WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2014, вип. 14 УДК 331.52 М.С. Слободчук ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ...»

-- [ Страница 2 ] --

До негативних наслідків експорту робочої сили слід віднести – це відтік учених, високо кваліфікованих інженерів, винахідників, технологів, ініціативних працівників і ін. Тому процеси трудової міграції діють як позитивно так і негативно на країни-експортери і країни-імпортери робочої сили.

Для зниження негативних наслідків і посилення позитивного результату від трудової міграції необхідно проводити ефективну державну політику.

Прорахунки у вибиранні засобів міграційної політики викликають зростання нелегальної міграції, що негативно позначається на перспективності розвитку країни.

Можна виділити два основних міграційних потоків трудових ресурсів з України. Перший – країни Західної Європи, а другий – до Росії. Західно-європейський міграційний потік, який складає біля 3-х мільйонів чоловік, обумовлений високою заробітною платою, хоча і витрати на таку міграцію вищі [1]. Інший міграційний напрям – поступається першому по рівню заробітної плати, зате вимагає менших витрат на переїзд, житло і відсутній язиковий бар'єр.

Процес міграції з України розвивається більшою мірою стихійно, а в меншій – організовано. В даний час трудова міграція з України приймає усе більш масовий характер. Західні країни в основному використовують робітників і фахівців на малокваліфікованих видах робіт, на підприємствах з шкідливими умовами праці, в добувній і оброблювальній промисловості, а також в торгівлі, обслуговуванні, як молодший медичний персонал і хатніх

М.С. Слободчук

робітниць. Попит на некваліфіковану робочу силу з України стійкий, але і тут пропозицію перевищує попит.

Розгляд позитивних і негативних наслідків міжнародної міграції робочої сили лежить в основі визначення напрямів державної і регіональної політики і побудування системи регулювання цього процесу.

Експорт робочої сили зазвичай здійснюється на основі:

- міжурядових угод;

- індивідуальної ініціативи самого працівника;

- рекомендацій посередницьких фірм;

- нелегальних потоків.

Вихід працівника на міжнародний ринок праці формує у нього універсальну здібність до праці. Ця робоча сила виступає як інтернаціональний носій здібності до праці і загальнолюдських норм життя, а також носій національних культур і традицій. Формується новий тип міжнародного працівника, який досить гнучко і швидко може пристосовуватися до зростаючих вимог сучасного виробництва, легко пересуватися з однієї країни в іншу, бути досить комунікабельним в контактах з іншими працівниками. Крім того, працівник, що повернувся з-за кордону, зазвичай по-іншому дивиться на умови праці, рівень заробітної плати, на можливості професійної реалізації, на перспективність своєї кар'єри. Саме такі властивості інтегрованого працівника характерні для зайнятих в міжнародному виробництві, яке під впливом цілого ряду чинників економічного і політичного порядку продовжують безперервно розвиватися.

Процес інтеграції українського ринку праці в світовій відбувається досить інтенсивно. Проте для успішної інтеграції, що відповідає інтересам України, необхідно як вирішення проблем національного ринку праці, так і активна участь в міжнародних проектах і об'єднаннях.

Виводи і перспективи подальших досліджень. Світовий ринок праці досяг такого рівня розвитку, коли його не досить розглядати як сукупність Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2014, вип. 14 національних ринків праці, а як наднаціональну структуру, де здійснюється купівля і продаж робочої сили. Найбільш розвиненою регіональною системою глобального ринку праці є європейський, він обумовлений глибиною і досконалістю інтеграційних стосунків і наявністю єдиного ринку. Світовий ринок праці розвивається як система створення і розподілу трудових ресурсів через становлення міжнаціональних інститутів, що забезпечують ефективну зайнятість. Таким чином, ефективна інтеграція українського ринку праці в світовий можлива при вирішенні внутрішніх проблем ринку праці. Інтеграція ринку праці України в світовій відбувається по декількох напрямах. По-перше, це участь громадян України в міжнародній міграції. По-друге, це участь українського ринку праці в регіональних ринках праці. По-третє – це участь громадян в роботі транснаціональних компаніях. Аналіз причин міграційних процесів в Україні вимагає вдосконалення міграційного законодавства для захисту національних інтересів держави, прав і свобод громадян України і іноземців.

Література

1. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

2. Ринок праці [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

3. Ткаченко М.Ф. Глобальные вызовы для мирового рынка труда / М.Ф. Ткаченко // Мировая экономика и международные отношения. 2011. – №9. С. 56-67.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут Механіко-машинобудівний інститут НТУУ КПІ Наукова рада з проблеми “Механіка твердого деформівного тіла” при Відділені механіки НАН України Спілка інженерів-механіків НТУУ КПІ ВАТ Український науково-дослідний інститут авіаційної технології Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Севастопольський національний технічний університет...»

«Актуальні питання реалізації прав суб’єктів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 137-142. УДК 342.951:351.713 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ Федотова І. О. Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин м. Феодосія, Україна Стаття присвячена актуальним питанням реалізації прав митних...»

«УДК 656.07 UDС 656.07 СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ – ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Софійчук К.К., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна STRATEGIC CONTROLLING AS A TOOL IN IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT Sofiychuk K.K., National Transport University, Кyiv, Ukraine СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Софийчук К.К., Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина Постановка проблеми. На сьогодні...»

«Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.43 138  УДК 17.035.1 БІОЕТИЧНИЙ ВИМІР ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ О.Б. Фельдман, кандидат філософських наук Практика трансплантації поставила низку актуальних питань морально-етичного та правового характеру, вирішення яких вимагає співвіднесення біоетичного простіру трансплантології із соціокультурними, аксіологічними та світоглядними підставами етико-антропологічної теорії. У статті доводиться, що основним методом моральної регуляції у...»

«УДК 330.341.1 А.Л. Свечкіна, І.В. Кравцова Донецький державний університет управління ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ © Свечкіна А.Л., Кравцова І.В., 2010 Розглянуто особливості утворення та функціонування підприємств з державною часткою у статутному фонді. Систематизовано нормативно-правову базу утворення державних підприємств, визначено галузеву структуру державного сектора економіки та проаналізовано бюджетну ефективність державних підприємств. На...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»