WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сучасні вимоги до якості діяльності вищого навчального закладу зазначили проблему розробки відповідних моделей моніторингу та технології їх використання. Недостатність належного досвіду ...»

Коробович Л.П.

начальник аналітичнокоординаційного центру

Міжнародного економікогуманітарного університету

імені академіка Степана

Дем’янчука, м. Рівне

Технологія використання моделі моніторингу результативності навчального

процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ

У статті розглянуто технологію використання моделі моніторингу

результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту

приватних ВНЗ.

Ключові слова: технологія, модель, моніторинг.

The technology of the training process effectiveness monitoring model usage in the system of private HEI educational management is considered in the article.

Key words: а technology, а model, а monitoring.

В статье рассмотрена технология использования модели мониторинга результативности учебного процеса в системе педагогического менеджмента частных ВУЗов.

Сучасні вимоги до якості діяльності вищого навчального закладу зазначили проблему розробки відповідних моделей моніторингу та технології їх використання.

Недостатність належного досвіду вищої школи та відповідних наукових досліджень обумовлюють повільність спрямованої переорієнтації керівників вищих навчальних закладів (ВНЗ) з традиційного управління за процесом на інноваційне для нашої країни управління за результатом – отримання конкурентоспроможного випускника.

Вивченню моніторингових технологій приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких Г.Дмитренко [2], М.Дороніна [6], В.Єлисєєва, Т.Єсєнкова [1], В.Кальней [7], Ю.Конаржевський [3], С.Мітіна [1], З.Рябова [4], С.Шишов [7]. Так, Г.Дмитренко розкриває питання стратегічного менеджменту в освіті й механізм розробки кваліметричних технологій оцінки якості забезпечення освіти. Однак це розглядається на прикладі загальної середньої освіти. В.Єлисєєва, С.Мітіна, Т.Єсєнкова досліджують діагностичні й моніторингові процедури в управлінні освітнім процесом. Ю.Конаржевський характеризує принципи і функції менеджменту у внутрішкільному управлінні, що частково можна використати у вищій школі. М.Дороніна, З.Рябова розробляють технологію наукових досліджень у вищій та загальноосвітній школі, використання якої дає змогу алгоритмізувати науковий пошук й підвищити науковий рівень застосування моніторингу результативності навчального процесу в управлінській практиці. Найбільш близькими до теми дослідження є роботи С.Шишова та В.Кальней з технології моніторингу якості освіти, але всі розробки виконані на прикладі загальноосвітньої школи.

Отже, наукові праці щодо технології використання моделі моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ практично відсутні.

Метою поданої статті є опис технології використання розробленої і представленої нами у попередніх статтях моделі моніторингу результативності навчального процесу та характеристика запропонованого нами навчального плану підготовки адміністративних та педагогічних працівників ВНЗ до застосування цієї технології.

Технологія – слово грецького походження, що в оригінальному перекладі означає „знання про майстерність” [5]. Майстерність має інтуїтивний характер, а технологія ґрунтується на закономірностях наукових знань. Ці знання мають бути системними і створювати уяву про цілісність дій щодо вироблення певного продукту. Тому технологію застосування моделі моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ можна визначити як системну діяльність з відповідним методичним супроводом, що представлена у формі програми, плану, алгоритму, які дають змогу уявити процесуальну характеристику діяльності та поетапного досягнення результату.

Виділимо алгоритм діяльності щодо застосування розробленої нами моделі, яка має чотири компоненти: методологічний, змістовий, технологічний та прогностично-регулятивний. Перш за все зазначимо, що цю діяльність мають виконувати різні суб’єкти [4]. Так, методологічний та змістовий компоненти є прерогативою вченого, який здійснює наукову розробку інструментарію моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ. Останні два компоненти здійснюються у навчальному процесі вищого навчального закладу, тому їх виконують керівники відповідних підрозділів ВНЗ, науково-педагогічні працівники, студенти, громадськість.

Алгоритмом діяльності вченого має бути: постановка мети; добір відповідних літературних джерел; аналітичний огляд наукових праць щодо результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ; виділення теоретичної основи та побудова власної концепції результативності навчального процесу вищого навчального закладу; створення відповідного інструментарію моніторингу результативності навчального процесу ВНЗ: виділення умов, процесу і результату навчання у вищому закладі освіти;

встановлення параметрів, факторів, критеріїв їх оцінки; визначення шкали бального оцінювання ступеня проявлення критеріїв; оформлення кваліметричної субмоделі результативності навчального процесу в приватних ВНЗ.

Методичним супроводом діяльності науковця є система емпірико-теоретичних методів дослідження.

Емпіричні – для визначення сутності моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ.

А саме:

пошук й аналіз наукової літератури; виділення необхідних теоретичних знань:

теорії педагогічного менеджменту; наукові принципи, форми й методи здійснення моніторингу в системі педагогічного менеджменту; закономірності, принципи й особливості навчального процесу приватного ВНЗ; управління соціальнопедагогічними системами, системного та кваліметричного підходу, педагогічного моделювання та проектування; аналіз існуючої практики моніторингу навчального процесу ВНЗ; ознайомлення з нормативними, інструктивно-методичними матеріалами, документацією приватних ВНЗ, навчальними планами, програмами,

–  –  –

Як бачимо з таблиці, реалізація моніторингу має дві частини: періодичне оновлення вагомості факторів кваліметричної субмоделі результативності навчального процесу приватного ВНЗ та здійснення моніторингу результативності навчального процесу приватного ВНЗ, що складається з підготовчого, діагностикорегулюючого та прогностичного етапів.

Важливим у технологічній діяльності як вченого, так і практика є певний порядок вироблення висновків (або прийняття рішень). Наука пропонує американський підхід, який складається з діагнозу проблеми, формулювання критеріїв та обмежень, виявлення й оцінки альтернатив, остаточного висновку [1].

Дотримуючись у виробленні рішень зазначеному підходу, ми використовували також японський досвід, який має свою систему прийняття рішень [3].

Особливості цієї системи полягають в наступному:

підготовка документу з вирішення сформульованої проблеми;

знайомство з цим документом всіх зацікавлених осіб;

отримання документу працівником, підпис та внесення зауважень, пропозицій, які працівник вважає доречними й потрібними;

повернення документу керівникові для узагальнення, схвалення та підписання.

Незалежно від того, що документ схвалює керівник, це рішення належить всім, хто брав участь у його розробці. Така система потребує, щоб рішення було прийняте всіма. Якщо є заперечення, то документ повертається на доробку ініціатору. Таким чином, висновок робиться шляхом досягнення консенсусу.

Це відбувається шляхом застосування методу Дельфі. Отже, можна зазначити, що балансування інтересів передбачає узгодження напрямків діяльності всіх, хто причетний до забезпечення результативності навчального процесу ВНЗ. Таким чином, створюючи методологічну основу використання розробленої моделі моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ, ми спиралися на провідні ідеї американських і японських дослідників, але розуміли, що для українських працівників доцільно використовувати „жорсткий менеджмент”, поєднуючи врахування соціальної інформації з остаточним прийняттям одноосібного рішення з боку керівництва відповідних підрозділів ВНЗ.

Впровадження моніторингу результативності навчального процесу ВНЗ проводиться за певним алгоритмом, який і передбачає попередню спеціальну підготовку керівників та педагогічних працівників приватних вищих навчальних закладів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для цього нами були розроблені навчальний та навчально-тематичний плани і програма відповідного спецкурсу.

Назва спецкурсу „Організація та впровадження моніторингу результативності навчального процесу в приватних ВНЗ III-IV р.а.” Метою спецкурсу є створення теоретичної та практичної бази у педагогічних працівників щодо організації та проведення моніторингу результативності навчального процесу в приватних ВНЗ.

Спецкурс розрахований на адміністрацію, керівників підрозділів, науковопедагогічних працівників приватних вищих навчальних закладів.

Всього для проведення спецкурсу виділяється 24 години на кожну категорію педагогічних працівників, з них 11 на лекції, 3 на семінарські заняття та 10 на практичні заняття (табл. 1).

Таблиця 1 Навчальний план спецкурсу „Організація та впровадження моніторингу результативності навчального процесу в приватних ВНЗ III-IV р.а.”

–  –  –

Навчально-тематичний план включає наступні теми та види занять:

Перший модуль „Еволюція та особливості діяльності приватних ВНЗ III-IV р.а.” розкривається двома темами: „Передумови виникнення та розвиток вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні” – лекція 2 год.;

„Особливості діяльності приватних ВНЗ та існуюча практика їх врахування в навчальному процесі” – практичне заняття – 2 год.

Другий модуль „Теоретичні основи моніторингу як функції педагогічного менеджменту” має також дві теми: „Сутність педагогічного менеджменту та його функції в організації навчального процесу ВНЗ” – лекція 2 год; „Сутність моніторингу результативності навчального процесу та його зв’язок з функціями педагогічного менеджменту й моніторинговими дослідженнями” – практичне заняття – 2 год.

Третій модуль „Інструментарій моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ” включає такі теми:

„Різні підходи до вимірювання в моніторингових процедурах” – лекція 1 год;

„Використання кваліметричного підходу щодо оцінки якості процесів” – лекція 1 год.; „Сутність та механізм факторно-критеріального моделювання” – практичне заняття – 2 год.

Четвертий модуль „Система педагогічних умов та технологія моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ” передбачає розгляд наступних тем: „Система педагогічних умов успішного моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ” – лекція 2 год; „Створення факторнокритеріальної моделі результативності навчального процесу ВНЗ, орієнтованого на державні та ринкові вимоги” – практичне заняття – 2 год.; „Поточний контроль та регулювання процесу навчання студентів з урахуванням державних стандартів та результатів маркетингових досліджень” – практичне заняття – 1 год.; „Методика прогнозування розвитку перспективних напрямів діяльності ВНЗ” – практичне заняття – 1 год.; „Використання спеціально розробленого програмного продукту й комп’ютерної техніки для автоматизації рутинних підрахунків та побудови діаграм”

– практичне заняття – 2 год..

П’ятий модуль „Організація діяльності маркетингово-моніторингового підрозділу у приватних вищих навчальних закладах” складається з двох тем:

„Структура і документальне забезпечення діяльності маркетингово-моніторингового підрозділу ВНЗ III-IV р.а.” – лекційно-семінарське заняття – 2 год.; „Порядок створення маркетингово-моніторингового підрозділу у приватних вищих навчальних закладах” – практичне заняття – 2 год.

Таким чином, виходячи із викладеного, ми виділяємо наступним завдання розробки кваліметричних моделей діяльності структурних підрозділів ВНЗ, оцінки складових освітнього процесу та методики їх використання на основі змагальності.

Література

1. Диагностика и мониторинг в управлении образовательным процессом:

Метод. Пособие / Под ред. Т.Ф.Есенковой, С.Н.Митина, В.В.Елисеева. – Ульяновск:

ИПК ПРО, 2000. – 60с.

2. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Уч.

пособ. – К.:МАУП, 1999. – 176 с.

3. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / М.:

Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с.

4. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу: Науково–методичний посібник. – Х.:

Гімназія, 2004. – 72 с.

5. Словник іншомовних слів / За Солі О.С.Мельничука. – К.: „Українська радянська енциклопедія”, 1985. – 968 с.

6. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навч. посібник /Укладач М.С.Дороніна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 104 с.

7. Шишов С.Е., Кальней В.А. Технология мониторинга качества образования в школе. – М.: Рос. пед. агентство, 1999. – 354 с.Похожие работы:

«УДК 066.91:620 (043.2) М.В. Гладишевський, А.А. Рижкова, Д.О. Харламов (Національний авіаційний університет, Україна) ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Державна метрологічна служба організовує, здійснює та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань, а також виконує державний метрологічний контроль і нагляд за проведенням єдиної у країні технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань та додержанням вимог, нормативно-технічних актів і...»

«Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті з пояснювальними примітками Вересень 1999 р. Інформацію з цього буклета можна вільно копіювати та поширювати. Будемо вдячні за посилання на джерело. Оригінал англійською мовою було підготовлено та видано Фондом Міжетнічних Відносин, ISBN 90 – 7598905 – 9.За подальшою інформацією, будь-ласка, звертайтеся: Office of the High Commissioner on National Minorities Prinsessegracht 22 2514 AP The Hague Tel: +31...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 81 – 116.3 І. В. Глухоман, кандидат філософських наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ Р. ЯКОБСОНА Стаття присвячена аналізу лінгвістичних концепцій Р. Якобсона в галузях славістики і семіотики. На основі даного аналізу доведено взаємовплив лінгвістики та філософії. Формування сучасної філософії мови нерозривно пов’язано з...»

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА МОНОГРАФІЯ Том За загальною редакцією доктора економічних наук, професора О.В. Кендюхова ДОНЕЦЬК ДВНЗ «ДонНТУ» УДК 65.014.1 ББК 65.290К 35 Рекомендовано до друку вченою радою Донецького національного технічного університету (протокол № 1 від 15 лютого 2013 року) Рецензенти: д-р екон. наук,...»

«SWorld – 1-12 October 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 Педагогика, психология и социология – Теория и методика учебы, воспитания и образования УДК 378.146 Іванюта О.О. ОСНОВНІ ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ Національний університет біоресурсів і природокористування...»

«Уже традиційно на початку весни у третій декаді березня у Надвірнянському коледжі НТУ проходить тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін. Комісія об’єднує дисципліни: математику, фізику, дискретну математику, чисельні методи, вищу математику, хімію, біологію та екологію, тому заходи передбачали бути цікавими та захоплюючими. Для забезпечення якісного навчання використовують різні форми та методи. Одним із методів навчання використовується пошуково-дослідницька робота...»

«.3 Купчик М.П., Гандзкж М.П., Степанець І.Ф., Вендичанський В.Н., Литвиненко A.M., Іваненко.О.В. Основи охорони праці.К.: Основа, 2000.416 с. У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки. Увагу звернено на соціально-економічне значення охорони праці. Для бакалаврів технологічних, механічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені адмірала Макарова ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ ІКСКМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 27 – 28 квітня 2010 року (Національний університет кораблебудування Інститут автоматики та електротехніки пр. Леніна, 3) МАТЕРІАЛИ МИКОЛАЇВ 2010 УДК 00 У-45 Інформаційно-керуючі системи і комплекси: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ CМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за спеціальністю 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва» Розглянуто на засіданні Схвалено на засіданні циклової комісії методичної ради СТХТ НУХТ фахових дисциплін інженерної механіки Протокол № від 20р. _ Протокол № Підпис методиста від 20р. Підпис голови комісії...»

«№ Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 658.155 ПРИБУТОК ЯК ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА Шафорост Я.П., здобувач Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету Розглянуто основні підходи до визначення сутності прибутку як основного показника діяльності підприємства, визначено основні чинники, що пливають на його величину. Акцентовано увагу на виборі оптимальної методики факторного аналізу прибутку. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»