WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 29 |

«Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора ...»

-- [ Страница 22 ] --

наявність міжнародних природоохоронних угод та їх дієвість щодо впливу на формування та реалізацію екологічної політики; наявність міжнародної підтримки (як безповоротної, так і у вигляді кредитних позичок) та її ефективність; можливість впливу міжнародних сил оперативного реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

Просторовий рівень СПЕБ. Цей рівень визначається через регіональне охоплення та регіональну рівність у доступу до ресурсів забезпечення екологічної безпеки та наявність регіональних пріоритетів щодо використання й розподілу ресурсів забезпечення екологічної безпеки.

Таким чином, детальна теоретико-методологічна характеристика СПЕБ дозволяє визначити його як багаторівневу взаємозалежну систему, що спрямована на досягнення стабільного функціонування економіки та суспільства у сфері ефективного забезпечення екологічної безпеки для території, суб’єктів господарювання та населення, що визначається спроможністю держави уможливити суспільно прийнятний рівень мінімізації потенційних та реальних екологічних загроз і збитків.

Забезпечення переходу України на модель сталого розвитку, особливо у системі модернізації національного господарства, неможливе без виявлення дієвих важелів розробки і впровадження політики екологічної безпеки, уможливлення безпеки життєдіяльності населення і розвитку територій. Для створення такої системи пропонується визначити основні концептуальні положення Стратегічного потенціалу екологічної безпеки розвитку продуктивних сил.

Міжнародний досвід доводить ефективність запровадження важелів екологічної політики у тісному зв’язку з економічними і соціальними факторами впливу на діяльність держави з охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та мінімізації природних і техногенних загроз для населення.

Державна політика підтримки й забезпечення розвитку СПЕБ спрямована на гармонійний, поступальний, збалансований, розвиток усіх сфер національного господарства та суспільних відносин, що впливають або впливатимуть на рівень забезпечення екологічної безпеки розвитку продуктивних сил. Основні важелі такої політики сконцентровані навколо основних складових (потенціалів) СПЕБ, а саме на: управлінському потенціалі, ресурсному потенціалі, соціальному потенціалі, міжнародному потенціалі в межах дворівневої структури реалізації СПЕБ – просторової та галузевої.

Розроблені концептуальні основи є системою науково обґрунтованих стратегічних підходів, які мають покладатися в основу державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, безпеки життєдіяльності населення, законодавчих та економічних засобів стимулювання розвитку СПЕБ, визначають основну мету, завдання і напрями його забезпечення відповідно до головних цілей розвитку країни.

Правовою основою пропонованих концептуальних основ розвитку СПЕБ є Конституція України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про підприємництво», Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», інші нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Сучасний стан СПЕБ. Стратегічний потенціал екологічної безпеки визначається станом розвитку продуктивних сил країни та суспільною готовністю залучати матеріальні, організаційні та культурно-просвітницькі ресурси до забезпечення екологічної безпеки на рівні, що максимально відповідає можливостям суспільного розвитку та науковим уявленням щодо якості навколишнього середовища.

Мета, принципи та основні напрями розвитку СПЕБ.

Концептуальні основи визначають основні правові, організаційні та економічні засади стратегічного потенціалу екологічної безпеки, який уможливлює спрямування суспільно-економічних відносин у державі на раціональне використання, відтворення та збереження природних ресурсів, генофонду живої природи, захист життя і здоров’я населення, запобігання негативному впливу господарської діяльності на людину та навколишнє природне середовище.

Метою Концептуальних основ СПЕБ є:

забезпечення переходу держави на шлях сталого розвитку, через послідовне всебічне зміцнення можливостей держави унеможливлювати виникнення реальних і потенційних загроз навколишньому середовищу, суспільству, національному господарству за рахунок послідовної екологізації суспільно-господарських відносин, створення умов для поступального, сприятливого для життєдіяльності населення і навколишнього середовища розвитку продуктивних сил;

визначення місця СПЕБ у забезпеченні національної безпеки держави через зміцнення її економічної та екологічної складових у системі сталого розвитку країни та її окремих регіонів;

уточнення цілей та основних напрямів політики органів державної влади щодо стратегічного потенціалу екологічної безпеки, визначення критеріїв бюджетної підтримки господарської діяльності, спрямованої на зміцнення СПЕБ країни;

формування єдиного комплексного методологічного підходу до вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

визначення пріоритетів, правових, організаційних і фінансових інструментів державної підтримки екологічної безпеки, а також чітке встановлення видів діяльності, розвиток яких здійснюється винятково за рахунок ринкових механізмів;

систематизація заходів державної підтримки розвитку СПЕБ з погляду досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів.

Принципи, на яких буде ґрунтуватися подальший розвиток СПЕБ, повинні враховувати інтереси регіонів, суб’єктів господарювання, держави в цілому.

Основними принципами державної політики в галузі підтримки й розвитку СПЕБ мають стати:

суворе дотримання вимог Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів;

максимально досяжний захист прав територій, населення, окремих суб’єктів господарювання у сфері забезпечення екологічної безпеки господарювання та життєдіяльності, підтримки біорізноманіття та природоохоронних територій;

удосконалення й пошук нових форм підтримки СПЕБ;

державне регулювання на основі застосування міжнародного досвіду та міжнародних стандартів із формування та реалізації проектів, програм та заходів, спрямованих на підвищення ефективності попереджувальних заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки, унеможливлення виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

прозорість, систематичне інформування зацікавлених сторін про реалізацію державної політики в галузі підтримки й розвитку діяльності, спрямованої на забезпечення екологічної безпеки, створення умов для зменшення ризиків виникнення екологічних загроз.

Практична діяльність щодо розвитку СПЕБ має здійснюватись у двох основних напрямах: створення загальних сприятливих умов для ефективного здійснення діяльності всіх суб'єктів господарювання та надання адресної державної підтримки окремим категоріям підприємств, успішна діяльність яких має особливе значення для вирішення загальнонаціональних завдань охорони навколишнього природного середовища, попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження.

До загальних заходів, які спрямовані на створення загальних сприятливих умов розвитку СПЕБ, належать:

удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання та регіонального управління у сфері розвитку СПЕБ;

ліквідація існуючих адміністративних перепон у діяльності суб'єктів господарювання, спрямована на зміцнення СПЕБ;

удосконалення податкового регулювання діяльності, спрямованої на забезпечення екологічної безпеки та підвищення безпеки життєдіяльності населення;

удосконалення фінансово-кредитної підтримки та розвиток ринку фінансових послуг щодо екологічно орієнтованих проектів і програм, зокрема місцевого рівня, підвищення рівня техніко-технологічного та організаційно-управлінського попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


покращання інформаційного забезпечення діяльності господарських суб'єктів у сфері зміцнення СПЕБ;

створення позитивної суспільної думки про діяльність суб’єктів господарювання та органів виконавчої й законодавчої влади, місцевого самоврядування, спрямованої на формування та зміцнення СПЕБ.

Адресна державна підтримка суб'єктів господарювання повинна надаватися тим категоріям підприємств, діяльність яких має особливе значення для забезпечення екологічної безпеки окремих регіонів країни або держави в цілому і які:

розпочинають свою профільну діяльність, пов’язану з охороною навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів, захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження;

перебувають у складному фінансовому становищі з об'єктивних причин, але не змінюють власну спеціалізацію, пов’язану з охороною навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів, захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження;

застосовують інноваційні або соціально орієнтовані форми діяльності задля досягнення найкращих результатів стосовно забезпечення екологічної безпеки та підвищення захищеності населення і територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження.

Форми та обсяги адресної державної підтримки мають обиратися індивідуально в кожному конкретному випадку з урахуванням фінансовоекономічного стану суб’єкта господарювання згідно з основним видом діяльності або відповідно до спроможності органу виконавчої влади реалізовувати проекти чи програми із забезпечення екологічної безпеки.

Державна політика щодо розвитку СПЕБ.

Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку СПЕБ забезпечуються на основі:

аналізу стану СПЕБ, ефективності застосування заходів з державної підтримки; створення єдиної інформаційної системи підтримки діяльності, спрямованої на підвищення ефективності СПЕБ;

підготовки нормативних актів, які визначають акредитації, атестації, сертифікації та ліцензування суб’єктів господарювання, відносини з органами влади та управління, природоохоронними органами, необхідність, види та характер регулювання екологічно сприятливої господарської діяльності чи іншої діяльності, результати якої спрямовані на підвищення СПЕБ;

підготовки пропозицій за пріоритетними напрямами та формами державної підтримки суб'єктів господарювання; розробки державних програм підтримки СПЕБ на об’єктовому, місцевому та регіональному рівнях;

координації діяльності організацій, які здійснюють підтримку забезпечення екологічної безпеки та підвищення рівня захищеності населення і територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру;

створення сприятливої системи надання пільг для підприємств, установ, організацій і громадян, які провадять цілеспрямовані акції, реалізують проекти та програми, спрямовані на підвищення ефективності СПЕБ на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях;

стимулювання спеціальними фінансовими і кредитними важелями виробництва екологічних товарів і розвиток сфери екологічних послуг.

Державна політика щодо розвитку СПЕБ повинна здійснюватися відповідно до Концептуальних засад забезпечення розвитку екологічного підприємництва в Україні [118], забезпечувати стимулювання ефективного попиту на екологічну продукцію та послуги насамперед політикою державного замовлення, а також забезпечувати полегшений доступ підприємствам, які виробляють екологічну продукцію, до послуг, наданих державними установами.

Реалізація зазначених напрямів державної політики має здійснюватись з урахуванням розподілу повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, особливо в умовах здійснення адміністративної реформи. При цьому до повноважень органів виконавчої влади у сфері підвищення ефективності соціально-економічного розвитку

СПЕБ належать:

правове й нормативне регулювання поточної та спеціалізованої діяльності суб’єктів господарювання, органів виконавчої влади, спрямованої на забезпечення СПЕБ, як складової частини загальної господарської діяльності та регіонального управління;

встановлення особливого податкового режиму суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з пріоритетними проектами (пріоритети визначаються центральними та регіональними органами виконавчої влади) щодо зміцнення СПЕБ;

визначення обсягів фінансування, видів, обсягів придбання та виробників продукції природоохоронного призначення при реалізації природоохоронних програм, проектів та заходів, які фінансуються повністю з бюджету;

узгодження видів, обсягів споживання та виробників продукції, контроль екологічного призначення при реалізації екологічних програм, проектів та заходів, які частково фінансуються з бюджету;

контроль за виконанням суб'єктами господарювання договірних зобов'язань при реалізації екологічних програм, проектів та заходів, які повністю фінансуються з бюджету;

розробка державних програм підтримки екологічно сприятливої господарської діяльності;

укладання міжнародних та міждержавних договорів та угод у сфері забезпечення екологічної безпеки та підвищення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження;

підтримка в створенні природоохоронних інституцій та суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на забезпечення екологічної безпеки.

Органи місцевого самоврядування у сфері розвитку СПЕБ визначають:

обсяги фінансування, види, обсяги придбання та перелік виробників продукції природоохоронного призначення та спрямованої на підвищення захищеності населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження при реалізації програм, проектів та заходів, що фінансуються повністю з місцевого бюджету;

механізм цільового використання частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, з позабюджетного Державного фонду приватизації, на проекти, пов’язані з охороною навколишнього середовища та підвищенням захищеності населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Національний університет „Львівська політехніка” УДК 621.532.3.004.17:681.142:622.691.24:536.12 ПРИТУЛА НАЗАР МИРОСЛАВОВИЧ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ–2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної статистики Львівського...»

«УДК 81’374=161.1+(631.3:621.311) Валентина Гайдучок, Олена Дерпак Львівський національний аграрний університет ВИХІД У СВІТ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА З АГРАРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ © Гайдучок В., Дерпак О., 2008 У статті обґрунтовано необхідність видання російсько-українського словника науковотехнічної термінології з аграрної механіки та розглянуто основні засади його укладання. The paper deals with motivation of publication Russian-Ukrainian dictionary of scientific and technical...»

«УДК 622.685: 531.8 С.Д. Приходченко (Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет) ЗАСТОСУВАННЯ СУМАТОРА, ЩО ЗДАТЕН ДО НАВЧАННЯ, В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВНУТРІФАБРІЧНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУ В сучасних умовах велика увага приділяється проблемам підвищення продуктивності устаткування гірничо-збагачувальних підприємств, в світлі чого на більшості ГЗК проводяться комплексні заходи щодо підвищення ККД обладнання. Такого роду заходи включають в себе автоматизацію...»

«УКРАЇНА (із) U A (и) 42356 (із) А (51) 7 С30В31/02, С30В29/32 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ОПИС І НАУКИ УКРАЇНИ видається під ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ відповідальність ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НА ВИНАХІД власника ВЛАСНОСТІ патенту (54) СПОСІБ РЕКУПЕРАЦІЇ МОНОДИСПЕРСНОГО САПФІРУ (57) Спосіб рекуперації монодисперсного сапфіру, (21)2001010562 який включає хімічну очистку ВІДХОДІВ ВІД промислової механічної обробки об'ємних монокристалів (33) UA сапфіру (а-АЬОз) послідовно азотною та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, MOЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра розробки родовищ корисних копалин КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Комп’ютерні технології у гірництві для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво денної та заочної форм навчання РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ методичною комісією напряму підготовки 0903 «Гірництво» спеціальностей 7.050301, 8.050301 «Розробка родовищ корисних копалин» Протокол...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ – 2014 Матеріали студентської науково-технічної конференції 2014 р. Дніпропетровськ УДК [622+621+620.9+681.5+33+34] Тиждень студентської науки – 2014: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2014 р. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2014. – 198 с. До збірки увійшли кращі доповіді на студентській...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №4 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 658.821.009.12 Н.В. ГЕСЕЛЕВА, О.В. ДІБРОВА Київський національний університет технологій та дизайну ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В умовах нестабільності стану української економіки досліджено методи оптимального управління підприємством, етапи процесу керування та обмеження на вибір способу керування. З використанням апарату економіко-математичного...»

«УДК 631.3+63(09) ДЕРКАЧ Олексій Павлович, канд. іст. наук, доцент, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України (м. Київ) ВНЕСОК АКАДЕМІКА А.О. ВАСИЛЕНКА В РОЗВИТОК ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ У статті проведений аналіз внеску академіка А.О. Василенка в розвиток землеробської механіки та сільськогосподарського машинобудування України. В статье проведен анализ вклада академика А.А. Василенко в развитие земледельческой механики и...»

«ISSN 1819 432X print / ISSN 1993 3495 online СУЧАСНЕ ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО СОВРЕМЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО MODERN INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION 2012, ТОМ 8, НОМЕР 1, 27–35 УДК 666.973.6:620.17 ВЗАЄМНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЦНІСНИХ ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ В. Б. Верба, І. Б. Горніковська, Х. Б. Демчина, В. В. Волоцюга, П. О. Голик Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013. Е mail:...»

«НАЦІОНАЛЬНА РОСІЙСЬКИЙ АКАДЕМІЯ НАУК ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ УКРАЇНИ ДОСЛІДЖЕНЬ СПІЛЬНИЙ КОНКУРС 2011 року Національна академія наук України (НАН України) та Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД) відповідно до укладеної між ними Угоди про співробітництво та Додаткового договору №2 оголошують конкурс на організацію у 2011 році спільних наукових семінарів, що будуть проводитись на території України чи Російської Федерації за наступними науковими напрямами: (01) математика, механіка та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»