WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«L. M. Pylypenko Lviv Polytechnic National University THE INFLUENCE OF MODERN TRENDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE SUBSTANTIATION OF PUBLIC CORPORATE REPORTING FORMAT © Pylypenko L. M., ...»

-- [ Страница 2 ] --

Домінування на ринку фінансових корпорацій найбільшої економіки світу фактично спричиняє реальні загрози поглиблення кризових явищ і процесів. Емісія ними фінансових боргових інструментів без визначених забезпечень та без державного регулювання їхнього обігу (зокрема кредитних дефолтних свопів, CDS) «роздуває нову бульбашку» фінансового ринку, обсяг якої, за даними експертів, вже перевищив 60 трильйонів доларів США [12]. Механізм сек’юритизації фактично перетворився на предмет спекуляцій, а втрат від ризиків у разі настання кризи зрештою знову зазнає суспільство. Тому як емісія, так і придбання таких «цінних» паперів, ліквідність яких є доволі сумнівною, неодмінно повинні бути окремим об’єктом звітності чи іншого інструменту інформаційного забезпечення, що репрезентує фінансово-майновий стан та результати діяльності компанії, щоб забезпечити контроль його ризиків. Крім того, доцільним може бути створення резервів (хоча б облікових) під такі боргові папери з метою амортизації потенційних втрат.

На становлення постіндустріальної економіки істотно впливає розвиток інформаційнонтелектуальних технологій. Створення й обробка інформації в сучасній економіці являють собою не лише послуги як вид економічної діяльності, а й стали сферою виробництва повноцінного продукту. Такий продукт є специфічним (як правило, не масовим) і не має матеріальної форми, що зумовлює певні труднощі у визнанні його як активу та в оцінюванні його вартості. Методологічна проблема оцінювання інтелектуальних активів і капіталу ще й досі не розв’язана, всі регламентації обліку нематеріальних активів базуються на принципі об’єктивації, використання якого передбачала статична балансова теорія ще в ХІХ ст. Натомість, динамічний розвиток ринку трансферу технологій, який сьогодні передбачає насамперед трансфер знань, а не обладнання, як це було в індустріальній економіці, потребує негайного розроблення інструментів оцінювання об’єктів трансферу, інакше на ринку може вирости нова «бульбашка», пов’язана з переоцінкою інформаційно-інтелектуальних ресурсів.

Стрімкий розвиток інформаційно-інтелектуальних і телекомунікаційних технологій зумовив і динамічність еволюції сучасної глобальної економіки. Істотне зменшення терміну і вартості опрацювання та передавання (незалежно від відстаней) інформації дало змогу значно підвищити оперативність прийняття управлінських рішень, проведення фінансово-розрахункових операцій Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua тощо. Стрімкий розвиток інтелектуальних технологій призводить до швидкого (передчасного) морального старіння основного капіталу компаній, як матеріальної його частини, так і нематеріальної. Отже, динамічність розвитку економіки підвищує вимоги щодо релевантності інформаційного забезпечення суб’єктів економіки стосовно не лише якісного і вартісного наповнення, але й часового подання.

Висновки і напрями подальших досліджень. Спрямування суспільством розвитку сучасної глобальної економіки можна обґрунтувати двома визначальними концепціями – постіндустріального суспільства та сталого розвитку. Економіка постіндустріального суспільства (постіндустріальна економіка) характеризується насамперед інформаційно-інтелектуальним та телекомунікаційним розвитком технологій, які привели до істотної зміни структури зайнятості населення і виробленого продукту, а також до посилення динамічності та глобалізації її еволюції. Сталий розвиток передбачає встановлення соціально-екологічного балансу життєдіяльності людини у споживанні та відтворенні природних ресурсів, а також забрудненні навколишнього середовища. Вказані риси економічного розвитку істотно впливають на підходи до управління суб’єктами економіки, що зумовлює необхідність якісного удосконалення його інформаційного забезпечення.

Публічна звітність компаній, як основний інструмент інформаційного забезпечення суспільства і ринку щодо їхньої діяльності, з урахуванням тенденцій розвитку економіки, повинна набути вищого рівня релевантності. Зокрема, вона повинна об’єктивніше репрезентувати нематеріально-інтелектуальну складову майна і капіталу компанії, враховувати вплив глобалізаційних процесів на її фінансовомайновий стан, охоплювати та відображати резерви покриття ризиків, особливо щодо емісії та володіння цінними паперами без забезпечення та належного державного регулювання (таких як кредитні дефолтні свопи чи інші) тощо, зважаючи на динамічність розвитку економіки. Напрями подальших досліджень повинні стосуватись розроблення методик визнання й оцінювання означених факторів і об’єктів обліку та звітності.

1. Концепція постіндустріального суспільства [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. 2. Лебедева Л. Проблеми становлення постіндустріального суспільства / Л. Лебедева // Вісник КНЕУ. – 2012. – № 6. – С. 83–91.

3. Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 55–63. – № 10. – С. 66–73. 4. Дипиаза С. (младший) Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / Дипиаза С. (младший), Экклз Р. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 212 с. 5. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): монографія / В.О. Шевчук. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с. 6. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук:

спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.В. Замула. – Житомирський державний технологічний університет, 2010. – 36 с. 7. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу / Global Compact Network Ukraine [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.

globalcompact.org.ua/ua/rcenter/resources/33. 8. The GRI Sustainability Reporting Guidelines / Global Reporting Initiative [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalreporting. org/reporting/g4/ Pages/default.aspx. 9. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: монографія / І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с. 10. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Т.В. Давидюк. – Житомирський державний технологічний університет, 2011. – 38 с. 11. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 652 с. 12. Энгдаль Ф. Уильям. Финансовое цунами: высшая точка еще не достигнута ресурс].

Режим доступу:

[Електронний – http://www.warandpeace.ru/ ru/hots/view/24125/.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для слухачів магістратури за спеціальністю 8.000007 „Адміністративний менеджмент” ТЕРНОПІЛЬ Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Муніципальний менеджмент” / Укл. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — 48 с. Укладачі: Мельник Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор Монастирський Григорій Леонардович,...»

«результаті аналізу та узагальнення системи управління спортивними установами нами розкриті структурні елементи та механізм управління.2. У результаті аналізу державної статистичної звітності організації роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл України та м. Запоріжжя нами було виявлено: кількість спортивних установ, спортсменів, що займаються в спортивних школах України та м. Запоріжжя за 2008 і 2009 роки.3. Аналіз даних статистичної звітності дозволив виявити також кількість культивованих груп і...»

«Розділ 4 Макроекономічні механізми УДК 330.37 Ю. М. Дерев’янко, О. А. Лукаш, О. М. Дериколенко1 Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях У статті автор робить спробу систематизувати базові методологічні та методичні підходи у закордонних дослідженнях вчених та фахівців щодо аналізу впливу фактору часу на соціально-економічні процеси. В роботі виокремлено ключові результати досліджень зазначених науковців та фахівців, які обґрунтовують доцільність, актуальність, практичну значущість та...»

«УДК 629.113.001 О.В. Житенко, Л.В. Крайник* Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теоретичної механіки, *кафедра автомобілебудування ДИНАМІКА КОЛИВАНЬ І КОМПОНУВАННЯ АВТОВОЗА © Житенко О.В., Крайник Л.В., 2007 Розглянуто коливання автовоза у вертикальній площині за усталеного руху. Наведена математична модель дає змогу здійснювати оптимізацію довжини колісної бази як з умов необхідності під розміщення двох легкових автомобілів на нижньому рівні, так і з умов мінімізації...»

«Міністерство охорони здоров’я України ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України” (УІСД) Ціборовський О.М., Істомін С.В., Сорока В.М. ШЛЯХИ CИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Київ 2011 УДК 614.2 000.34 Ціборовський О.М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров'я / О.М.Ціборовський, С.В.Істомін, В.М.Сорока. – К., 2011. – 72 с. Авторський колектив: Ціборовський О.М. (вступ, розділи 1-6, висновки), Істомін С.В. (розділ 1),...»

«Національній університет “Львівська політехніка” ГОЛОВАТИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ УДК 519.711 Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2009 Дисертація є рукопис Робота виконана на кафедрі “Системи автоматизованого проектування” Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«просування наукових досліджень у виробничу сферу. Висновки. Пропонується об’єднання ВАТ “Калинівське РП “Агромаш” в технопарк з Вінницьким державним аграрним університетом (ВДАУ), яке представимо у вигляді рис. 2. Таким чином, товариство вирішить такі питання: прискорення процес передачі результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень у виробництво; можливість відбору молодих кадрів; отримання інформації та консультацій з приводу ринкової ситуації, засобів підвищення...»

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.356 © О.О. Налобіна, д.т.н. Національний університет водного господарства та природокористування АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН З ҐРУНТОМ У статті розглянуто фактори впливу на процес формування енерговитрат процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом. ҐРУНТ, ОБРОБІТОК, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Постановка проблеми. У сільському господарстві гостро стоїть проблема...»

«УДК 577.175.1+575.826+581 І.Д. ГУМЕНЮК Кам’янець-Подільський державний університет вул. І. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300 АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ У РОСЛИН PERSICARIA AMPHIBIA (L.) DELARBRE В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОСТАННЯ Ключові слова: адаптація, адаптаційний синдром, екобіоморфа, Persicaria amphibia (L.) Delarbre Key words: adaptability, adaptability syndrome, ecobiomorpha, Persicaria amphibia (L.) Delarbre I. GUMENYUK ADAPTIVE REACTIONS OF PLANTS PERSICARIA...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Гранулометричний склад ґрунту. Фізичні, фізико механічні і водні властивості Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 16.01.2012р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від.20.01. 2012р. Харків 2012 О.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»