WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 29 |

«Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора ...»

-- [ Страница 4 ] --

Програми колективного узгодження – залучення зацікавлених сторін до розробки правил використання суспільних ресурсів, проте слід враховувати можливість їх (правил) модифікації та адаптації за умов зміни зовнішніх факторів (їх сили, набора, пріоритетності тощо).

Моніторинг – постійний аудит використання суспільних ресурсів, дотримання встановлених правил.

Градація дозволів в залежності від умов та цілей використання, можливостей відновлення або очищення, кількості ресурсу, що використовується тощо.

Механізм розв’язання конфліктів між користувачами ресурсу, між офіційними органами та користувачами, між зацікавленими сторонами та користувачами. Такий механізм

–  –  –

§ 1.2. Розвиток еколого-економічних досліджень: огляд міжнародного досвіду Розвиток закордонної науки у галузі природокористування та охорони довкілля відбувається у двох площинах – економіка довкілля (Environmental economics) та екологічна економіка (Ecological economics).

Для визначення економіки довкілля в англомовній літературі також використовують термін ресурсна економіка (Resource Economics або Environmental Resource Economics). Зараз розвивається нова, політично затребувана [33; 34] нова ланка економічних досліджень – зелена економіка (Green economics). В рамках нашого дослідження ми будемо використовувати саме такий переклад, залишивши за межами роботи дискусію щодо адекватності та правомірності такого перекладу.

До основоположний інституцій, що займаються розбудовою економіки природокористування на міжнародному рівні слід віднести Асоціацію економістів в області природокористування та використання ресурсів (Association of Environmental and Resource Economists (AERE), Європейську асоціацію економістів в області природокористування та використання ресурсів (Association for Environmental and Resource Economics (EAERE), Міжнародна спілка економістів-екологів (International Society for Ecological Economics (ISEE) та інститут Зеленої економіки(The Green Economics Institute).

у науковій Економіка довкілля (Environmental Economics) практиці розглядається як одна з течій неокласичної теорії, яка надає перевагу у методології дослідження теоретичним побудовам та математичному апарату перед практичними спостереженнями. В рамках цього підходу, що став неодмінною складовою досліджень останніх десятиліть вагоме місце посідає теорія «інтерналізації екстерналій (зовнішніх факторів)», що висунута А. Пігу.

Економіка довкілля – це дисципліна, яка базується на неокласичній економічній теорії, й нині широко викладається в університетах, практикується урядами і банками розвитку, і є переважно мікроекономікою. Вона зосереджується на цінах, і головне питання полягає в тому, як інтерналізувати зовнішні екологічні витрати, щоб досягти цін, які віддзеркалюють повні соціальні гранично можливі витрати. Вважається, що як тільки відповідні ціни досягнуті, проблема довкілля «вирішується» автоматично, оскільки макроекономічний вимір в цьому підході відсутній.

До припущень неокласичної теорії, що найбільш критикуються, можна віднести:

Економіка розглядається як ізольована система, в якій обмінна вартість здійснює кругообіг між фірмами і домашніми господарствами.

Нехтується фізична основа економіки, зокрема той факт, що економіка як відкрита підсистема функціонує в межах своєї материнської системи – природного довкілля. Природні ресурси в кращому випадку розглядаються лише як один з факторів виробництва, тобто як внутрішня складова людської економіки. Фундаментальна роль довкілля у постачанні ресурсів та наданні послуг (зокрема таких, як поглинання відходів), без яких не може існувати людська економіка, значною мірою ігнорується. Навіть коли ресурси та послуги, що їх надає довкілля, розглядаються як такі, що мають вартість, вони не вважаються незамінними. Припускається, що капітал, створений людиною, може замінити фактично будь-який різновид природних ресурсів, тобто є майже досконалим замінником природного капіталу. (Для неокласичної економічної школи характерна думка, якось висловлена нобелевським лауреатом Р. Солоу, що «... світ може, насправді, обійтися без природних ресурсів» [35, с.7].) Не існує ніяких меж зростання, навіть фізичних. Розвиток технологій є тим «вічним двигуном», що дозволяє подолати будь-який дефіцит природних ресурсів через їх заміну штучними ресурсами, а також шляхом підвищення ефективності технологій. Нескінченне зростання розглядається не тільки як можливе, а й як найкраще, імовірно навіть єдине, рішення проблеми бідності (завдяки «перетіканню благ згори донизу») й проблеми деградації довкілля. Вважається можливим і логічним екстраполювати в майбутнє попередні тенденції до економічного зростання та збільшення чисельності населення на Землі.

Суспільному добробуту відповідає організація суспільства, що ґрунтується на його баченні як механічної сукупності індивідуалістичних «людських атомів», які, прагнучи досягти особистих інтересів, через дію ринкових сил неминуче створюють «спільне благо» – знаменита «невидима рука» Адама Сміта. З цієї точки зору, немає потреби включати в економічний розгляд не тільки екологічні принципи, а й такі суспільні поняття як спільнота, людська взаємодія і взаємозалежність, а також неекономічні (суб’єктивно ціннісні) стосунки людей між собою і між поколіннями, та стосунки зі світом природи, попри всю їх важливість і цінність в реальному людському житті.

На думку одного з основоположників екологічної економіки Г. Дейлі [36] неокласична економіка, подібно класичній фізиці, доречна тільки для особливого випадку, коли справедливе припущення, що ми знаходимось далеко від обмежень – від обмежуючої швидкості світла або обмежуючої малості елементарних часток у фізиці, від біофізичних меж ресурсно-екологічної місткості Землі та етико-соціальних обмежень насичення в економіці. Як у фізиці, так і в економіці класичні теорії працюють не дуже добре в областях, близьких до граничних. Необхідна більш загальна теорія для того, щоб охопити як звичайні, так і граничні випадки. В економіці ця потреба з часом зростає, тому що етика зростання сама по собі гарантує, що випадки, близькі до граничних, все частіше стають нормою.

Економіка довкілля в наразі спирається на сучасні дослідження у галузі природного капіталізму [37] та екологічних фінансів [38-40], які доповнюють такі традиційні дослідження,я к природоохоронна діяльність, оцінка цінності природних ресурсів тощо. Екологічні фінанси – набір фінансових інструментів спрямованих на захист та відновлення навколишнього середовища, стратегічне планування задля підтримки сталого розвитку.

Серед основних допущень теорії природного капіталізму слід виділити

- обмежуючим фактором для подальшого економічного розвитку є придатність та функціональність природного капіталу, зокрема здатності підтримувати життєдіяльність планети, яка не має субститутів (замінників), та наразі не має оцінки ринкової вартості.

- невизначеність або недостатня керованість ділової системи (у т.ч.

виробничої), зростання чисельності населення та незбалансоване споживання, що продукує відходи – є одними з основних причин втрати природного капіталу, та повинні бути подолані задля досягнення сталості розвитку,

- майбутній економічний розвиток повинен будуватись на демократичній основі, ринково-орієнтованої системі виробництва та розподілу, в яких всі форми капіталу (у т.ч. людський, виробничій, фінансовий та природний) у мають вартісну оцінку,

- одним з ключових факторів найбільш ефективного використання людських ресурсів, грошей та довкілля є істотне (принципове) зростання продуктивності використання ресурсів,

- людський добробут буде зростати за умов надання якісних та потрібних послуг, ніж за умов простого збільшення загального грошового потоку,

- економічна та екологічні стабільності (сталість) залежать від подолання глобальних нерівностей у рівнях доходу та матеріального благополуччя.

Екологічна економіка (Environmental Economics). Можна сказати, що екологічна економіка – це новий міждисциплінарний підхід, що інтегрує економічні, екологічні і соціальні аспекти господарської діяльності людини. В основі нової наукової парадигми лежать такі засадничі принципи.

Парадигма екологічної економіки відповідає моделі, в якій економіка, за своїми фізичними характеристиками, розглядається як відкрита підсистема матеріально замкнутої екологічної системи зі скінченними розмірами. Тобто, макроекономіка є відкритою підсистемою екосистеми Землі і функціонує в межах природних (біо-фізичних) обмежуючих факторів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтерес до екології в економіці сформувався у вигляді спрямованих досліджень та ряді публікацій у 1960 рр, проте початок розвитку екологічної економіки, як наукової школи, відносять до 1982 р., коли відбувся симпозіум «Співпраця екологів та економістів» (Швеція). До основоположних робіт слід віднести «Екологічне моделювання» Р.

Констанца та Г. Дейлі [41], «Екологічна економіка» Дж. Мартінеса-Алієра (Juan Martinez-Alier) [42] та праці «Економічне дослідження в якому враховано людей» Е.Ф. Шумахера (E.F. Schumacher) [43] та «Стала економіка» Г. Дейлі [44]. У 1989 р. було засновано Міжнародну організацію екологічної економіки та журнал. У подальшому виниклі Європейська та Американська школи екологічної економіки [45-48].

Екологічна економіка – міждисциплінарна сфера досліджень коеволюції економіки та природних екосистем у просторовому-часовому вимірі [49, с. 54]. Відмінність від економіки довкілля яка є основною науковою школою з аналізу навколишнього природного середовища, визначається інтерпретацією економіки як підсистеми екосистеми та концентрацією на збереження та відновлення природного капіталу. Аналіз наукової думки (детальнішу у 50-51) дозволив зробити висновок, що обидва напрями відносяться до однієї наукової школи, проте екологічна економіка висуває більш жорсткі вимоги до сталості та не підтримує тезу про можливість заміни природного капіталу тим, що створений людиною (труд та технології).

Основоположниками екологічної економіки можна назвати К. Боулдінга (Kenneth E. Boulding), Н. Георгеску-Рожена (Nicholas Georgescu-Roegen), Г. Дайлі (Herman Daly), Р. Констанцу (Robert Costanza).

На думку М. Фабера (Malte Faber) та інших [52-55] екологічні економісти вирізняються підвищеною увагою у дослідженнях до таких понять, як природа, справедливість та час, а також питань рівності поколінь, незворотності природних змін, невизначеності довгострокових наслідків діяльності та сталого розвитку. Також до кола питань відносяться дослідження із «суспільного метаболізму», тобто вхідних та вихідних потоків енергії та матеріалів в економічній системі. Деякі проблеми відносяться до біоекономіки або виробничому симбіозу.

Зокрема Р. Констанца спробував оцінити глобальну екосистему [56], яка на момент 1997 р. оцінювалось в середньому у 33 трлн. дол. (цінність екосистем коливалась від 16 до 54 трлн., а світовий ВВП у 1997 р. склав 27 трлн. дол.). На думку дослідників половина цінності припадала на переробку поживної речовини (nutrient cycling). Найвищу цінність мали океани, континентальні шельфи, естуарії, родючі ґрунти тощо.

Дослідження було піддано критиці [57], проте мало істотний вплив на розвиток підходів та методик з вартісної оцінки екосистем.

Основною метою досліджень в екологічній економіці є спроба пов’язати економічні дослідження із практикою у реальності, в рамках законів фізики та біології. Наріжною науковою гіпотезою є можливість покращення добробуту через розвиток та планування на принципах сталого розвитку екосистем та суспільства. Також проводиться розмежування між добробутом та багатством, яке проголошується основоположною ціллю у класичній економіці та «новій економіці багатства» 1930 рр., що стала основою екологічної економіці. Довкілля має цінність для економіки, тому суспільство повинно платити за його ресурси

- чисту воду, повітря, біорозмаїття тощо. Ресурсна та неокласична економіки займаються переважно ефективним розподілом ресурсів, та приділяють менше уваги двом іншим фундаментальним проблемам, на яких фокусується екологічна економіка – можливість рівного доступу ресурсів та масштаби економічного впливу на екосистеми в умовах забезпечення її (системи) сталого розвитку. В рамках екологічної економіки дослідники виходять з чіткого розмежування зростання, як кількісного збільшення економічних благ, та розвитку, як якісного покращення якості життя, зауважуючи, що ці поняття в рамках неокласичної економіки розглядаються як тотожні. Підкреслюється, що у довгостроковому періоді підвищення споживання на душу населення (як типового показника якості життя) не тотожне покращенню людського добробуту, через шкідливі наслідки споживання для довкілля.

Дебати щодо співставності та взаємозамінності природного та створеного людиною капіталів тривають [58-60], серед найбільш радикальних поглядів можна виокремити прибічників слабкої та сильної сталості. Представники неокласичної теорії притримуються поглядів слабої сталості (weak sustainability), тобто принципової можливості заміни природного капіталу тим, що створений людиною. Підґрунтям для цього є гіпотеза можливості безперервного вдосконалення технологій шляхом інновацій або заміни, для дозволить уникнути дефіциту чи замінити будьяку речовину. Сильна сталість (strong sustainability) виходить з неможливості замінити чи замістити основні природні ресурси. Виходячи з цього на державу покладається роль регулятора та головного охоронця навколишнього природного середовища.

Ще одним актуальним питанням є вартісна оцінка природних ресурсів та екологічних благ. Колізія оцінювання лежить у поєднанні коштовності чи безцінності життя. Економічне вирішення знаходиться скоріш у площині договірних відносин замість спроби перекладання відповідальності при виробництві та постачанні товарів та послуг.

Тенденції останніх років свідчать про появу моделі захисту та відтворенню навколишнього середовища та його ресурсів альтернативну державному управлінню, як такому що виявило себе недостатньо ефективним [61] – це триєдина модель: захисники (у тому числі недержавні організації та інші зацікавлені сторони) – держава (як офіційний інститут реалізації заходів та політик) – спільнота (суспільство) [62].

–  –  –

В рамках екологічної економіки запропоновано й вдосконалену чи розширену модель кругообігу прибутку (circular flow of income) до якої входять сонячна енергія (вхідний сигнал системи), як джерело для природних процесів та екологічних послуг, які у свою чергу є джерелом для матеріального виробництва (рис. 1.3.).Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«Академія медичних наук України Державна установа “Інститут дерматології та венерології АМН України” Димо Віктор Миколайович УДК 616.516 616.992-036-08 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ, КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, ПЕРЕБІГУ І ТЕРАПІЯ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЮ З СУПУТНІМИ МІКОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії...»

«МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ 13 УДК 621.01 В.П. Яглінський, доцент, канд. техн. наук, С.С. Гутиря, професор, д-р техн. наук, В.М. Тихенко, доцент, канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, пр-т Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044 E-mail: robot8@bk.ru МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПЛАТФОРМ ШЛІФУВАЛЬНИХ РОБОТІВ-ВЕРСТАТІВ Запропоновано метод моделювання траєкторії руху промислової платформи на основі заданих кінематичних циклограм з урахуванням градієнта...»

«ABBYY® FineReader 12 Corporate Edition Посібник для системного адміністратора © 2013 ABBYY. Усі права захищено. Інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без попереднього повідомлення, і компанія ABBYY не бере на себе щодо цього жодних зобов'язань. Програмне забезпечення, яке описується в цьому документі, постачається відповідно до Ліцензійної угоди. Це програмне забезпечення може бути використане або скопійоване лише в суворій відповідності до умов цієї угоди. Копіювання...»

«УДК 351:63 Шпак Ю.В., к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НОВОСТВОРЕНИХ АГРОФОРМУВАНЬ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація. У статі досліджується науково-методичні та організаційні засади аграрної політики держави і механізми реформування аграрної економіки, визначення і обґрунтування найбільш ефективних форм сільськогосподарського виробництва, в основі яких є пошук шляхів стабілізації...»

«ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ ПІДСЕКЦІЯ ФІНАНСІВ УДК 336.76 (075.8) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЧЕРЕЗ ПЕРВИННЕ ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ІРО) Т.М. Ворох, студ. гр. ФК-081 Чернігівського державного технологічного університету Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів, Гавриленко Н.І. Зростання компанії в умовах конкуренції неможливе без вдосконалення технології, поліпшення параметрів продукції, підвищення ефективності управління. Це звичайний...»

«УДК 004.725.6 В. Клобуков, В. Рябоконь, С. Єрмак (Національний авіаційний університет,Україна) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ПОБУДОВИ МАРШРУТІВ В МЕРЕЖАХ METRO ETHERNET Розглянуто тему протоколів покриваючих дерев, що визначають побудову маршрутів та розроблено механізм вибору маршрутів в мережах, заснований на управлінні трафіком та під задачу вибору шляхів. У наш час, коли технології швидко розвиваються, тема Metro Ethernet, набуває великої актуальності у зв'язку з бурхливим розвитком мереж Ethernet...»

«інститУт БюджетУ тА соціАльно–економічних досліджень Е-бюлетень 07–09/2012 www.ibser.org.ua (№35) НОВИНИ АНАЛІТИКА Рекомендації десятого Засідання Комітету з економічних реформ 21 вересня фінансово-економічного форуму 21 вересня 2012 року у Київській міській державній адміністрації під головуванням Голови КМДА О.П. Попова відбулося засідання Комітету з економічних У ході Форуму розглянуто й обговорено актуреформ на тему «Про хід реформування системи медичного обслуговування», у альні питання...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). № 1 (2008) УДК 130.2:391 МОДА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ. Нечипоренко А. Ю. Стаття підіймає питання впливу моди на структуру соціокультурного простору. Автор досліджує три аспекти культурних трансформацій: часово-просторовий, маркетинговий та симулятивний. Досвід, накопиченний філософами у пешій названій сфері, доводить той факт, що мода стимулює процеси...»

«Региональная экономика 65 ВИСНОВКИ В умовах нової розстановки сил на світовій арені та випереджаючого розвитку країн Азії, Україна має неабиякі можливості реалізації свого транзитного потенціалу. Суверенізація України і перехід до ринкової економіки визначили необхідність застосування логістичного підходу до вирішення зазначених та інших проблем функціонування транспорту. Основна мета транспортної логістики полягає в наданні необхідних транспортних послуг у галузях постачання, збуту та...»

«Теория и практика управления 65 УДК 005.95 БО АД Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ Р А СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Баюра Д.О. У статті досліджено процеси та основні напрямки розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні та особливості формування організаційно-економічного механізму управління даною сферою на рівні підприємств. Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, організаційно-економчний механізм, форми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»