WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Попова Т.М. УДК 616.98:579.842.1/.2 – 085.322 ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТАНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ Попова Т.М. Харківський ...»

Попова Т.М.

УДК 616.98:579.842.1/.2 – 085.322

http://orcid.org/0000-0002-7842-5346

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТАНУ

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ

Попова Т.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Вивчена ефективність препарату альтан на експериментальній моделі сальмонельозу.

Встановлено, що альтан володіє антимікробною дією по відношенню до S. typhimurium, доказом цього є статистично достовірне зниження рівня обсіменіння сальмонелами тонкої кишки в 14 разів, зменшення виділення збудника у зовнішнє середовище у 18 разів.

Патоморфологія тонкої кишки тварин, що отримували альтан: відновлення шару глікокалікса, ознаки проліферації епітеліального покриву ворсин, нормалізація насиченості епітелію ворсин і власної пластинки слизової лейкоцитами, вказує на репаративну, мембраностабілізуючу дію альтана.

Ключові слова: альтан, сальмонельоз, тонка кишка, глікокалікс, елаготаніни.

Some indicators of efficiency of altan on experimental salmonellosis. Popova T.M. – The efficiency of altan preparation has been studied on experimental model of salmonellosis. It was revealed that altan possesses its anti-microbe properties against S. typhimurium. The fact was proved by statistically verified decrease in the level of sowing by thin intestine salmonellosis by fourteen times, also by decrease of intestinal elimination into outside media by eighteen times. The

results of pathomorphology of thin intestine of the animals that were given altan preparation are:

- Prolifleration of epithelium of small intestine;

- Restoration of glycocalium layer;

- Normalization of villi epithelium saturation, also of mucous membrane by leukocytes.

The above-said in its total scope proves the fact that altan preparation produces its membraneprotective and healing effect.

Key words: altan, salmonellosis, glycocalium layer, small intestine, ellagitannins.

ВСТУП Важливим напрямком наукових досліджень є виявлення антибактерійної активності препаратів, отриманих із рослинної сировини. Альтан – оригінальний вітчизняний препарат, отриманий із шишок вільхи клейкої (Alnus glutinosa) і вільхи сірої (Alnus incana). До складу препарату входить комплекс речовин поліфенольного походження похідних елаготанінів: елагова і галова кислоти, етилгалат, альнітаніни. Експериментально (на базі ЦНДЛ НФАУ) in vitro доведена антимікробна дія альтану відносно Salmonella enteritidis [1], тому можна припустити його лікувальну дію при сальмонельозі. У доступній нам літературі ми не знайшли даних, що відображують взаємозв’язок процесу елімінації патогенних мікроорганізмів з дією альтану. Залишаються недослідженими механізми взаємодії альтану з епітелієм кишечника.

© Попова Т.М., 2014 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ, 2014, Вип. 16 Метою цієї роботи є вивчення ефективності рослинного препарату альтан на експериментальній моделі сальмонельозу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Із метою вивчення ефективності використання альтану проведені експериментальні дослідження на базі ЦНДЛ ХНМУ МОЗ України. У роботі використана модель сальмонельозу на 30 білих щурах лінії Вістар. Білих щурів розділили на три групи по 10 тварин у кожній: контрольна група (здорові тварини), I (група порівняння) і II – основна. Усім тваринам I і II груп вводили культуру Salmonella typhimurium № 13311 у концентрації 109 мікробних клітин/ мл у кількості 2 мл протягом 3 діб. Тваринам II групи після появи ознак інфекційного процесу (4 день експерименту) вводили альтан у дозі 1 мг/кг маси тіла протягом 3 діб.

Для вияву системних структурно-функціональних змін у слизовій оболонці тонкої кишки ми застосовували сукупність світлооптичних методів дослідження з акцентом на вивчення стану епітеліальних клітин та ендотеліального остову мікроциркуляторного русла.

Посіви калу тварин на наявність сальмонел проводили на вісмутсульфітний агар щоденно з другого по сьомий день експерименту.

Бактеріологічні дослідження проводили на кафедрі клінічної імунології та мікробіології ХМАПО МОЗ України.

При статистичній обробці результатів дослідження залучали загальноприйняті статистичні методи [2]. Для оцінки різниці між групами хворих використовували критерій Стьюдента, коефіцієнт кореляції Пірсона.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Введення альтану як лікувального препарату, в концентраціях, наближених до рекомендованих з розрахунку на 1 кг маси тварини, забезпечувало зниження рівня обсіменіння сальмонелами в організмі тварин.

Кількість збудників у перший день застосування альтану (четвертий день експерименту) становила 7,5106±0,83106 мікробних клітин у першій дослідній групі і 7,0106±0,81106 (p1-20,05) мікробних клітин у другій групі тварин. На п’ятий день експерименту кількість висіяних сальмонел у калі тварин першої групи – 4,2107±0,53107 мікробних клітин, у другій групі відмічалося зниження – 8,0105±0,81105 мікробних клітин (p1-20,001).

Обсіменіння калу препарованих тварин у дослідній першій групі на шостий день експерименту становило 1,7106±0,64106, у другій групі – 9,0104±0,6104 мікробних клітин (p1-20,001).

Результати експерименту, поставленого на моделі сальмонельозного інфекційного процесу у тварин, показали, що при триденному введенні препарату відмічається зниження рівня обсіменіння сальмонелами тонкої кишки та селезінки експериментальних тварин і кількості виділених збудників у зовнішнє середовище (табл. 1).

–  –  –

Отримані дані свідчать, що при призначенні тваринам альтану рівень сорбованих на слизовій тонкої кишки сальмонел достовірно знизився в 14,0 разів у порівнянні з першою групою.

Введення елаготанінів альтану привело до того, що сальмонели практично не висівалися з селезінки. Істотно знизився рівень виділення збудника у зовнішнє середовище з калом – у 18 разів у порівнянні з першою групою.

Результати гістологічних досліджень слизової оболонки тонкої кишки показали, що сальмонельозна інфекція викликає активацію, а в деяких випадках і дезорганізацію ендотеліоцитів, а також деструкцію тромбоцитів і нейтрофільних лейкоцитів. Водночас відмічались активація і взаємодія макрофагів, лімфоцитів з ентероцитами, які спричинили дезорганізацію різного ступеня. Для структурних змін слизової оболонки тонкої кишки типовими є такі морфометричні зрушення: 1) зменшення товщини слизової оболонки; 2) зниження висоти ворсинок; 3) зменшення глибини крипт; 4) зниження висоти щиточкової облямівки епітелію ворсинок; 5) зменшення кількості ентероцитів, що розмножуються мітотично.

У тварин II групи використання альтану при експериментальному сальмонельозі значно зменшило обсяг зрушення слизової оболонки тонкої кишки і нормалізувало її морфофункціональні показники. Про це свідчить кількість збережених і відновлених ворсинок епітеліального покриву, густина глікокаліксу на поверхні мікроворсинок, збільшення кількості бокалоподібних клітин з ШІК-позитивним муцином, зменшення обсягу макрофагальнолімфоцитарної інфільтрації власної пластинки слизової оболонки.

Таким чином, встановлена захисна дія альтану при сальмонельозній інфекції відносно ентероцитів, ендотеліоцитів.

Проведені дослідження дозволили встановити антимікробну активність альтану по відношенню до S. typhimurium, зумовлену, ймовірно, терпкими властивостями елаготанінів [3]. Препарат зменшує обсяг ушкодження слизової оболонки тонкої кишки і нормалізує її морфофункціональні показники при експериментальному сальмонельозі. Про це свідчить збереження і відновлення епітеліального покриву ворсинок і шару глікокалікса на поверхні Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ, 2014, Вип. 16 мікроворсинок, збільшення кількості бокалоподібних клітин із ШІКпозитивним муцином, зменшення обсягу макрофагально-лімфоцитарної інфільтрації власної пластинки слизової оболонки. Очевидно, репаративна, мембранопротекторна дія альтану пов’язана з високою антиоксидантною активністю, що підтверджується дослідженнями низки авторів [4].

ВИСНОВКИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Альтан володіє антимікробною дією по відношенню до S. typhimurium, про що свідчить зниження рівня обсіменіння сальмонелами тонкої кишки в 14,0 разів (p1-20,05) і зменшення в 18 разів (p1-20,001) рівня виділення цих бактерій у зовнішнє середовище.

2. Патоморфологічне дослідження дільниць тонкої кишки при моделюванні сальмонельозу у щурів виявило збереження і відновлення шару глікокаліксу, нормалізацію насиченості епітелію ворсин і власної пластинки слизової лейкоцитами, ознаки проліферації епітеліального покрову ворсин тонкої кишки, що свідчить про репаративну та мембраностабілізуючу дії препарату альтан.

Література

1. Вивчення біологічної дії деяких рослин роду вільха / О. В. Радько, А. Г. Сербин // Тези доп. респ. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми фармації». – Харків. – 1994. – С. 86.

2. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excell / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич– К. : МОРИОН, 2000. – 320 с.

3. Хворост О. П., Сербин А. Г., Комиссаренко Н. Ф. Альнитанины – новые эллаготанины из соплодий Alnus Glutinosa и Alnus Incana (L.) Moench / О. П. Хворост, А. Г. Сербин, Н. Ф. Комиссаренко // Растит. ресурсы. – 1992. – Вып. 4. – С. 55.

4. Падалко В. И., Суходуб А. Л., Никитченко Ю. В. и др.

Антиоксидантные и мембранопротекторные свойства водного и этанольного экстрактов соплодий ольхи / В. И. Падалко, А. Л. Суходуб, Ю. В. Никитченко // Фармаком. – 1998. – № 2. – С. 21-25.

Некоторые показатели эффективности альтана при экспериментальном сальмонеллезе. Попова Т. М. – Изучена эффективность препарата альтан на экспериментальной модели сальмонеллеза. Установлено, что альтан обладает антимикробным действием по отношению к S. typhimurium, доказательством служило статистически достоверное снижение уровня обсемененности сальмонеллами тонкой кишки в 14 раз, уменьшение выделения возбудителя во внешнюю среду в 18 раз. Патоморфология тонкой кишки животных, получавших альтан: восстановление слоя гликокаликса, признаки пролиферации эпителиального покрова ворсинок, нормализация насыщенности эпителия ворсинок и собственной пластинки слизистой лейкоцитами, указывает на репаративное, мембраностабилизирующее действие.

Ключевые слова: альтан, сальмонеллез, тонкая кишка, гликокаликс, элаготанины.Похожие работы:

«УДК 321.01+342.2 О. Кукарцев ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ © Кукарцев О., 2007 Досліджено інституціональні механізми регіональної політики в контексті оптимізації державно-територіального устрою і забезпечення інтеграції держави як фундаментальної політичної спільності. Розглядається зарубіжний досвід децентралізації та централізації влади в процесі узгодження центральних та регіональних інтересів у державі. The institutional machinery...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ КОСТЮК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ УДК 378.147 – 047.22:621.3 ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті професійно-технічної освіти Національної...»

«Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 2006 РІК Донецьк 2005 ББК 92.5 К 17 Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2006 рік / Донец. ОУНБ ім. Н.К. Крупської; Уклад. І.В. Гайдишева. – Донецьк: Схід. вид. дім, 2005. – 96 с. Щорічне видання Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області містить інформацію про визначні та пам'ятні події історії, політичного, економічного, культурного життя...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Луцький національний технічний університет ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ Збірник статтей Випуск (червень, 2011) Луцьк 20 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ УДК 6 «Перспективні технології та прилади» // м. Луцьк червень 2011 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. 267 с. В збірник включені статті, що відображають наукові та практичні результати сучасних розробок технології машинота приладобудування, особливості експлуатації та повірки приладів точної...»

«Як видно з рисунків, для рівномірного закону розподілу ймовірностей звертання до сторінок значення математичного сподівання загального часу, необхідного для пошуку сторінки, є найбільшим. Математичне сподівання зменшується із зміною закону розподілу від узагальненого до закону Зіпфа. І є найменшим для “бінарного” закону розподілу ймовірностей звертання до сторінок. Порівнюючи за ефективністю обидва підходи можна зробити висновок, що ефективність другого методу є вища.1. Кнут Д. Искусство...»

«Економічні науки підвищувати кваліфікацію, відноситься до пріоритетних напрямів формування конкурентоспроможного людського капіталу. Більш доцільним слід вважати формування людського капіталу як процес навчання впродовж усього життя, оскільки постійні трансформації, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, вимагають від індивідів постійного підвищення кваліфікації, набуття нових знань та навичок, розвитку професійних здібностей. Беручи до уваги досвід економічно-розвинених країн,...»

«І. Семенова, М. Лавренюк Завдання з програмування на фортрані Київ 201 УДК 519.682 Семенова І., Лавренюк М.Завдання з програмування на фортрані: Навчальний посібник. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 84 с. Викладено ключові питання мови програмування Фортран. Розглянуто важливі з точки зору реалізації при розв’язанні задач механіки твердого деформівного тіла методи та алгоритми обчислювальної математики та їх реалізацію на мові Фортран. Всі розділи супроводжуються як прикладами...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА, АВТОМАТИКА ІМА :: МАТЕРІАЛИ та програма НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (Суми, 21-26 квітня 2014 року) Суми Сумський державний університет Шановні колеги! Уже котрий рік поспіль на факультеті електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету проводиться конференція «Інформатика, математика, автоматика». Головними принципами конференції є її відкритість і вільна участь для всіх...»

«VII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 22-23 квітня 2008 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 4 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕОРІЯ І ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ УДК 681.5 ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ ДАТЧИК КУТА ДЛЯ СИСТЕМ НАВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ НА КОСМІЧНІ АПАРАТИ Паламар М.І., Чайковський А.В., Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна Вступ. Одним з...»

«www.zgia.zp.ua УДК 338.45:621:65.012.34 (045) Бакута А.В. аспірант кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія allabakuta@rambler.ru УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ НА ШЛЯХУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Бакута А.В. Управління підприємствами машинобудування за допомогою логістичних механізмів на шляху стабілізації галузі в післякризовий період. У статті визначено місце та роль машинобудування серед інших...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»