WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Механізми удосконалення виборчої системи України У статті проаналізовані причини, які впливають на виникнення проблем у виборчій системі України. Розглянуто та визначено механізми, за ...»

-- [ Страница 1 ] --

Генералюк В.В.,

аспірант кафедри державної політики

та управління політичними процесами НАДУ

Механізми удосконалення виборчої системи України

У статті проаналізовані причини, які впливають на виникнення проблем у виборчій системі

України. Розглянуто та визначено механізми, за допомогою яких можливе їх подолання.

Ключові слова: виборча система, механізми подолання проблем, партійна система,

пропорційна система.

Генералюк В.В. Механизмы усовершенствования избирательной системы Украины В статье проанализированы причины, которые влияют на возникновение проблем в избирательной системе Украины. Рассмотрены и определены механизмы, с помощью которых возможно их преодоление.

Ключевые слова: избирательная система, механизмы преодоления проблем, партийная система, пропорциональная система.

Generaliuk V.V. Mechanisms of improvement of the electoral system of Ukraine In the article the reasons which affect the origin of problems in the electoral system of Ukraine are analyzed. It is considered and machineries by means which possible its overcoming are definite.

Key words: electoral system, mechanisms of overcoming of problems, party system, proportional system.

Постановка проблеми. Демократичні суспільства, як правило, мають чітко збалансовані системи державного управління, зокрема у виборчих системах. Існуюча система політико-управлінських відносин в Україні характеризується значними недоліками у функціонуванні. Ці проблеми існують з моменту проголошення незалежності України. Проте вони значно загострилися в результаті впровадження політичної реформи 2004 р.

Через недосконалість законодавчої бази та відсутність необхідної політичної волі залишається незбалансованість у формуванні та діяльності гілок влади, що потребує обов’язкового вирішення.

Вказані проблеми зумовлюють необхідність розробки та застосування механізмів, які б нівелювали негативні впливи на виборчу систему України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській науці державного управління та політології проблемам дослідження політико-управлінських відносин присвячено чимало серйозних праць. Зокрема, питанням вдосконалення виборчого законодавства присвячені дослідження Ю.Ключковського, О.Лавриновича, М.Мельника, О.Нельги, В.Погорілка, С.Рябової, М.Ставнійчук та ін. Проблематику використання адміністративного ресурсу досліджено в працях А.Дуди, А.Магери, М.Михальченка, В.Чорного, О.Ющика та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Визначення конкретних шляхів розвитку виборчої системи України досі залишається дискусійним питанням.

Потребують вирішення питання маніпулювання під час виборчого процесу, ротації владних еліт, депутатської недоторканності, деідеологізація політичних партій, утворення фактичної двопартійності. Удосконалення виборчої системи вимагає розробки та застосування механізмів, здатних усунути ці та інші проблеми в її функціонуванні.

Метою статті є визначення та обґрунтування механізмів подолання проблем у виборчій системі України.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо причини виникнення проблем у виборчій системі України. В умовах кризи сучасної демократії виборчі системи розглядаються як один із засобів впливу на розвиток політичної системи. Кожна виборча система має свої переваги та недоліки, що пов’язується з ефективністю діяльності виконавчої влади. Тому українські реалії безпосередньо впливають на коригування існуючої виборчої системи.

Одним з найголовніших у подоланні проблем у виборчій системі України є адміністративний механізм. Лише неупереджене ставлення до суб’єктів виборчої системи усіх органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судів, різних підприємств та організацій дасть змогу наблизити рівень проведення виборів до європейського рівня. Значна відповідальність покладається також на багаторівневу систему виборчих комісій, яка зобов’язана не допустити застосування адміністративного ресурсу, у результаті використання якого відбувається не волевиявлення народу, а самовідтворення влади.

Надзвичайно важливим є розмежування адміністративних і політичних посад [5]. Метою цього розмежування є недопущення на державну службу малокваліфікованих кадрів і, як наслідок, збереження та підвищення фаховості державних службовців, деполітизація державної служби та забезпечення її політичної нейтральності. Для цього необхідно на законодавчому рівні визначити, які саме посади належать до політичних, а які до адміністративних.

Доводиться констатувати, що в Україні поки що не сформована ефективна нормативно-правова база та процедурні правила, які визначають формування механізму взаємодії як у рамках системи державно-управлінських відносин, так і в рамках її відносин з інститутами громадянського суспільства. Насамперед це стосується проблеми взаємовідносин між різними гілками влади, оскільки відсутність належної взаємодії між ними – особливо між законодавчою і виконавчою структурами державної влади – до останнього часу породжувала наявність джерел конфліктності в українському суспільстві [9, c. 210].

Ефективність виборчої системи полягає не в тому, яким чином вона забезпечує представництво та відображає громадську думку, а на основі чого формується урядова більшість. Принаймні ефективність може проявлятися не настільки у вираженні громадської думки представницьким органом, як у здатності уряду проводити власну політику.

Важливим є інформаційний механізм, який має регулювати діяльність засобів масової інформації під час виборчого процесу.

В умовах інформаційного суспільства засоби масової інформації здатні значно впливати на поведінку виборця. Таким чином, існує небезпека маніпулювання громадською думкою. Особливо ця небезпека зростає, коли ЗМІ перебувають у руках приватних структур, які належать до конкретних політичних сил, або ж перебувають у прямій залежності чи підпорядкуванні владних структур. Ці структури можуть визначати інформаційні приводи [8], на які реагує громадськість, та замовчувати або неповно висвітлювати ті факти, які мають надзвичайно важливе значення для суспільного життя. Останньою тенденцією у діяльності ЗМІ є розміщення замовної інформації, у якій переплутуються факти та їх інтерпретація, тенденційно висвітлюються суспільні процеси.

Значна концентрація фінансових і людських ресурсів серед політичних партій призводить до виникнення своєрідної поведінки серед політичних діячів, які нехтують суспільними інтересами, обмежуючись корпоративними інтересами лише конкретної партії.

Відсутність зворотних зв’язків через мережу незалежних ЗМІ не дає змоги державі визначати стан громадської думки щодо певних суспільних проблем та не забезпечує нормальний обмін думками з приводу можливих шляхів їхнього подолання, зокрема у виборчій системі. Таким чином, неможливо оперативно відреагувати на проблеми, що постають.

З точки зору представницької демократії, у процесі формування народного представництва, якому доручається сформувати уряд, має бути гарантований вільний дискурс щодо переваг та недоліків тих чи інших політичних цілей. Вільна демократична дискусія базується на незалежності ЗМІ.

Для гармонізації виборчого процесу слід внести зміни до чинного законодавства, які б гарантували доступ журналістів до виборчих дільниць, передбачити обов’язкове оприлюднення замовника агітації, конкретизувати відповідальність за порушення при веденні агітації тощо [10].

За результатами останніх парламентських виборів видно, що політичні партії та блоки йшли на вибори з конкретними, часом радикальними програмними цілями, які приходилось кардинально змінювати з метою необхідності сформувати уряд [7].

Представницька демократія заперечує прийняття рішення та формування влади бездумною, неосвіченою масою населення. У цьому відношенні на політичних партіях лежить відповідальність із забезпечення формування та вираження політичної волі народу. Тому головний вихід для політичних партій є забезпечення зворотних зв’язків з виборцями через мережу власних територіальних осередків, здатних підвищувати політичну і правову культуру громадян та сприяти у забезпеченні їхніх основних прав і свобод, законних інтересів.

Виборчі системи є засобом конституційної інженерії, який дає змогу модифікувати політичну систему суспільства та впливати на функціонування інститутів влади. Зокрема, вважається, що мажоритарна виборча система призводить згодом до формування двопартійної політичної системи або системи домінуючої партії, а пропорційна виборча система викликає фрагментацію, дроблення політичної системи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливе значення має правовий механізм подолання проблем. У деяких постсоціалістичних країнах Східної Європи (Польща, Словаччина) вважають, що пропорційна виборча система сприяє становленню політичних систем та структуризації політичних партій, які є досить слабкими порівняно з країнами Заходу.

Такі міркування пов’язані з необхідністю на рівні закону впливати на побудову ефективного парламентаризму, забезпечення відповідального парламентського правління. Це має значення для побудови парламентських фракцій, здатних ефективно здійснювати політичний курс у стінах парламенту і забезпечити необхідну підтримку політиці уряду [15].

У деяких країнах вважають, що оптимальною є змішана виборча система, яка дає змогу поєднати переваги мажоритарної і пропорційної виборчої систем. При цьому спостерігається їх поєднання з висуненням списків кандидатів у парламент за регіональними списками, за допомогою чого забезпечується посилення впливу регіональних еліт та їхнього представництва у національному парламенті (Німеччина, Угорщина).

Інша група країн характеризується мінливістю виборчих систем, що зумовлено політичним протистоянням і намаганням політичних сил зберегти свій вплив та владні важелі у власних руках. Для України це є також характерним, і нестабільність виборчої системи є однією із причин фрагментації вітчизняної політичної системи.

Водночас спостерігається обнадійлива тенденція, за якою право висувати кандидатури мають фактично партії парламентського типу.

Важливим є створити належні інституційні перешкоди для запобігання корпоратизації політичного процесу. Для цього слід здійснити реформу виборчого законодавства у напрямі впровадження пропорційної моделі, яка б базувалася на моделі так званих "відкритих" (або "регіональних") партійних списків. Необхідно схвалити законодавчі норми, які б зробили відкритим фінансування партій та виборчих кампаній і унеможливити монополізм у їх фінансуванні [5].

Вибори до органів влади мають бути розділені в часі й відбуватися через однакові проміжки часу.

Чинна пропорційна виборча система, яка базується на моделі так званих "закритих списків", є одним із головних чинників, який провокує державно-політичні конфлікти. Ця виборча система фактично унеможливлює оновлення політичних елітних груп і деформує етичні норми політичної діяльності [5].

На думку автора, значно стабілізувати роботу виборних органів влади може законодавче скасування можливості брати участь у виборчому процесі блокам партій.

Удосконаленню виборчої системи сприяло б підняття виборчого бар’єру для голосування за партії до 4-5 %. Це той бар’єр, який в умовах України здатна здолати кожна реально підтримувана громадянами політична сила. Такий бар’єр дає можливість зменшити політичну результативність штучних маніпулятивних технологій, екстремістських ідей тощо [11].

На думку Дж. Сарторі, виборчі системи впливають на політичні системи певним чином: зокрема, системи відносної більшості при системному структуруванні й розсіюванні у виборчому окрузі призводять до двопартійного формату [13, с. 11];

якщо структурування за відсутності розсіювання системи відносної більшості дає змогу утворити політичні системи більше двох партій, наскільки це дозволять високі, вище відносної більшості концентрації; при системному структуруванні пропорційне представництво має знижуючий ефект, тобто чим більша неоднорідність пропорційного представництва, тим вищі затрати для дрібних партій, і, навпаки, чим менша неоднорідність, тим слабший знижуючий ефект. Пропорційна система відкриває дорогу для середніх і дрібних партій, що дає змогу представити більш широкий політичний спектр у парламенті; за мажоритарною системою виборчий корпус не дробиться і можливо сформувати сильний уряд.

Важливою проблемою є формування парламентської більшості не на базі парламентських фракцій [1, с. 20], а також за участі окремих депутатів, які можуть бути як позафракційними, так і належати до фракцій, які не входять у парламентську більшість.

Існує технічний механізм здійснення виборцем акту волевиявлення - структура бюлетеня. Структура виборчого бюлетеня може бути відкритою або закритою.

Відкритий бюлетень надає виборцеві можливість здійснити преференційне голосування, тобто вносити зміни у запропонований йому список кандидатів, які балотуються від політичної партії. Закритий бюлетень такої можливості не передбачає. Це означає, що виборець може проголосувати тільки за попередньо визначену партією ієрархію кандидатів без права її змінювати. Зрозуміло, що в такому разі партійний контроль за відбором і виборами кандидатів буде максимальним [3].

Габріель Алмонд відзначає, що вибори належать до тих небагатьох демократичних механізмів, які дають змогу висловлювати різноманітні інтереси шляхом опускання бюлетенів, і через агрегацію цих голосів нація може прийняти колективне рішення, яке стосується її майбутніх лідерів та державного курсу [14, с. 163].

Новою редакцією вітчизняного Закону “Про вибори народних депутатів України" затверджено закриту форму виборчого бюлетеня з переліком перших п’яти кандидатів від кожної політичної партії – суб’єкта виборчого процесу [2, с. 78].

Європейська практика свідчить, що за умов невиконання політичною партією взятих на себе зобов’язань, вона втрачає мандат довіри на наступних виборах, опиняючись або в парламентській опозиції, або поза межами парламенту.

Вітчизняний досвід продемонстрував, що подібний механізм відповідальності в Україні не спрацьовує. Найкращий цьому доказ – виникнення нових, скасування старих, перейменування вже існуючих політичних партій не впливає на зміну еліт, які постійно поновлюють, хоч і з певними кількісними варіюваннями, свої представницькі мандати і, тим самим, поновлюють перебування при владі. Це пояснюється ліберальним характером Закону України "Про політичні партії в Україні", з одного боку, а також відсутністю механізмів контролю за цим процесом – з другого. Проте принцип відповідальності має можливість бути повністю реалізованим у відносинах між народними депутатами і партійною верхівкою, особливо за умов імперативного мандата, який забороняє народним обранцям, які балотувались за списком партії, змінювати свою фракційну належність у законодавчому органі [1, с. 20].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 336.225 Короткевич О.В., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Багрій О.О. молодший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ Розглянуто міжнародний досвід оподаткування нерухомого майна на основі ринкової, орендної, кадастрової, нормативної вартості та площі нерухомості. Обґрунтовано підходи до визначення бази та ставки на оподаткування...»

«УДК 378.37. П.В. МАКСИМЕНКО Київська гімназія № 167 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР В СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У статті досліджується функціональний аспект такого методичного прийому навчання іноземній мові як рольова гра, розглядається роль педагога в їх підготовці, проведенні та підведенні підсумків. Доведено, що рольова гра посідає провідне місце в інтенсивному вивченні іноземної мови, тому що задіює одразу кілька механізмів покращення іншомовної комунікації....»

«О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, В. П. Пурдик ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ Курсове проектування Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, В. П. Пурдик ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ Курсове проектування Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 621.01(075) ББК 34.5я73 Д36 Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 11 від 21 червня...»

«УДК 621.7.022.6 В. В. Піддубний, В. О. Піддубний ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ Вступ Розвиток та вдосконалення систем керування, регулювання та контролю, ускладнення задач, які вирішуються сучасними технологічними, навігаційними та вимірювальними системами, вимагають розробки перетворювачів механічних та фізичних величин (ПМВ), таких як тиск, зусилля, прискорення, лінійне та кутове переміщення, в електричний сигнал. ПМВ повинні мати...»

«УДК 003.26:004.056.55:621.39 С.О. Гнатюк, асистент, С.О. Демченко, здобувач, В.М. Кінзерявий, асистент (Національний авіаційний університет, Україна) БАЗОВІ ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ КІБЕРАТАК НА КВАНТОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У даній роботі запропоновані базові ознаки класифікації кібератак на квантові системи розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку. Отримані результати дозволяють формалізувати напрямки подальших досліджень щодо розробки більш ефективних квантових систем захисту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОТЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 005.915:338.46:502:332.142.6(043.3) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному...»

«Наталія Артикуца канд. філол. наук, доц. (Київ) МОВНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІОГРАМІ ПРАВНИКА У професіограмі правника – професіонала високого рівня – спектр необхідних мовних знань, навичок, вмінь вельми широкий. Для успішного виконання своїх функцій та обов’язків представник правничої професії сьогодні повинен мати ґрунтовну мовну підготовку (теоретичну і практичну), володіти багатьма мовними навичками, різними за ступенем складності: від простих, механічних (правильне...»

«Серія: Збірник наукових праць №12 (75) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2013 р. УДК 631.354:631.3072:876.5 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДНОСНОГО РУХУ ЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Леженкін О. М Таврійський державний агротехнологічний університет Lezhenkin O. Taurian State Agrotechnical University Анотація: у статті розглядається методика побудови математичної моделі руху прибиральної машини. Розглянено рух збирального агрегату, що складається із трактора МТЗ-80, причіпної збиральної...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 населення / М.П. Гуліч, О.М. Онопрієнко, О.Д. Ольшевська [Електронний ресурс] ]. – Режим доступу до даних: http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/0/efa 1b54347f228dec2256d95004e250e? OpenDocument. – 2012. – 27 бер. 2. Єгоров Б. Стан харчування населення України / Єгоров Б., Мардар М. // Товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 140-147 [Електронний ресурс] ]. – Режим доступу до даних: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tovary/...»

«Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, м. Київ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У статті розкривається сутність діяльності нових організаційних структур (інноваційні освітні центри, технопарки, банки педагогічних інновацій, інкубатори, консалтингові служби тощо), створення яких сприяє розвитку інноваційної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»