WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 6 ] --

19. Сологуб О.П. Зайнятість населення в регіонах і демографічні фактори її формування // Україна: аспекти праці. — 1997. — №5. — с. 13-15 (0,5 др. арк.)

20. Сологуб О.П. До питання методологічних підходів побудови системи показників пpодуктивності пpаці в pегіоні // Регіональна економіка. — 1998. — № 4 (10). — с. 47-57 (0,5 дp. аpк.).

21. Sologub O. Structural and factorial analysis of Ukraines national and regional capital // Monitoring investment Activities in Ukraine. — 1998. — june.2. — p. 18-22 (0,5 дp. аpк.).

22. Сологуб О.П. Сукупна пpодуктивність економіки pегіонів Укpаїни та її пеpспктиви // Тези доповідей на Міжнаpодній конфеpенції з питань економіки pегіонального pозвитку. — Львів. — 1998. — с. 43-44 (0,2 дp. аpк.).

23. Sologub O. Regional aspects of capital formation // Monitoring Invectment Activities in Ukraine. — 1998. — juli.3. — p. 18-22 (0,5дp.аpк.).

24. Сологуб О.П. Інноваційна стpатегія, як активний фактоp зpостання пpодуктивності економіки pегіонів: — прогноз за 2010 р. // Монітоpинг інвестиційної діяльності в Укpаїні. — 1999. — №1. — с. 22-25 (0,5 дp. аpк.).

25. Сологуб О.П. Пpодуктивність pегіональної економіки: пpогнозні тен-денції // Проблеми науки. — УкpНТІ. — 1999. — №4. — с. 33-43 (1,0 дp. аpк.).

26. Сологуб О.П. Інноваційні стpатегії на конкуpентних pинках pегіонів Укpаїни. // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. — 1999. — №2. — с. 18-25 (0,5 дp. аpк.).

27. Сологуб О.П. Пpодуктивність економіки України та pегіонів, шляхи її зростання // Проблеми науки. — К.: — 1999. — №6. — с. 6-16 (0,9 дp. аpк.).

28. Сологуб О.П. Регіональна економіка: потенціали і продуктивність. — К.:

Товариство "Знання". — 1999. — 115 с. (6,0 др.арк.).

29. Сологуб О.П. Факторний аналіз капіталу // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. — 1999. — №3. — с. 18-25 (0,5 др.арк.).

30. Сологуб О.П., Чінчікєєв В.Й. Методические рекомендации по нало-говому планированию. Наукова праця. Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №2161. Дата реєстрації 30.07.1999. Державне Агентство України з авторських і суміжних прав. — 73 с. (5,6 дp. аpк.), автору належить с.2-37 (2,8 др. арк.). Особистий внесок:

методичні рекомендації по накопи-ченню капітала та вплив на цей процес пільгового оподаткування.

АНОТАЦІЯ

Сологуб О.П. Теоретико-методологічні основи продуктивності еконо-міки України:

регіональні аспекти. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.10.01 — Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м.Київ, 1999.

В дисертації розкривається теоретичний зміст категорії ринкової еконо-міки — продуктивності, її сутність, методологія визначення, система показників обчислення на макроекономічному та регіональному рівнях. Визначені фактори та обгрунтована їхня класифікація. Продуктивність економіки України розгля-дається у зв'язку з загальносистемними змінами, соціально-економічним рефор-муванням. Дослідження продуктивності економіки базується на теорії рівняння факторів, їхньої граничної продуктивності та носіїв доходоутворюючої функції.

Дисертація містить аналіз формування і використання ресурсного потенціалу України та її регіонів (демотрудового, капіталу, природноресурсного тощо). На великому фактичному матеріалі вперше висвітлюється динаміка продуктивності перехідної економіки України і регіонів (праці, капіталу, природноресурсного потенціалу тощо). Аналіз продуктивності факторів-ресурсів виконано у взаємозв'язку з використанням робочих місць.

Продуктивність економіки досліджується в прогнозному часі, обгрунтовуються пріоритетні напрями інвестиційної та інноваційної політики, пропонується механізм управління продуктивністю.

Ключові слова: продуктивність економіки, сукупна, факторна продуктивність, регіон (область), потенціал, трудові ресурси, зайнятість, праця, власність, економічні механізми, інвестиції, інновації, ринок.

АННОТАЦИЯ

Сологуб Е.П. Теоретико-методологические основы производительности экономики Украины: региональные аспекты. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.10.01 — Размещение производительных сил и региональная экономика.

— Совет по изучению производительных сил НАН Украины, г. Киев, 1999.

Диссертация содержит научное раскрытие теоретических положений категории рыночной экономики — производительности, ее сущности, методологии определения, системы показателей исчисления на макроэконо-мическом и региональном уровнях.

Целью исследования является разработка теоретико-методологических, методических и практических положений оценки производительности эконо-мики регионов, определение влияния наиболее значимых факторов на ее динамику и уровень, прогноз изменений производительности, обоснование стратегий инновационной политики, механизма управления производитель-ностью экономики на макро- и региональном уровнях.

Исследование по теме проведено в аспекте решения ряда конкретных задач:

раскрытие сущности категорий производительности экономики и их места в системе категорий экономического роста.

Разработана теоретическая концепция субординарной связи производительности экономики разных уровней с другими экономическими категориями, которые взаимодействуют и влияют на формирование производительности по фазам воспроизводства.

Определены факторы производительности экономики, обоснована их классификация. Производительность экономики Украины рассматривается в связи с общесистемными изменениями, социально-экономическими реформами. Исследование производительности экономики базируется на теории равенства факторов, предельной производительности и присущей им доходо-образующей функции. Предложена модель системы экономических отношений в виде “поля отношений”, в которой каждый элемент категории, функцио-нирующей в пределах “поля” является носителем доходообразующей функции, формирующей производительность. В диссертации обоснована система показа-телей производительности экономики, классификационная система показателей ресурсных потенциалов регионов в условиях рынка. Разработана методология факторного анализа производительности экономики в рыночных условиях и предложена система показателей ее оценки (совокупной, частичной, факторной). Содержится анализ формирования и использования ресурсного потенциала Украины и ее регионов (демотрудового, капитала, природно-ресурсного и т.д.). На большом фактическом материале впервые освещается современный уровень и тенденции динамики производительности переходной экономики Украины и регионов (труда, капитала, природно-ресурсного потенциала). Анализ производительности факторов-ресурсов, выполнен во взаимосвязи с использованием рабочих мест. Производительность экономики исследуется в прогнозном периоде, обосновываются приоритетные направления инвестиционной и инновационной политики. Изменение тенденций динамики производительности национальной экономики автор связывает с реформированием институционально-структурной политики с определением структурной ее модели для каждого конкретного региона с учетом их потенциалов, выбора инвестиционной сферы, механизма и источников капиталовложений, капитало-образования. В работе обосновывается положение о переориентации экономической стратегии в современном переходном периоде Украины к инновационным методам управления развитием, которые связаны с повышением использования интеллектуального, научно-технического и технологического потенциалов. Обращается внимание на дальнейшее ускорение законода-тельного обеспечения углубления экономических реформ, усиление экономи-ческой самостоятельности регионов в социально-экономическом развитии.

В комплексе проблем, которые автор связывает с обеспечением совокупной и факторной региональной производительности национальной экономики на разных уровнях и этапах социально-экономического развития важным звеном является обеспечение научно обоснованного, законодательно подкрепленного организационного механизма управления.

Это предусматри-вает обеспечение необходимых предпосылок в финансово-экономической сфере, создание реальной рыночной экономики и дальнейшего совершенство-вания механизма разделения функций государства и регионов. Предлагается механизм управления производительностью, который включает концепцию стратегического развития по каждому из регионов Украины, размещения производительных сил, механизмов самоуправления и оптимизации путем налоговой и бюджетной политики взаимоинтересов регионов и государства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключевые слова: экономические категории, производительность экономики, совокупная, факторная производительность, регион (область), факторы, потенциалы, трудовые ресурсы, занятость, труд, собственность, экономические механизмы, инвестиции, инновации, индексно-матричное моделирование, рынок.

–  –  –

Sologub O.P. Theoretical and methodological basis of productivity of Ukranian economic structure: regional aspects. Manuscript.

The Thesis for a Doctor’s degree on Economics on the speciality 08.10.01 — Placing of productive - power resourses and economics of regions. — Kyiv: Council of Productive Forces Study of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

The dissertation concerns scientific basis of theoretical categoris of market economic structure - productivity, its essence, methods of estimation, the index systems of calculation on macroeconomical and regional standards. In this thesis are astimated factors of productivity and substantiated their classification. Ucrainian economic structure is analised in connection with changes of the whole system and social - aconomical reforms.

Investigation of productivity of economic structure is based on the theory of equality of factors, their limit productivity to bearers of function of creation of profit. The thesis concerns analysis of creation and using of potential resourses of Ukraine and its regions (natural resourse capital etc.). The thesis has a great deal of factical materials which vividly sholds modern standards and dynamics of productivity of transitional economic structure of Ukraine and its regions (labour, capital, potential natural resourses etc.) of productivity. The investigations of factors - resourses are made in connection with usage of working places.

The productivity of economic structure is investigated from the joint of view of future development. The priority directions of investment and innovation policy are grounded. The mechanizm of productivity is proposed.

Key words: economic category, productivity of economic structure, aggregated factor productivity, region, factors, potentials, manpower resourses, property, mechanizm of economic structure, investments, innovations, index-matrix modelling, marcet.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
Похожие работы:

«Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Випуск 1 Івано-Франківськ Підготували Г.В.Шинкарук – завідувачка відділу біології ІваноФранківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді С.Б.Шпуляр – методист Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді В посібнику розкриваються морально-етичні аспекти стосунків людини з...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Сокіл Марія Богданівна УДК 534.111 УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ДОВГОМІРНИХ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН 05.02.09 – динаміка та міцність машин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Харченко Євген...»

«М ІН ІС Т Е Р С Т В О ОС В ІТ И І Н АУ К И, О р г к о м і т е т міжнародної науковоСЕКЦІЯ 9 М е т а л у р г і я технічної конференції «Сталий розвиток промисКерівник Губін Георгій Вікторович, завідувач кафедри М ОЛ ОД І Т А СП ОР Т У У К Р АЇН И ловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь металургії чорних металів та ливарного виробництва, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ в її роботі. д.т.н., проф., тел. 380 56 409-78-34. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2013 р. СЕКЦІЯ 10...»

«СЕКЦІЯ №7 – НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА УДК 534.8.081.7 Ардельська О. В., студентка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від несвоєчасної діагностики патологічних змін в тканинах організму людини. При медичній діагностиці ультразвуковим методом...»

«РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Дотримання цих рекомендацій дасть змогу забезпечити держателям платіжних карток надійне їх зберігання, нерозголошення реквізитів платіжної картки, персонального ідентифікаційного номера (далі – ПІН) та інших даних, а також зменшить можливі ризики під час здійснення операцій з використанням платіжної картки в банкоматах, безготівкової оплати товарів і послуг, у тому числі через мережу Інтернет. Загальні рекомендації 1. Ніколи не...»

«СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Фізика” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050502 Інженерна механика Чинний від 2012 Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ «НГУ» ПЕРЕДМОВА І. Р О З Р О БЛ Е Н О І В Н Е С Е Н О кафедрою фізики НГУ 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом ректора Національного гірничого університету від 2011 р. 3. УВЕДЕНО 4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Глушко Людмила Миколаївна, к. ф. м....»

«Серія: Збірник наукових праць №12 (75) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2013 р. УДК 631.354:631.3072:876.5 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДНОСНОГО РУХУ ЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Леженкін О. М Таврійський державний агротехнологічний університет Lezhenkin O. Taurian State Agrotechnical University Анотація: у статті розглядається методика побудови математичної моделі руху прибиральної машини. Розглянено рух збирального агрегату, що складається із трактора МТЗ-80, причіпної збиральної...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Я. М. ГРИГОРЕНКО Л. В. МОЛЬЧЕНКО ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК З ЕЛЕМЕНТАМИ МАГНІТОПРУЖНОСТІ Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів УДК 539.3:620.179.14(075.8) ББК 22.251я73 Григ83 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Г. Карнаухов, д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.Г. Савула, д-р техн. наук, проф. О.О. Рассказов Затверджено Вченою радою Київського національного...»

«УДК 528 : 911.3 А.М. Байназаров Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна КАРТОГРАФУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ДЛЯ ПОТРЕБ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Вступ. Перед картографуванням освіти як досить новою гілкою у сучасному тематичному картографуванні стоїть ряд конкретних завдань. Найнагальнішими серед них є: дослідження механізмів управління якістю освіти, вивчення методики аналізу результатів освітнього моніторингу, визначення критеріїв оцінки, за...»

«УДК 005.57: 005.52 Сагер Людмила Юріївна, асистент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ У статті визначено сутність управління внутрішніми комунікаціями, запропоновано схему організації комунікаційного процесу промислового підприємства. Виокремлено групи можливих перешкод ефективного управління внутрішніми комунікаціями та основні заходи з їх подолання. Ключові слова: комунікації, управління,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»