WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Фліссак А. Механізми виникнення конфліктів в економічній і соціальній сферах на регіональному рівні та їх попередження / Андрій Фліссак, Костянтин Фліссак // Соціально-економічні ...»

-- [ Страница 2 ] --

Особливо складними для вирішення є конфлікти, які виникають на основі політичних підстав, так як економічна обґрунтованість у таких випадках дуже часто підміняється сумнівною політичною доцільністю, бажанням задовольнити політичні амбіції тієї чи іншої політичної сили (організації, групи, фракції).

Чи не найбільше проблем у вирішення конфліктних ситуацій на регіональному та локальному рівнях, а також безпосередньо на рівні конкретних установ чи організацій приносять кадрові підстави. В багатьох випадках це буває насамперед як продовження дії вже названих вище політичних підстав: призначені на ті чи інші керівні посади або обрані до органів представницької влади особи за принципом політичної доцільності наділяються відповідними повноваженнями, не маючи при цьому відповідної освітньої і фахової підготовки та практичного досвіду. Як наслідок, значна кількість прийнятих ними рішень призводить до виникнення конфліктних ситуацій, оскільки порушуються як вимоги чинного законодавства в частині забезпечення прав суб’єктів – учасників процесу, так і ігнорується питання ефективності та економічної і фінансової обґрунтованості рішень, які приймаються.

Результатами конфліктів між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування є в кінцевому підсумку:

1) порушення інтересів території, зокрема населення, яке тут проживає;

2) деформація економічного розвитку адміністративно-територіальних формувань;

3) спотворення сприйняття ситуації в соціально-економічній сфері;

4) як результат вище зазначеного отримується:

падіння рівня життя населення;

погіршення фінансово-економічних показників;

погіршення стану в сфері зайнятості.

Механізм попередження конфліктів, зокрема, на регіональному та локальному рівнях, повинен передбачати логічну послідовність дій та заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети недопущення конфліктних ситуацій.

Така послідовність повинна передбачати:

1) визначення та встановлення причин, які обумовили або обумовлюють появу конфліктної ситуації;

2) встановлення причетних до формування конфлікту суб’єктів;

3) розгляд можливості директивного вирішення (попередження чи недопущення) конфлікту та пошуку компромісу;

4) узгодження позицій між сторонами конфлікту, визначення можливості виходу на врегулювання спірних (конфліктних) питань;

5) усунення конфліктної ситуації.

Висновки і перспективи подальших досліджень. При врегулюванні виникаючих конфліктів на регіональному та локальному рівнях необхідним є врахування, по-перше, самого механізму формування конфліктної ситуації, по-друге, визначення всіх складових діяльності, спрямованої як на усунення конфліктоутворюючих факторів, так і вироблення системи активної протидії конфліктним ситуаціям. Зокрема, управління конфліктами повинно ґрунтуватись на вивченні необхідної для цього інформації, виходячи із класифікації конфліктів, визначення взаємодії їх суб’єктів і об’єктів, аналізу динаміки та інтенсивності конфліктів, стадій і фаз їх розвитку. На цій основі має будуватись послідовність дій щодо попередження, управління, консервації та врегулювання конфліктів. Самостійне значення у вирішенні проблеми має визначення шляхів, підходів та методів прийняття рішень у конфліктних ситуаціях, а також проведення переговорів та забезпечення необхідного посередництва.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(3), 2010

Література:

1. Корпоративний конфлікт: стадії розвитку та фактори ризику інтересам підприємства / Оксана Воловик // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – Бібліогр.:

11 назв.

2. Примуш М. В. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 282 с.

3. Минко С. Комбайн в тумані: Тернопільські комбайнобудівники обіцяють перекрити залізничну колію, якщо їм не виплатять заборговану зарплату // Україна молода. – 2007. – 20 березня. – С.10.

4. Цюрупа М В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник.

– К.: Кондор. 2004. – 172 с.

5. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика:

Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Економічні науки України – 2007. – № 12. – С. 85 – 95.6. Офіційний сайт інвестиційної компанії Альфа-Капітал // www.alfacapital.com.ua.7. Офіційний сайт фондової біржі ПФТС // www.pfts.com.8. Оценка бизнеса: Учебник / Под. ред. А.Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 736 с.9. Шевченко П. ПФТС борется с пустотой // КоммерсантЪ Украина – 2008. – № 166.10. Эванс Ч., Бишоп М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях – М.: Альпина Бизнес...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 336.12 Г.Р. НАТРОШВІЛІ Київський національний університет технологій та дизайну ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У науковій праці розглянуто методичні аспекти організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Показано перспективні напрями удосконалення механізму вказаної діяльності. Обгрунтовано пропозиції з питань удосконалення...»

«Національна Академія наук України Національна Академія медичних наук України Національний медичний університет імені О.О. Богомольця ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” НТУУ Київський політехнічний інститут МОН України Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАНУ Дніпропетровська державна медична академія ВГО “Асоціація травматологів-ортопедів України” Українська військово-медична академія МО України ЗАПРОШЕННЯ ТА ПРОГРАМА “ПРОБЛЕМИ БІОМЕХАНІКИ ТА МЕДИЧНОГО...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 212–219 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 212–219 ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА УДК 81’246.2:373.5(4) МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ТЕОРІЇ ТА ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Тетяна Боднарчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто моделі білінгвальної освіти у теорії та досвіді діяльності сучасної школи. Зазначено, що білінгвальні школи та класи значною мірою...»

«УДК 744(075) Б 90 Рецензенти: В. Ф. Анісімов, доктор технічних наук, професор (ВДАУ) Ю. А. Бурєнніков, кандидат технічних наук, професор (ВНТУ) Р. Д. Іскович-Лотоцький, доктор технічних наук, професор (ВНТУ) Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України Буда А. Г. І і 00 Конспект лекцій для студентів машинобудівних спеціальностей. Конспект лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2008. 120 с. Конспект повністю відповідає програмі курсу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»