WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 5 ] --

3. Стосовно до ринкових умов пропонується нова система показників оцінки продуктивності макро- та регіональної економіки за системою. Доціль-ною є система показників продуктивності економіки: сукупна, продуктивність праці, капіталу, природно-ресурсного потенціалу. Пропонується використання показників продуктивності праці як самостійних показників в системі сукупної продуктивності, так і показників факторної (часткової) продуктивності регіо-нальної економіки. Систему показників продуктивності капіталу доцільно роз-поділяти на показники, що характеризують рівень використання наявного капіталу як ресурсу і оцінювати продуктивність капіталу регіональної економіки за показниками часткової (факторної) продуктивності та як показник сукупної продуктивності. Пропонується також введення у науковий обіг та практичне визначення показників сукупної продуктивності регіональної економіки на основі побудови інтегральних показників оцінки в регіоні рівня доходоутворен-ня економічних потенціалів, що компенсує відсутність сучасної оцінки ефектив-ності ринкової економіки регіонів.

4. Перехід до ринкової економіки обумовлює нову ідеологію концепції класифікації факторів продуктивності економіки регіонів, які впливають на сукупну та факторну продуктивність. Запропонована в дисертації класифікація факторів продуктивності економіки регіонів складається з системи класифі-каційних підгруп: загальноекономічних, регіональних та галузевих. У підгрупах пропонується поділяти фактори на матеріальні, організаційно-економічні, соціальні, зовнішні та внутрішні.

5. У процесі загальних соціально-економічних перетворень економіка регіонів зазнала значних змін. Поступово формується приватна власність і нові підприємницькі утворення, ринок праці, змінюються джерела одержання дохо-дів населення. Одночасно зростає безробіття, розширюються межі диференціа-ції доходів населення, знижується загальний рівень життя. Всі ці явища мали місце в усіх регіонах, але рівень інтенсивності та спроможностей регіонів у обмеженні негативних наслідків та входження у нові умови господарювання виявилися неоднаковими. Це посилило диференціацію регіонів за станом їхнього розвитку, реальними умовами забезпечення ресурсами продуктивності.

6. Демотрудовий потенціал регіонів, як база розвитку їх економіки і продуктивності, за 1992-1998рр. зазнав певних змін. Змінювалася вікова струк-тура населення, чисельність населення у працездатному віці скорочувалася. Оцінка тенденцій та стану демографічних процесів показує, що демографічні фактори у більшості регіонів складаються як несприятливі для відтворення трудового потенціалу, внаслідок яких формується загрозлива ситуація для забезпечення демотрудових умов до зростання продуктивності економіки.

Прог-нозні розрахунки демографічного розвитку в Україні і регіонах підтверджують, що сучасні демографічні тенденції збережуться як у чисельності, так і віковому складі у напрямі зменшення всього населення його структури. Тому перспек-тивна демографічна та соціально-економічна політика повинна бути достатньо активною як в напрямі припинення негативних тенденцій, так і забезпеченні розширеного відтворення населення і має здійснюватися в системі заходів Державної та регіональних програм відтворення трудового потенціалу. Першо-черговими завданнями в цьому є посилення уваги в усіх регіонах до розробки та реалізації цільових програм по відтворенню та розвитку трудового потенціалу, розвитку сім'ї, збільшення доходів населення та зміцнення його здоров'я.

7. Дослідження сучасного стану використання трудового потенціалу, його зайнятості показує, що він обумовлений широким спектром регіональних проблем і рівень його знижувався майже у всіх областях.

Зміна рівня зайнятості населення викликана як загальносистемними змінами, змінами законодавчої бази, так й загальною кризою економіки, що сприяло масовому вивільненню працівників, зростанню безробіття. Це торк-нулося усіх регіонів, тому в роботі пропонується підвищення ролі держави у політиці зайнятості, визначення дійових механізмів її регулювання, збалансо-ваності робочої сили та робочих місць з врахуванням ринку праці, політики інвестувань в економіку регіонів, вдосконалення розміщення продуктивних сил та структурних перетворень, шляхів реалізації ринкових програм та пріори-тетності інвестування депресивних регіонів з напруженим станом ринку праці.

8. Сучасні процеси формування капіталу економіки регіонів відбивають загальні соціально-економічні зміни і супроводжуються особливо складними процесами накопичення та відтворення капіталу в регіонах.

В таких регіонах, як Автономна Республіка Крим, Волинська, Закарпатська, Херсонська, Черкаська області спостерігалося зменшення фізич-ного капіталу в цілому та за його елементами. У вартості капіталу у всіх регіонах переважає вартість оборотного капіталу. Значні розбіжності склалися також між регіонами за рівнем капіталозабезпеченості та капіталозброєності.

9. Закладання основ багатоукладної ринкової економіки у регіонах не набуло якісного характеру для утворення умов накопичення капіталу. Пасивним в цьому є фондовий ринок в регіонах. Це обумовлює потребу зміни економічної політики у напрямку сприяння реальному розвитку такого ринкового інституту як малий та середній бізнес, приватна підприємницька діяльність, конкуренція. Стимулювання господарської діяльності підприємств приватної форми власності через механізми фінансово-кредитної та податкової політики. Для цього пропонується посилення в регіонах розвитку такого механізму як фінансово-промислова інтеграція, коли саме фінансовий капітал опосередковує створення та накопичення фізичного виробничого капіталу та робочих місць. Перспективним слід вважати лізингові механізми та використання переваг офшору, пільгових умов вільних та спеціальних економічних зон.

10. Дослідження сукупної продуктивності дозволяє зробити висновок, що протягом 90-х років продуктивність економіки України розвивалася з від'ємною тенденцією. Аналіз сукупної продуктивності економіки показує, що економічні реформи не створили умов для припинення падіння та зміни цієї тенденції на поступову стабілізацію та зростання.

Формування тенденції динаміки сукупної продуктивності залежить від продуктивності праці, капіталу, матеріальних ресурсів, тому у забезпеченні змін факторної продуктивності знаходяться головні джерела подолання сучасного становища.

11. Для зміни тенденції динаміки сукупної продуктивності національної та регіональних економік потрібні комплексні загальнодержавні та регіональні організаційно-економічні заходи. Насамперед, це заходи по реформуванню інституціонально-структурної політики з визначенням структурної її моделі у кожному регіоні з врахуванням їх потенціалів, реформування інвестиційної сфери у напрямі пільгового механізму капіталоутворення, визначення пріори-тетності інноваційної стратегії розвитку на регіональному рівні. Важливою скла-довою щодо створення передумов змін продуктивності економіки в регіонах є посилення законодавчого забезпечення економічних реформ з одночасним наданням регіонам широких можливостей економічної самостійності у соціально-економічному розвитку. Визначеність регіональної політики дасть можливість більш ефективного використання ресурсів (трудових, капіталу, природних, науково-технічного та інтелектуального потенціалів).

12. У комплексі проблем, що пов'язані із зростанням сукупної та фак-торної регіональної продуктивності національної економіки на різних рівнях та етапах соціально-економічного розвитку важливою ланкою є забезпечення на-уково обгрунтованого, законодавчо підкріпленого організаційного механізму управління. В дисертації для цього пропонується структура механізму до якого входять елементи мотиваційного спрямування, організаційно-технічного та за-конодавчого забезпечення. Така модель передбачає розробку концепції стратегії розвитку по кожному з регіонів і України в цілому та розміщення продуктивних сил з врахуванням існуючих та нарощуваних у перспективі соціально-економічних потенціалів, що пов'язано з подальшим розвитком механізмів самоврядування та оптимізації поєднання інтересів регіонів з державними інте-ресами. Діалектика цих відносин повинна базуватися на забезпеченні в кожній економічній ланці можливостей виконання притаманних їй функцій у досяг-ненні економічного розвитку і зростання продуктивності шляхом ефективного використання ресурсів, заходів по припиненню спаду виробництва та забез-печенню його зростання, сприяння капіталоутворенню.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для цього потрібне прискорення обігу капіталу, його спрямування у найбільш прибуткові сфери, залучення іноземного і внутрішнього інвестора, страхування його ризиків, ре-формування оплати праці і державного управління, забезпечення банківської підтримки регіональних програм. Треба удосконалити механізм міжрегіо-нального регулювання бюджетів всіх рівнів, орієнтувати цей механізм на сприяння зростанню продуктивності економіки регіонів, більш ефективному використанню місцевих потенціалів, зміцнення експортного потенціалу.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

–  –  –

1. Сологуб О.П. Пpодуктивність економіки: pегіональні акспекти.— К.: Товаpиство “Знання”. — 1998. — 351 с. (26,07 др. арк.).

2. Економіка Укpаїни: потенціал, pефоpми, пеpспективи: Моногpафія у 5т. Т.3.

Макpоекономічна політика, пpогнозування і деpжавне pегулювання економіки (за pед.

В.Ф.Бесєдіна, Н.Ю.Гончар) — К.: НДЕІ Мінекономіки, 1996. — 440 с. (колективна — автори: В.Н.Абрамов, Л.М.Бабич, Р.П.Барсук, В.Ф.Беседін, О.П.Сологуб, В.В.Шокун та ін.), автоpу належить с.338-353 (1,0 дp. аpк.). Особистий внесок: аналіз стану зайнятості населення, рівня життя, безробіття, пропозиції до вдосконалення механізмів врегулювання цих процесів.

3. Економіка Укpаїни: потенціал, pефоpми, пеpспективи: Моногpафія у 5 т., Т.4.

Соціальна та pегіональна політика в умовах пеpеходу до pинкової еконо-міки (За pед.

В.Ф.Бесєдіна,І.К.Бондар, В.І.Пили, Н.А.Соколенко). — К.: НДЕІ Мінекономіки. — 1996. — 432 с. (колективна — автори: В.П.Бевз, І.К.Бондар, В.І.Бугайова, Н.М.Гакал, Н.Г.Гребенченко, О.П.Сологуб та ін.), автоpу нале-жить 1,0 дp. аpк. (с.224-242). Особистий внесок: викладено методичні підходи до оцінки та аналізу продуктивності праці в державах з ринковою економікою. Обгрунтовується ідея нової трактовки продуктивності праці, необхідність сис-темного підходу до цієї категорії, зв'язок її з використанням усіх ресурсів-факторів.

4. Бондар І.К., Сологуб О.П., Чінчікєєв В.Й. Оффшоpный бизнес и накопление капитала. Спецвыпуск // Финансовая консультация. — К. — 1999. — №36-52. — 73 с. (5,6 дp. аpк.), автору належить 2,0 др. арк. (с. 2-27). Особистий внесок: викладено теоретичні положення капіталоутворення, джерела накопичення капіталу та сучасні механізми розв'язання проблем накопичення капіталу в умовах перехідного періоду до ринкової економіки.

5. Монітоpинг соціальних пpоцесів в Укpаїні (за pед. І.К.Бондаp, Г.В.Ярошенко, В.І.Науменко, Н.І.Соколенко). Моногpафія. — К.: Товаpиство “Знання”. — 1999. — 314 с.

(колективна — автори: І.К.Бондар, Г.В.Ярошенко, О.М.Кузнєцова, Н.І.Соколенко, О.П.Сологуб та ін.); автоpу належить 2,0 дp. аpк. (с.187-215). Особистий внесок: викладено сучасні демографічні процеси в регіонах України в аспекті формування трудового потенціалу. Пропонується система показників та методи аналізу використання трудового потенціалу України та її регіонів.

–  –  –

6. Сологуб О.П. Методические подходы к фактоpному анализу пpоизводительности тpуда // “Социальная защита населения в условиях pынка”/ Сборник научных тpудов. — К.:

НИЭИ Министеpства экономики Укpаины. — 1992. — с. 51-62 (0,7 дp. аpк.).

7. Сологуб О.П. Комплексный анализ фактоpов pоста пpоизводитель-ности тpуда // “Оpганизация и pегулиpование экономики” / Межведомствен-ный научный сбоpник. — К.:

”Либідь”. — 1993. — выпуск 112. — с.66-71 (0,5 дp. аpк.).

8. Бондар І.К., Сологуб О.П. Пpодуктивність пpаці — нові підходи // Укpаїна:

аспекти пpаці. — 1995. — №1-2. — с.17-21 (0,5 дp. аpк.), автору нале-жить с.17-19 (0,4 др.

арк.). Особистий внесок: обгрунтовуються нові концепту-альні підходи до продуктивності праці в системі ринкових умов використання праці та оцінки її продуктивності.

9. Кир’ян Т., Шаповал М., Сологуб О., Вітер В., Цомая Н. Ось так і живемо: пpо підсумки соціального стану в Укpаїні в 1994 p. // Укpаїна: аспекти пpаці. — 1995. — №3-4. — с. 59-62, автору належить с. 59-60 (0,3 дp. аpк.). Особистий внесок: досліджені демографічні процеси в Україні, проаналізовало ринок праці, обгрунтовані пропозиції його врегулювання.

10. Сологуб О.П. Ринок пpаці (огляд сучасних моделей) // Укpаїна: аспекти пpаці. — 1995. — №7—8. — с. 3-6 (0,5 дp. аpк.).

11. Сологуб О.П. Зайнятість людей похилого віку // Укpаїна: аспекти пpаці. — 1996.

— №1. — с.8-11. (0,5 дp. аpк.).

12. Сологуб О.П. Підходи до визначення показників пpодуктивності // Укpаїна:

аспекти пpаці. — 1996. — №4. — с. 50-56 (0,7 дp. аpк.).

13. Сологуб О.П., Чінчікєєв В.Й. Вплив зміни фоpм власності на пpодук-тивність // Укpаїна: аспекти пpаці. — 1996. — №6. — с.43-46 (0,5 дp. аpк.), ав-тору належить 0,2 др.

арк. Особистий внесок: викладена позиція автора щодо взаємозв'язку усвідомлення власності працівником в корпоративних суб'єктах і їхньою продуктивністю праці, більш оптимальне співвідношення між чисель-ністю і обсягами виробництва на підприємствах з власністю працівників замість власності колективу.

14. Дорогунцов С.І., Сологуб О.П. Стpуктуpні зpушення у сфеpі зайня-тості // Укpаїна: аспекти пpаці. - 1997. - №1. - с.15-18 (0,7 дp. аpк.), автору на-лежить с.16-18 (0,5 др. арк.). Особистий внесок: досліджені структурні зрушен-ня в зайнятості, досліджена продуктивність праці в різних сферах економіки.

15. Сологуб О.П. Методичні підходи до фактоpного аналізу пpодуктивності пpаці // Матеріали науково-пpактичної конфеpенції “Тpудовий потенціал Укpаїни”. — Луцьк. — 1992. — с. 39-40 (0,2 дp.аpк.).

16. Сологуб О.П. Стpуктуpно-фактоpний аналіз капіталу Укpаїни // Монгітоpинг інвестиційної діяльності в Укpаїні. — 1998. — Випуск 2. — с. 18-22 (0,5 дp. аpк.).

17. Сологуб О.П. Фоpмування капіталу та його викоpистання по pегіонах Укpаїни // Монітоpинг інвестиційної діяльності в Укpаїні. — 1998. — Випуск 3. — с. 30-33 (0,5 дp.

аpк.).

18. Сологуб О.П. Демогpафічний потенціал pегіонів // Регіональна економіка. — 1997. — №4. — с. 73-79 (0,4 дp.аpк.).Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
Похожие работы:

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕДАГОГА (за наук. редакцією В. Л. Зливкова) Київ Педагогічна думка УДК 37.01 ББК 74.00 Г Г94 Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : [монограф.] / авт. кол.: Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов, Л. О. Курганська та ін. ; [за наук. ред. В. Л. Зливкова]. – К. : Пед. думка, 2011. – 235 с. – Бібліограф. : 142 назв. ISBN 978-966-644-105У монографії...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. С. 229–240 Electronics and information technologies. 2011. Issue 1. P. 229–240 УДК 004.4+539.3:551.24.03 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІТОСФЕРІ ЗЕМЛІ В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна. fourman@franko.lviv.ua Для побудови траєкторій напружень на прямокутній сітці...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК Для службового користування Прим. № Михальчук Володимир Михайлович УДК 541.64:[678.686.012.4+678.686.019.394] СТРУКТУРНА МОДИФІКАЦІЯ ОПТИЧНО ПРОЗОРИХ ГУСТОСІТЧАСТИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті Міністерства освіти України,...»

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ Калінінського району м. Горлівки Службова підготовка Вогнева підготовка «Затверджую» _ _ _ _ «_»_2011р. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення інформативної лекції № 2 «Будова автомата Калашникова, порядок неповного розбирання та збирання. Умови виконання учбових стрільб. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю» 21.03.2012 р. Для проведення у складі навчальної групи Тривалість:...»

«Економічні науки 2. Шабранська Н. Мале підприємництво в системі економіки // Персонал.2006. – №5. – С. 40 – 43.3. Ольвінська Ю.О. Проблеми розвитку підприємництва та малого бізнесу в україні // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2006.№4. – Т.1. – С. 202 – 204.4. Малі підприємства Хмельницької області у 2007 році: Статистичний збірник / Головне управління статистики у Хмельницькій області / Під ред. В.В. Скальського. – Хмельницький, – 2008. –75 с. 5. Малі підприємства Хмельницької області у 2006...»

«хозяйства и связанного с ним транспорта. Хозяйственная деятельность предприятия невозможна без функции хранения, а, следовательно, без складов, которые имеют место в любой логистической системе. Современный складской комплекс, обладающий совершенными технологиями, позволяет решать многие проблемы, связанные с обращением товарно-материальных ценностей. Правильно организованный склад позволяет оптимизировать затраты логистической системы, а процессы, связанные с функционированием складов, в...»

«Форма № Н-5.05 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науковопедагогічної роботи по організації навчального процесу та його науковометодичного забезпечення О. Н. Романюк “”_ 2013 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Теоретична механіка (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 6.050504 – Зварювання (шифр і назва напряму підготовки) Інститут машинобудування та транспорту Вінниця –...»

«СЕКЦІЯ №7 – НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА УДК 534.8.081.7 Ардельська О. В., студентка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від несвоєчасної діагностики патологічних змін в тканинах організму людини. При медичній діагностиці ультразвуковим методом...»

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І. Р. КІНДРАТ Україна, м. Рівне, Рівненський навчально-виховний комплекс №1, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інноваційність та інтегративністьє основоположнимихарактеристиками сучасного соціокультурного простору освіти, орієнтованого насамперед на особистісний розвиток дитини та формування у неї цілісної картини світу. Надзвичайну роль у...»

«Мурашова А.А., студ., Інститут філологіїКНУ імені Тараса Шевченка СоЦіально-поБУтоВі МотиВи В СоЦіальноМУ роМані аМрітлала нагара «голод» У статті комплексно розглядаються соціально-побутові мотиви в індійському суспільстві під час голоду 1943 року на прикладі соціального роману Амрітлала Нагара «Голод». Дана робота також висвітлює одну з найактуальніших проблем індійського суспільства. Ключові слова: Амрітлал Нагар, голод, Бенгалія, соціальна катастрофа, дегенеративне явище, індійський народ....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»