [ Страница 2 ] --

Зважаючи на проаналізовані вище елементи та деякі з наслідків тієї моделі пропорційної системи, за якою відбуватимуться наступні парламентські вибори в Україні, можна зробити такі висновки. По-перше, механізм запровадження цієї системи не відповідає правилам інституційного дизайну, який передбачає можливість такої зміни шляхом референдуму. По-друге, очевидним наслідком зміни системи виборів стала консервація попередніх владних квазіеліт, які одержали карт-бланш на формування представницької влади не тільки на загальнодержавному, а й місцевому рівнях. По-третє, партійна відповідальність майбутніх народних депутатів виключно перед політичними партіями, підсилена імперативним мандатом разом з депутатською недоторканністю і повністю нівелюють механізми та й необхідність персональної відповідальності та звітності перед громадянами. По-четверте, запровадження пропорційної системи виборів за відсутності загальнодержавних політичних партій з розвиненими структурами ще більше дискредитує інститут політичної партії. По-п’яте, одним із об’єктивних ефектів нової виборчої системи, який повною мірою зреалізував себе, в Україні вже сьогодні є роздроблення партійної системи. По-шосте, за сучасних умов вона є неприйнятною до вимог державного управління, тобто до необхідності ефективного управління [3].

Справедливість передбачає адекватне представництво політичних сил та забезпечення рівних умов для впливу різних політичних сил на політику уряду.

Необхідною умовою справедливості представництва є невтручання адміністрації у виборчий процес, відсутність тиску з боку адміністрації на процес висунення кандидатів, наявність розгалуженої мережі територіальних осередків партій та наявність у них фінансових та людських ресурсів.

Виходячи з цього аналізу вбачається, що в умовах напівпрезидентського правління в Україні найбільш оптимальною була б пропорційна виборча система у багатомандатних виборчих округах із елементами преференцій. Тобто виборець міг би отримати можливість визначати у регіональному виборчому списку партії бажаних для нього кандидатів. Такі виборчі округи можуть бути п’ятимандатними.

Привабливими у перспективі подальших досліджень виборчої системи України у теоретично-прикладному вимірі можуть стати такі напрями: багатосторонній і вичерпний аналіз суспільно-політичних наслідків від еволюційної зміни моделі виборчої системи України з мажоритарної на пропорційну; пошук ефективних механізмів синхронізації нової моделі виборчої системи у площині політичної відповідальності народних депутатів не лише перед політичними партіями, а й безпосередньо перед виборцями; вироблення чіткої і уніфікованої системи понять і методів, за допомогою яких було б ефективно досліджувати нову модель виборчої системи; моделювання можливих змін виборчої системи України у майбутньому і пошук оптимальних їхніх форм та конфігурацій.

Україні конче необхідно подолати відчуження народу від влади, що стрімко наростає. Це можна зробити, змінюючи саму філософію державного управління, імплементуючи насамперед у свідомість державних службовців і політиків, а через них – і у суспільну свідомість народу в цілому норм, принципів і процедур демократичної політичної культури. Дійсно демократичне суспільство відшукує такі моделі політичної комунікації, що базуються на діалоговому форматі влади і населення. В їх основі мають бути покладені фундаментальні права людини, а політична комунікація - виступати інструментом формування громадської думки на підставі демократичної політичної культури, яка однаковою мірою використовується як засобами масової інформації, так і владними структурами [6, с. 73].

Нагальним завданням українського суспільства є розробка механізмів запровадження нової демократичної політичної культури, у якій замість придушування громадської думки державною адміністративною машиною встановлюється толерантний діалог з громадянами, а замість нав’язування пропагандистських кліше відбувається пошук компромісів. Причому зміна вектора впливу має стосуватися насамперед органів державної влади. Саме від зміни їх домінантної позиції в державній політичній комунікації залежить як розвиток політичної культури суспільства в цілому, так і доля демократичних реформ у державі [12].

Досвід політичної кризи 2006-2007 рр. засвідчив, що головною проблемою політичного розвитку України є відновлення самостійності судової влади [4, c. 233].

Висновки. Аналізуючи політико-управлінські відносини у виборчій системі України та маючи на меті ліквідацію перманентних проблем та гармонізацію політико-управлінських відносин у цій сфері, можна зробити такі висновки.

У рамках правового механізму необхідно передбачити конституційне закріплення характеру виборчої системи, що збільшить її стабільність, зменшить ризики для маніпуляцій. Важливим також стало б прийняття Виборчого кодексу, який гармонізував би виборче законодавство. Крім того, важливим є питання забезпечення незалежності ЦВК. Невиконання цієї вимоги призведе у майбутньому до ще більшого розбалансування виборчого законодавства, що, у свою чергу, призведе до відхилення від загальноприйнятних європейських норм проведення демократичних виборів;

розвести у часі вибори до Верховної Ради та до органів місцевого самоврядування, що знімає проблеми, пов’язані із одночасним висуненням на посади в органи різних рівнів, надає можливості для більш ретельного кадрового підбору кандидатів;

скасувати можливість участі у виборчому процесі блоків політичних партій;

запровадити систему "відкритих" списків під час голосування за партії.

У рамках адміністративного механізму необхідно забезпечити формування ЦВК незалежно від політичних партій, які представлено у парламенті. Потрібно законодавчо прописати відповідальність членів багаторівневої системи виборчих комісій, які зобов’язані не допустити застосування адміністративного ресурсу, у результаті використання якого відбувається не волевиявлення народу, а самовідтворення влади.

У рамках фінансового механізму потрібно запровадити контроль за рухом коштів у виборчій системі та контролювати його відповідно до чинного законодавства, запобігати втручанню іноземних держав у політичний і виборчий процес шляхом фінансової "допомоги".

Використовуючи інформаційний механізм, забезпечити виконання чинного законодавства про діяльність ЗМІ, зокрема й – іноземних, під час виборів, про відповідальність за фальсифікації.

Зробити дієвим механізм притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Необхідно в рамках громадського механізму законодавчо відновити можливість участі недержавних організацій у спостереженні за ходом виборчого процесу, моніторингу подій, організації та участі в екзит-полах, проведенні правознавчих студій для виборців, навчаннях спостерігачів тощо.

Важливим фактором покращення середовища, яке дає змогу працювати механізмам удосконалення виборчої системи, є культура виборця. Тому важливим є розвиток демократичних традицій проведення виборів, їхня пропаганда, звернення до кращих традицій української культури, які сприяють чесному і прозорому проведенню виборів, а також більш високій участі громадян у виборчому процесі.

Перспективи подальших досліджень механізмів подолання проблем у виборчій системі України полягають у з’ясуванні специфіки реалізації цих механізмів з урахуванням політичної ситуації та особливостей українського суспільства, їх системному використанні.

Список використаних джерел

1. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 верес. 2009 р.:

(відповідає офіційному тексту). – К. : Паливода А.В., 2009. – 48 с. – (Закони України).

2. Про вибори народних депутатів України : Закон України. – К. : Атіка, 2004. – 128 с.

3. Бойко Н. С. Виборча система України: суспільно-політичний аспект [Електронний ресурс] /

Н. С. Бойко // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – Режим доступу :

http://www.academy.gov.ua/ej3/

4. Валевський О. Аналіз політичної кризи 2006-2007 років у контексті порушення принципів поділу влади і механізму стримувань і противаг / О. Валевський // Вісн. НАДУ. – 2008. – № 2. – С. 231Валевський О. Суперечності політико-управлінських відносин в Україні: проблеми і шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / О. Валевський // Державне управління: теорія та практика. – 2008.

– № 2. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej8/


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Васильєва Н. А. Философские аспекты мировой политики : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. А. Васильева. – Ч. 1. : Политико-философский анализ информационных новаций современного цивилизованного развития. - СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. – 220 с.

7. Гонюкова Л. В. Демократія та політичні партії України: шляхи реалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Гонюкова. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej9/doc_pdf/GonyukovaLV.pdf 8. Іванеско Д. С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. [Електронний ресурс] / Д. С. Іванеско // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= article&article=2112

9. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні : монографія / В. М. Козаков. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 284 с.

10. Напрями вдосконалення виборчої системи України [Електронний ресурс] // Правовий тиждень. – 2008. – Вип. 16 (89). – 15 квіт. – Режим доступу : http://www.legalweekly.com.ua/ article/?uid=360

11. Палій Г. О. Виборча система України: проблеми, наслідки функціонування та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. О. Палій // Монітор. – 2009. – Вип. 12. – Режим доступу :

http://www.niss.gov.ua/Monitor/April/12.htm

12. Радченко О. В. Філософія партнерського діалогу влади з народом як механізм імплементації демократичної політичної культури [Електронний ресурс] / О. В. Радченко // Державне управління:

теорія та практика. – 2009. – № 1. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej9/

13. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів : пер. з 2-го англ. вид. / Дж. Сарторі. – К. : АртЕк, 2001. – 224 с.

14. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор : [учеб. пособие] / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон / сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной ; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М., 2002. – 536 с.

15. Фєтєску І. А. Адміністративні механізми державного управління електоральним процесом в

Україні [Електронний ресурс] / І. А. Фєтєску // Теоретичні та прикладні питання державотворення :

зб. наук. праць ОРІДУ. – 2007. – Вип. 1. – Режим доступу : http://www.library.oridu.odessa.ua/library.

exe?site=localhost&a=p&p=about&c=12007&l=uk&w=windows-1251Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УДК 37.018.3 Канішевська Л.В. м. Киев Виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл інтернатів у позаурочній діяльності (практичні аспекти) В умовах інтенсивного соціального оновлення результативність шкільної освіти визначається не тільки тим, як вона забезпечує засвоєння та відтворен ня програмового матеріалу, скільки підготовленістю випускників до свідомої, активної та самостійної діяльності у різних сферах життя...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Про робітничі професії Радіомеханік з ремонту та обслуговування радіоелектронної апаратури Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів Різальник по дереву та бересті Телеграфіст Токар Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Фермер Флорист Художник Художник-конструктор Художник розмальовування по дереву Матеріали Всеукраїнського...»

«Обмін практичним досвідом та технологіями ОБМІН ПРАКТИЧНИМ ДОСВІДОМ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ УДК 625.92.057 О.О. НІКІТІН, В.П. ОЛЕКСАНДРЕНКО, О.С. ДРОБОТ Хмельницький національний університет ДОСВIД ВИКОРИСТАННЯ ШВИДКIСНОЇ ВIДЕОЗЙОМКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПАРАМЕТРIВ ШВИДКОПЛИННИХ ПРОЦЕСІВ В роботі наведені приклади використання швидкісної відеозйомки як безконтактного методу вимірювання розмірів та технологічних параметрів. In this work we have overviewed an experience of implementation of a...»

«УДК 378.37. П.В. МАКСИМЕНКО Київська гімназія № 167 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР В СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У статті досліджується функціональний аспект такого методичного прийому навчання іноземній мові як рольова гра, розглядається роль педагога в їх підготовці, проведенні та підведенні підсумків. Доведено, що рольова гра посідає провідне місце в інтенсивному вивченні іноземної мови, тому що задіює одразу кілька механізмів покращення іншомовної комунікації....»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільська академія народного господарства С.Л.Дусановський, Є.М.Білан Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах Тернопіль «Збруч» Рецензенти Герасим П.М. – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Львівського державного аграрного університету. Дудар Т.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту Тернопільської академії народного господарства. Маланчук Л.М. – кандидат економічних наук,...»

«ВІДДІЛЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА, МЕЛІО РАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ E-maіl: kurilo_v@ukr.net, Dishlyuk@yandex.ru, zemlya308@ukr.net, maiya.getman@yandex.ua, korstapet@ukr.net Академік-секретар академік НААН ЗАРИШНЯК Анатолій Семенович, тел. (044) 257-35-87, 281-06-76 (с), 0677934983 (моб.) Заступники академіка-секретаря: д. с.-г. н. КУРИЛО Василь Леонідович, тел. (044) 281-06-79 (с), (044) 295-03-44 (д), 0975288960 (моб.) академік НААН АДАМЧУК Валерій Васильович, тел. (04571) 3-11-01 (с), (044) 258-45-01 (д),...»

«10. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – X.: Одіссей, 2010. – 248 с.11. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2744-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.12. Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань...»

«РОЗДІЛ ІV. Фізіологія. 19. 2012 УДК: 577.3 Д. М. Ноздренко – науковий співробітник ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. П. Мотузюк – доцент кафедри фізіології людини і тварин Волинського національного університету імені Лесі Українки; О. В. Долгополов – лікар державної установи «Інститут травматології та ортопедії АМН України»; Д. О. Заводовський – аспірант кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Зміна...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мішньова Наталія Андріївна УДК 631.45:338.24 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ ГРУНТІВ Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Сумському державному аграрному університеті Міністерства агропромислового комплексу України Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Царенко...»

«і негомогенним, однак багатокомпонентним і багатоаспектним процесом, залишає досить незначні, але все складніші можливості національного регулювання, особливо зовнішньоекономічними процесами. Тому багатоваріантними є і національні стратегії розвитку в глобальному середовищі. При цьому проблема глобальної інституалізації полягає не в збереженні традиційного статусу держави-регулятора, а у її здатності як еволюціонізуючого організму адекватно реагувати на виклики глобалізації –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»