WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державна установа «Інститут економіки природокористування та

сталого розвитку Національної академії наук України»

Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти,

науки, молоді та спорту України

Науково-дослідний інститут сталого розвитку та

природокористування

Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора Хлобистова Є.В.

Львів – 2012 ISBN: 978-966-2384-18-4 УДК 330.15+504.06+332.142.6 Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання : [монографія]; за наук. ред. проф.

Хлобистова Є.В. -- Львів: Український бестселер, 2012. – 284 c.

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора Хлобистова Є.В.

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор, академік НАН України Алимов О.М.

(ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України») доктор економічних наук, професор Галушкіна Т.П.

(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) доктор економічних наук, професор Пашенцев О.І.

(Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОНМС України) Рекомендовано до друку вченими радами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» та Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України У монографії досліджено комплекс факторів, принципів, особливостей та важелів забезпечення організаційно-економічного формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки. Доведено, що теоретико-методологічне визначення та методичне забезпечення розвитку стратегічного потенціалу регіональної екологічної безпеки є основою політики сталого соціально-економічного зростання. Обґрунтуванні теоретичні засади, методичні та концептуальні підходи до формування та прогнозування розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки.

Запропоновано та обґрунтовано концептуальні засади та методичні підходи до соціально-економічного розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки, який дозволяє, на основі виокремлення загальних та специфічних факторів, що мають істотний вплив на формування та розвиток стратегічного потенціалу, вдосконалити організаційно-економічний механізм та регуляторну діяльність в галузі екологічної безпеки; запропонована двофакторна модель розвитку й побудови матриці факторів впливу на формування та розвиток стратегічного потенціалу екологічної безпеки.

–  –  –

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – ОНТОЛОГІЯ ПІДХОДІВ

§1.1. Розвиток теорій економіки природокористування

§ 1.2. Розвиток еколого-економічних досліджень: огляд міжнародного досвіду

§ 1.3. Український досвід розвитку економіки природокористування та охорони довкілля

Розділ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ

§2.1. Стратегічні передумови формування та реалізації політики екологічної безпеки

§2.2. Сутність та особливості формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки

§2.3. Формування регіональної політики екологічної безпеки у забезпеченні соціально-економічного зростання

Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

§ 3.1. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення екологічної безпеки економічного зростання

§ 3.2 Законодавче та нормативно-методичне забезпечення екологічної безпеки для економічного зростання

§3.3. Фактори формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання

Розділ 4 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

§ 4.1. Концептуальні засади розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки

§ 4.2. Інтегральна оцінка стратегічного потенціалу екологічної безпеки.. 220 § 4.3. Формування резервного фонду бюджету з урахуванням стратегічного потенціалу екологічної безпеки

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Література

ВСТУП На сучасному етапі розвитку продуктивних сил пріоритетного значення набувають проблеми забезпечення сталого розвитку, які невід’ємні від проблематики збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, безпеки життєдіяльності населення та захисту територій від потенційних чи реальних надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження. Можливості держави виконати такі завдання пов’язані з наявністю певного безпекового потенціалу

– спроможності суспільства і економіки протистояти загрозам природного і техногенного характеру, що виникають внаслідок стихійних лих чи антропогенної діяльності. Серед таких чинників останніми роками визначаються і ймовірні кліматичні зміни, і застаріле обладнання, і нераціональна й непослідовна державна політика у сфері навколишнього середовища та убезпечення населення від негативних впливів будь-якого походження. Саме дослідженню такого потенціалу забезпечення екологічної безпеки приділяється чимало уваги у публікаціях відомих екологівекономістів, серед яких роботи О.Алимова, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, О.Балацького, І.Бистрякова, О. Веклич, Т. Галушкіної, Л.Жарової, З.Герасимчук, В.Кравціва, І.Недіна, Л.Мельника, В.Микитенко, О.Пашенцева, А. Степаненка, О. Теліженка, С. Харічкова, М. Хвесика, Є.Хлобистова, В.

Шевчука, А. Федорищевої, С. Волошина та ін. Проблеми потенціалу господарських систем та галузевих об’єктів досліджувались у роботах Б.

Пасхавера, В. Герасимчука, Є. Лапіна, І. Лукінова, В. Микитенко, А.

Оніщенка, А. Сухорукова та ін. Серед зарубіжних фахівців можна відзначити роботи І. Ансоффа, В. Гурмана, Г. Мінцберга, П. Олдака, І.Потравного, М.

Портера, Є. Рюміної та ін.

Однак проблематиці оцінки та зміцнення потенціалу екологічної безпеки приділено недостатньо уваги. Так, неусталеними є термінологічний апарат, методологічні та методичні підходи до соціально-економічного та еколого-економічного дослідження, невизначеними – концептуальні підходи до розвитку потенціалу екологічної безпеки у стратегічному розумінні цієї проблеми та у контексті оцінки й прогнозування потенціалу протидії загрозам природних і техногенних надзвичайних ситуацій засобами економічного регулювання.

У монографії досліджується стратегічний потенціал екологічної безпеки як певна організаційно-економічна технологія зростання. Саме через розуміння потенціалу як засобу вирішення проблем збалансованого сталого розвитку ми намагаємось довести доцільність вивчення потенційних можливостей забезпечити екологічну безпеку територіального і галузевого розвитку. Стратегічний потенціал екологічної безпеки (СПЕБ) – об’єктивна система взаємозв’язків і відношень у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, що спирається на рівень розвитку продуктивних сил та суспільну загальнонаціональну свідомість і спроможність влади формувати, реалізовувати та вдосконалювати природоохоронну діяльність у межах держави. СПЕБ – це в економічному вимірі наявність макроекономічного підґрунтя, що реалізується у системі уможливлення й забезпечення створення і впровадження природоохоронних й ресурсозберігаючих технологій, наявності відповідних матеріальних й організаційних ресурсів та інформаційного забезпечення, у соціальному (суспільному) вимірі – наявність суспільної свідомості та готовності сприймати, реалізовувати та забезпечувати неухильну підтримку екологічних пріоритетів у формуванні планів, проектів, програм суспільного розвитку, в екологічному вимірі – підтримка наявних та розвиток новітніх пріоритетів формування й реалізації екологічної політики, що спирається на дотримання природоохоронних зобов’язань усіх ієрархічних рівнів державної політики.

Таким чином, наукова і практична актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю розробки та впровадження дієвих регулятивних економічних механізмів та організаційно-управлінських важелів розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки для уможливлення зростання національної економіки у контексті сталого розвитку і прискорення модернізації господарських систем.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Метою пропонованого монографічного дослідження є наукове обґрунтування сутності, особливостей формування, реалізації та прогнозування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання. Це передбачає: а) визначення, систематизація та вдосконалення наукових основ екологізації продуктивних сил; б) виявлення та обґрунтування передумов формування та реалізації екологічної політики; в) визначення теоретико-методологічної сутності та особливостей формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання; г) оцінку стану законодавчого й нормативно-методичного забезпечення екологічної безпеки економічного зростання; д) формулювання та обґрунтування напрямів розвитку системи екологічної безпеки економічного зростання; ж) оцінку стану та формулювання основних напрямів вдосконалення організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання; з) визначення найбільш впливових макроекономічних та державних факторів формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання; е) розробку методичних підходів щодо оцінки впливу регіональних та локальних факторів формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання; і) розробку концептуальних засад соціально-економічного розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки економічного зростання.

Найважливішими результатами запропонованого монографічного дослідження на думку авторів, є: визначення та обґрунтування соціальноекономічний механізму формування та реалізації стратегічного потенціалу екологічної безпеки для уможливлення ефективного економічного зростання, який дозволяє удосконалити регуляторну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; визначення еколого-економічної сутності термінів «потенціал екологічної безпеки» та «стратегічний потенціал екологічної безпеки», які відрізняються тим, що передбачають акцентування на просторових і часових особливостях формування та реалізації складових потенціалів; розвиток теоретико-методологічних підходів до формування та реалізації стратегічного потенціалу екологічної безпеки в сфері управління надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, які, на відміну від існуючих, розглядають стратегічний потенціал як наявні ресурси та засоби, що можуть бути використані для захисту суспільства від наслідків антропогенного впливу, стихійних лих тощо; розвиток методичних підходів до формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки, який відзначається тим, що використовує інтегральну оцінку екологічної безпеки регіонального розвитку; вдосконалені організаційно-управлінські засади формування та реалізації стратегічного потенціалу екологічної безпеки, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на триєдності та нерозривності організаційно-управлінських, економічних засад екологічної безпеки та нормативно-правовому його забезпеченні; набули подальшого розвитку методичні підходи до аналізу перспектив розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки для забезпечення комплексного збалансованого економічного зростання, в якому використано двофакторну модель розвитку та побудову матриці факторів впливу, що дозволяє більш точно та наочно провести аналіз.

Ми намагатимусь встановити та обґрунтувати не тільки загальну потребу впровадження екологічно безпечної моделі ринкових відносин в Україні та необхідність її формування, а й запропонувати практичні кроки щодо її впровадження. Крім того, на часі вдосконалення мотиваційних механізмів реалізації моделі ефективного екологоврівноваженого економічного зростання. Сьогодні на всіх рівнях господарювання об’єктивно активізується екологоорієнтована адаптація вітчизняних реформаційних зусиль через відповідну модернізацію процесу суспільного відтворення. За умов посилення глобалізації та інтеграції національних економік передумови формування екологічної політики нині визначаються не стільки всередині країни, скільки більшою мірою ззовні, а всередині країни відбуваються вибір та визначення послідовності реалізації пріоритетів, конкретизація цілей та запровадження механізмів екологічної політики.

В основі пропонованих досліджень – категорія стратегічного потенціалу екологічної безпеки. Під «потенціалом екологічної безпеки»

розуміються наявні ресурси та засоби, що можуть бути використані для захисту індивіда, суспільства, держави від наслідків антропогенного впливу, стихійних лих тощо. Під «стратегічним потенціалом екологічної безпеки»

розуміється об’єктивна система взаємозв’язків та відношень у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, що спирається на рівень розвитку продуктивних сил та суспільну загальнонаціональну свідомість і спроможність влади формувати, реалізовувати та вдосконалювати природоохоронну діяльність у межах держави. У подальшому ми намагатимуся виокремити типи стратегічного потенціалу та необхідне ресурсне забезпечення.

Стратегічні напрями забезпечення екологічної безпеки спиратимуться на ряд чинників, деякі з них становитимуть предмет наших подальших вишукувань. Це раціональне й комплексне використання природних ресурсів;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

запровадження комплексних заходів із забезпечення локалізації й оздоровлення екологічної ситуації; впровадження більш чистих технологій;

інноваційний технологічний розвиток; удосконалення економічного та інституційного механізмів регулювання взаємодії державних і місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, територіальних громад з питань ресурсозбереження, використання природно-ресурсного потенціалу країни, запобігання збиткам навколишньому природному середовищу та їх відшкодування тощо. Ми розглядаємо стратегічний потенціал екологічної безпеки як певну технологію економічного зростання, яка уможливлюється такими складовими, як: законодавча, нормативна, організаційноуправлінська, організаційно-економічна. Провідне місце займає законодавче та нормативне забезпечення, що є основою для двох інших складових функціонування системи – організаційно-управлінських та організаційноекономічних засад. Останні, фактично, є «жорсткими» та «м’якими»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРОГРАМА наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи університету за 2013 рік ДНІПРОПЕТРОВСЬК МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Секція “Аерогідромеханіка та енергомасоперенос” Керівник секції – проф. Кочубей О. О. Секретар – н. с. Бразалук Ю. В. Перше засідання (11 березня, 11.00, корп. 14, ауд. 102) 1. Сучасні задачі обчислювального тепломасообміну. Проф. Кочубей О. О. 2. Огляд...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА БРАТЕНКО Михайло Калінінович УДК 547.491.4+547.771+547.239.1+547.775+547.779 4-КАРБОФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ПІРАЗОЛИ 02.00.03органічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Львів-2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі медичної хімії Буковинського державного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор ВОВК Михайло Володимирович,...»

«Т. І. Швидка ЗМІСТ ТА РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГОСП Автор: Т. І. Швидка 10.05.2014 09:09 УДК 346.22.332.021 ЗМІСТ ТА РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГО СПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Т. І. Швидка, аспірантка Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого       Розглянуто конкурентоспроможність національної економіки в багато­рівневому ї ї аспекті на мікро -, мезо та макрорівнях. Обґрунтовано необхід­ність такої диференціації відповідних...»

«Загальна інформація Навчальний заклад бере свій початок у 1918 році з аграрного факультету Таврійського університету, на базі якого в 1922 р. був створений Кримський інститут спеціальних культур. Першим ректором Кримського інституту сільськогосподарських галузей став професор С. В. Країнський. Основним напрямом і спеціалізацією підготовки фахівців і розвитку наукових досліджень були галузі сільського господарства, що є специфічними для Кримського і Кавказького узбережжя Чорного моря:...»

«Як видно з рисунків, для рівномірного закону розподілу ймовірностей звертання до сторінок значення математичного сподівання загального часу, необхідного для пошуку сторінки, є найбільшим. Математичне сподівання зменшується із зміною закону розподілу від узагальненого до закону Зіпфа. І є найменшим для “бінарного” закону розподілу ймовірностей звертання до сторінок. Порівнюючи за ефективністю обидва підходи можна зробити висновок, що ефективність другого методу є вища.1. Кнут Д. Искусство...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник Заснований в 1971 р. Випуск 38 КІРОВОГРАД 2008 УДК 631.3.001.1 (082) Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин / КНТУ, 2008, випуск 38, 1 — 296. В збірнику викладені питання розрахунку і...»

«Львівський  регіональний  інститут  державного  управління Національної  академії  державного  управління при  Президентові  України МОДЕРНІЗАЦІЯ  СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА  ПРАКТИКА Матеріали науково­практичної конференції за міжнародною участю 5  квітня  2013  р. Частина  2 За  науковою  редакцією член-кореспондента  НАН  України  В.  С.  Загорського, доцента А. В. Ліпенцева Львів УДК 351:321.01:303.01:168.53(063) ББК 35.001.73+35.075 М 7...»

«УДК 539.3 Р. М. Кушнір, О. В. Максимук, М. В. Марчук, В. А. Осадчук НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА БОГДАНА ЛЮБОМИРОВИЧА ПЕЛЕХА З ТЕОРІЇ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ТА МЕХАНІКИ КОМПОЗИТІВ І ЙОГО РОЗВИТОК (до 70-річчя від дня народження) 28 жовтня 2010 року виповнилось би 70 років від дня народження відомого українського вченого в галузі механіки деформівного твердого тіла, доктора фізико-математичних наук, професора Богдана Любомировича Пелеха, який неждано відійшов у вічність 9 липня 1995...»

«Південь України напередодні Першої світової війни М.О. Фролов КОМПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНІ В РОКИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Вивчення механізму влади, який забезпечував панування в Україні в 20–80-ті роки XX століття комуністичної еліти, продовжує залишатись одним із актуальних питань вітчизняної історичної науки. Особливості виникнення цього механізму, його формування і діяльності в УСРР в 20–30-ті роки у радянській історіографії фальсифікувались або піддавались...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ШИШОВА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА УДК 005.915:338.5:658.2:502.131.1(043.5) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник – кандидат економічних наук Костель...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»