WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«198 Стратегія економічного розвитку України, вип. 24—25 (2009) О. О. Герасименко, канд. екон. наук, доцент, УДК 331.101 ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» КОМПОНЕНТИ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Проте введення нових форм організації праці всередині підприємства нерідко має негативну оцінку. Так, робота в малих робочих групах, як правило, не оплачується, подовжує робочий день, поглинаючи значну частину вільного часу працівників підприємства, погіршуючи дозвілля, можливості гармонійного всестороннього розвитку.

Тому виникає проблема соціальної межі використання даної форми стимулювання праці: необхідно обмежити її рамками робочого часу, враховувати додатково витрачену працю при переведенні на вищий кваліфікаційний розряд, прискорене просування службовою кар’єрою, підвищення професійної кваліфікації за рахунок коштів підпримства, нарешті, оплату такої праці, як наднормова, стимулювання вільним часом.

Третя група стимулюючих дій припускає зміну системи внутрішньофірмової ієрархії, перехід від жорстких відносин «панування–підпорядкування» до системи відносин демократизації і рівності працівників незалежно від посад, до соціального діалогу; стимулювання і впровадження в систему внутрішньофірмових відносин різних форм згладжування статусних бар’єрів між працівниками. Прийнята система внутрішньофірмової ієрархії, як правило, закріплює функціональні розмежування діяльності і контролю за нею між різними людьми, що знаходяться на різних рівнях ієрархії. Створення атмосфери рівності та демократії незалежно від займаних посад може виявлятись, наприклад, у вигляді ділових контактів між співробітниками різних рівнів, консультацій за всіма основними напрямами діяльності підприємства, включаючи питання праці та зайнятості, а також через систему широких комунікацій персоналу, заохочення неформальних відносин, використання для працівників підприємства єдиних баз відпочинку, їдалень, лікувальних установ тощо.

Четверта група стимулів базується на змінах в характері використання робочого часу, передбачає перехід до ущільненого режиму роботи, стимулювання праці розширенням меж вільного часу, що ґрунтується на врахуванні різноманітних інтересів працівників залежно від статі, віку, кваліфікації, сімейного стану. Застосування гнучких форм організації робочого часу вигідно не тільки для підприємств (інтенсифікується праця, підвищується коефіцієнт змінності устаткування), але й для самого працівника, оскільки створюється можливість планувати свій вільний час, повніше задовольняти соціальні та культурні потреби, навчатися тощо.

П’ята група нових стимулів — зміна способу організації внутрішньофірмових відносин, перехід від соціально індиферентного ставлення до праці до її гуманіза

<

Ефективність функціонування та економічний розвиток підприємства

ції. Ця форма стимулювання орієнтована на забезпечення зростання продуктивності праці методом забезпечення умов збереження, постійного розвитку і вдосконалення трудового потенціалу працівників, а також вимог, що висовуються працівниками до організації робіт.

Даний підхід безпосередньо пов’язаний із формуванням постіндустріального суспільства і припускає розгляд внутрішньофірмових відносин не тільки як процесу виробництва матеріальних благ, але й як процесу збереження і розвитку самої людини як цілісної особистості, носія складної гамми соціально-економічних інтересів, на відміну від вузького її сприйняття як одного з чинників економічної діяльності.

Узагальнення викладеного вище дозволяє виділити найперспективніші шляхи реалізації нових стимулів в управлінні працею та регулюванні соціально-трудових відносин на вітчизняних підприємствах.

По-перше, необхідно усвідомити той факт, що людина на виробництві сьогодні є не лише носієм трудового ресурсу, а передумовою існування підприємства. Кожна людина унікальна за своєю природою і головне завдання підприємства — її всесторонній розвиток. По-друге, розвиток системи управління працею та регулювання соціально-трудових відносин неможливий без створення ефективної системи мотиваційної дії, розширення сфери мотиваційної поведінки працівника. По-третє, максимальне узгодження інтересів підприємства і кожного працівника можливе тільки на основі відносин солідарності і взаємного діалогу.

Поза всяким сумнівом, успішне створення нової системи управління працею та регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві можливо тільки на основі підвищення рівня самоідентифікації працівника в ролі суб’єкта соціальнотрудових відносин, залучення рядового працівника до процесів управління.

Разом з тим існує велика група чинників, що ускладнюють використання мотиваційних ресурсів в умовах подолання кризи:

— дешевизна робочої сили, низька питома вага заробітної плати в операційних витратах підприємства;

— еклектичність національної економіки, коли її сектори представляють одночасно і доіндустріальний, і індустріальний, і постіндустріальний етапи розвитку, в кожному з яких діють свої системи мотиваторів. Так, у постіндустріальному секторі дієвіші мотиватори, пов’язані зі змістом праці, з матеріальним стимулюванням на основі внутрішньої мотивації, проте неефективні методи примусової мотивації.

В індустріальному і доіндустріальному секторі потрібне ефективне стимулювання, що базується переважно на жорсткому контролі, оскільки інтереси працівників зосереджені поза сферою праці;

— соціокультурні чинники — нерозвиненість матеріальних потреб людей, обмеженість структури потреб, низький професіоналізм менеджменту, спадщина тоталітарного державного режиму.

Незважаючи на перелічені перешкоди, є серйозні передумови реалізації нової системи регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві. Це обумовлено неминучим відродженням національної економіки та надзвичайно актуальним питанням підвищення загальної ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Головний резерв у даній ситуації полягає в активізації людського фактора.

Література

1. Аналитический обзор основных направлений стратегий социальной сплоченности / Труд за рубежом. — 2009. — № 1. — С. 17—27.

2. Колот А. М. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин: інституціональні аспекти // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спецвип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т. 3. Регулювання соціальнотрудових відносин на ринку праці. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 271—281.

3. Шлихтер А. А. Корпоративная социальная ответственность современного бизнеса и механизмы ее реализации / Труд за рубежом. — 2009. — № 1. — С. 99—119.

Стаття надійшла до редакції 09.09.2009 р.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 0102 спеціальність фізичне виховання 6.010200 спеціальності фізичне виховання 24.00.02 (Шифр за ОПП) Львів 2013 рік РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський державний університет...»

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.3 (075.8) © О.М. Калнагуз; Г.С. Головченко; М.В. Горовий Сумський національний аграрний університет В.О. Кудря Інститут механізації та електрифікації сільського господарства ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ШНЕКА ТУКОВИСІВНОГО АПАРАТА НА НОРМУ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ Об’єктом дослідження є туковисівний апарат. У статті наведені дослідження по визначенню коефіцієнтів винесення добрив у лійку туковисівного апарату та відставання швидкості винесення...»

«Приватний вищий навчальний заклад МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ Д. В. Зеркалов, Т. Є. Луц, Н. Ф. Качинська, О. С. Ільчук, Н. П. Чикунова-Васильєва БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник За редакцією Д. В. Зеркалова Киев «Основа» УДК 574.2:57.03(477)(07) ББК Е0*80(4УКР)я73 3-57 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8930 від 10.06.2014) Рекомендовано Вченою радою ПВНЗ «МУФ» (протокол № 6-13/14 від...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК:005.936(477) В. М. Бородюк, д-р екон. наук, проф., Г. С. Фролова, канд. екон. наук, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНИ У статті проаналізовано стан роздержавлення і приватизації державного майна, оцінено роль приватизаційних процесів у підвищенні ефективності виробництва, створенні багатоукладної економіки та структурній перебудові економіки України, визначено фактори підвищення її...»

«Галина Яструбецька УДК 821.161.2–31.09:159.942 Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В.Дрозда Анотація Яструбецька Галина. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В.Дрозда. Стаття присвячена розгляду питання доцільності існування точки зору щодо експресіоністичних параметрів роману «Листя землі» В.Дрозда. Закцентовано на генетичній спорідненості явищ «химерна проза», «магічний реалізм», «експресіонізм». Відстежено механізми інтеґрації міфа в художню свідомість В.Дрозда і...»

«УДК 349.2 О. В. Байло аспірантка Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра цивільно-правових дисциплін Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна ГІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА У статті визначається поняття «гідність працівника» як категорія трудового права. Обґрунтовується необхідність розробки ефективного галузевого механізму забезпечення права працівників на захист їхньої гідності на роботі. Ключові слова: честь і гідність, гідність працівника,...»

«УДК (334.912.23: 334.722) + (338.49 : 504) C. І. Рассадникова 1 Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури Розкрито сутність, місце і роль державно-приватного партнерства, його особливості, цілі в системі формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури, проведено концептуальне обґрунтування доцільності і перспективності застосування механізмів державно-приватного...»

«Сумський державний університет На правах рукопису ДЕРЕВ’ЯНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 658:005.336.1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Сабадаш Віктор Володимирович кандидат економічних наук, доцент...»

«УДК 004.93.1 А.Б. Романюк, А.В. Заяць Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра систем автоматизованого проектування АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ © Романюк А.Б., Заяць А.В., 2012 Подано еволюцію поняття політичного дискурсу як об’єкта лінгвістичних і політичних досліджень. Наводиться порівняльний аналіз понять «політичний дискурс» та «політична мова». Вводиться термін «політична лінгвістика». Також подається огляд наукових досліджень з аналізу політичного дискурсу....»

«КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА МАШИН» Розділ II.Пластинки і оболонки Зміст: Вступ 4-5 Розділ II.Пластинки Тема 2.1 Симетричний згин круглих пластин Лекція 18. Диференційне рівняння симетричного згину круглих пластин 5-7 Лекція 19.Метод початкових параметрів при симетричному згині пластин 7-11 Лекція 20.Симетричний згин круглих пластин східчасто-змінної товщини 11-14 Тема 2.2. Згин прямокутних пластин Лекція 21. Циліндричний і чистий згин пластин 14-18 Лекція 22. Диференційне рівняння...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»