WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 29 |

«Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора ...»

-- [ Страница 6 ] --

Наразі у міжнародній спільноті точаться дискусії щодо перспектив подальшого розвитку екологічної економіки та економіки довкілля (останню традиційно вважають орієнтованою на неокласичну економічну теорію) та їх взаємодію. Екологічна економіка за своєю суттю є більш плюралістичною та відкритою до взаємодії з іншими науками, запозиченню теорій та методик, що робить її більш інноваційноорієнтованою ніж економіка довкілля, яка водночас є більш теоретично цілісною.

Подальший розвиток екологічної економіки може відбуватись за двома сценаріями. Згідно першому – це буде більша інтеграція у соціальні, гуманітарні та природничі науки у пошуку нових точок дотику, перетину та можливостей адаптації теорій та методик. Інший шлях – розширення соціальної складової екологічної економіки (поведінкові теорії груп, психологія поведінки, інституціональні аспекти тощо) для створення альтернативи неокласичній теорії економіки довкілля.

§ 1.3. Український досвід розвитку економіки природокористування та охорони довкілля Вперше термін «природокористування» було запропоноване російським екологом Ю. М. Куражковським у 1959 р. За його визначенням, природокористування — це регулювання всіх типів використання природних ресурсів для господарства та охорони здоров'я [84].

М. Ф. Реймерс визначає природокористування як сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу й заходів для його збереження (видобуток і переробка природних мінеральних та біологічних ресурсів, їх відновлення, охорона природних умов життя, природних систем тощо) [85].

В незалежній Україні економічна наука розвивалась за традиціями успадкованими з СРСР, це відноситься й до розвитку такої галузі, як економіка природокористування. Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування й темпів забруднення довкілля за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоров'я працездатного населення, зниження продуктивності праці, що зумовило формування економіки природокористування – нової галузі науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу для підтримання динамічної рівноваги, кругообігу речовин у природі. Витрати, пов'язані з підтриманням цієї рівноваги, йдуть на збереження економічно найсприятливіших умов відтворення матеріальних благ як нині, так і в майбутньому.

–  –  –

Наразі використовується декілька загально використовуваних класифікацій розвитку економіки природокористування.

За напрямами досліджень (наприклад класифікація, що запропонував

Сабадаш В.В. [87, с. 12-14]):

- Основи і принципи формування ефективної системи природокористування і екологобезпечної практики ресурсокористування закладено у працях О.Ф. Балацького, С.М. Бобильова, Р. де Грута, А.О.

Гусєва, С.І. Дорогунцова, А. Ендреса, П.Г. Олдака, І.М. Потравного, М.Ф.

Реймерса, Т.С. Хачатурова, ін.

- Теоретико-практичні аспекти економічної оцінки природних ресурсів (послуг) і природно-ресурсного потенціалу, ефективності їх використання як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях висвітлені у дослідженнях К.Г. Гофмана, Б.М. Данилишина, С.І.

Дорогунцова, А. Ендреса, Л.Г. Мельника, В.С. Міщенка, ін.

- Чинники еколого-економічних протиріч у сучасній системі природокористування, ресурсозбереження і екологізації суспільноекономічних відносин присвячено праці І.К. Бистрякова, Б.В.

Буркинського, О.О. Веклич, Є.В. Хлобистова, ін..

- Розвиток організаційно-економічного механізму природокористування, інституціонального забезпечення процедур природокористування і питання узгодженості завдань соціальноекономічного розвитку із екологічними інтересами суспільства висвітлено у працях Б.М. Данилишина, Донелли і Денніса Медоуз, М.А. Хвесика, ін.

За об’єктом дослідження (запропонована Гринів Л.С. [88, с.123пов’язані з вивченням впливу забруднення НПС на економіку (О. Адаменко, Т. Акімова, Е. Алаєв, А. Амоша, О. Балацький, В.

Барановський, Г. Білявський, Ю. Вєдєнін, С. Генсірук, М. Гродзинський, Л. Гумильов, Ф. Заставний, М. Лемешев, Е. Лібанова, К. Лосєв, Л.

Мельник, М. Мойсеєв, В. Навроцький, М. Нижник, В. Олещенко, В. Пила, А. Пробст, Л. Руденко, Д. Стеченко, Ю. Саушкін, Ю. Саталкін, І. Фролов, В. Медведєв, О. Паламарчук, В. Мамутов, К. Ситник, О. Тараріко, А.

Урсул, В. Хаскін, О. Шаблій, І. Юхновський);– пов’язані з екологічним нормуванням виробничої діяльності (теоре¬тичний та галузевий аспект) (Ф. Гамор, С. Дорогунцов, А. Жулавський, В. Кравців, І. Лукінов, А. Мінц, В. Некос, Г. Рудько, Ю. Стадницький, В. Степанов, С. Харічков, В.Я.

Шевчук, В. Щербак, Ф. Яншин);

– пов’язані з вивченням взаємозв’язків у вигляді “природалюдина-економіка” (Ю. Бажал, О. Білорус, Є. Борщук, В. Веденичев, Ю.

Вєдєнін, І. Грабинський, М. Долішній, В. Данилов-Даниляк, В. Демченко, О. Живицький, С. Злупко, В. Казначєєв, В. Кислий, Л. Корнійчук, В.

Кухар, М. Руденко, С. Стойко, Н. Татаренко, В. Трегобчук, А.

Федорищева, В. Цемко, М. Чумаченко, В.О. Шевчук, І. Яремчук);

– пов’язані з управлінням оздоровлення довкілля (І.

Александров, О. Бадрак, Б. Буркинський, О. Веклич, Б. Данилишин, Д.

Добряк, В. Ковальова, М. Мальський, І. Масюк, В. Медведєв, І. Михасюк, І. Синякевич, Ю. Туниця, С. Христенко, Г. Черевко, І. Школа, Л. Шостак);

– пов’язані з розвитком ноосферного вчення В. Вернадського та проблемами економіки природокористування (Г. Бачинський, П.

Борщевський, В. Волошин, Т. Галушкіна, І. Герасимов, Л. Герасимович, Є.

Гірусов, А. Голуб, М. Голубець, В. Голубєв, В. Міщенко, Б. Назарук, П.

Олдак, О. Паламарчук, В. Поповкін, Б. Прикін, А. Рябчиков, В. Сахаєв, Г.

Струкова, А. Степаненко, Г. Старостенко, С. Трохимчук, С. Черкас та інші).

Для української наукової літератури прийнято проводити класифікацію економістів у галузі природокористування у відповідності із об’єктом дослідження (див. 89-92 та інш.), тому у рамках нашої роботи не вважаємо доцільним розробляти власну класифікацію, обмежившись виділеними вище школами економіки природокористування.

Важливим висновком з огляду досліджень у цей галузі вважаємо гнучкість та інноваційну спрямованість нашої науки, яка не формує нові школи, у розумінні протистояння, а схильна до еволюційних трансформацій під впливом власного розвитку, досягнень світової наукової спільності, політичних імперативів розвитку тощо.

Українська наука у сфері природокористування є проблемноорієнтованою. Одною з таких сучасних проблем є регулювання природоохоронної діяльності на микро та макрорівнях. Останнє викликано закрема й кризою, що стала не тільки обов’язковим атрибутом аналітичних оглядів та прогнозів але й універсальним способом виправдання. Серед актуальних тем досліджень – фінансові, економічні, соціальні аспекти кризи, питання щодо її еволюційності та системності. Втім поза увагою залишається екологічний аспект. Можна констатувати, що пріоритет проблем охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів знову відійшов на задній план.

Якщо сприймати кризу не тільки як процес переростання суперечностей у конфлікт, а як спосіб розв’язання суперечностей, поштовх до пошуку нових ідей та шляхів вирішення проблем, то саме зараз найбільшої актуальності набувають дослідження спрямовані на створення нових підходів, розвитку інноваційних теорій, методик, технологій, запровадження новітніх управлінських, організаційних та інших ідей. Це в повній мірі стосується й економіки природокористування, як такої що має широкий спектр невирішених проблем, який постійно розширюється.

Дослідженню різних аспектів природоохоронної діяльності присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, розв’язання питань на державному рівні розглядається в роботах Данилишина Б.М., Долішнього М.І., Шевчука В.Я., на регіональному – Герасимчук З.В., Кравців В.С., Харічков С.К.; питанням нормативно-правового характеру присвячено дослідження Малишевої Н.Р., Хилько О.Л., Шемшученка Ю.С., управлінського – Галушкіної Т.П., Садекова А.А., Теліженка О.М.

та ін. Методологічно-філософські підходи до питань природокористування та охорони навколишнього середовища висвітлені у роботах Вернадського В.І., Генісаретського О.І., Щедровицького Г.П. Втім деякі аспекти все ще залишаються недостатньо освітленими, зокрема ті, що пов'язанні з оцінкою, плануванням та реалізацією природоохоронної діяльності в умовах що постійно змінюються та ускладнюються. Вважаємо, що для цих

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Складність системи РПД обумовлює існування кількох підходів щодо її організації, в основі яких можуть бути покладені різні комбінації рівнів впливу, факторів та механізмів. Втім обрання будь-якої концепції організації природоохоронної діяльності повинно базуватись на особливостях менталітету, існуючій системі господарювання, та вимогах і потребах сьогодення. Багаторівневість системи та складність прямих та зворотних зв’язків між елементами обумовлює й складність аналізу системи, планування діяльності, контролю. Тенденція до ускладнення та збільшення факторів та механізмів впливу, зокрема тих, що виникають ззовні ("нав’язані") вимагає вдосконалення існуючих або пошуку нових підходів до регулювання природоохоронної діяльності.

Більш детальний аналіз ситуації в контексті впливу систему РПД в

Україні дозволив виділити такі основні тенденції:

Сьогоденні, пов’язані з стрімким розвитком кризової ситуації у 2008-2010 рр., для якої було характерним різке погіршення економічного становища, що продовжується, яке характеризується скороченням витрат та виробництва (обсяги будівництва за 1 кв. 2012 року скоротилися на 9,7% до показників 1 кв. 2011 року), та зростанням неплатоспроможності (споживчий кошик з початку року зменшився на 3%, рівень безробіття склав 6,6%, зростання прямого державного і гарантованого державою боргу тільки за червень 2009 року на 8,3%), що у сукупності призводить до прогнозованого зменшення витрат по всіх сферах діяльності, включаючи природоохоронну.

стагнацією та подальшим поглибленням системної кризи у 2011рр. Зокрема соціальне становище характеризувалось погіршенням, так заощадження населення у 2011 р. склали 70,4% від обсягів 2010 р., хоча реальний доход за офіційними даними виріс за цей період на 6,1%, індекс інфляції у 2011 р. склав 106,4%, найбільша інфляція спостерігалась у сфері надання транспортних (119,7%) та комунальних послуг (111%) [94]. Скорочення обсягів споживання молока та молочних продуктів (на 2щорічно з 2007 р.) [95], м’яса, риби, олії тощо. Водночас спостерігалась стабілізація показників роботи промисловості. Так у січні 2012р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 2,0% [95]. Зростання випуску продукції спостерігалось у добувній промисловості, в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, хімічній та нафтохімічній промисловості, машинобудуванні, у виробництві та розподіленні електроенергії.

- нестабільна політична ситуація, що зокрема, відбивається на об’єктивному та негласному рейтингу впливовості міністерств, у якому Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів [96] займає далеко не лідируючу позицію.

- різке скорочення інтересу суспільства до екологічних проблем, у тому числі й глобальних. За восьми рівневою системою В. Франкена [97, с.

75-82] людина відповідальна за 1) саму себе (егоцентризм), 2) своїх близьких (непотизм – мораль роду), 3)далеких у своїй країні (націоналізм),

4) сучасне людство як спільноту людей, близьких і далеких (антропоцентризм сучасників), 5) людство як таке, зокрема попередні та прийдешні покоління (антропоцентризм загалом), вищі тварини (мамалізм), 7) живі істоти (біоцентризм), 8) світ як цілісність (фізіоцентризм). Це означає, що нинішнє загострення ситуації, а також політичне спекулятивне акцентування уваги на особистих проблемах виводить на перший план проблеми першого і другого щаблів, останнє призводить до істотного скорочення уваги та активності громадськості щодо екологічних проблем.

Загальні, що є наслідками розвитку останніх десятиліть

- за будь яким з передбачуваних аналітиками сценаріїв [98-100] світовий розвиток буде супроводжуватись подальшим розшаруванням країн на багаті та бідні, а також країни, що можуть впливати та ті, що мають підкорятись. За таких умов продовжиться експансія "брудних", екологічно-небезпечних виробництв у бідні або політично-слабкі країни.

Тому загальний рівень забруднення не зминеться, зминеться лише його територіальний розподіл.

- розвиток нових технологій, зокрема нових видів палива та енергії призведе до появи принципово інших джерел, форм та видів забруднення.

Наразі не достатньо вивченні наслідки для людини цих нових видів забруднення, не проводились дослідження які саме види та джерела забруднення є найбільш суттєвими та небезпечними, як саме вони впливають на довкілля та людину, не розроблена система моніторингу та контролю.

- нові технології, нові продукти, нові методи господарювання призведуть до появи нових видів відходів, які будуть накопичуватись паралельно з вже існуючими. Проте наразі увагу сконцентровано на виноході нових матеріалів, сполук, палив тощо, що призводить до відставання розвитку технологій з утилізації та переробки відходів.

- подальше зростання населення Землі обумовлює зростання споживання й виробництва, енергії та нових територій, що укупі призводить до зміни або знищення оточуючого середовища.

Узагальнюючи, до основних передумов пошуку новітніх підходів можна віднести, по-перше, зміни у структурі забруднення, подальшого зростання споживання ресурсів, накопичення відходів спричинені технікотехнологічним, економічним демографічним розвитком світу, по-друге, скорочення фінансування природоохоронних заходів та зниженням уваги громадськості до екологічних проблем, як наслідку кризових явищ та погіршення добробуту населення, по-третє, тенденція до модернізації та створення нової організаційно-управлінської системи на всіх рівнях та у всіх галузях для подолання світової кризи.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«Особливості здійснення прав. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 403-413. УДК 349.41 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ АГРОЛАНДШАФТІВ Єлькін С. В. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського м. Сімферополь, Україна В статті досліджені особливості здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки агроландшафтів, що детерміновані об’єктивними функціями землі та...»

«Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком УДК 658.516 Мартякова Олена Володимірівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління виробництвом ДНВЗ «Донецький національний технічний університет; Снігова Сніжана Миколаївна, ст. викладач кафедри економіки і фінансів Автомобільно-дорожнього інституту ДНВЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Горлівка); Мудра Ольга Валеріївна, асистент кафедри економіки і фінансів Автомобільно-дорожнього інституту ДНВЗ «Донецький...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ” (для спеціалістів, магістрів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри управління персоналом В. М. Колпаковим Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 06.02.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Колпаков В. М. Навчальна програма дисципліни “Методологія і технологія прийняття управлінських рішень” (для...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60), № 1. 2008 г. С. 109­115.  УДК 34.028:331.322  Сонін О.Є.  СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ВІДПУСТКИ ЗА ТРУДОВИМ  ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  У  статті  аналізується  проблема  захисту  трудових  прав  працівників.  Автор  аналізує  можливість судового захисту прав працівників  на отримання відпустки та  способи,  в  яких  такий  захист  може  здійснюватись.  Автор  робить  висновок,  що ...»

«АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку освоєння ремонту виробів авіаційної техніки державної авіації, їх компонентів та обладнання, за якими розробник, виробник не здійснює супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності” 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання Відповідно до Повітряного кодексу України уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі...»

«Цей Стандарт затверджений Комітетом з питань державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів. МСБОДС 19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АКТИВИ Цей Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору базується, головним чином, на Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (МСБО) 37 (переглянутому в 1999 р.) “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”, опублікованому Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку...»

«УДК.674.053:621.935. І.Т. Ребезнюк, Л.Ф. Дзюба, О.В. Меншикова* Національний лісотехнічний університет України, *Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИЛИ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ СТРІЧКОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ © Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меншикова О.В.*, 2008 Запропоновано методику динамічного моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті. The contacts fatigue of teeth active surface in cog-wheels was estimated....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” В.В.Лисак, канд. техн. наук, доц. А.С.Карпенко, канд. техн. наук, доц. К.О.Зворикін, канд. техн. наук, доц. ВИРОБНИЦТВО ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 050504 „ЗВАРЮВАННЯ” Київ 2010 р. Виробництво зварних конструкцій (текст): метод вказівки до викон. курсового проекту з дисципліни для студентів напряму...»

«УДК 339.137.2:339.5 Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, в.о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СКЛАДОВІ ТА СТАН ЙОГО РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ Визначено стан сучасного мотиваційного механізму інноваційного розвитку ринкового типу в результаті виокремлення складових мотиваційного механізму залежно від елементів ринку та оцінки дієвості кожної з виокремлених...»

«УДК 725.85 А.В. Зауральська Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра дизайну архітектурного середовища і містобудування ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ © Зауральська А.В., 2014 Розроблено методику рейтингової оцінки архітектурних об’єктів на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів, що забезпечує об’єктивну порівняльну оцінку досліджуваних об’єктів. Ключові слова: методика, рейтингова оцінка, навчально-тренувальна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»